Politinė korupcija Lietuvoje kovos ir prevencijos santykis

TurinysĮvadas 3 Korupcijos samprata 4 Priemonės kovoje su korupcija 5 Korupcijos prevencija 7 Nacionalinė kovos su korupcija programa 8 Išvados 13 Naudota literatūra 14 Įvadas Korupcija suprantama kaip socialinis reiškinys, kurį nulemia įvairios institucinės, socialinės, teisinės, ekonominės, finansinės ir kitokios prielaidos. Šios prielaidos nuolat kinta, ir valstybė į tai turi reaguoti kurdama lankstų teisinį kovos su korupcija … Daugiau…

Demokratines vertybes ir vo

TURINYS ĮVADAS/ 2 DEMOKRATINIS PLĖTOJIMAS/ 3 ADMINISTRACINĖ TEORIJA IR DEMOKRATINIS VALDYMO BŪDAS / 4 VIEŠŲJŲ ORGANIZACIJŲ VAIDMUO DEMOKRATIJOJE/ 5 POLITIKA IR ADMINISTRAVIMAS/ 7 „DEMOKRATINIO ADMINISTRAVIMO“ TEORIJA/ 9 IŠVADA/ 11 LITERATŪROS SĄRAŠAS/ 12 Įvadas Niekas negali aiškiau nusakyti viešųjų institucijų darbo, kaip jų ryšys su demokratinėmis vertybėmis. Visuomenės institucijos glaudžiai susijusios … Daugiau…

Olaf

TURINYSĮVADAS 2 1. OLAF CHARAKTERISTIKA 4 2. STRUKTŪRA IR VALDYMAS 9 3. OLAF KOMUNIKACIJOS POLITIKA 15 3.1. OLAF Kovos su sukčiavimu komunikatorių tinklas 15 3.2. OLAF ir žiniasklaida 18 IŠVADOS 20 LITERATŪROS SĄRAŠAS 22 ĮVADAS Temos aktualumas: Pastaruoju metu labai dažnai girdime apie korupciją, aptariama statistika ir kritikuojama dabartinė padėtis. Atvirai kalbama apie tai, kokią žalą valstybei … Daugiau…

Lr valstybės kontrolės organizacinė struktūra

Turinys Įvadas 3 Organizacinio valdymo struktūrų rūšys 4 1. Funkcinė organizacinė valdymo struktūra. 4 2. Linijinė organizacijos struktūra. 5 3. Linijinė – funkcinė valdymo struktūra. 6 4. Projektinė valdymo struktūra. 7 5. Matricinė valdymo struktūra. 7 Lietuvos Respublikos Valstybės kontrolės valdymo struktūra 9 Išvados 11 Literatūros sąrašas 12 Įvadas Organizacinė … Daugiau…

Viesojo administravimo kospektas

TRADICINIS VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO MODELIS 1. TRADICINIS VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO MODELIS M. WEBERIO BIUROKRATIJA POWEBERINĖS BIUROKRATIJOS TEORIJOS: Max Weber teigė, kad visuomenei tampant vis sudėtingesnei, reikalingos ir sudėtingesnės institucijos. Pagal Weber, tai reiškė perėjimą nuo neformalių, asmeninių organizacijų prie biurokratinių. Weber biurokratijos skiriamasis bruožas buvo hierarchinė struktūra, kurioje tam tikrose pareigose buvo … Daugiau…

Viesojo administravimo ir politikos santykis

TURINYS Įvadas 3 1. Politikos samprata 4 1.1Bendroji politikos samprata 4 1.2 Viešoji politika 5 2. Viešojo administravimo samprata 7 3. Santykis tarp politikos ir administravimo 9 Išvados 12 Įvadas Politikos terminas šiandieninėje visuomenėje gana dažnai sutinkamas reiškinys, tik, žinoma, jis ne vienareikšmiškai, o gal ir net labai skirtingai suprantamas … Daugiau…

Antikinės valstybės teorijos

TURINYS ĮVADAS 2 1. ANTIKINĖS VALSTYBĖS 3 2. VALSTYBĖ PAGAL PLATONĄ IR ARISTOTELĮ 4 2.1. Santvarkos formos 6 2.2. Teisingumas 9 IŠVADOS 11 LITERATŪROS SĄRAŠAS 12ĮVADAS Pažvelgus atgal į istorija, būtų galima prisiminti didžiuosius filosofus, kurie mokė kurti valstybę. Juk be praeities nėra ateities. Kaip medis be šaknų nesunokina vaisių, taip nė viena valstybė negali … Daugiau…

