Verslo plano rengimo vadovas
5 (100%) 1 vote

Verslo plano rengimo vadovas

TURINYS

1. ĮVADAS 3

2. VERSLO PLANO TURINYS 5

2.1. Tipinis verslo plano turinys 5

2.2. Santrauka 7

2.3. Finansų planas 8

3. VERSLO MODELIS 9

3.1. Galimybė 11

3.2. Rinka 14

3.2.1. Rinkos analizė: tikslinės rinkos dydis ir augimo potencialas 15

3.2.2. Konkurentų analizė – pozicionavimas konkurentų atžvilgiu 16

3.2.3. Platesnio konteksto analizė 17

3.3. Reikalingi instrumentai ir ištekliai 18

3.3.1. Rinkodaros planas 19

3.3.2. Verslo sistema ir vadybos komanda 19

3.3.3. Finansiniai ištekliai 21

3.3.4. Rizika: pagrindinių prielaidų akcentavimas 21

4. IŠVADOS 22

1. ĮVADAS

Dažnai sakoma, kad gera verslo idėja visada sulauks palaikymo, net ir blogais laikais. Galbūt turėtume žengti toliau: gerai pristatyta gera verslo idėja (beveik) visada sulauks palaikymo. Vienas dalykas yra turėti gerą verslo idėją, kitas – sugebėti ją pristatyti. Todėl daugybė knygų ir straipsnių aprašo verslo plano rengimo procesą.

Gero verslo plano parengimas yra labai svarbus ir verslininkui, ir investuotojui. Investuotojai reikalauja aiškaus verslo plano, kad galėtų atsirinkti vertingus verslo projektus. Siekdami įtikinti investuotojus, kad verslo idėja yra puiki, verslininkai investuoja daug laiko ir energijos į verslo plano rengimą. Tokio plano parengimas ne tik padeda verslininkui gauti finansavimą, bet ir numato gaires jo verslo idėjos progreso kontrolei. Taigi verslo planas padeda struktūrizuoti ir fokusuoti mintis. Verslo planas nėra tik priemonė gauti finansavimą. Jis taip pat padeda verslininkui aiškiau strategiškai mąstyti ankstyvojoje verslo fazėje ir numato gaires verslo ateičiai.

Pagrindinė šio vadovo tema yra verslo plano turinys: kas turėtų ir ko neturėtų būti verslo plane. Verslo planas nėra dokumentas, pilnas entuziastingų nuorodų į klestinčią, bet neapibrėžtą ateitį. Verslo plano turinio tyrimai parodė, kad daugumoje verslo planų per daug laiko ir energijos iššvaistoma skaičiams ir per mažai skiriama informacijai, kuri tikrai svarbi protingiems investuotojams. Verslininkai turėtų žinoti, kad tokie investuotojai permato finansines naujo verslo prognozes ir dažnai tikisi perdėtų pardavimų/ pelno skaičių. Todėl verslo plane turi būti pateiktos realios, faktais pagrįstos pardavimo ir pelno/nuostolių prognozės. Įvertinant rinkos nepastovumą, tai nėra lengvas uždavinys, tačiau reikia pastebėti, kad investuotojai vertina mėnesines arba ketvirčio prognozes, apimančias metų arba ilgesnį laikotarpį.

Verslo planas turi būti sąžiningas siūlomo verslo stipriųjų ir silpnųjų pusių bei verslo modelio įvertinimas. Iš esmės, pristatydamas įmonės verslo planą, verslininkas stengiasi atsakyti (arba privalo atsakyti) į tris strateginius klausimus:

1) Ar aš gerai apibrėžiau savo tikslus?

2) Ar turiu tinkamą strategiją?

3) Ar galiu įgyvendinti savo strategiją?

Atsakymas į šiuos tris klausimus reiškia, kad verslininkas koncentruojasi į svarbiausius įmonės sėkmės arba nesėkmės veiksnius. Todėl verslo planas turėtų aprašyti pajamų modelį, veiklos kaštus ir naujai įmonei būtiną kapitalą.

