Teises teorijos speros
5 (100%) 1 vote

Teises teorijos speros

1121314151617181

1. Teisės teorija ir jos objektas.

Teisės teorija skirta apmąstyti visuomenės socialinius procesus atsižvelgiant į žmogaus teisių saugos poreikius, be to, jai tenka teoriškai pagrįsti pagrindinius tų procesų teisinio reguliavimo principus ir kryptis, o svarbiausia, visa tai performuoti į teisės sampratą, bendrą visiems teisės mokslams. Tik žinodami kas yra teisė, galėsime žinoti, kokie turi būti įstatymai, kad juos galėtume laikyti teisiniais.

Pažintis su teisės teorija, kaip su kiekvienu kitu mokslu, prasideda nuo mokslo objekto nustatymo, t.y. išsiaiškinimo, kokią tikrovės sritį, kokiu požiūriu ir kokiais metodais tas mokslas tyrinėja.

Teisės teorija pirmiausia siekia pažinti, kas yra teisė, kodėl žmonės sukuria tokį jų elgesį socializuojant įrankį kaip teisė, kas lemia jo pobūdį ir turinio permainas, kodėl įvairiose epochose ir įvairiose tautose jis vis kitoks, kaip teisė turėtų būti plėtojama, kad pajėgtų konkrečioje tautoje konkrečiu laiku užtikrinti asmens saugumą, socialinę santarvę ir socialinį stabilumą.

Tai bendriausi teisės teorijos klausimai, kurie bendrais bruožais apibrėžia tolimiausias teisės teorijos interesų ribas. Atsakymų į šiuos klausimus tenka ieškoti besikeičiančiuose žmonių interesuose ir tų interesų kuriamose žmonių santykiuose. Dėl šios priežasties teisės teorija yra vienas iš visuomenės mokslų.

Teisės teorijos objektas, siejamas su teisės tikslais, gali būti apibrėžiamas taip: teisės teorija – tai mokslas, tiriantis žmonių interesus siekiant nustatyti tokį žmonių tarpusavio elgesį, kad jis garantuotų norminiu požiūriu vienodą tų interesų apsaugą ir įgyvendinimą. Teisės teorijos objektas teisės literatūroje dažnai painiojamas su jos tikslais, nurodant, kad “teisės teorijos objektą sudaro teisės atsiradimo, plėtros ir funkcionavimo dėsningumai”

Teisės teorijos dalyką sudaro teisės ir valstybės santykiai, teisės ir valstybės reiškiniai ir sąvokos, kurie leidžia pažinti teisę ir valstybės esmę, turinį bei formas. Teisės teorija apima – teisinės santvarkos ir teisės įgyvendinimą, teisėtvarką ir teisėtumą, teisės sistemą ir teisės formas.

2. Teisės teorijos vieta teisės mokslų sistemoje: taisės teorijos funkcijos.

Teisė, būdama žmonių santykių reguliatorius, yra daugialypis reiškinys. Todėl ji tiriama įvairių teisės mokslų:vieni teisės mokslai ją tiria bendruoju požiūriu, aiškindamiesi, kas yra teisė apskritai, koks jos santykis su žmonių interesais, kaip ir dėl ko ji keičiasi. Kiti teisės mokslai ją tiria kaip konkrečių visuomeninių santykių reguliavimo techniką. Abu šie teisės tyrimo lygiai vadinami bendru vardu – teisės mokslas, arba jurisprudencija. Tačiau kiekvienas išplėtotas mokslas yra diferencijuotas. Iš jurisprudencijos diferenciacijos randasi šakiniai teisės mokslai.

Teisės mokslų sistemoje teisės teorija išsiskiria kaip savarankiška mokslo žinių šaka. Ji vadovauja kitiems teisės mokslams, orientuoja juos ir turi metodologinę reikšmę. Teisės teorija apibendrina, sintetina ir sistemina šakinių teisės mokslų išvadas. Jos parama teisės mokslams tampa bendrąja teisės mokslų metodologija. Jos parama teisės mokslams reiškiasi tokiais aspektais. Teisės teorija apibendrina šakinių teisės mokslų rezultatus, teisės samprata pagrindžia bendrą vertybinę teisinio reguliavimo kryptį. Šito ji pasiekia tyrinėdama konkrečioje visuomenėje konkrečiu metu esamus žmogaus teisių apsaugos poreikius ir jų įgyvendinimo galimybes, visa tai performuluoja į atitinkamą teisės sampratą, kuri ir tampa visų šakinių teisės mokslų bendruoju metodologiniu pagrindu.

Šakinių teisės mokslų integraciją teisės teorija vykdo tikslindama, plėtodama teisės sąvokų aparatą.

