V m putino
5 (100%) 1 vote

V m putino

Vinco Mykolaièio – Putino ciklas „VERGAS“

Bûtiðkai suvokta laisvës problema tapo kertine V. Mykolaièio – Putino humanistinës filosofijos atrama, atviru þmogaus prasmës rûpesèiu. Kaip teigia A.J.Greimas, „laisvë ir humanizmas ðia prasme yra sinonimai“. Taigi V. Mykolaitis -Putinas iðkyla kaip humanistinës etikos atstovas. Poeto ciklas „Vergas“ taip pat interpretuotinas ryðkinant dvasios laisvës problematikà – þmogaus problematikà.

Þmogaus dramatiðkumas cikle gali bûti remiamas biografinio motyvo, kurá apibrëþtume, kaip þmogaus, laisvo nuo bet kokiø áþadø, motyvà. Noras jaustis kûryboje tik þmogumi galëtø psichologiðkai pagrásti vidinio maiðto, kaip kelio á laisvæ motyvà. Pirmasis konfliktas, ásibrovæs á V. Mykolaièio – Putino asmenybæ, sugriovæs jos ramybæ ir pusiausvyrà, buvo konfliktas su „galingu ir didþiu“ pasaulio valdovu, su rûsèiuoju senojo testamento dievu. Uþdarytas kunigø seminarijos mûruose, poetas turëjo priimti tokias religijos tezes: þmogus yra tik „vieðpaties“ vergas, o þemë – tik menka visatos dulkë. Vergo ávaizdþiu cikle iðreikðtas dramatiðkas suvarþyto lyrinio herojaus jutimas. „Vergo“ pradþioje patenkame á architektûrinæ erdvæ. Uþdari rûmai turi ir atviros erdvës poþymiø: „ðviesûs rûmai“, „Paþiûrësi – temsta akys nuo þydrumo, / Palytësi – skamba tûkstanèiais aidø“, esama rysio su atvira erdve: “ visur atverti vartø vartai“. Tie „vieðpaèio namai“ tai ne tiek iðoriniai varþtai, kiek paties susikurta nelaisvë, savo paties sàmonëje pastatytas kalëjimas, ðirdy tûnàs dvylipumas, paradoksalus likimo prieðtaringumas: „Visur atverti vartø vartai, bet iðeit á plaèià laisvæ negaliu“. Galime manyti, kad iðorinis spindesys yra susijæs su katalikiðku dievybës vaizdavimu, jo meniniu áprasminimu. Taèiau iðoriðkai tvirtà, spindintá pasaulëvaizdá ið vidaus ardo disonansai, disharmonija, kylanti ið laisvës trokðtanèios þmogaus prigimties.

Savyje paèiame ið pradþiø gyvenæs kaip rûmuos – þmogus pasijunta visiðkai svetimas ankðtame ir tamsiame kalëjime: „Gyvenu að vieðpaèio namuose, nepaþástamas, uþklydæs pakeleivis“. áviesûs rûmai kaip iðorinio ekstensyvumo metafora suprieðinami su asketiðku „negaliu“: „…iðeit á plaèià laisvæ negaliu“, „negaliu apimt dangaus ðviesiø þvaigþdþiø“. Tai minties, þmogaus bûties þenklintojos, negalimybë: „Nepramuði lakiai minèiai kieto skliauto – / Bûsi vergas ir vergausi amþinai“. Vergas yra savo uþdaros bûties vergas ir sargas, pats „prie savo laimës angos pastatytas“. áia eilute pasakoma, kad þmogaus dvasia – kalinë, kurià reikia iðlaisvinti, bet ir kalëjimas, ir laisvë – tarsi tik þmogaus valioje. Pirmiausia kelio á laisvæ motyvas reiðkiamas ilgesiu artimos nakties: „Tiktai vakaro sulaukæs, kaip ðeðëlis / Að einu prie savo bokðto siauro lango / Ir, kai uolos saulës spindulius uþtraukia, / Tuomet blankø savo veidà pradengiu“. L.Forestjë straipsnyje „Simbolinis vaizdas“ teigia, kad rûmuose visada rasime bokðtà, subjektyviosios erdvës simbolá, kuris nelaisvëje sukelia nerimà („mano mintys kaip þaruojanèios þarijos, / o aplinkui tik glûdnybë ir drëgmë“), pasyvumà, neviltá („ir skaitau að savo rûstø pasmerkimà: / ¹ia pasaulio baigias ribos, baigias erdvës“). Taigi per I dalies siuþetà, ávykius realizuojami vidiniai regëjimai, tam tikras vidinës bûsenos modelis. Paskutinë strofa – tai iðorinio veiksmo gráþimo á vidiná bûties intensyvumà.