Naujos įmonės verslo logikos išaiškinimas ir pristatymas yra svarbi verslo plano dalis. Be to, rizikos kapitalistai ar kiti investuotojai ypatingą dėmesį skiria naujos įmonės vadybos komandos patirčiai, kompetencijai ir pasišventimui. Verslo logika gali būti nepriekaištinga, bet verslo sėkmė galiausiai priklausys nuo vadybos komandos sugebėjimų. Ypatingai naujų technologijų pramonėje, kur labai svarbios inovacijos, investuotojas atsižvelgs į tinkamą vadybos komandos patirties kombinaciją. Turėtų būti aišku, kad verslo planas nepavers geros verslo idėjos geru verslu; tai atliks kasdieninė vadyba, kai įmonė pradės veikti. Iš aukščiau išvardytų elementų akivaizdu, kad verslo planas atlieka keletą funkcijų:

 Planavimo ir mokymosi funkciją verslininkams,

 Stimuliavimo funkciją investuotojams ir signalinę funkciją potencialiems investuotojams,

 Informacinę funkciją kaip pagrindą reikalingam veiklos procesui,

 Dokumento funkciją teisiniams tikslams,

 Kontrolės funkciją kaip priemonę naujos įmonės stebėjimui gavus finansavimą.

Šio vadovo tikslas yra suteikti verslininkams glaustą praktinę informaciją kaip parengti verslo planą investotojams. Tekste sieksime akcentuoti pagrindinius verslo plano tikslus: aiškų verslo modelio ir vadybos komandos sugebėjimų jį įgyvendinti pristatymą investuotojams.

Tolesniame skyriuje pristatysime tipinio verslo plano turinį ir temas/ elementus, kurie turi būti aprašyti. Vėliau aptarsime verslo modelį, kuris slepiasi už verslo idėjos. Dažnai verslo plane yra visi reikalingi elementai (rinka ir konkurentai, produktas ir paslaugos, vadybos komanda, t.t), tačiau jis neįtikina investuotojų, nes verslo modelis nėra nuoseklus arba nėra nuosekliai pristatytas.

2. VERSLO PLANO TURINYS

Verslo plano turinys priklauso nuo planuojamo verslo pobūdžio, svarbi pramonės šaka (pvz., internetas ar biotechnologijos), naujos įmonės plėtros stadija (nauja įmonė ar atskylanti nuo jau veikiančios įmonės ir einanti į naują rinkos segmentą). Nepaisant akcentų, kurie verslo plane atsiranda dėl šių skirtumų, yra daug bendrų veiksnių. Dauguma verslo plano rengimo vadovų išvardija tuos pačius elementus, kurie turėtų būti įtraukti į verslo
planą: įmonės aprašymas, santrauka, siūlomi produktai ir paslaugos, pagrindiniai darbuotojai, kontekstas, rizika ir atlygis, rinka ir konkurentai, pardavimų/ pelno prognozės, rinkodara ir pardavimai, organizavimas, įmonės istorija, įmonės struktūra, finansiniai duomenys, gamybos organizavimas ir t.t. Tolesniame skyrelyje pristatysime galimą turinį, kuris integruoja daugumą aukščiau išvardytų elementų.

2.1. Tipinis verslo plano turinys

Nėra vienintelio galimo verslo plano turinio. Tiksli jo struktūra priklausys nuo kiekvienos įmonės specifikos. Tipinį turinį sudaro:

1. Santrauka

2. Įmonės aprašymas

a. Dabartinė situacija

b. Tikslai trumpu ir ilgu laikotarpiu

c. Dabartinė vadybos komanda, vadybos tikslai

d. Dabartiniai akcininkai ir direktoriai

e. Dabartinė veikla

3. Produktai ir paslaugos

a. Dabar siūlomi produktai/ paslaugos

b. Naujo produkto/ paslaugos aprašymas

c. Nauda/ vertė vartotojui

d. Unikalūs pardavimo pasiūlymai

e. Produkto/paslaugos išvystymo būklė

f. Intelektinės nuosavybės būklė – patentai ir savininkų know-how

4. Rinka ir konkurentai

a. Rinkos apibūdinimas

b. Rinkos dydis ir augimas

c. Tikslinių rinkos segmentų bruožai

d. Rinkos pokyčiai trumpu laikotarpiu

e. Rinkos pokyčiai ilgu laikotarpiu

f. Konkurentai

g. Pozicionavimas konkurentų atžvilgiu

5. Rinkodaros strategija

a. Dabartinė rinkodaros ir pardavimų strategija

b. Naudotinų rinkodaros instrumentų apžvalga

c. Strateginiai kainodaros klausimai

d. Naudotini paskirstymo kanalai

e. Bendradarbiavimo klausimai (susiję su rinkodara/ pardavimais)