Pažintinę (analitinę) funkciją teisės teorija vykdo tirdama visuomenėje vykstančius socialinius procesus, siekdama suvokti, kaip ir kokiomis priemonėmis tie procesai turėtų būti reguliuojami, kad kuo veiksmingiau būtų apsaugomos ir įgyvendinamos žmogaus teisės. Tai darydama teisės teorija aiškinasi, koks yra priimamų įstatymų poveikio visuomeniniams santykiams veiksmingumas.

Konstruktyvioji (prognostinė) funkcija yra pažintinės funkcijos tęsinys. Remdamasi atlikta teisinio reguliavimo veiksmingumo analize, teisės teorija formuluoja naujas teisines idėjas, teisės normas ir metodus, padeda numatyti socialinės tvarkos plėtojimo tendencijas.

Taigi teisės teorija – tai koncentruotai išreikštas visas teisės mokslas, jo esmės santrauka.

3. Teisės teorijos metodologija.

Teisės teorijos metodas – tai sistema būdų ir priemonių, kuriais teisės teorija tiria socialinių interesų transformavimosi į teisinę tvarką veiksnius ir sąlygas. Metodas – tai terminas, reiškiantis pažinimo arba tyrimo kelią, kaip ir kokiu būdu tas objektas tiriamas.

1) Filosofinis teisės pažinimo metodas – tai toks sisteminio pažinimo metodas, kuris reikalauja pažinti dalį tarpininkaujant visumai, t.y. siekia atskleisti teisės specifiką nustatant teisės vietą žmogaus teisių apsaugos ir įgyvendinimo priemonių sistemoje. Sisteminis (filosofinis) metodas dėl savo konkrečios formos yra dialektinis istorinis metodas. Jis padeda suvokti teisę kaip dinamišką ir su visa socialine tikrove susijusį reiškinį.

Raidos
arba evoliucijos idėja. Siekiant visapusiško teisės pažinimo, į teisę reikia žiūrėti kaip į istorinį reiškinį, t.y. kaip į atsirandančią, besikeičiančią, nuolat netapačią pačiai sau. Teisės esmė – istoriškai susiklostanti. Teisė pastovi tik tuo, kad ji visuomeninė tvarka.

Tiesos konkretumas. Kiekviena mokslinė tiesa visada esti istoriška ir dėl to konkreti, t.y. išlieka tiesa tik atžvilgiu “čia ir dabar” egzistuojančių faktų ir aplinkybių, kuriais remiantis ji buvo nustatyta. Tiesos konkretumas – tai ne jos jutimiškumas, o vienareikšmiškas apibrėžtumas. Tiesos konkretumas ne jutiminė, o loginė (proto) kategorija, būdinga ne konkrečiam faktui, o faktų sistemai.

Mokslinės analizės visapusiškumas. Tai reikalavimas, kad teisė, jos raida būtų tiriamos visapusiškai, t.y. atsižvelgiant į sąveiką su kitais tos epochos socialiniais reiškiniais, jų raida ir poreikiais: kaip tie reiškiniai inspiruoja teisę, lemia jos pobūdį, kokios yra šalies konkretaus meto galimybės ja pasinaudoti, ją taikyti, kaip teisė grįžtamuoju ryšiu veikia tuos reiškinius.

Analizės teoriškumas. Siekiant visapusiškai pažinti teisę, reikia remtis ne tik jutimine, stebėtojo patirtimi, bet ir abstrakčiu, teoriniu mąstymu, galinčiu pakilti virš tiriamo reiškinio detalių, atsitiktinių savybių ir šitaip pasiekti gilumines (esmines) teisės savybes (laisvę, lygybę), nes jos, nebūdamos teisės paviršiuje, tiesiogiai neprieinamos jutiminiam stebėjimui ar empiriniam mąstymui.

Visi minėti sisteminio – istorinio metodo požymiai sudaro sistemą: jie egzistuoja kaip tikslo ir jo pasiekimo priemonių vienovė. Tiesos konkretumas yra šio metodo siekiamasis tikslas, o visi kiti jo požymiai – priemonės siekti tiesos konkretumo.

2) Sociologinis metodas (stebėjimas, anketavimas, interviu, eksperimentas, statistinis tyrimas ir kt.) padeda aprašyti kylančius konkrečius sunkumus kuriant įstatymus, garantuojant teisės priemonėmis žmogaus teisių saugą, visuomenės socialinį stabilumą.

Šiuo metodu teisės teorija siekia patikrinti, kiek teisės samprata atitinka konkrečios šalies teisinę tvarką, taip pat teisinio reguliavimo teisinį ir socialinį veiksmingumą: ar konkreti teisės norma ir visa teisinė sistema pasiekia savo tikslus. Sociologiniu metodu yra užtikrinamas grįžtamasis teisės ryšys, jos pasitikrinimas gyvenimu ir kartu pačios teisės atsinaujinimas laiku, prisitaikymas prie konkrečių žmogaus teisių apsaugos poreikių.

