Zemės ūkio poveikis aplinkai

Taršos rizika ūkių atliekomis· vandens telkinių lokali tarša; · patogenai; · dirvožemio tarša; · atmosferos tarša. Vandens telkinių tarša Intensyvi gyvulininkystė padidino vandens telkinių taršos fermų atliekomis riziką. Taršą dažniausiai sąlygoja: · netinkamos mėšlo, srutų bei siloso nuotekų laikymo sąlygos, pvz., nuotekos iš gardų, prakiurusių srutų saugyklų; · fermų atliekų … Daugiau…

Lietuvos ekologinė būklė

TURINYSĮVADAS 2 1. LIETUVOS EKOLOGINĖ BŪKLĖ 3 1.1. Oro būklė ir tarša 3 1.2. Vandens telkinių būklė ir tarša 5 1.3. Dirvožemių būklė ir tarša 7 1.4. Tarša senais pesticidais 9 1.5. Atliekų tvarkymo ir perdirbimo problema 10 1.6. Miškų būklės kaita 11 1.7. Rūšių nykimas ir biologinės įvairovės mažėjimas 13 IŠVADOS 14 INFORMACINIŲ ŠALTINIŲ SĄRAŠAS 15 ĮVADAS Pastaraisiais dešimtmečiais prieštaravimai … Daugiau…

Smurtaujantys vaikai

Smurtaujantys vaikaiApie smurtaujančius vaikus galima išgirsti visur. Apie tai šnekama mokykloje, draugų rate, namuose su šeima. Smurtas – labai didelė Lietuvos problema. Ją reikia kažkaip spręsti. Dėl ko smurtauja vaikai? Manau, kad pirmoji priežastis – tai draugai. Labai dažnai smurtauti verčia draugai ir jų daroma įtaka. Norint įsiteikti draugams ir … Daugiau…

Lietuvos miško išsaugojimas

Lietuvos miško genetinių išteklių išsaugojimo ir selekcijos būklė Pasaulyje visuotinai pripažinta, kad genetinė įvairovė, apibūdinanti genetinį kintamumą tarp populiacijų ir jų viduje, šalia rūšinės bei ekosisteminės įvairovės, yra esminis biologinės įvairovės lygmuo. Todėl genetinių išteklių išsaugojimas yra laikomas vienu iš svarbiausių biologinės įvairovės išsaugojimo ir tvarios ekologinės miškininkystės komponentų. Tačiau … Daugiau…

Gintaras – Lietuvos auksas

Turinys: Turinys: 2 GINTARO MUZIEJAUS LOBIAI 4 Gintaro dirbiniai nuo seniausių laikų iki XX a. 5 Gintaro dirbiniai 1900 – 1918 m. 6 Gintaro dirbiniai 1932 – 1939 m. 6 Gintaro dirbiniai 1945 – 1961 m. 6 Gintaro dirbiniai 1962 – 1975 m. 7 Gintaro dirbiniai 1976 – 1990 m. … Daugiau…

Aplinkosaugos reikalavimai europos sąjungos šalyse

ĮŽANGAAplinka apibrėžiama kaip natūrali žmones supanti visuma (aplinka) ir natūralūs su ja susiję ištekliai. Aplinkosauginiai klausimai yra susiję su žmogaus veiklos įtaka supančiai visumai ir ištekliams. Aplinkosauginė politika- tai bet kokie vyriausybės prevenciniai veiksmai dėl žmonių neigiamos aplinkai veiklos mažinimo. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija (toliaus Aplinkos minesterija) politiką formuojanti ir … Daugiau…

Siauliai birytes vandenviete

ĮvadasAplinkos apsauga, gamtos ir žmogaus pusiausvyros išsaugojimas XXI amžiuje – vienas sudėtingiausių uždavinių. Miestų aplinkosauginė, ekonominė, socialinė pažanga, be kitų veiksnių, priklauso nuo įmonių formuojamos ir įgyvendinamos aplinkos apsaugos politikos. Šiaulių miesto savivaldybės UAB „Šiaulių vandenys“ veikla ypač glaudžiai susijusi su aplinkos, gamtinių išteklių apsauga. 1996-2004 metų laikotarpiu įgyvendintas Šiaulių … Daugiau…