Georgijus zukovas- lyderio asmenybes analize

Turinys Įvadas 3 1. G. Žukovo asmenybės apibūdinimo problematika 42. Žukovas „atsiminimuose ir apmąstymuose“ 5 2.1. Vadovavimo stilius ir įgūdžiai 5 2.2. Asmeninės savybės ir vertybės 72. Žukovo „pergalės šešėlis“ 8 2.1. Vadovavimo stilius ir įgūdžiai 8 3.2. Asmeninės savybės ir vertybės 9 Išvados 10 Literatūros sąrašas 11 Įvadas Georgijus … Daugiau…

Valstybinės mokesčių inspekcijos internetinės svetainės informacijos pateikimo ir komunikacijos efektyvumo tyrimas

TurinysTurinys 2 Įvadas 3 I. Situacijos analizė 5 Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos specifika 5 Istorija 5 Struktūra 5 Veikla, tikslai ir uždaviniai 6 Svarbiausios VMI funkcijos 7 VMI prie FM statistinių duomenų ir apklausų tyrimų rodikliai bei jų kitimas 9 SSGG analizė 13 Turinio analizė 14 … Daugiau…

Autoritarinio prezidentavimo ypatybės

ĮVADASLietuva, kaip ir kiekviena pasaulio valstybė turi savo istoriją. Mūsų šalies susikūrimo kelias buvo sunkus ir ilgas. Lietuvos gyvavimo pradžia – XIII a., taigi valstybės pamatai padėti jau senokai. Kiekvienam lietuviui svarbūs visi įvykiai, įtakoję dabar susiformavusią valstybę. Lietuva pergyveno ir nepriklausomybės, ir autoritarizmo laikotarpius, o dabar yra demokratijos kelyje. … Daugiau…

Viešojo administravimo samprata

TURINYS Įvadas 2 1. Viešojo administravimo apibūdinimas: viešojo administravimo, biurokratijos, viešojo sektoriaus sąvoka 32. Viešojo administravimo sistema 8 2. 1. Viešojo administravimo sistemos turinys, struktūra ir metodai 8 3. Viešojo administravimo principai 11 Išvados 14 Literatūros sąrašas 15 ĮVADASŽmonių, gyvenančių visuomenėje tam tikri klausimai, gali būti išspręsti tik visų bendromis pastangomis. Valstybės, kaip politiniai organizuoto socialinio … Daugiau…

Valstybės tarnautojo pareigybė

ĮvadasVis labiau darosi įprasta specifikuoti darbo vietas ir į jas atsirinkti tik tam tikros kategorijos asmenis, ir visai nesvarbu ar tai būtų vieša ar privati organizacija. Galbūt tik viešajame sektoriuje toks darbuotojų rangavimas ir atranka turi kur kas gilesnes tradicijas, kurias bandoma perkelti ir į privatų sektorių. Kiekviena organizacija pirmiausiai … Daugiau…

Aplinkosaugos administravimas

APLINKOSAUGOS ADMINISTRAVIMO (Klausimai įskaitai)1. GLOBALINĖS APLINKOSAUGOS PROBLEMOS, JŲ KILMĖ IR KAIP JAS SPRĘSTI. Dėl gamybinių jėgų plėtotės, nekontroliuojamo gamtos išteklių naudojimo blogėja aplinkos kokybė, pažeidžiama natūrali medžiagų apykaita gamtoje, dėl aplinkos teršimo kenksmingomis medžiagomis sutrinka visuotinis gamtos reiškinių sąryšio dėsnio veikimas. Taigi, visiškai dėsningai iškilo ekologinė problema, verčianti apriboti visuomenės … Daugiau…

M wėberio biurokratija

1. ĮVADAS 2 2. BIUROKRATIJA 3 3. WĖBERIO POŽIŪRIS Į BIUROKRATIJĄ 3 4. IDEALIOS BIUROKRATIJOS TIPAS 4 5. M. WĖBERIO TEORIJOS REIKŠMĖ 5 6. BIUROKRATIJA IR DEMOKRATIJA 6 7. BIUROKRATIJA ŠIUOLAIKINĖJE VISUOMENĖJE 6 8. IŠVADOS 9 9. LITERATŪROS SĄRAŠAS 10 1. ĮVADAS Biurokratija – sociologinė sąvoka nusakanti vyriausybės ir jos … Daugiau…

Valstybes valdymo strukturos

TurinysĮvadas 3 1. Organizacijos valdymo struktūros 5 1.1. Valdymo struktūrizavimo samprata 5 1.2. Organizacijos valdymo struktūrų aktualumas 6 1.3. Valdymo struktūrų įvairovė 7 1.3.1. Linijinė valdymo struktūra 7 1.3.2. Funkcinė valdymo struktūra 8 1.3.3. Linijinė – funkcinė valdymo struktūra 10 1.3.4. Matricinė valdymo struktūra 12 1.4. Akcinių bendrovių valdymo struktūros 14 Išvados 14 Literatūros sąrašas 15 Įvadas Šiuolaikinėje visuomenėje formuojasi nauji santykiai … Daugiau…