Sociologinio metodo gautų duomenų pagrindu formuojasi naujos teisės idėjos, jas teisėkūra paverčia naujomis teisės normomis (įstatymais), o šios virsta teisiniais santykiais, sociologinis metodas padeda teisės tapsmui nuolat suktis savo autentiškuoju “ratu” – suvienyti to proceso pabaigą ir pradžią, kad teisė niekad neturėtų pabaigos, t.y. nevirstų uždara sistema. Be sociologinio metodo teisės prarastų ryšį su socialine tikrove. Sociologinis metodas nereikalingas arba mažai reikalingas tik tai teisinei sistemai, kuri remiasi etatistine (normatyvistine) teisės samprata.

3) Dogmatinis teisės metodas – tai loginės procedūros, skirtos tyrinėti teisę kaip norminio pobūdžio reiškinį. Tai ne teisės plėtojimo, o teisės statinės būsenos fiksavimo, jos vidinio tvarkymo, loginio tobulinimo metodas siekiant pirmiausia tenkinti techninius teisės įgyvendinimo poreikius. Tai teisės sistemos egzistavimo formų tobulinimo metodas.

4) Istorinis teisės pažinimo metodas gali būti suprantamas kaip tikslesnio teisės normų prasmės suvokimo priemonė. Kiekvienas įstatymas yra istoriškai nulemtas praeities ir todėl gali būti teisingai suprastas tik istorijai tarpininkaujant.

5) Kritikos metodas – tai būdas vertinti, kaip teisė (teisinis reguliavimas) tenkina tam tikro meto žmogaus teisių saugos poreikius, nes “istorija – tai savo tikslų siekiančio žmogaus veikla”. Konstruktyvios kritikos metodas susideda iš trijų stadijų (dalių): 1) galiojančios teisės kritikos ir neigimo; 2) teisės idealizavimo (geidžiamos teisės vizijos kūrimo – konstruktyvios kritikos); ir 3) siūlymo priemonių ir būdų kaip geidžiamos teisės viziją paversti galiojančia teise ir praktiniu žmonių elgesiu.

Plačiai teisės mokslas naudojasi lyginamuoju metodu, kuris, gretindamas įvairių šalių arba toje pačioje šalyje įvairiais istorijos etapais egzistavusias teisės sistemas, teisės institutus, jų praktiką, padeda atsirasti naujiems požiūriams, idėjoms; šių tyrimų pagrindu formuojasi net naujos teisės mokslo disciplinos (lyginamoji teisė).

Turiningųjų ir formaliųjų loginių metodų derinimas leidžia teisės teorijai visapusiškai pažinti teisę ir jos ryšius su visuomene bei valstybe.

4. Termino “teisė” daugiareikšmiškumas.

Pats teisės terminas nėra vienareikšmis: turime žmogaus teisę, prigimtinę teisę, objektinę teisę (teisės normų sistemą), pozityviąją teisę (sukurtą valstybės), subjektinę teisę (pareigų vykdymu konkretaus asmens susikurtą leistiną elgesį).

– Žmogaus teisė:

Tai viena iš fundamentaliausių žmonijos civilizacijos koncepcijų, kuri vaidino ir dabar tebevaidina vieną iš faktorių formuojančių visuomenės vaidmenį. Ji klasifikuojama:

a) Pradinės teisės – žmogui teisė priklauso nuo gimimo, tačiau iš prigimties žmonės nėra lygūs, skiriasi
lytis, amžius ir t.t. Svarbiausia žmogaus teisė – teisė į gyvenimą.

b) Žmogaus laisvė visuomenėje – ši laisvė garantuoja žmogaus neliečiamumą iki teismo nuosprendžio. Žmogus turi teisę į asmeninį gyvenimą ir laiškų konfidencialumą bei kt. teises.

c) Ekonominės žmonių teisės – svarbiausia šios grupės teisė – būti savininku, t.y. teisė valdyti, naudotis ir tvarkyti savo turtą. Šios teisės leidžia žmogui laisvai pasirinkti darbo vietą, profesiją, taip pat draudžia prievartinį darbą.

Taip pat svarbu paminėti nekaltumo prezumpciją: žmogus yra nekaltas tol, kol jo kaltė neįrodoma.