Vaistiniai augalai

VAISTINIAI AUGALAIGamta – mūsų vaistinė: augalų įvairovė suteikia galimybę gydyti bei išvengti daugelio ligų. Augalai, kurių paruoštais preparatais atitinkamomis dozėmis gydoma žmogaus ar gyvulio kuris nors organas, atskira sistema arba visas organizmas, vadinami vaistiniais. Jie vartojami ne tik gydymui, bet ir profilaktiškai. Nuo senų senovės žmonės naudojosi gydomosiomis augalų galiomis. … Daugiau…

Regioniniai parkai

Turinys1. ĮVADAS 3 2. KREKENAVOS REGIONINIS PARKAS 4 3. GAMTOS PAMINKLAI IR SAUGAOMI 5 KRAŠTOVAIZDŽIO OBJEKTAI 5 4. SAUGOMI OBJEKTAI, GAMTINĖS VERTYBĖS 6 5. GAMTOS PAMINKLŲ ŽEMĖLAPIS 8 6. GAMTOS PAMINKLAI 9 6.1.Geomorfologiniai: 9 6.2. Hidrografiniai: 10 6.3. Hidrogeologiniai: 10 6.4. Akmenys – gamtos paminklai 11 7. SAUGOMOS TERITORIJOS IR … Daugiau…

Ekologijos ir aplinkos apsauga

Ekologiniai veiksniai ir jų poveikis gyviems organizmamsVisa, kas (gyva ar negyva) supa augalus, gyvūnus ir kitus organizmus ir su kuo jie betarpiškai susiję, vadiname aplinka (gyvenamoji aplinka). Aplinkos komponentai yra yvairialypiai o, egzistuojantys organizmai – vienareikšmiai. Aplinkos elementai, veikiantys organizmą, vadinami ekologiniais veiksniais. Organizmas i ekologinius veiksnius reaguoja specifinėmis reakcijomis. … Daugiau…

Dirvožemio derlingumas ir užterštumas bei jo poveikis socialinei aplinkai

Įvadas Mes nuolat per ištisus metus vienokiu ar kitokiu būdu veikiame gamtą. Teršiame vandenis, orą, dirvožemį. Tad, pasitelkę mokslo ir technikos laimėjimus, privalome ją saugoti, protingai ir racionaliai naudoti jos išteklius, galvodami ne tik apie šiandieną ir savo kartą, bet ir apie anūkus, būsimąsias kartas. (Jankevičius K., Stasinas J. Lietuvos … Daugiau…

Darbo ir civiline sauga apsauga nuo mechaninio padegamojo ginklo

ĮvadasTikslas – susipažinti su apsaugos priemonėmis nuo mechaniko, padegamojo ginklo ir elektromagnetinio poveikio. Uždaviniai: – trumpai apibūdinti mechaninio poveikio, padegamojo ginklo ir elektromagnetinio poveikio charakteristikas; – trumpai aprašyti jų poveikį žmonėms ir įvairiems įrenginiams; – aprašyti apie apsisaugojimo galimybes ir apsaugos priemones nuo jų. Pasaulyje atsitinka daug skaudžių dalykų. Tačiau … Daugiau…

Saulės sitemos sudarymo mokslinės teorijos ir ateitis

TURINYS 1. Įvadas (istoriniai duomenys) 3 2. Bendra charakteristika 5 3. Saulės sitemos susidarymas 6 4. Planetos 7 5. Literatūros sąrašas 101. ĮVADAS (Istoriniai duomenys)Planetų sistemos modelio, kuris galėtų paaiškinti dangaus kūnų judėjimą, sudarymas buvo viena svarbiausių ir sudėtingiausių mokslinių žmonijos problemų. Jos sprendimas – tai rezultatas tūkstantmečių atidžių ir … Daugiau…

Es aplinkos apsaugos politika

TURINYSĮVADAS 2 Europos Sąjungos aplinkosaugos politikos raida 3 Pagrindiniai ES teisiniai aplinkosaugos reikalavimai 4 Europos Sąjungos ir Lietuvos teisės derinimas 5 ES finansinė parama įgyvendinant aplinkosaugos tikslus 7 ES aplinkos apsaugos valdymo bendrieji (horizontalieji) sektoriai 9 ES atliekų tvarkymo politika ir jos įtaka Lietuvai … Daugiau…

Atmosferos tarša ir apsauga

„Atmosferos tarsa ir apsauga Lietuvoje“ Turinys Įvadas 3 1. Oro būklė ir tarša 4 2. Oro apsauga Lietuvoje 8 3. Atmosferos oro teršimo šaltiniai 10 3.1 Elektros jėgainės 11 3.2 Automobiliai 11 3.3 Pramonės įmonės 11 Išvados 12 Naudota literatūra 13 Įvadas Atmosfera niekada nebuvo idealiai švari, joje visuomet būdavo … Daugiau…

