Lietuvių kalbos dėstymo metodika pradinėse klasėse

LIETUVIŲ KALBOS DĖSTYMO METODIKA. LITERATŪRA: 1. Liet. Kal. Vadovėlis, 1993m. sud. Kuzavinis, Gedvilas. 2. Liet. K. I dal. 1995m. Sud. Baranauskaitė, Čepaitienė, Pabrėža. Šiaulių Univ. (dialektologinė pusė- tarmės). 3. Liet. Bend. Lav-o mok. – os bendrojo lavinimo programos. 4. Liet.-os šviet.- o reformos gairės 1993m.( integracija). 5. Budzinskio, Naujokaičio.Lietuvių k. … Daugiau…

Valstybės ir teisės teorija

Valstybės ir teisės teorija studentams: 1. Bendrosios sąvokos: dalykas, metodas. 2. Ką nagrinėja VTT ir kokiais metodais. 3. VTT mokslo dalykas. 4. Valstybės sąvoka. Valstybės funkcijos. Pagrindiniai valstybės požymiai (politinė tauta, etnografinė tauta, politinė teritorija, geografinė teritorija ir kt.). 5. Valdžių padalijimo principas. 6. Valstybės formos samprata. (valdymo forma, politinio … Daugiau…

Teisiniai verslo reguliavimo pokyčiai įstojus į europos sajunga

1 tema. Verslo teisės sąvoka.1. Verslo teisės šaltiniai ir raida. 2. Verslo teisės atsiradimas, vystymosi periodai: (Olandija, Kanados Kvebeko provincija), periodų ypatumai. 3. Verslo teisės sąvoka ir vieta privatinės teisės sistemoje. 4. Verslo teisės dalykas, objektas ir principai. 5. Verslo teisės normos ir jų sandara, sistema.Kolizinės normos. 6. Verslo teisės … Daugiau…

Tarptautinė privatinė teisė

TURINYS ĮVADAS 3 I SKYRIUS 5 1.1 BENDRIEJI KLAUSIMAI 5 1.1.1 Jurisdikcijos klausimai 5 1.1.2 Pripažinimo klausimai 6 1.1.3 Tarptautinės privatinės teisės reguliavimo dalykas 7 1.1.4 „Užsienio teisės“ samprata 8 1.1.5 Tarptautinės privatinės teisės ir tarptautinės viešosios teisės santykis 10 1.2 TARPTAUTINĖS PRIVATINĖS TEISĖS ŠALTINIAI 11 1.2.1 Bendroji charakteristika 11 … Daugiau…

Teisės teorijos konspektai

Teisės teorija 1. TEISĖS SAMPRATA Teisės sampratos aiškinimų yra ne vienas. Teisės samprata turi padėti nustatyti teisėtas ar ne teisėtas žmonių elgesys ir visi jo padariniai. Teisės normos yra bendri formaliai užfiksuoti norminiai valstybiniai teisėto elgesio kriterijai, nustatantys teisiškai leistiną ir ginamą elgesį, ir tokio elgesio ribos. Kai bendra elgesio … Daugiau…

Teismo nuosprendis

NUOSPRENDIS BAUDŽIAMAJAME PROCESE Baudžiamosios bylos nagrinėjimas teisme paprastai užbaigiamas nuosprendžio priėmimu, kuriuo asmuo pripažįstamas kaltu padaręs konkretų nusikaltimą arba yra išteisinamas. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 31 str. įtvirtintas nekaltumo prezumpcijos principas skelbia, ,,jog asmuo laikomas nekaltu, kol jo kaltumas neįrodytas įstatymų nustatyta tvarka ir pripažintas įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu“. Ne bet koks, … Daugiau…

Teisminė valdžia

1. TEISMINĖS VALDŽIOS SĄVOKATerminas teisminė valdžia gali būti vartojamas įvairiomis prasmėmis. § Tai Lietuvos teismų sistema, vienas ar keli konkretūs teismai. § Valstybės teisminių institucijų, vykdančių teisingumą, sistema. § Tai ne tik sistema, bet ir tam tikrų institucijų vykdomos funkcijos. Teisminė valdžia nėra vien tik suprantama kaip teismai. Ji apima … Daugiau…