– Pozityvioji teisė:

Pozityvioji teisė sukuriama žmonių ir įtvirtinta rašytinėmis normomis, yra norminiuose aktuose. Skiriami 4 pozityviosios teisės raidos laipsniai:

a) Stipriojo teisė – kitados ši teisė buvo pritaikyti iki civilizacinei tvarkai ir papročiams, buvo stabilizuojantis veiksnys, stabdė chaotišką savivalę ir užtikrino bendruomenės gyvavimą ir stiprėjimą.

b) Kumščio teisė – buvo pirmais civilizacijos formavimosi ir raidos etapais feodalinėse ir Azijos teokratinėse visuomenėse. Dominuojančios jėgos buvo valdžia ir religinė ideologija. Tai privilegijų luominė teisė, kurioje formuojasi teisingumo, kaltės pradai ir procesinės formos.

c) Valdžios teisė – pozityvinė teise laikomos visos pasaulietinės valdžios normos. Joje taip pat reiškiasi viešpataujančios jėgos, kurių tikslas – panaudoti įstatymus savo interesams patenkinti. Išdėstytos įstatymuose pozityvinės teisės normos yra bendros, visuotinės, formaliai apibrėžtos ir tokiu būdu nustatoma griežta formali tvarka. Demokratinio režimo sąlygomis pozityvioji valdžios teisė gali būti demokratinio turinio.

d) Pilietinės visuomenės teisė – tai aukščiausia raidos stadija ir suartėjimas su prigimtine teise. Pozityvioji teisė turi padėti įgyvendinti prigimtines žmogaus teises.

– Subjektinė ir objektyvioji teisė.

Teisė – tai ne vien teisės normos, esančios įstatymuose ir kituose šaltiniuose, bet ir fizinių bei juridinių asmenų subjektinės teisės, jų teisinė galia. Kai kalbama apie teisės normas, tai teisės suprantama objektyviuoju požiūriu (objektyvioji teisė). Subjektinės teisės šaltinis yra objektyvioji teisė.

Objektyviąją teisę reikia suvokti kaip teisės subjektų teisių visumą, galimo jų elgesio arba laisvės mastą, leidžiantį veikti savo interesais. Ji yra tik santykiškai nepriklausoma nuo žmonių, nes žmonės tiesiogiai ar netiesiogiai dalyvauja kuriant teisę. Subjektinė teisė priklauso ją turinčiajam, tačiau ji taip pat priklauso santykiškai, nes bet kurioje valstybėje žmonės gali naudotis savo teisėmis ne ribotai, o taip, kad nepadarytų žalos kitiems, visuomenei ir valstybei. Be subjektinės teisės negali būti įgyvendinamos bendrosios teisės normos. Subjektinių teisių turinį sudaro asmens teisės ir laisvės, įrašytos konstitucijoje.

Objektyvioji teisė yra teisės normų sistema. Subjektinė teisė yra subjektų (piliečių, organizacijų) turimų teisių sistema.

Subjektinė teisė užtikrina asmens laisvę, galimybę veikti savo labui, gauti materialiųjų ir dvasinių gėrybių, imtis iniciatyvos. Subjektinė teisė yra įtvirtinta teisės normose, t.y. objektyviojoje teisėje.

Šalyse, kur sprendžiamąjį vaidmenį vaidina precedentų teisė, objektyvioji ir subjektinė teisė formuojasi tuo pačiu metu. Ten, kur valstybė aktyviai kuria įstatymus ir pagrindinis teisės šaltinis yra norminis teisės aktas, pirmesnė yra objektyvioji teisė. Tik ištyrus, kaip naudojamasi subjektinėmis teisėmis ir kaip vykdomos teisinės pareigos, galima kalbėti apie teisingumą ir teisėtumą. Subjektinė ir objektinė teisės sudaro teisės vertingumą. Užtikrina nuosavybės teisę, laisvą verslą, galimybę naudotis materialiosiomis ir dvasinėmis gėrybėmis.

5. Teisė kaip subjektinių teisių ir pareigų vienovė.

Ši jų sąveika dar nėra subjektinė teisė, o tik pretenzija į tokią teisę, nes reikalavimas pagarbos dar tėra tik paprastas individo egoizmo demonstravimas visuomenei ir dėl to gali būti suprastas kaip agresyvi individo pretenzija. Kad toks įtarimas nekiltų reikia, kad savo reikalavimą individas legalizuotų visuomenėje. Kiti individai turėtų jį pripažinti, kad jiems būtų ne tik privalu, bet ir naudinga tą reikalavimą vykdyti. Taigi reikalaudamas iš kt., kad gerbtų jo pretenzijas, asmuo privalo pats įsipareigoti pareigai, kito analogiškoms pretenzijoms. Būtent šių įsipareigojimų asmuo ir legalizuoja savo reikalavimą pagarbos jo interesui. Iš čia išplaukia ir pradinės teisės apibrėžimas: teisė – reikalavimas pagarbos ir įsipareigojimas pagarbai; Filosofinėmis kategorijomis: teisė – tai egoizmo ir altruizmo vienovė. Teisiniais terminais kalbant: teisė – tai teisių ir pareigų vienovė.

Ši vienovė reiškia, jog individas negali legaliai apsaugoti savo teisių substrato kitaip, kaip tik gerbdamas kito asmens tokią pat teisę. Įsipareigojimas pagarbai kyla ne iš paprasto altruizmo, o iš meilės savo paties interesui, t.y. egoizmui. Altruizmas tada pasidaro būtinu keliu į egoizmą. Ši neatskiriama egoizmo (subjektinės teisės) ir altruizmo (pareigos) vienovė kaip tik ir liudija prieštaringą ir dėl to dinamišką teisės prigimtį. Tas prieštaringumas išreiškiamas ir
Trubeckojaus teisės apibrėžimu: “Teisė – tai visuma normų, suteikiančių asmeniui laisvę ir kartu ją apribojančių”.

