Teisės pagrindai

1 SKYRIUS. VALSTYBĖS IR TEISĖS TEORIJATeorija (gr. theoria – stebėjimas, tyrimas) – moksliškai pagrįstas tikrovės aiškinimas. Tikrovė, kurią tiria mokslas, labai turtinga bei įvairi ir yra pagrindas įvairioms mokslo šakoms atsirasti. Teisės mokslai aprėpia mokslus, kurių dalykas yra valstybė, teisė bei pažiūros į valstybę ir teisę. Teisės mokslų sistemoje ypatingą … Daugiau…

Teisės istorija2

I.SENOVĖS TEISĖ 1.SENOVĖS RYTŲ TEISĖ  Bendrieji Senovės Rytų teisės bruožai: Seniausios teisės sistemos susiformavo senovės rytuose ( P.Azija ir Š.Afrika) 4-3 tūkst. pr.Kr.Čia atsirado pirmieji valstybiniai dariniai, o kartu su jais nuo seno susiklostę papročiai evoliucionavo į teisės normas.Senovės rytuose anksčiau nei bet kur kitur susikūrė teisės sistema, įtvirtinusi … Daugiau…

Terorizmas

Interesų grupės – pakankamai svarbus veiksnys daugelio šalių šių laikų politikoje. Galbūt kad būtų aiškiau aš pradėsiu nuo apibrėžimo: interesų grupės – tai organizacijos, kurios yra autonomiškos nuo vyriausybės ir politinių partijų ir vienokiomis ar kitokiomis priemonėmis stengiasi daryti įtaką vyriausybės politikai. Tačiau tų apibrėžimų yra labai daug ir kol … Daugiau…

Teisės skundai

TELŠIŲ APYGARDOS TEISMUI APELIANTAS: Jonas Jonaitis, gim. 1975 02 14, gyv. Pavasario 11-30, Mažeikiai dirb. AB „Mažeikių Nafta“ asmens kodas 37502140157ATSAKOVAS: Petras Petraitis, gim. 1980 01 05, gyv. Sodų 7-143, Mažeikiai bedarbis asmens kodas 38310050183APELIACINIS SKUNDAS /dėl nuosprendyje išdėstytų teismo išvadų neatitikimo faktinių bylos aplinkybių (vagystės byloje)/Mažeikių rajono apylinkės teismo … Daugiau…

Teisė

VALSTYBĖS SAMPRATA (Valstybės funkcijos, pagrindiniai valstybės požymiai)Valstybės sąvoka Valstybės apibrėžimo problema tame, kad šiuo terminu vadinami patys įvairiausi daiktai ir reiškiniai. Valstybės terminas naudojamas plačiąja prasme, t.y. siekiant apibrėžti visuomenę arba kokios nors ypatingos formos visuomenę. Siaurąja prasme – apibrėžti kokį nors ypatingą organą (valdymo organą) arba subjektus, o t.p. … Daugiau…

Statymų leidyba

ĮSTATYMŲ LEIDYBA Valstybinės valdžios mechanizmas turi garantuoti tinkamą valstybės funkcijų vykdymą. Svarbiausias vaidmuo čia tenka valstybinės valdžios institucijoms, kurios paprastai skirstomos į aukštesniąsias (parlamentas, valstybės vadovas, vyriausybė, aukščiausiasis teismas) ir žemesniąsias (ministerijos, teismai, policija, vietos savivaldybė). Pagal funkcinę paskirtį jos sudaro atskiras valstybės organų sistemas. Sklandžiai šių institucijų veiklai užtikrinti … Daugiau…

Zmogaus ir valstybės teisinis bendradarbiavimas

Žmogaus ir valstybės teisinis bendradarbiavimas ĮVADAS Nagrinėjant temą „Žmogaus ir valstybės teisinis bendradarbiavimas“, pirmiausia reikėtų išsiaiškinti kas tai yra žmogus, kaip teisinės santvarkos subjektas, ir kas tai yra valstybė. Taip pat reikia suprasti kas tai yra teisė. Teisė – tai valstybės nustatytų ar sankcionuotų, visiems privalomų, formaliai apibrėžtų, prireikus valstybės … Daugiau…