Socialinės – ekonominės aplinkos poveikis viešajam sektoriui

TURINYSĮVADAS 3 SOCIALINĖS APLINKOS POVEIKIS VIEŠAJAM SEKTORIUI 4 EKONOMINĖS APLINKOS POVEIKIS VIEŠAJAM SEKTORIUI 6 VIEŠOJO SEKTORIAUS KEITIMOSI, INTEGRACIJOS PROBLEMATIŠKUMAS 8 IŠVADOS 10 LITERATŪROS SĄRAŠAS 11 ĮVADAS Valstybinės valdžios vaidmuo yra svarbus kiekvieno žmogaus gyvenime. Yra daug valdžios institucijų: vienos skirtos kontroliuoti teisines normas, jas vertinti ir taisyti, kitos prižiūri, jog … Daugiau…

Vieno langelio principas

I. ĮVADASVieno langelio aptarnavimo tarnyba- pakankamai naujas reiškinys Lietuvos visuomenėje. Šis institutas įsteigtas daugelyje valstybės valdymo institucijų, siekiant pagerinti piliečių padėtį (aptarnavimą), nagrinėjant bei sprendžiant jų prašymus ir skundus. Šią temą kursiniam darbui pasirinkau todėl, kad dirbu vidaus reikalų sistemos struktūroje bei vieno langelio aptarnavimo tarnyba jau yra įsteigta ir … Daugiau…

M wėberio biurokratija

Turinys ĮVADAS 3 1. AB „TEO LT 4 1.1. Vizija 4 1.2. Misija 5 1.3. Vertybės 5 2. FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ 6 2.1. Balansas 6 2.2. Pelno (nuostolių) ataskaita 7 2.3. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita 7 2.4. Pinigų srautų ataskaita 8 2.5. Aiškinamasis raštas 8 3. AB „TEO LT“ 2007 METŲ FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ 9 3.1. Balansas 9 3.2. Pelno (nuostolių) ataskaita 10 3.3. Pinigų srautų … Daugiau…

Savivaldybės administracijos modulio kaita Lietuvos respublikoje

TURINYSĮVADAS 3 I. SAVIVALDYBĖS ATKŪRUS NEPRIKLAUSOMYBĘ 4 II. SAVIVALDYBIŲ STEIGIMO SUNKUMAI 4 III. PRIELAIDOS ATSIRASTI NAUJOMS SAVIVALDYBĖMS 6 IV. SAVIVALDYBIŲ FUNKCIJOS 8 V. EUROPOS SĄJUNGOS ĮTAKA LIETUVOS RESPUBLIKOS SAVIVALDYBĖMS 9 VI. SAVIVALDYBIŲ STRUKTŪRA 12 6.1. TARYBA 12 6.2. MERAS 13 6.3. ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS 14 6.4. SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIUS 15 IŠVADOS 16 LITERATŪRA 17 ĮVADAS Vietos savivalda pradėjo plėtotis Europoje dar viduramžiais, o Lietuvoje ji … Daugiau…

Verslo planas uab saldi svaja

ĮVADASValgymas – tai tikras gyvenimo malonumas. Kiekvienas žmogus turi savo skonį ir valgo dažniausiai tai, kas jam labiausiai patinka. Vienų mėgstamiausi patiekalai yra gaminami iš mėsos, kitų iš žuvies, daržovių, vaisių, treti mėgsta miltinius patiekalus. Miltiniai patiekalai dažniausiai būna konditerijos gaminiai. Mūsų kuriama įmonė dirbs gamybinėje-prekybinėje sferoje, užsiimdama tortų gamyba … Daugiau…

Viešbučio adorus steigimas

VIEŠBUČIO “ADORUS” STEIGIMAS Kursinis darbas TURINYS Įvadas 3 psl. 1. Esamos situacijos analizė 4 psl. 2. Viešbučio steigimo vieta 7 psl. 3. Apgyvendinimo įmonės tipas 8 psl. 4. Patalpos ir jų įrengimas 10 psl. 5. Viešbučio įregistravimas 15 psl. 6. Viešbučio padaliniai, jų funkcijos ir teikiamos paslaugos 17 psl. 7. … Daugiau…