Viešosios ir privačiosios teisės subjektai

LIETUVOS TEISĖS UNIVERSITETO (Hans Kelsen. Grynoji teisės teorija. Vilnius: Eugrimas, 2002 m.) Kaip būdingiausią atvejį pasvarstykime viešosios ir privačiosios teisės skirtumą, kuris iš ties yra tas pamatas, į kurį remdamasis šiuolaikinis teisės mokslas sisteminą teisę. Iki pat šių dienų nepavyko rasti visiškai patenkinamošio skirtumo apibrėžimo. Dauguma laikosi požiūrio, kad čia … Daugiau…

Teisės socialogija

Teisės sociologijos samprata. Dvejopas požiūris į teisę. TS- tai bendros sociologijos sritis nagrinėjanti teisinių atsiradimą , struktūrą,dinamiką ir vaidmenį visuomenėje. Teisė yra visuomeninis reiškinys todėl aktualizuoti šį visuomeninį reiškinį atsiribojant nuo politinių ,ekonominių bei kt. aspektų neįmanoma. Čia ir slypi teisės analizės problema. Taip galima suprasti teisės prigimtį, reikalinga ne … Daugiau…

Verslo teises

VERSLO (KOMERCINĖS) TEISĖS KONSPEKTAS TURINYS 1. VERSLO (KOMERCINĖS) TEISĖS SAMPRATA 2 1.1. Verslo (komercinės) teisės ištakos ir sąvoka 2 1.2. Verslo teisės dalykas, metodas, verslo teisės požymiai 2 1.3. Verslo (komercinės) teisės reglamentavimas 3 2. VERSLO (KOMERCINĖS)TEISĖS SUBJEKTAI 4 2.1. Juridinio asmens samprata 4 2.2. Juridinių asmenų rūšys 4 2.3. … Daugiau…

Valstybės ir teisės teorijos vtt mokslo dalykas jo skirstymas

. VALSTYBĖS IR TEISĖS TEORIJOS (VTT) MOKSLO DALYKAS, JO SKIRSTYMAS, SANTYKIAI SU ŠAKININIAIS TEISĖS MOKSLAIS IR KITAIS MOKSLAIS Teorija (gr. – stebėjimas, tyrimas) – moksliškai pagrįstas tikrovės aiškinimas. Tikrovė, kurią tiria mokslas, turtinga bei įvairi ir yra pagrindas įvairioms mokslo šakoms atsirasti. Teisės mokslai apima mokslus, kurių dalykas yra valstybė, … Daugiau…

Tarptautinė viešoji teisė

TARPTAUTINĖ VIEŠOJI TEISĖ TT specifika · Paskirtis kaip ir nacionalinės teisės – reguliacinė (reguliacinė funkcija – reguliuoti tarptautinius santykius); · Santykių pobūdis: o Nacionalinėje teisėje – vertikalūs (subordinaciniai); o Tarptautinėje teisėje – horizontalūs (pars in parem imperium non habet) – reguliuoja santykius tarp lygiaverčių subjektų. Kitokio lygmens santykiai. TVT reguliuoja … Daugiau…

Teisės pagrindų

1kl. Civilinės teisės sąvoka ir jos reguliuojami visuomeniniai santykiai. Civ. teisė- teisės šaka, kurios normas reguliuoja lygių ir vienas kitam nepavaldžių subjektų visuomeninius turtinius santykius ir su jais susijusius, t.p. nesusijusius asmeninius neturtinius santykius. Dalykas reguliuoja:1. turtinius santykius (pagr. dalykas), jais laikomi tokie santykiai, kurių dalykas yra turtas plačiuoju požiūriu.(pinigai, … Daugiau…

Teises ktu smf 3semestro koliokviumui

Teisės samprataTeisės terminas buvo pradėtas vartoti 1919m. Teisės terminas XVIIa. buvo tapatinamas su žodžiu tiesa. Dabar teisės terminas taip pat suprantamas kaip tiesa, teisingumas, aplinkybių pripažinimas. Teisė suprantama kaip taisyklės, kuriomis visi vadovaujasi. Jos sutvarko, sunormina žmonių santykius… Pas mus pagarba teisei nepriklauso nuo valdžios ( pvz. per rinkimus , … Daugiau…

