Septintosios dienos adventistų bažnyčia

Septintosios dienos adventistų bažnyčia Istorija ir pirmieji vadovai Ankstyvoji adventistų istorija susijusi su dviem vardais: William Miller ir Elen White. Judėjimas, prasidėjęs Europoje XIX a. pradžioje, greitai persimetė į Ameriką, kur daugybė įvairių denominacijų tikinčiųjų pradėjo intensyviai studijuoti Apreiškimą Jonui ir pranašo Danieliaus knygas, bandydami nustatyti, kada Jėzus Kristus turėtų … Daugiau…

Jezuitai

Kaišiadorių A. Brazausko vid. mokykla Atliko: Tautvydas Jakutis 10c 2005 Jėzaus Draugija (jėzuitai) Katalikų vienuolių ordinas, kurį 1540 m. įkūrė baskas (Šiaurės Ispanija) Ignacas Lojola su keletu bendraminčių. Tai buvo naujoviškas vienuolinis ordinas, pasižymėjęs aktyvia apaštaline veikla. Didelį dėmesį skyrė švietimui, kūrė kolegijas ir universitetus, išvystė plačią misijų veiklą. Dėl … Daugiau…

Staciatikybe

Turinys: Įvadas—2psl. Paplitimas, kalendorius—3psl. Ypatumas—4psl. Cerkves, pavyzdžiai—5psl. Žmonės gali pasaulį aiškintis patys. Gali kuo nors remtis, pavyzdžiui, religija.Religija pateikia žmonėms tam tikrą požiūrį į pasaulį.Ji nurodo gyvenimo tikslą ir prasmę.Ji sieja to paties tikėjimo žmones,suteikia jiems bendrumo jausmą. Ji nurodo,kaip žmonės turi gyventi,ką privalo daryti,taigi kuria gyvenimo būdą.Tikintys žmonės vadinami … Daugiau…

Zmogus be doroves – Zmogus be esmės

DOROVINĖS ATSAKOMYBĖS FORMOS„Dorovė – ne izoliuota žmogaus veiklos, jo elgesio sritis, o specifinis jos reguliacios būdas, nepriklausomas nuo daiktinio veiksmų turinio. Dorovė – tai socialinių santykių, reguliuojamčių žmonių veiklą visose jų gyvenimo srityse, ypatinga forma.” O.DrobnickisDorovės problemos dabar aktualios visame pasaulyje, o etika yra reikšmingas ir savitas šių dienų visuomeninės … Daugiau…

Zmonių įsitraukimas į naujuosius religinius judėjimus įsitraukimas

ĮvadasDaugelį mūsų „sektos“ arba naujieji religiniai judėjimai domina maždaug tiek pat, kiek 5-ojo puslapio kriminalai – laisvalaikio pasiskaitymams įdomi, tačiau ne itin reikšminga tema. Tik tuos, kurių šeimos nariai ar artimieji įsijungia į sektą, ši tema smarkiau paliečia. Deja, mes mažai (arba iškreiptai) težinome apie „sektas“, kad esame linkę jų … Daugiau…

Romėnų religija

Romėnų religija politeistinė religija, išsivysčiusi greičiausiai iš indoeuropiečiams būdingų dangaus su jo atmosferiniais reiškiniais ir ugnies kultų. Svarbiausias pirmykštės romėnų religijos bruožas – tikėjimas beasmene dievybe – numenu, o veikiau – jėga, slypinčia kiekviename reiškinyje (pvz., žaibo blyksnyje, grūdo dygime, blogoje arba geroje bandos būklėje ir pan.). Kulto aktais (neabejotinai … Daugiau…

Zmogus

„Žmogus“Kas yra žmogus? Tai vienas iš dažniausių klausimų, kuriuos užduodam ir patys sau ir aplinkiniams. Be šių klausimų dažnai iškyla ir tokie kaip; iš kur mes? Kodėl būtent mes gyvename žemėje? Koks mūsų gyvenimo tikslas? Fizikiniu požiūriu, žmogus tėra fiziologinis bei cheminis padaras. Tai yra, mes esame iš materijos, iš … Daugiau…