Nėra jokių neatmetamų teisių. Kiekvienas atsisakydamas įsipareigojimo pagrindu kito atžvilgiu kartu atsisako savo subjektinių teisių. Subjektinė teisė atskirta nuo pareigos virsta privilegija, o pareiga be teisės – išnaudojimu. Teisių ir pareigų vienovė apsaugo individą nuo pavergimo visuomenei, o visuomenę – nuo atskiro individo agresijos.

Dėl vidinio prieštaringumo prigimtinių teisių nežino privilegijų nes ji nežino reikalavimo pagarbos bei įsipareigojimo pagarbai, nelaidžia vienam individui įgyvendinti savo teises kito individo teisių siaurinimo sąskaita. Todėl privilegija gali būti tik pozityviosios teisės kategorija, nes ją suteikti gali tik savivaliaujanti valstybė. Jeigu privilegija atsiranda iš įstatymų leidėjo savivalės, tai ji gali būti įgyvendinama tik jėga. Todėl esant privilegijoms, prievartos poveikis visuomenei didėja, esant teisių ir pareigų vienovei – mažėja.

Tai rodo, jog šitaip suprantama teisė yra prigimtinė, ne valstybės nustatyta; ji kyla iš pačių individų abipusiai suinteresuotų pastangų užtikrinti savo teisių saugumą bei plėtrą. Šitoks teisės apibrėžimas išreiškia tik demokratinės valstybės teisę ir todėl neturi istorinio universalumo. Istorijos požiūriu universalesnė teisės definicija būtų ta, kuri į valstybės kuriamą teisę žiūrimą tik kaip į tam tikrą teisių ir pareigų santykį, istoriškai evoliucionavusį nuo teisių ir pareigų disproporcijos prie teisių ir pareigų pusiausvyros.

8. Teisės esmę aiškinančių teorijų diferenciacija pagal požiūrį į teisės turinį.

1) Teisės sampratų diferenciacija pagal teisės kildinimą iš intereso garantuoto jėgos persvara.

Teisė atsiranda iš visuomenės, žmogaus teisių apsaugos poreikių. Tik nuo visuomenės kitimo keičiasi vaizdiniai apie pačią teisę. Pagal tai kaip socialinį interesą paversti teise, visos pažiūros gali būti apibendrintos kaip prievartos ir kompromiso teorijos.

a) Liudvigo Gumplovičiaus prievartos teorija.

Prievartos teoriją išplėtojo austrų teisininkas L. Gumplovičius. Jis viešosios valdžios kilmę aiškina tuo, kad vienos gentys užkariauja ir pavergia kitas gentis, savo interesus paverčia užkariautųjų elgesio taisykle. Prievartos dėka visuomenėje nusistovi tvarka, įkūnijusi ponų ir vergų, turtingų ir vargšų skirtingas padėtis vienas kito atžvilgiu. Šių grupių interesai įkūnijami kaip vienos grupės intereso slopinimas kitos naudai. Grubi jėgos prievarta yra valstybės ir teisės šaltinis. Jėga eina visada priekyje. Teisė – sunorminta nelygybė. Šitoks vienos socialinės grupės viešpatavimas kitai pagimdo įprotį smurtu nustatyti tvarką, kuri virsta teise. Tokia teisės samprata buvo būdinga ankstyvosios raidos stadijoms. Valstybė ir teisė – priemonės viešpataujančios socialinės grupės saviems interesams įgyvendinti. Šioje teorijoje svarbiausia tai, kad teisė išvedama iš prievarta garantuoto intereso. Teisė – tai tam tikros socialinės grupės interesas, paverstas elgesio taisykle ir užtikrintas prievarta. Tik tas interesas gali virsti tvarka, kuris paremtas jėga.

b) Marksistinė teisės samprata.