Antroji „Vergo“ dalis turi faustiðko sandërio þymiø – uþ nepasotinamà alkio lûkesá þmogus uþmoka lemtingais draudimais, bûdingais baladei: „…nebregësi ðitos þemës…“, „…nepaliesi savo pirðtais jokio þiedo…“. Paslaptingoji moteriðkë nori tarsi iðplëðti lyriná herojø ið „ëdëjø“ pasaulio, gràþinti já á þemæ. Meilë – bandymas sutaikyti dvi þmogaus puses. Meilë – paklusimas þemiðkam pradui. Faustiðku sandëriu su paslaptingàja moteriðke jis laimi þmoniðkumà ir paþinimà, bet tampa baladiðkai nelaisvas: “ Ir tapau að panaðus á jûros gyvá, / Kurs gelmëj, á kietà lukðtà ásitraukæs / Ir geismais á savo ðirdá ásiëmæs, / Pats maitinasi jos gyvasties penu“. ái strofa parodo, kad vienpusiðkumas þaloja þmogø kaip visumà. Vien þemiðka bûtis nepatenkina lyrinio herojaus, ir jis, „naujos bûties ir gyvasties kûrëjas“, trokðta kitos buities, „kur erdvu, platu, ir laisva, ir dþiaugsminga, / Tartum pats tu bûtum skrendanti dvasia“. Sielvartà dël savo vergiðkos menkystës jis malðina laisvës iliuzijomis apie aukðtesná „dvasios pasaulá“, prilygstantá visatos didingumui: „Ir prabilo didis balsas á mane: / – Bûki sveikas, mûsø amþinas valdove! / Tu tasai, kurio palaimintà gimimà / Patekëjusios septynios puoðë þvaigþdës“. Tokie lyrinio herojaus abejojimai dël savo padëties, iðgyvenimai paþadina dramatiðkas refleksijas. Kulminacinis ðirdgëlos prasiverþimas iðreiðkiamas ðia strofa: „Ir suspaudë mano galvà tokia gëla, / Kad, tariau, pabirs po kojø ðaltos plytos / Ir iðsirakins aukðtøjø skliautø siûlës, / Ir ugnim iðsprogs ákaitæ smilkiniai“. Todël ðirdá toliau grauþia nerimas ir abejonë, kad dvasios laisvë gal lieka tariama, neduoda tikros galios, laimës. Lyrinis herojus vël linksta á vidinius kompromisus: „Ne, tariau, tegu jau bûèiau nepaþinæs / Tø paðvieèiø ir tø
þvaigþdþiø septynspalviø“. Nutremties á kûnà, buitá, materijà bûsena be galo sunki, taèiau ketvirtoje ciklo dalyje vidiniai prieðtaravimai pasiekia kulminacijà. Savo valdovo puotoje lyrinis herojus atsiskleidþia ir kaip kûrybinë individualybë, apdovanota poetinëmis galiomis (pirmasis ið vergø, kuris neðioja saldø vynà sveèiams, ápildamas á „kiekvienà tuðèià tauræ“ „ir savo ðirdgëlos po laðà“). Lyrinis herojus pasineria þemës vilionëse ir chaotiðkuose geismuose, tikisi, kad regëto sapno vieðnia sugràþins jo „prarastà tëvynæ“. Taèiau visos þmogiðkos iliuzijos dingsta, taurë, pripildyta gal paskutinio jaunystës uþsimirðimo midaus, dûþta, ir lyrinis herojus patiria tikràjà laisvæ.

Šiuo metu Jūs matote 62% šio straipsnio.
Matomi 962 žodžiai iš 1549 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.