Imones verslo planas

Turinys ĮVADAS 3 1. PLANUOJAMAS PAGAMINTI GAMINIŲ SKAIČIUS 4 2. MEDŽIAGŲ POREIKIS IR IŠLAIDOS PRODUKCIJAI PAGAMINTI 5 3. VIENO DARBININKO NAUDINGAS (EFEKTYVUS) DARBO LAIKAS IR ĮMONĖS DARBUOTOJŲ SKAIČIUS 7 4. PAGRINDINIŲ DARBININKŲ (VIENETININKŲ) DARBO UŽMOKESTIS IR ĮMOKOS SOCIALINIAM DRAUDIMUI 9 5. PAGAMINTOS PRODUKCIJOS IR VIENO GAMINIO TIESIOGINĖS GAMYBOS IŠLAIDOS 11 … Daugiau…

Verslo planas chemija pristatymas

Verslo planasLietuvoje kyla didžiulės problemos su oro užterštumu. Ore kaupiasi dulkės ir žiedadulkės, gerokai padaugėjo įvairių teršalų: mašinų išmetamos dujos, katilinėse išmetami dūmai. Lietuvoje žmonės serga įvairiomis ligomis, dėl oro užterštumo pvz: bronchinė astma, alergijomis, sunkiai pagydomomis ligomis. Taigi mes galime sumažinti oro užterštumą įsigyjant ši įrenginį. „Chungpung“ MUGU . … Daugiau…

Kieti riesuto ataiskaita

ĮMONĖS STRATEGIJA Mūsų įmonė „3 riešutėliai“ siekė įgyvendinti šiuos tikslus gaminant centrinio šildymo katilus „Kaitra-150“ ir „Kaitra-200“: Parduoti kuo didesnį produkcijos kiekį ir tuo pačiu gauti maksimalų pelną. Pasiūlyti rinkai kokybišką prekę už priimtiną kainą. Užimti kuo didesnę rinkos dalį. Didinti akcinį kapitalą.Mes rinkai pateikėme šiuos gaminius: „Kaitra-150“ – kūrenamas … Daugiau…

Sventes dokumentas

Kad gimtadienis būtų smagus 2007 birželio 05 Vaiko gimimo diena – viena svarbiausių šeimos švenčių. Kaip ją atšvęsti, kad ir vaikų norai būtų išpildyti, ir šventės idėja atitiktų tėvų galimybes? Jei fantazija kasmet vis senka, o šių metų šventei nieko naujo nesugalvojote – šis straipsnis kaip tik jums. Galbūt viena … Daugiau…

Verslo planas darata dokumentas

Turinys 1. Verslo aprašymas 2. Marketingo planas 3. Rinkos analizė 4. Vadyba 5. Rizikos veiksniai 6. Finansai 7. Kaštų struktūra 8. Nusidėvėjimas 9. Prognozuojama pelno ir nuostolio ataskaita 10.Kiti finansiniai rezultatai (rentabilumas) Individuali įmonė „Darata“ H. Manto g.3, Klaipėda Laiškams: a. d. 5801 Įmonės savininkė: Eva Astrauskaitė Telefonas: 8-622-30426 Elektroninis … Daugiau…

Verslo planas

KAUNO KOLEGIJA EKONOMIKOS IR TEISĖS FAKULTETAS Apskaitos ir finansų katedra KAIMO TURIZMO VERSLO PLANAS Darbą parengė: Tikrino:Kaunas, 2008 TURINYSĮvadas 3 Ūkio subjekto ir veiklos plėtra 4 Rinka ir rinkodara 6 Paslaugų ir pramogų kūrimas 9 Valdymas ir darbuotojai 10 Investicijos ir finansavimas 12 Finansinės prognozės 12 Rizikos analizė 14 Projekto … Daugiau…

Verslo planas1

VERSLO PLANAS DUONOS IR PYRAGO GAMINIŲ GAMYBA Uždaroji akcinė bendrovė “Stansta” Vilniaus 25, Šalčininkai 4090 Laiškams:a.d. Nr. 48, Šalčininkai 4090 Bendrovės prezidentas: Jonas Petraitis Tel. Ir faksas: 5 – 55 – 55 2005 m. lapkritis Turinys: SANTRAUKA 4 VERSLO APRAŠYMAS 5 VERSLO SRITIES APRAŠYMAS 5 VERSLO TIKSLAI, GALIMYBĖS IR ORIENTYRAI … Daugiau…

Verslo plano rengimo vadovas

TURINYS1. ĮVADAS 3 2. VERSLO PLANO TURINYS 5 2.1. Tipinis verslo plano turinys 5 2.2. Santrauka 7 2.3. Finansų planas 8 3. VERSLO MODELIS 9 3.1. Galimybė 11 3.2. Rinka 14 3.2.1. Rinkos analizė: tikslinės rinkos dydis ir augimo potencialas 15 3.2.2. Konkurentų analizė – pozicionavimas konkurentų atžvilgiu 16 3.2.3. … Daugiau…