Bendra Engelso ir Markso mintis – į teisę žiūrima kaip į reiškinį, sąlygotą ir apspręstą ekonominių veiksnių. Teisė – tai viešpataujančios klasės valia, kurią sąlygoja jų turtas. Teisė – tai prievartinė tvarka, iš aukščiausios valdžios išeinantis įstatymas. Toks požiūris grindžiamas tuo, kad žmogus iš prigimties yra blogas, egoistas. Šis žmogaus netobulumas yra istorinis, nulemtas socialinės – ekonominės aplinkos. Tam teisė ir atsiranda, kad reguliuotų išorinį blogo žmogaus elgesį ir tuo jį socializuotų. Žmogaus bloga prigimtis yra palaikoma išnaudotojiškos aplinkos, kurią sukūrė vergovinė vienovė, kapitalizmas. Istorinė teisės misija – apvalyti žmogų nuo blogio. Prievarta garantuojamas privalomas elgesys. Atskiras pilietis neturi teisės nepaklusti įstatymams nei dėl savo įsitikinimų, nei dėl pilietinio nepaklusnumo. Marksizmui nepriimtina nuostata, kad prigimtinė teisė yra viršesnė už žmonių sukurtus įstatymus. Teisė yra politiškai ir ekonomiškai viešpataujančios klasės interesas, paverstas visai visuomenei privaloma elgesio taisykle. Marksizmas teisės teoriją aiškino iki II – ojo pasaulinio karo. Tai, kad marksizmas nepakankamas šiuolaikinei visuomenei rodo, jog nėra tokių doktrinų, kurios tiktų visiems laikams (išskyrus šventąjį raštą).

c) Realistinė teisės teorija.

Panašia marksizmui linkme ėjo vokiečių teisininkas R. von Jėringas “Interesų jurisprudencija” (realistinė teisės samprata). Teisė kilo iš tautos dvasios. Teisė atranda taip kaip atsiranda kalba. Sprendžiant teisės kilmės klausimą Jėringas į pirmą vietą kėlė tikslinę žmogaus savimonę, o pačią teisę kildino iš žmonių intereso ir kovų dėl intereso. Savo teoriją Jėringas vadino realistine arba interesų jurisprudencija. Teisės tikslas – apsaugoti žmogaus laisvę. Teisė susideda iš dviejų struktūrinių elementų: intereso ir jo apsaugos. Teisė – juridiškai apsaugotas interesas. Teisės realumą Jėringas aiškino kaip asmens kovos dėl savo subjektyvių teisių rezultatą.
Pasak Jėringo, žmogus teises išsikovoja. Visi didieji teisės pokyčiai pasaulyje (vergovė, baudžiavos panaikinimas it t.t.) buvo iškovoti amžius trukusioje kovoje. Atitinkamai Jėringas naujųjų laikų istoriją suskirstė į tris etapus:

1) Kova dėl sąžinės laisvė (reformacija);

2) Kova dėl politinės laisvės (kova su absoliutine monarchija XVII a.);

3) Kova dėl ekonominės laisvės (deklaruojamą laisvę paversti realia).

Teisė pasak Jėringo – dorovės rūšis. Ypač vertingos jo pažiūros į objektyviosios ir subjektyviosios teisės santykį. Realistinei teisės sampratai būdinga:

– Teisė nagrinėjama glaudžioje sąveikoje su kintančiais žmonių interesais, santykiais, pastariesiems kintant kinta ir teisė.

– Autentiškas teisės egzistavimo būdas – tai nuolatinė individo kova dėl subjektyvių teisių.

– Pabrėžiama teisės ir valstybės vienybė. Bet valstybė tik tuščias garsas. Tik valdžia taikanti normas, daro ją tuo, kuo ji yra ir kuo ji turi būti. Jėringas neskirstė teisės į prigimtinę pozityvią. Jam teisė – tai tik pozityvioji (valstybės sukurta). Jėringas rėmėsi teisinio pozityvizmo metodologija.

– Struktūros požiūriu teisė aiškinama kaip teisių ir pareigų vienovė. Šiuo pagrindu gali formuotis pilietinė visuomenė.

2) Teisės teorijos grindžiančios teisės esmę priešingų interesų kompromisu:

a) Visuomeninės sutarties teorija.

Ši teisės teorija teisę kildina iš žmonių interesų, bet kitaip aiškina tų interesų virtimo elgesio taisykle būdą. Teisės kilmę ji grindžia taip pat ir santarve. Teisė ir valstybė atsiranda ne iš prievartos, ne iš individualios kovos, o iš būtinybės derinti priešingus žmonių interesus. Teisė tada yra priešingo intereso kompromisas pavirtęs bendro elgesio taisykle. Prievarta gali padėti šalims susitarti ir saugoti sutartimi nustatytą socialinę tvarką. Prievartai čia teikiamas antraeilis vaidmuo. Teisinės valstybės vaidmuo siejamas su socialiniu kompromisu. Šias pažiūras antikoje propagavo Epikūras, vėliau Ciceronas, XVI a. lietuvis Volanas taip pat T. Hobsas, Dž. Lokas, Ž.Ž. Ruso. XIX a. pab. – XX a. pradžioje visuotinės sutarties teisės teorija konkretizavo socialdemokratai.