Teisės egzamino bilietai

1 BIL 1 Tauta kaip valstybės elem. Tauta-pirminis va-ės elem. Jei nėra su valstybe susijusios žmonių bendrijos, nebus ir valstybės. Sąvoka”tauta” vartojama apibūd žm, susietų material, dvasiniais ryšiais bendriją, kurios narius saisto ne tik priklausymas vienai politinei struktūrai-valstybei, bet ir sąmoningas noras gyventi kartu. Apibrėžiant tautą kaip tam tikrą bendruomenę, … Daugiau…

Viskas apie arbitraza

ARBITRAŽASI tema. Teisinė arbitražo prigimtis. 1.Arbitražas ir kiti alternatyvūs ginčų sprendimo būdai. Arbitražas – tai vienas iš alternatyvių ginčų sprendimo būdų. Be arbitražo, kiti alternatyvūs ginčų sprendimo būdai yra: 1) tiesioginės derybos; 2) tarpininkavimas; 3) taikinimo procedūra ir kt. Arbitražas yra pats populiariausias iš visų alternatyvių ginčų sprendimo būdų. Kai … Daugiau…

Teisės teorija1

Teisės teorija TEISĖS SAMPRATA Teisė suprantama įvairiai: kaip laisvės matas, kaip Teisės normos – bendri teisiškai užfiksuoti norminiai valstybiniai teisėto elgesio kriterijai, nustatantys teisiškai leistiną ir teisiškai ginamą elgesį ir tokio elgesio ribas. Teisės norma tiesiogiai žmonių elgesio nenustato, o tik jį nukreipia.Teisės socialinė paskirtis – būti patikimu reguliavimo mechanizmu, … Daugiau…

Valstybės tarnybos

Valstybės tarnybos sąvoka ir rūšysTarnyba – tai viena svarbiausių žmonių, o taip pat ir visuomenės bei valstybės tikslingos veiklos rūšių. Ši sąvoka suvokiama įvairiai: kaip žmonių veiklos rūšis, kaip socialinis teisinis institutas, kaip valstybės institucijų speciali sistema. Dabartinis lietuvių kalbos žodynas tarnybą apibrėžia kaip paslaugų sistemą, įmonę, tarnavimą. Enciklopedijose pateikiamas … Daugiau…

Teises istorijos1

1. Lietuvos valstybės susidarymas Lietuvoje seniausia teritorinė organizacija buvo kaimo bendruomenė. Jos savivaldos organas buvo kaimo vyrų susirinkimas ar krivūlė. Krivūlė rinko seniūną. Bendruomenė atsakydavo už savo narių nusikaltimus, spręsdavo tarpusavio ginčus, atlikdavo prievoles ir duodavo duoklę savo valdovui. Keletas kaimo bendruomenių sudarė valsčių, kurį valdė turintis pilį bajoras – … Daugiau…

Termino teisė daugiareikšmiškumas

PlanasĮvadas 1. Termino ”Teisė” daugiareikšmiškumas 1.1 žmogaus teisė ir žmogaus teisių grupės 1.2 prigimtinė teisė 1.3 pozityvioji teisinė atsakomybė 2. Subjektinė ir objektyvioji teisė Išvados Literatūra Įvadas Kaip rašė xx amžiaus žmogumi pripažintas Albertas Einšteinas “Svarbiausias nūdienos fizikos uždavinys yra surasti pačius bendriausius gyvenimo dėsnius,pagal kuriuos būtų galima sudaryti vientisą … Daugiau…

Teisėsaugos organizacijos

paskaitos, 1998 ?.Kuconis konspektų sudarymas, 1998-1999 L.Ulevičius autorines teises gina LR įstatymaiBendros sąvokos ir santrumpos Sistema – tam tikra bendros funkcijos siejama atskirų dalių visuma. TO – teisėsaugos organai. LR – Lietuvos Respublika. LRK – LR Konstitucija. VRM – Vidaus Reikalų Ministerija. TM – Teisingumo Ministerija. BP – baudžiamasis procesas.1. … Daugiau…

Teisės paskaitų konpektas

Darbo teisėDarbo teisė-tai teisės šaka, kurios normos reguliuoja darbo santykius tarp darbuotojo ir darbdavio ir kitus glaudžiai susijusius visuomeninius santykius. Darbo santykiai-tai santykiai, grindžiami darbuotojo ir darbdavio susitarimo pagrindu, įpareigojantys darbuotoją asmeniškai už užmokestį atlikti sulygtą darbo funkciją, paklusti darbovietės vidaus tvarkos taisyklėms, o darbdavį įpareigojantys sudaryti darbo sąlygas, nustatytas … Daugiau…