Teises teorija

LastauskienėBe teisės žmonija negalėtų egzistuoti. Visos kitos normatyvinės sistemos pripažįstamos nepakankamomis. Tačiau iki šiandien nerimsta diskusija kokie yra skiriamieji teisės požymiai kurie padėtų atskirti teisę nuo kitų žmogaus elgesio reguliatorių. Bet kokia normatyvinė tvarka (moralinė, politinė, teisinė) yra išreiškiama normomis ir(arba) principais. Visos normos savo turiniu ir išraiškos pavidalu yra … Daugiau…

Teises istorijos

1. PIRMOSIOS VALSTYBĖS TIGRO IR EUFRATO UPIŲ BASEINE (MESOPOTAMIJOJE). BABILONO VALSTYBĖS IŠKILIMAS Valstybės atsiradimas. Jau IV a.pr.Kr. tarp Tigro ir Eufrato upių – Tarpupyje (Mesopotamijoje) pradėjo vystytis žemdirbystė. Pirmosios gyvenvietės čia atsirado IV pabaigoje – III a. pradžioje pr.Kr. Tuo tarpu šventyklų žyniai kartu su vyriausiu žyniu atlikinėjo paprasčiausias valdymo … Daugiau…

Teises teorijos speros

1. Teisės teorija ir jos objektas. Teisės teorija skirta apmąstyti visuomenės socialinius procesus atsižvelgiant į žmogaus teisių saugos poreikius, be to, jai tenka teoriškai pagrįsti pagrindinius tų procesų teisinio reguliavimo principus ir kryptis, o svarbiausia, visa tai performuoti į teisės sampratą, bendrą visiems teisės mokslams. Tik žinodami kas yra teisė, … Daugiau…

Teisės istorjia

1. Babilono visuomeninės santvarkos savitumų įtvirtinimas Hamurabio teisyne. Senovės Mesopotamija (tarp Tigro ir Eufrato upių – 4-3 tūkst. pr. Kr) buvo vienas iš svarbiausių senovės pasaulyje tarptautinės prekybos centrų. Pats reikšmingiausias Mesopotamijos dokumentas – Babilono valdovo Hamurabio įstatymas, rastas 1901-1902m. Hamurapio teisynas labai aiškiai išskyrė keletą socialinių grupių ir teisinė … Daugiau…

Teisėsaugos institucijų

TI egzamino klausimai1. Teisėsaugos institucijų disciplinos dalykas. 2. Teisėsaugos institucijų samprata ir jų veiklos bruožai. TI – tai savarankiška valstybės aparato dalies ar nepriklausomų asmenų, kuriems valstybė patikėjo vykdyti jai priklausančias tam tikras funkcijas, veikla įgyvendinant specifines teisės apsaugos ir tinkamo jos įgyvendinimo funkcijas. TI veiklos bruožai: 1) visada turi … Daugiau…

Valstybės finansų veikla

Valstybės finansų veikla 3 VFV metodai. 3 VFV formos. 3 FT dalykas ir sąvoka. 4 FT normos 4 FT sistema ir Finansiniai teisiniai institutai 5 FT šaltiniai 6 FT vieta teisės sistemoje 7 Finansiniai teisiniai santykiai ir FT subjektai 7 FT santykių objektai. 8 FT santykių subjektai. 8 Visuomeniniai-teritoriniai junginiai. … Daugiau…

Logikos konspektai

1. Mokslinis pažinimas ir logikaPasaulio pažinimas, juslinis ir racionalusis pažinimo aspektai. Racionalaus pažinimo formos. Mokslinė teorija, teorijos ir tikrovės santykio problema. Mokslo samprata. Mąstymas ir protavimas. Mąstymas ir kalba. Minties loginės formos samprata. Minties loginė struktūra yra jos sudėtinių dalių sujungimo būdas, bendras skirtingo turinio mintyse, tai vadinama logine forma. … Daugiau…

Lyginamoji konstitucinė teisė

LYGINAMOJI KONSTITUCINĖ TEISĖ 1.Konstitucinės teisės dalykas ir samprata Lyginamoji konstitucinė teisė-tai mokslas,kuriuo siekiama, bandoma sugretinti įvairių šalių konstitucinės teisės bruožus bei išskirti skirtumus. Konstitucinė teisė-tai t.t.viešosios teisės šaka, remianti sen.romėnų sukurtą teisės skirstymą. Teisės normos, institutai, reguliuojantys santykius tarp viešojo valdymo subjektų. Nustato individo teisinio statuso pagrindus. Bet KT nereguliuoja … Daugiau…

