Kodėl auklėjimas
5 (100%) 1 vote

Kodėl auklėjimas

1121

Marijampolės Rygiškių Jono gimnazija

Matas Kavaliauskas 1G

Kodėl auklėjimas ?

Pasaka

Kartą gyveno sodininkas. Vieną dieną jis paėmė už rankos žmoną ir pasakė: „Einam, žmona, medžio sodinti“. Žmona atsakė: „Jei tu nori, mano brangusis, sodinkime medį“. Jie nuėjo į sodą ir pasodino medį.

Neilgai trukus jau buvo matyti, kaip iš žemės kalasi pirmoji švelni .žaluma. Medis, kuris iš tiesu, dar nebuvo panašus į tikrą medį, pirmą kartą pamatė saulę. Savo lapeliais jis jautė jos spindulių, šilumą ir stiebėsi aukštyn jų, link. Jis sveikino juos, leidosi jų glostomas ir suprato, kad puiku yra būti pasaulyje ir augti.

„Žiūrėk, – tarė sodininkas žmonai, – ar jis ne gražutis, tas mūsų. medis ?“ Ir žmona jam atsakė: „Taip, mielasis, yra taip, kaip tu pasakei: medis puikus!“

Medis pradėjo augti vis labiau bei plačiau ir stiebėsi vis aukščiau į saulę. Jis jautė vėją ir lietų, jo šaknys mėgavosi šiluma ir tvirta žeme, ir jis buvo laimingas. Kiekvieną kartą, kai sodininkas ir jo žmona į jį žiūrėjo, girdė jį vandeniu ir vadino gražiu medžiu, jis jautėsi gerai. Nes buvo kažkas, kas jį mėgo, puoselėjo, saugojo ir rūpinosi juo. Jis buvo mylimas ir ne vienas pasaulyje. Taip jis augo patenkintas savimi ir nenorėjo nieko daugiau, tik gyventi ir augti, justi vėją ir lietų, žemę ir saulę, būti mylimas ir mylėti kitus.

Vieną dieną medis pamatė, kad ypač puiku būtų augti šiek tiek į kairę, nes iš ten saulė labiau apšvietė jo lapus. Taigi jis dabar ėmė augti šiek tiek į kairę.

„Žiūrėk, – tarė sodininkas žmonai, – mūsų medis auga kreivai! Nuo kada medžiai gali augti kreivai, juolab mūsų sode ? Lyg tyčia – mūsų medis! Dievas sukūrė medžius ne tam, kad jie kreivai augtų, ar ne tiesa, žmona?“ Jo žmona, žinoma, pritarėjam. „Tu esi išmintinga ir dievobaiminga moteris, – atitarė sodininkas, – taigi atnešk žirkles, mes pataisysime savo medį“.

Medis verkė. Žmonės, kurie iki šiol taip juo rūpinosi, kuriais jis pasitikėjo, nupjovė jam šakas, buvusias arčiausiai saulės. Jis negalėjo kalbėti, todėl negalėjo ir paklausti. Jis neįstengė suprasti. Bet juk jie sakė, kad jį myli ir linki jam gero. Ir jie sakė, kad tikras medis turi augti tiesiai. Ir Dievui, sakė, nepatiktų, jeigu jis augtų kreivas. Taigi tai turėjo būti tiesa. Jis daugiau nebesistiepė į saulę.

„Ar jis ne paklusnus, tas mūsų medis?“- paklausė sodininkas žmonos. „Iš tikrųjų, vyre, – atsakė ši, – tu kaip visad teisus. Mūsų medis gerutis“.

Medis pradėjo suprasti. Jei jis darė tai, kas jam buvo malonu ir teikė džiaugsmą, tada jis, atrodo, buvo blogas medis. Jis buvo mielas ir geras tik tada, kai darė tai, ko iš jo tikėjosi sodininkas ir jo žmona. Taigi dabar jis uoliai augo į viršų ir rūpinosi, kad daugiau nebeaugtų kreivas.

„ Pažiūrėk, – vieną dieną tarė sodininkas žmonai, – mūsų medis įžūliai lekia į viršų! Ar taip dera tikram medžiui1?“ Žmona atsakė: „O ne, mielasis, žinoma, taip nedera. Dievas nori, kad medžiai augtų pamažu ir ramiai. Ir mūsų kaimynas mano, kad medžiai turi būti kuklus. Jo medžiai irgi auga visai lėtai“. Sodininkas pagyrė žmoną ir pasakė, kad ji šį tą išmananti apie medžius. O tada jis pasiuntė ją žirklių ir vėl nugenėjo medžio šakas.

Labai ilgai verkė medis tą naktį. Kodėl jam paprasčiausiai nukirpo šakas, kurios nepatiko sodininkui ir jo žmonai“? Ir kas buvo tas Dievas, kuris lyg ir prieštaravo viskam, kas teikė malonumą f

„Pažvelk, žmona, – tarė sodininkas, – mes galime didžiuotis savo medžiu“. Ir jo žmona, kaip visada, su juo sutiko.

Medis užsispyrė. Na, gerai, kad ne į aukštį, tai nors į plotį. Jie pamatys, ką pasiekė! Galą gale jis tenorėjo tik augti, jausti saulę, vėją ir žemę, džiaugtis ir teikti džiaugsmą. Jo širdis nujautė, kad augti buvo teisinga. Taigi jis dabar augo į plotį.

„Tai neįsivaizduojama! – sodininkas pasipiktinęs paėmė žirkles ir pasakė žmonai: -Pamanyk, mūsų medis auga vien į plotį. Atrodo, jam tai patinka. Atrodo, tai jam stačiai malonu! Šito mes jokiu būdu negalime pakęsti!“ Ir jo žmona pritarė jam: „To mes negalime leisti. Dėl to mes vėl turime jį apkarpyti“.