Tarptautinių sutarčių aiškinimas

6.11 Tarptautinių sutarčių aiškinimasAiškinamosios deklaracijos tikslas paaiškinti tam tikros sutarties nuostatos reikšmę ar taikymo apimtį. Taigi aiškinamoji deklaracija nurodo, kaip valstybė taikys konkrečią nuostatą savo nacionalinėje teisėje. Jei jokia valstybė neprieštarauja pareikštai deklaracijai ir nepareiškia prieštaringos deklaracijos, laikoma, kad tokia deklaracija yra kitų valstybių priimta. Aiškinimo klausimus reglamentuoja 1969 m. … Daugiau…

Teisės teorija

Teisės teorija – mokslas tiriantis socialinius mechanizmus, kaip ir kodėl soc. žm. interesai tampa t normomis, socialinius veiksnius, formuojančius teisės sampratą visuomenėje, bendrųjų teisės sąvokų aparatą Teisės teorijos objektas – (ką nagrinėja): 1) bando atsakyti kas yra teisė, 2) nagrinėja bendrus teisinių reiškinių dėsningumus, 3) analizuoja bendras teisines kategorijas ir … Daugiau…

Viešojo administravimo pagrindai

Viešojo valdymo samprataNagrinėjant klausimą, kokios yra Prezidento funkcijos viešojo valdymo srityje, pirmiausia reikėtų išsiaiškinti, kas tai yra viešasis valdymas, nes daugumoje atvejų Prezidento funkcijos yra susijusios būtent su viešuoju valdymu. Pačia plačiausia prasme valdymas reiškia kam nors vadovavimą. Valdyti – reiškia kažkam daryti įtaką, įpareigoti, pavesti vykdyti. „Apskritai sąvoka valdymas … Daugiau…

Teisesaugos instituciju

I tema Teisėsaugos institucijų kurso dalykas, sistema, šaltiniai 1.Teisėsaugos institucijų sąvoka, sistema, pagrindiniai veiklos bruožai Teisėsauga-tai tam tikrų institucijų, taikančių teisinės prievartos ir teisinės gynybos priemones veikla, kuria siekiama užtikrinti normalų teisinės sistemos funkcionavimą. Teisėsauga- tai specialių valstybės institucijų ir nepriklausomų asmenų, kuriems valstybė patikėjo vykdyti tam tikras jai priklausančias … Daugiau…

Zemės teisė

1. Žemės teisės samprata Žemės teisė – tai savarankiška Lietuvos privatinės teisės sistemos teisės šaka, kuri reguliuoja žemės nuosavybės, naudojimo ir valdymo bei apsaugos santykius, nustato šių santykių subjektų teises, pareigas, atsakomybę ir žemės ginčų sprendimo tvarką.2. Žemės teisiniai santykiai Literatūroje yra labai įvairiai apibūdinami teisiniai santykiai ir žemės teisiniai … Daugiau…

Verslo teisė

VERSLO TEISĖ KAIP CT DALIS.Kiekv. teisės šakai yra būdingas teisinio reguliavimo dalykas (objektas) ir teisinio reguliavimo metodas. VT objektas ir metodas yra labai panašūs į CT. Tačiau CT objektas yra žymiai platesnis. Sutinkamai su CK-CT reguliuoja turtinius santykius; asmeninius neturtinius, kurie yra susiję su turtiniais (autoriniai) ir kurie yra nesusiję … Daugiau…

Tarptautinė teisė sutarčių teisė

120 III skyrius. TARPTAUTINĖS TEISĖS NORMŲ KŪRIMAS I nuose. Komisija glaudžiai bendradarbiauja su Generalinės Asamblėjos šeštąja komisija (teisine komisija), kurią sudaro valstybių atstovai, ir kuri svarsto Tarptautinės teisės komisijos kasmetines ataskaitas. Tarptautinės teisės komisijos procedūrai būdinga tai, jog pirmiausia komisija skiria vieną savo narį specialiu pranešėju. Taip, pavyzdžiui, spe¬cialiu pranešėju … Daugiau…