Lietuvos didžojo kunigaikščio algirdo laikysena krikščionybės atžvilgiu

2001 1 Kunigaikščio Algirdo laikysena krikščionybės atžvilgiu gali lietuviams atrodyti seniai išaiškinta, nes jau labai daug rašyta apie jo asmenišką prisirišimą prie pagonybės ir apie jo toleranciją kitoms religijoms. Tačiau tos mintys dažnai kartojamos be išsamesnių įrodymų. Algirdą išsamiai aprašė dar prieš pirmą pasaulinį karą lenkų istorikas Chodynickis, ir vėliau … Daugiau…

Didziausios pasaulio religijos

BudizmasVI a. pr. m. e. pasaulyje vyko galingas religinis sąjūdis. Atsirado įtakingos religijos: zoroastrizmas, judaizmas, budizmas, džainizmas, konfucionizmas, vedantinis induizmas, daosizmas. Šis judėjimas, matyt, prasidėjo Persijoje. Jo pirminės priežastys turbūt tokios pat sudėtingos kaip ir Renesanso ar Reformacijos. Tais laikais religinės idėjos, ypač tokios revoliucingos turėjo sklisti be galo greitai. … Daugiau…

Jėzaus gyvenimas

Apie Kristų,kaip krikščionijos pradininką,yra rašę bent keli I-IIa.nekrikščionys rašytojai:žydas Juozapas Flavijus,romėnai Plinijus Jaunesnysis,Svetonijus ir Tacitas.Daug tikslesnes žinias apie Kristų pateikia Jo mokinių raštai,rašyti vos keliems dešimtmečiams praėjus po Kristaus mirties.Evangelijos ir kiti minėtieji Kristaus mokinių raštai pateikia daug biografinių duomenų apie Jėzų Kristų ir Jo veiklą. JEZAUS GYVENIMAS IR DARBAI. … Daugiau…

Tikyba

Regisi, jog šiandien tradicines religijos formas praktikuoja daugiau aukštųjų mokyklų studentų, nei kada anksčiau per mano trisdešimties metų dėstytojavimo laikotarpį. Iš pirmo žvilgsnio atrodytų, kad religijos suvešėjimas universitetų miesteliuose reikštų rubrikoje „politinis korektiškumas“ konservatorių seniai kritikuojamų tendencijų pasikeitimą. Tačiau iš tiesų vyksta dar šis tas. Dar kartą kairė ir dešinė … Daugiau…

Pasirinktos grupės katechezės ypatumai

Pasirinktos grupės katechezės ypatumai.Katecheze pradėta vadinti Bažnyčios pastangas rasti sau mokinių, padėti žmonėms suprasti, kad Jėzus yra Dievo Sūnus. Katechezė – tai vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų tikėjimo ugdymas, tai tikslas, įvesti juos į pilnutinį krikščionišką gyvenimą. Katechezė glaudžiai siejasi su Bažnyčia. Nuo katechezės priklauso ne tik Bažnyčios išplitimas ir jos … Daugiau…

Kodėl auklėjimas

Marijampolės Rygiškių Jono gimnazija Matas Kavaliauskas 1G Kodėl auklėjimas ? Pasaka Kartą gyveno sodininkas. Vieną dieną jis paėmė už rankos žmoną ir pasakė: „Einam, žmona, medžio sodinti“. Žmona atsakė: „Jei tu nori, mano brangusis, sodinkime medį“. Jie nuėjo į sodą ir pasodino medį. Neilgai trukus jau buvo matyti, kaip iš … Daugiau…

Germanai

Germanai (lot. germani), indoeuropiečių genčių grupė. Pavadinimo etimologija neaiški, jis greičiausiai keltiškos kilmės. I a. pr. m. e. gyveno teritorijoje tarp Reino ir Vyslos, Dunojaus ir Baltijos bei Šiaurės jūros, taip pat pietinėje Skandinavijoje. Rašytiniuose šaltiniuose IV a. pr. m. e. pirmą kartą minimos germanų gentys – vandalai, vizigotai, ostrogotai … Daugiau…