Epikūras mokė, kad asmuo turi patenkinti visus savo geidulius. Didžiausia žmogaus gerovė yra laimė, sielos ramybė, prie kurios prieinama tiktai per smagumus, kaip priemonėmis nuo nepatenkinamo geidulio. Teisės pradžia yra visai natūrali: ji gimė gyventojų sutartimi nedaryti vienas kitam skriaudų. Teisė, anot epikūrininkų, nėra kokios nors aukštesnės idėjos įkūnijimas. Atvirkščiai, teisingumas, anot jų, yra reliatyvus dalykas, kuris priklauso nuo veikiančios teisės, kuri savo ruožtu turi atitikti vietos ir laiko sąlygas.

Ž.Ž. Ruso teorija apie visuomeninę sutartį sako, kad žmonės praėję tą tašką kur kliūtys, kurios prigimtinėje padėtyje naikina žmonių egzistenciją, savo atsparumu įveikia kiekvieno individo jėgas, kurias jis gali panaudoti šitoje padėtyje savisaugos tikslui. Tada ši primityvi padėtis negalėtų išsilaikyti ir žmonių giminė žūtų, jeigu jis nepakeistų savo gyvenimo būdo. Žmonės negali kitaip padidinti savo jėgas, kaip tik susijungę ir sutelkę tas jėgas, kurias turi. Bet jungiantis į sąjungas kyla klausimas, kaip būti nepriklausomu tuo pačiu metu esant ir sąjungoje. Šios problemos sprendimas yra tas, kad reikia surasti sąjungą, kuri gina visą visuomenę, tačiau tuo pat metu kiekvienas narys yra nepriklausomas. Šios problemos sprendimą pateikia Ž.Ž. Ruso savo veikale “Contra social”. Nurodyto kontrakto (visuomeninės sutarties) sąlygos pagal jo prigimtį yra taip specialiai nustatytos, kad mažiausias jų pakeitimas darytų jas tuščias, bereikšmes. Nors jos niekad nebuvo formaliai išreikštos, tačiau jos yra vis tos pačios, žinomos, tad jei sutartis yra pažeista, tai kiekvienas turi grįžti į savo pirmykštę padėtį, pirmykštes teises ir atgauti savo prigimtinę laisvę, netekęs netikros laisvės dėl kurios buvo atsisakęs nuo jos. Kiekvienas sutikdamas su sutartimi jai atsiduoda pilnumoje, tačiau kiekvienas narys atsidavęs sutarčiai nenori bloginti padėties nes visiems bus vienodos sąlygos.

Kadangi atsidavimas yra visiškas, tai ir susijungimas yra visiškas, toks, koks gali būti, ir po to joks bendrininkas neturi ką daugiau duoti visumai. Iš šios citatos suprantama, kad susijungimas ir atsidavimas yra visiškas, ir toks atsidavimas ir susijungimas gali padėti išsaugoti žmonijos egzistenciją. Visuomeninės sutarties esmė yra tokia: “Kiekvienas mūsų perleidžia savo asmenį ir savo galią visuotinės galios aukščiausiam valdymui; gauname kiekvieną narį, kaip neatskiriamą viso dalį.”

b) Solidarumo arba socialinių funkcijų teorija (Diurheimas, L. Diugi).

Diugi teigė, kad žmonės, susaistyti tarpusavyje solidarumo idėja. Tokio bendravimo ir naudos forma suformuoja solidarumo normą virš visko kas supriešina žmones. Solidarumas – tai nuolatinis socialinių interesų derinimas. Toks derinimas galimas todėl. Kad yra dvejopas solidarumas.

– Solidarumas pagal interesų panašumą;

– Solidarumas pagal darbo panašumą skirtingi žmonių poreikiai gali būti įgyvendinami keičiantis abipusėmis paslaugomis);

Solidarumas seka iš nepakankamumo pačiam sau. Juo visuomenė sudėtingesnė, tuo ji
Solidarumo norma nėra konkretus įstatymas, kuriame ji būtų įforminta, o yra metodologinis principas. Atskiros teisinės normos yra tiek reikšmingos, kirk jos atitinka solidarumo normas. Diugi manė, kad teisė, kol ji reiškia socialinį kompromisą, nėra valstybės nustatoma. Todėl įstatymų leidėjas nekuria teisės normas, o jas konstatuoja. Solidarumo imperatyvai, pasak Diugi, atitinka šias asmens laisves:

– laisvas profesijos pasirinkimas;

– Žodžio sąžinės, sutarčių ir susivienijimo laisvė, visų lygybė prieš įstatymus.