Vandens gerinimas uab gabuva kaunas

1) Įvadas 2) Pagrindiniai veiklos pobūdžiai ir paslaugos 3) Požeminių ar paviršinių vandens šaltinių kokybiniai ir kiekybiniai rodikliai 4) TRIDENT sistemos elementai 5) Vandens tekėjimo būdai: a) Filtravimo ciklas b) Absorbcijos skaidrintuvo nuplovimo ciklas 6) Vandens apdorojimas chemija 7) Koaguliacija ir nusėsdinimas 8) Požeminio vandens monitoringas ir higienos normos 9) … Daugiau…

Salantai

Turinys:Salantai: padavimai ir faktai 3 Salantų bažnyčia 4 Orvydų sodyba 6 Ir dar 8 Naudoti internetiniai puslapiai 9 Salantai: padavimai ir faktai Kaip ir daugelis šalių, miestų, miestelių, Salantai turi savo atsiradimo istoriją. Vienas iš padavimų teigia, kad kažkoks prašalaitis, plaukdamas pro tvano apsemtą vietovę, sušukęs „sala untā”. Viskas čia buvę po vandeniu. Tik nedidelis … Daugiau…

Asmens apsauginės priemonės

Asmens apsauginės priemonėsAsmeninės apsauginės priemonės (AAP) skirtos pavienių žmonių apsaugai nuo nuodingų cheminių, radioaktyviųjų medžiagų ir biloginio (bakterinio ) aerozolio neigiamo poveikio. Pagal paskirtį AAP skirstomi į kvėpavimo organų ir odos apsaugines priemones , o pagal apsaugos pobūdį – į filtruojamąsias ir izoliuojamąsias. Didžiuma AAP gaminama Pramoniniu būdu, bet naudojamos … Daugiau…

Agronomijos pagrindai

AGRONOMIJOS PAGRINDAI 1. ĮVADAS Agronomijos pagrindų turinys Agronomijos pagrindų kursas apima dirvožemio susidarymo, jo sudėties ir savybių nagrinėjimą, žemės tvarkymą, t. y. kultūrinimą, sausinimą, drėkinimą, žemės dirbimą, žemdirbystės sistemų tobulinimą, sėjomainas, augalų augimo sąlygų tvarkymą, t. y. dirvų dirbimą, tręšimą, sėklą ir sėją, augalų apsaugą nuo ligų ir kenkėjų ar … Daugiau…

Besikartojanciu klimato kataklizmu padariniai

Besikartojančių klimato kataklizmų priežastys2002 m. vasara užgriuvo vakarų ir vidurio Europą neregėtais potvyniais; Lietuvą tuo metu nusiaubė jau antra per paskutinį dešimtmetį sausra. 2003-ieji metai vakarų Europos šalims vėl buvo negandų metai: Prancūzija, Italija, Ispanija iškankinta sausrų ir karščio skaičiavo ne tik materialinius nuostolius, bet ir tūkstantines šiluminių smūgių aukas. … Daugiau…

Aplinkos tarša

Atmosferos oro teršimas Oras, kuriuo kvėpuojame, gali būti teršiamas – natūraliais komponentais: • dulkėmis; • mikroorganizmais, grybeliais; • žiedadulkėmis; • fitvaleksinais; • balzaminėmis augalų medžiagomis; • organinių medžiagų irimo komponentais; Jie gali sukelti viršutinių kvėpavimo takų pažeidimus, bei alergines reakcijas dirbtinės taršos komponentais: • pramonės dulkėmis, dūmais; • kuro degimo … Daugiau…

Kenksmingų cheminių medžiagų skirstymas

Kenksmingų cheminių medžiagų skirstymas, jų savybės, poveikis žmogaus organizmuiKenksminga cheminė medžiaga laikoma tokia, kuri dėl savo fizinių – cheminių, cheminių arba toksikologinių savybių, naudojimo būdo arba buvimo darbo aplinkoje gali kelti pavojų darbuotojų sveikatai ar sukelti mirtį arba ūmius ar lėtinius sveikatos sutrikimus, įskaitant visas chemines medžiagas, kurioms yra nustatytos … Daugiau…