Meilė ir atsakomybė

Meilės paslaptis įvairiais laikotarpiais jaudino vakarietišką protą. Tačiau kitose, tarkim, rytų kultūrose šis jausmas buvo ir yra visiškai neakcentuojamas. Todėl kyla klausimas: ar sugebėjimas mylėti slypi žmogaus prigimtyje, taigi yra sutinkamas visur ir visada? O gal vakariečiai junta skirtingas emocijas, nei kitų kultūrų atstovai? Meilės universalumo klausimas susilaukė nemaža diskusijų. … Daugiau…

Kritika

„Pas mane, kaip pas jaunimo dvasininką vieną kartą atėjo jaunimo grupė, pasisodino mane ir pasakė: „mums reikia pasisnekėti“. Diskusijos tema buvo nuspėjama tačiau vistiek man buvo sunku. Kiekvieną savaitę praleisdavau valandų valandas planuodamas jaunimo susirinkimus, rinkdamas idomią medžiagą išradingoms idėjoms, kad būtų linksma ir visa tai turėtų prasmę. Kad kiekvienas … Daugiau…

Planeta pavojuje kodel taip yra

ŠVENTEŽERIO VIDURINĖ MOKYKLA11 klasės mokinio Dariaus Šukio REFERATAS PLANETA PAVOJUJE – KODĖL TAIP YRA?2002 Žmogus vienu metu gyvena keliose aplinkose – nė pats kartais to nesuvokdamas. Jas galima įvairiai sugrupuoti: Ų į visuomenines; Ų kultūrines; Ų geografines; gamtinę arba šeimą; Ų mokyklą; Ų vietinę bendruomenę; Ų tautą; Ų namus, gyvenvietę, … Daugiau…

Religija šiauliu mieste

Religinės grupės: protestantai, evangelikai-liuteronai, baptistai, provoslavai ir kitos. Tačiau daugelis žmonių katalikai Šiaulių miesto bažnyčios Šv. Petro ir Pauliaus katedra Adresas: Aušros al. 3 Šv. Ignaco Lojolos bažnyčia Adresas: Vilniaus g. 245 Šv. Jurgio bažnyčia Adresas: Kražių g. 17 Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčia Adresas: Aido g. 8 Šv. … Daugiau…

Kas yra dievas

Kas yra Dievas?„…kas artinasi prie Dievo, tam būtina tikėti, kad Jis yra ir kad Jo ieškantiems atsilygina.“ (Žyd 11:6). Biblija pateikia mums gausybę įrodymų, kad Dievas iš tikrųjų egzistuoja. Tikinčiųjų patirtimi pagrįsti įrodymai, kuomet Dievo veikimą galima matyti jų gyvenimuose papildo šiuos „intelektualinius“ įrodymus. Tiriant sudėtingą mūsų kūnų struktūrą, gėlės … Daugiau…

Gyvenimo tikslas

Gyvenimo tikslas Mano manymu, svarbiausias dalykas, kurį reiketų aptarti galvojant apie savo gyvenimo tikslą yra pomirtinio gyvenimo egzistavimas. Be pomirtinio gyvenimo gyvenimas netektų prasmes ir viskas nublanktų. Akivaizdu, mokslas kol kas neįrodė žmogaus nemirtingumo, juoba dar niekas nepaneigė pažinimo teorijos teiginio, kad dėl mūsų proto sandaros tai taip ir liks … Daugiau…

Populiarioji kultūra vs kristus

Kaip mes turėtume reaguoti į aplink mus esančią kultūra? Ar turėtume jos vengti, ją priimti o gal rasti trečia, vidurinį kelią? Džonatanas Brantas pristato 5 idėjas kartu su būdais jas įgyvendinti. „Grįžkime i 1988 metus, kai man buvo 17 metų, aš palikau savo pietryčių Angliją ir išskridau mokytis Biblijos Koledže … Daugiau…

Karas ir taika

Karas – ginkluotas susidūrimas tarp valstybių ar organizuotų visuomenės grupių vienoje valstybėje. Karai tarp valstybių kyla dėl teritorinių ginčų, ekonominių interesų, siekimo dominuoti, karinio prestižo, rasinių, ideologinių ir kitų priežasčių. Karu siekiama pakeisti esamą padėtį arba priversti kitą valstybę priimti kokį nors sprendimą. Karai tarp valstybių yra “autorizuojami”, tai yra … Daugiau…