Medis daugiau nebeverkė, jis nebeturėjo ašarų. Jis liovėsi augęs. Gyvenimas jam nebeteikė jokio malonumo. Užtat atrodė, kad dabar jis patiko sodininkui ir jo žmonai. Kad ir niekas nebeteiks tikro džiaugsmo, bet busiu bent mylimas. Taip galvojo medis.

Po keleto metų pro medį praėjo maža mergaitė su savo tėčiu. Medis jau buvo suaugęs, sodininkas ir jo žmona didžiavosi juo – tikru ir tvarkingu medžiu.

Mergaitė sustojo prie medžio. „Tėti, ar tu nemanai, kad šitas medis truputį liūdnas?“ -paklausė ji.

„Aš nežinau, – atsakė tėvas. – Kai aš buvau toks mažas kaip tu, aš taip pat matydavau, ar medis linksmas, ar liūdnas. Dabar aš to nebematau“.

„Medis iš tiesų liūdnas, – mergaitė su užuojauta pažiūrėjo į medį. -Jo niekas iš tikrųjų nemyli. Pažiūrėk, kaip tvarkingai jis išaugęs. Aš manau, kad jis norėjo augti visai kitaip, bet negalėjo. Ir todėl jis dabar liūdnas“.

„ Galbūt, – atsakė susimąstęs tėvas, – bet kas gi gali augti taip, kaip nori ?“

„Kodėl ne? —paklausė mergaitė. -Jeigu kas nors
iš tiesų myli medį, tai ir gali jam leisti augti taip, kaip jis pats nori. Ar ne? Juk jis nieko neskriaudžia“.

Nustebęs ir išsigandęs pažiūrėjo tėvas į savo vaiką. Tada pasakė: „Žinai, niekas negali augti taip, kaip nori, nes tuomet kiti pastebėtų, kad ir jie ne taip išaugę, kaip iš tiesų norėjo „.

„Tėti, aš nesuprantu!“

„Tikrai, vaike, tu dar negali to suprasti. Ir tu turbūt ne visada taip augai, kaip norėjai. Ir tu negalėjai“.

„Bet kodėl gi ne, tėti_? Tu juk mane myli, ir mama taip pat mane myli, ar ne f“ Akimirką tėvas žiūrėjo į ją. „Taip, -pasakė, – iš tiesų, mes tave mylime“.

Jie lėtai nuėjo tolyn, o maža mergaitė dar ilgai galvojo apie šį pokalbį ir liūdnąjį

medį. Medis atidžiai abiejų klausėsi ir taip pat galvojo. Jis dar žiūrėjo įkandin, kol jų nebegalima buvo įžiūrėti. Tada medis suprato. Ir pradėjo nesutramdomai raudoti.

HEINCAS KERNERIS

Auklėjimo stiliai

Auklėjimas gali būti įvairus

Ksaveras Bogušas

„Reikia vengti kur galint kūno bausmių, nes jos žmogų, retai tetaiso, o ugdo žvėriškumą ir niekšiškumą. Reikia juos (mokinius) auklėti emuliacija (mėgdžiojimu), bausti, privačiai ir viešai sugėdinant. Jeigu atsirastų, toks nelaimingasis, kuriam panašaus akstino neužtektų, mokytojams neleidžiama duoti vienu kartu daugiau nei penki kirčiai. Už žymesnius nusikaltimus, prireikus didesnės bausmės, ji vykdoma šitaip.

Turi būti sukviestas mokyklos posėdis, ten kun. prefektas turi išdėstyti kaltinamojo nusižengimą ir įrodymus. Posėdyje dalyvaujantieji turi pareikšti nuomonę, kiek pagrįsti kaltės įrodymai, t. y. 1) ar nusikaltimas pakankamai įrodytas? 2) kaip nusikaltėlį reikia nubausti? Nesutariant dėl bausmės rūšies klausoma balsų daugumos, tačiau kada sprendžiama kūno bausmė, turi būtinai būti vienbalsiškumas. Jei nors vienas posėdžiaujančiųjų nesutiks su plakimu, jau nebegalima jo taikyti, o reikia ieškoti kitos bausmės. Jei visi sutiks su išplakimu ir šį nutarimą savo aptarimų protokole pasirašys, tada kun. prefektas turi egzekucijai suteikti kuo didžiausią iškilumą. Jei nusikaltimas buvo privataus pobūdžio, tai turi būti nubaustas privačiai prefekto bute, o jei viešas, turi būti sukviesta visa mokykla su mokytojais. Prefektas pasako prakalbą apie nusikaltimo pobūdį, jo bjaurumą, apie drįsusio jį padaryti niekšiškumą, jei turi būti baudžiamas kaip gyvulys. Per visą tą laiką nusikaltėlis turi klūpoti viduryje ir laikyti rankoje rykštę, kaip menkumo ženklą, o visi studentai, reikšdami gedulą, kad tarp jų atsirado toks nedorėlis, turi stovėti su kepurėmis. Gali kun. prefektas dar ką nors pridėti, visada atmindamas, kad baudžiant reikia žiūrėti ne į kenčiančio skausmą, o į, pavyzdį kitiems ir jo atgailojimą. Taip nubaustasis tris dienas neturi būti studentų tarpe pakenčiamas, mokykloje tenesėdi suole, bažnyčioje teklūpo vienas po lempa. Po trijų dienų prefektas jį teapvedžioja po mokyklą, kadangi jau yra visai atsipirkus savo kaltę, ir tepaskelbia, kad yra padorus ir priimtinas į draugiją.“

Šiuo metu Jūs matote 56% šio straipsnio.
Matomi 1469 žodžiai iš 2621 žodžių.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA (kaina 0,87 €) ir įveskite gautą kodą į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.