f. Naudotini pardavimo metodai

g. Rinkodaros planas ir pardavimų prognozės

6. Verslo sistema

a. Dabartinė organizacija

b. Vadybos komanda ir reikalinga kompetencija

c. Pagrindinio turto ir (gamybos) išteklių aprašymas

d. Pirkimo ir gamybos/ kūrimo perkėlimo klausimai

e. Bendradarbiavimo klausimai (susiję su ištekliais)

f. Įgyvendinimo tvarkaraštis ir veiklų planas

g. Reikalavimai personalui

7. Prielaidos ir rizika

a. Pagrindinių verslo plano prielaidų aprašymas

b. Pagrindinės rizikos aprašymas

c. Įmonės galimybių aprašymas

8. Finansų planas

a. Finansinė istorija (jei yra)

b. Finansiniai planai

c. Lūžio taško apskaičiavimai

d. Pinigų srautų apskaičiavimai

e. Balansas

f. Pelno/nuostolių ataskaita

g. Reikalingas finansavimas

Toliau šiame vadove mes ne tik aprašysime atskiras turinio dalis. Atidžiau pažvelgę į šį turinį matome, kad 2-7 bei iš dalies 8 punktas turi suteikti informaciją apie naujos įmonės verslo modelį. 3-iame skyriuje (Verslo modelis) detaliai aptarsime šiuos punktus. Dabar akcentuosime kitus verslo plano turinio elementus – santrauką ir finansų planą.

2.2. Santrauka

Santrauką reikėtų laikyti miniatiūriniu verslo planu. Santraukos tikslas yra sudominti investuotojus ir priversti juos skaityti toliau. Tai turėtų būti aiški 2-3 puslapių verslo galimybės apžvalga. Tai reiškia, kad nors verslo plane santrauka pateikiama pirmiausiai, ji turėtų būti rašome paskutinėje verslo plano rengimo stadijoje. Verslininkas turėtų suprasti, kad santrauka turi leisti skaitytojui suvokti naujos įmonės verslo logiką ir organizavimą. Santraukoje taip pat turėtų būti pateikti pagrindiniai finansiniai duomenys, reikalingo išorinio finansavimo apimtis ir investuotojų „išėjimo“ galimybės. Siekiant įsitikinti, ar santrauka lengvai skaitoma ir suprantama, gali būti naudinga paprašyti ne specialisto peržvelgti parengtą tekstą.

Gerai parašyta santrauka išsiskiria iš kitų verslo plano elementų. Investuotojai santraukai skiria daug dėmesio, taigi daug dėmesio turėtų skirti ir verslininkas. Jei verslininkas nesugeba gerai paaiškinti savo idėjos ir verslo modelio 2-3 puslapiuose, vargu ar investuotojas skaitys likusią verslo plano dalį.

Šioje verslo plano dalyje būtina atsakyti į tokius klausimus:

• Kokia veikla bus vykdoma? Kokia yra verslo galimybė? Kuo ji unikali?

• Kas yra tiksliniai klientai ir kokie vertė jiems siūloma? Jei galima, aprašykite dabartinius klientus.

• Koks rinkos dydis ir jos augimo tempai?

• Kokia rinkodaros strategijos esmė (pvz., bendradarbiavimas, nuosavi paskirstymo kanalai, patentai, licenzijos)?

• Kokia yra konkurencinė aplinka?

• Kokios pardavimų, kaštų ir pelno prognozės?

• Kiek pinigų reikės pirmiems metams?

• Koks išorinis finansavimas reikalingas?

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1367 žodžiai iš 4542 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.