Pagonybė

Ar grįšime į pagonybę? Neseniai kai kurių partijų Seimo nariai nusprendė atkreipti į save visuomenės dėmesį ir paskelbti pagonybę tradicine Lietuvoje religija. Šis gudrus sumanymas patiko ne tik primityviai politikuojantiems partiečiams, bet ir daugeliui religines šaknis praradusių piliečių, nebenorinčių vadintis ateistais ar laisvamaniais. Dėl to žiniasklaidoje kilusi aštri polemika tarp … Daugiau…

Meilę kiekvienas supranta savaip

ĮvadasMeilė – vienas didžiausių žmogaus laimės šaltinių! Melė ir šeima – kiekvienam artimos ir brangios sąvokos, nes be meilės ir šeimos gyvenimas negali būti pilnavertis. Tačiau dauleis taip ir neįgyja baltųjų meilės sparnų, kurie žadina kūrybines jėgas ir sergsti kasdienybę nuo pilkumo. Senovės Indijos traktate “Persiko šakelė” meilė šitaip apibūdinama: … Daugiau…

Pomirtinio gyvenimo samprata senojoje lietuvių pasaulėžiūroje

Įvadas„Lietuvių pomirtinio gyvenimo sampratos problema svarbi tiek mėginant atkurti anuometinės religijos svarbiausius įvaizdžius, tiek siekiant pamatuotai prabilti apie senovės lietuvių pasaulio suvokimo lygtis ir būdus” . Didžioji dauguma rašytinių šaltinių kalba apie laidojimo papročius, bemaž nieko nesakydami apie pačią pomirtinio gyvenimo sampratą. Dažnai užsimenama tik apie mirusiųjų apraudojimą, įkapių dėjimą, … Daugiau…

Sąžinės laisvė ir atsakomybė

Sąžinės laisvė ir atsakomybėXVII a. empyristas J. St. Mill teigė, jog vidinė moralė – tai savęs, savo jausmų, savo valios tobulinimas. Jis manė, kad yra 3 dalykai, kurie kliudo žmogaus laimei: 1.žmogaus savimeilė; 2.proto stygius; 3.prasti valstybiniai įstatymai. J. St. Mill nuomone išorinės sankcijos mus skatina elgtis taip, kad pelnytume … Daugiau…

Adventas

Adventas – ikikalėdinis laikotarpis, susikaupimo, pasiruošimo Kristaus atėjimo į šį pasaulį šventei – Kalėdoms (žodis adventus lotyniškai reiškia artėjimą, atėjimą). Pieš prasidedant Adventui, pasibaigdavo piemenėlių darbo sezonas. Jie atsisveikindavo su savo šeimininkais ir iškeliaudavo namo pailsėti, švęsti Kalėdų. Advento trukmė nevienoda. Jis prasideda ketvirtą sekmadienį prieš Kalėdas ir tęsiasi nuo … Daugiau…

Etika morale

Turinys I. Etikos ir moralės sąvokų samprata 2 1. Etikos samprata 2 2. Moralės samprata 3 II. Moralės prigimtis ir jos galutinis tikslas 5 1. Galutinis moralės reikalavimų tikslas 5 2.Savęs tobulinimo ir žemiškosios pažangos etikos samprata 7 3. Moralinio reikalavimo kategorinis pobūdis ir moralinis įstatymas 8 III. Moralė dėl jos pačios 10 1. Kanto etika 11 2.Vertybių etika 11 … Daugiau…

Sektos

Islamo sektos Nepaisant svaiginančių pergalių musulmonų bendruomenė įžengė į krizių laikotarpį. Įžengę į Damaską dykumų klajokliai rado niekada nepatirtą prabangą su turtinga literatūrine kultūra, sudėtingu socialiniu gyvenimu ir architektūra. Anksčiau skurde gyvenę arabai pasiekė tokias aukštumas, kurių niekada negalėjo svajoti. Kaip religinė disciplina galėjo išlikti nesusvyravusi tokiomis sąlygomis? Kaip galėjo … Daugiau…