Išanalizuota tatulos upė

Lietuvos žemės ūkio universitetas Vandentvarkos katedraTatulos upės žemiau Biržų hidrocheminė analizėAkademija, 2006 TURINYS 1. Įvadas 3 1.1. Vanduo 3 1.2. Tatula 4 2. Darbo tikslas 6 3. Duomenys 6 3.1. Tatulos upės nuolydis 7 4. Tatulos upės žemiau Biržų hidrocheminių parametrų analizė 8 4.1. Debitų ir nitratų kaita vandenyje 8 … Daugiau…

Pagrindinės industrinio žemės ūkio sąlygojamos aplinkos problemos

14I ĮVADASPrieštaravimai tarp žmogaus veiklos ir gamtos šiuo metu tapo itin raiškūs ir kuo tolyn, tuo jie didėja. Oro, dirvos, vandens teršimo neracionalaus gamtos išteklių naudojimo neigiamos pasekmės juntamos ne tik konfliktinių židinių aplinkoje, bet visoje planetoje, pradeda grėsti Žemės civilizacijai. Dėl to paskutiniais dešimtmečiais ypač populiari tapo mus supančios … Daugiau…

Nutekamųjų vandenų valymo įrenginių saugus eksploatavimas

TURINYS 1. Įvadas 2 2. Nutekamojo vandens biologinio valymo įrenginiai 3 a.) BIO-OXIMAT – didelių galimybių įrenginys 3 b.) BIO-OXIMAT – natūralus sprendimas 3 3. Gamta apsaugota nuo taršos 4 4. Naftos produktų skirtuvai 5 a.) eksploatacija 5 5. Riebalų skirtuvai 6 6. Talpyklos 6 a.) Dvisienės cilindrinės talpyklos skirtos 6 b.) Talpyklų iš PE privalumai 7 7. Išvados 8 8. Literatūra 9 … Daugiau…

Aplinkosaugos valdymas

TURINYS ĮVADAS 3 1.APLINKOS APSAUGA 4 2.APLINKOS APSAUGOS VALDYMAS 6 2.1. APLINKOS MINISTERIJA 6 2.2. 2005 METŲ APLINKOS MINISTERIJOS VEIKLOS PRIORITETINĖS KRYPTYS 7 2.3. ADMINISTRACINĖS STRUKTŪROS SCHEMA 8 2.4. ORGANIZACIJOS BESIRŪPINANČIOS APLINKOSAUGA LIETUVOJE 9 2.4.1. VALSTYBINĖS ORGANIZACIJOS 9 2.4.2. NEVALSTYBINĖS ORGANIZACIJOS 9 3.IŠVADOS 10 4.LITERATŪRA 11 ĮVADAS Paskutiniu laiku … Daugiau…

Saugos darbe reikšmė ir uždaviniai

TURINYS ĮVADAS 3 1. Darbų saugos reikšmė 4 2. Saugos darbe uždaviniai 4 2.1 Darbo vietų ir darbo priemonių reikalavimai 5 2.2 Darbuotojų apsauga nuo pavojingų veiksnių 6 2.3 Jauni asmenys, moteris ir invalidai 6 2.4 Veiksmai pavojaus atveju 7 IŠVADOS 8 LITERATŪRA 9 ĮVADAS Darbuotojų saugos problema ypač aktuali … Daugiau…

Tas saldus žodis – laisvė

TAS SALDUS ŽODIS – „LAISVĖ“ Robertas Dailidonis Kasmet mokyklos išleidžia tūkstančius abiturientų,kurių dauguma toliau bando skintis kelią į savo gyvenimo svajones. Jie bando ieškoti tolimesnių galimybių kelti kvalifikaciją.Geriausias būdas to pasiekti – universitetas.Kaip mokyklos kasmet sulaukia pirmokų, taip universitetai ir kolegijos – pirmakursių.“Univerai“ be „barakų“ netenka prasmės. Įsėdus i 19 … Daugiau…

Zuvų pralaidų projektavimas

ĮVADASDarbo tikslas: 1. Turint individualius duomenis reikia atlikti žuvų pralaidos hidraulinius skaičiavimus ir pagal jų duomenis suprojektuoti žuvitakį pasirinktai žuviai (šlakis 1pav.). 2. Reikia išdėstyti problemą, kodėl ir kam yra reikalingos žuvų pralaidos. Pastaruoju metu Aplinkos ministerija (AM) parengė teisės aktus varžančius hidrotechninę statybą, ketina visiškai uždrausti bet kokių užtvankų … Daugiau…