Prievolių teisė

PRIEVOLĖS SĄVOKA: Remdamiesi Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu prievolę mes apibrėžiame kaip teisinį santykį,kurio viena šalis (skolininkas) privalo atlikti kitos šalies (kreditoriui) naudai tam tikrą veiksmą arba susilaikyti nuo tam tikro veiksmo,o kreditorius turi teisę reikalauti iš skolininko,kad šis įvykdytų savo pareigą.Lietuvoje sąvoka “prievolė” yra vartojama ne vienintėle prasme:kaip teisinis santykis,kaip … Daugiau…

Neveikimas ir jo ypatybės

Liberalioji ideologija pripažįsta tik aktyviais veiksmais padarytus nusikaltimus.Ši teorija dar neseniai buvo vyraujanti, tačiau dabar yra išskiriami ir neveikimu padaromi nusikaltimai.XIX amžiuje vokiečių teoretikai išskyrė dvi neveikimu padaromų nusikaltimų rūšis: paprastojo arba grynojo neveikimo nusikaltimai, kurie dar vadinami tikraisiais neveikimo nusikaltimais ( echte Unterlassungsdelikte ), bei netinkami neveikimo nusikaltimai arba … Daugiau…

Tarptautine viesoji teise

VU Tarptautinės ir ES teisės katedrai- Tarptautinės viešosios teisės klausimai 1.Tarptautinės teisės samprata. Tarptautinės teisės ypatybės. 4.Tarptautinės teisės sistema. 5.JTO tarptautinis teismas: kompetencija ir struktūra. 6.Pagrindinių tarptautinės teisės principų samprata ir sistema. 7.Diplomatinės ir konsulinės teisės sąvoka ir šaltiniai. 8.Valstybių bendradarbiavimas kovojant su nusikaltimais civilinės aviacijos srityje. 9.Valstybės – pagrindiniai … Daugiau…

Romėnų teisė išsamūs konspektai

Romėnų teisės samprata ir pagr. bruožai. Tai mokslas apie romėnų teisės raidą, jos recepciją (tik privatinės klasikiniės ir poklasikinės teisės+deliktai)Ius Publicum ir ius privatum skirstymo pagrindas – teisinio reguliavimo objektas, skyrėsi ir metodai. Ius publicum – viešoji teisė reguliuoja Romos valstybės reikalus, metodas – imperatyvus, ius privatum – privatinė teisė, … Daugiau…

Lr konstitucinis teismas

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas„Konstitucinis Teismas sprendžia, ar įstatymai ir kiti Seimo aktai neprieštarauja Konstitucijai, o Respublikos Prezidento ir Vyriausybės aktai — neprieštarauja Konstitucijai arba įstatymams. Konstitucinio Teismo statusą ir jo įgaliojimų vykdymo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymas.“ (Lietuvos Respublikos Konstitucija, 102 straipsnis)1992 m. spalio 25 d. referendumu buvo … Daugiau…

Romenu teises nr 2

Patriarchalinė pater familias valdžia Romoje. Privatinio gyvenimo požiūriu romėnai turėjo patriarchalinę santvarką. Kiekvienų namų vyriausias vyriausias galva buvo patariarchas pater familias, kurio autoritetas buvo absoliutus. Jį ribojo tik paprotys ir nuomonė.Nuo jo priklausė visų namų tvarka, žmonės ir daktai. Pater familias atstovavo šeimai, kai kuris nors eimos narys paliesdavo 3-iąjį … Daugiau…

Romenu teises nr 1

T1. Romėnų civilinės teisės sąvoka ir sistema. T1.3. Romėnų civilinės tesės vystymosi etapai Romėnų teisės istoriją romanistai skirsto į keturis periodus: 1) Archainis periodas (753 m. pr. m.e. – 367 a. pr. m.e.). Šiuo laikotarpiu privačios teisės pagrindu buvo papročiai, be religinė tvarka. Pačioje laikotarpio pradžioje išsiskyrė caro valdžia, kuris, … Daugiau…

Romėnų civilinė teisė

ROMĖNŲ CIVILINĖ TEISĖ Tema. Romėnų teisės dalykas, sistema, šaltiniai. Romėnų teisės sistema Ius civile, Ius peregrinorum, Ius gentium Senovės Romoje nebuvo tokios teisės, kuri būtų privaloma visiems tam tikros teritorijos gyventojams, nesvarbu kokiai bendruomenei jie priklausytų. Ius civile – Romos piliečių teisė, reguliuojanti visas jų teises ir pareigas, taip pat … Daugiau…

Tarptautine teise

Tarptautinės teisės samprata. Tarptautinės teisės ypatybės. Tarptautinė teisė – TT normų sistema, reglamentuojančių santykius tarp valstybių. (1930 m.) Tarptautinė teisė – tarptautinių sutarčių ir paprotinių teisės normų sistema, normų: -atsirandančių iš esmės, valstybių valių derinimo procese, -reglamentuojančių TT santykius tarp TT subjektų, -siekiant užtikrinti pasaulyje taiką ir saugumą, vystyti valstybių … Daugiau…

Seimos teisė

Vaiko teisių konvencijos 7 straipsnis numato vaiko teisę, kiek tai įmanoma, nuo gimimo žinoti, kas yra jo tėvai. Realizuojant šią visuotinai pripažintą vaiko teisę, Lietuvos teisė nustatė vaiko kilmės nustatymo pagrindus ir tvarką. SŠK 55 str. 2 dalis numatė, kad pagrindas tėvystei nustatyti yra ekspertizės išvada giminystės ryšiui įrodyti. Ši … Daugiau…

Lietuvos teises istorijos

III TEMA I TEMA. Lietuvos teisės istorijos dalykas Lietuvos valstybės teisės istorijos dalykas ir vieta kitų teisės mokslų sistemoje, studijavimo metodai ir tikslai. Lietuvos teisė istorija – tai viena teisės istorijos mokslo dalis, apimanti Lietuvos valstybės teisės raidą nuo jos atsiradimo iki dabar galiojančios teisinės sistemos susiformavimo. Lietuvos teisės istorija, … Daugiau…

Romenu teise

. Teisinio reguliavimo sąvoka. Teisinis reguliavimas yra vienas iš svarbiausių ir pradinių teisės teorijos kategorijų. Teisinis reguliavimas – tai tokia socialinio reguliavimo rūšis, arba forma, kai teisinis poveikis žmonių elgesiui yra daromas teisės normomis. Reguliuoti žmonių elgesį – tai jį modeliuoti subjektinėmis teisėmis (leidimais) ir pareigomis (draudimais ir įpareigojimais). 23. … Daugiau…

Sandoriai ir sutartys

SANDORIAI IR SUTARTYSSANDORIŲ RŪŠYS: (LR CK 1.63 str.) Sandoriais laikomi asmenų veiksmai, kuriais siekiama sukurti, pakeisti arba panaikinti civilines teises ir pareigas. 1.Vienašalis sandoris (testamentas, įgaliojimas, kiti). Sandoris, kuriam sudaryti būtina ir pakanka vienos šalies valios.2.Dvišalis sandoris Sandoris, kuriam sudaryti būtina dviejų šalių suderinta valia.3.Daugiašalis sandoris Sandoris, kuriam sudaryti reikalinga … Daugiau…

Lr prokuratūros sistema

KLAIPĖDOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ KOLEGIJA PASKAITA-KONSPEKTAS IV TEMA: LR PROKURATŪROS SISTEMA 1. prokuratūros raida lietuvoje l Prokuratūra prieškario Lietuvoje l Prokuratūra Lietuvoje 1940-1994 m 3 2. dabartinė lietuvos prokuratūra 5 2.1 LR prokuratūros sandara 6 LR Generalinės prokuratūros struktūra 6 Apygardos prokuratūros struktūra 7 Apylinkės prokuratūros struktūra. 8 generalinis prokuroras, jo … Daugiau…

Motinystes istatymas

Ligos ir motinystės socialinio draudimo ĮSTATYMAS | | |Įstatymas |IX-110|2000 12 21 |Valstybės žinios,2000, Nr. | | | | |111-3574 ||2000 12 21 Priėmė: Lietuvos |Įsigalioja nuo 2001 01 01 | |Respublikos Seimas | ||Susiję |Pakeit|Aktualios |Vert|Originalus Microsoft Word 97 | |dokumentai |imai |redakcijos |imai|formato tekstas ||Aprašantieji terminai: laikinojo nedarbingumo … Daugiau…