Solidarumui įgyvendinti Diugi reikalavo socialinės valstybės, nes valstybės pareiga užtikrinti socialinį solidarumą. Solidarumo palaikymo principas, yra tas, kad valstybė globotų invalidus ir senelius, garantuotų teisę į darbą, į teisingą atlyginimą. Valstybė gali naudoti prievartą solidarumui palaikyti. Jei valstybė ima riboti asmens teises, tai ji tas teises turi riboti visiems vienodai. Diugi kūrė naujos sistemos modelį kur klasių kova turėjo priversti bendradarbiauti, kad socialinė revoliucija netaptų vieninteliu būdu išspręsti socialinius prieštaravimus. Tokioje politinėje sistemoje turi būti proporcingai atstovaujamos profesinės sąjungos, politinės partijos. Turime vieningą sistemą esant daugeliui partijų. Diugi formuluotoje teisės sampratoje pagrindas tas, kad teisė turi remtis žmonių solidarumu. Tai buvo radikalus liberalistinių sampratų įvedimas. Apibendrinant galima konstatuoti, kad visoms teorijoms bendra tai, kad jos į teisę žiūri kaip į interesą, paverstą elgesio taisyklėmis, o skiriasi tik siūlomomis priemonėmis. Vieniems tokia priemonė – kompromisas, kitiems – prievarta.

9. Teisės sampratų įvairovė pagal požiūrį teisės formą.

Teisės esmės neišsemia jos apibūdinimas tik teisės turiniu. Reikia suvokti teisės išsireiškimo išorinius pavidalus (į ką įsikūnija socialiniai interesai, garantuojami valstybės prievartos ar kompromiso) grįžtama prie trijų teisės ontologinių lygmenų; idėjos, normos, visuomeniniai santykiai. Remiantis šiais lygmenimis visos teisės sampratos gali būti klasifikuojamos į tris pagrindines idėjines kryptis: aksiologinę, normatyvistinę ir sociologinę.

a) Aksiologinė teorija. Ji aiškina teisę pagal teisės idėjas (teologinę, psichologinę, prigimtinės teisės teoriją). Šios teisės teorijos siekia suvokti, kokia teisė turi būti formuojant idealios teisės modelį, šioje kryptyje visuomeniniai santykiai ir normos tėra tik teisinių idėjų įsikūnijimas. Teisės esmė – norma nustatyta per teisės idėją. Siekiama sukurti ne kokia teisė yra, o kokia turi būti. Teisiniai santykiai yra tik teisinių idėjų įsikūnijimas. Tačiau kiekviena iš šių idėjų tą idėjinį pradą supranta skirtingai. Teologai – Dievo valia įsikūnijusi žmogaus prigimtyje. Bendra visoms šios krypties teorijoms yra tai, kad jos idėjų vertybinį pradą laiko svarbiausiu teisės striktūros elementu, aiškinančiu teisės esmę. Iš šios krypties svarbiausia yra prigimtinės teisės teorija, ji buvo iškelta jau senovės Graikijoje.

Šiandien prigimtinės teisės teorija sudaro šiuolaikinės demokratinės teisės idėjinį pagrindą. Jos populiarumo priežastis yra tai, jog ji orientuota į pačiame žmoguje slypinčias savybes. Pagal šią teoriją žmonės pripažįstami lygūs iš prigimties, turi neatimamas teises. Ši prigimtinė teisė yra bendra visiems žmonėms ir egzistuoja kaip legalumo ir teisingumo kriterijus, todėl valstybė privalo gerbti ir saugoti prigimtines žmonių teises. Prigimtinės teisės teorija buvo įtvirtinta Amerikos nepriklausomybės deklaracijoje ir Prancūzijos žmogaus ir piliečių teisių deklaracijoje. Prigimtinės teisės teorija artima sociologinei, nes teikia žmogaus primatą prieš valstybę.

Taip pat viena iš labiausiai paplitusių aksiologinės krypties teorijų yra psichologinė teorija. Ši teorija paplito XX a. pradžioje. Psichologinės teorijos pradininku laikomas L. Petražickis. Jis tyrinėdamas teisę teigė, kad “empirinis mokslas turi du būties tipus – fizinį ir dvasinį.” Teisė, kaip vienas iš šios būties reiškinių, priklauso dvasiniam tipui ir reiškiasi kaip imperatyviniai – atributyviniai žmonių išgyvenimai. Žmonių elgesys gali būti laisvas ir priklausomas. Vidinį valios priklausomumą, žmonių elgesį L. Petražickis vadina etiniu suvokimu. Jo esmę sudaro išskirtiniai jausmai, kurie išgyvenami kaip vidiniai laisvės trukdymai ir kurie skatina žmogų bet kokiam elgesiui. Normos, kaip draudimai ir paliepimai yra tik atspindys šių išgyvenimų. Psichologinė teorija etine pareigą išskiria ir kaip dorovinę pareigą. Jeigu pareiga etikos sampratoje susijusi su kitu žmogumi, tai šią pareigą sąmoningai įtvirtina kaip jam priklausančią ir jis, t.y. tas žmogus su kuriuo susijusi pareiga, turi teisę reikalauti, kad pareiga būtų atlikta. Bet jeigu pareiga nepriklauso, tai jo reikalavimas šių pareigų atlikimo yra neteisėtas. Juridiniai santykiai tarp dviejų subjektų, susijusių pareigomis, kur vienas iš subjektų turi teisę reikalauti atlikti šias pareigas, o kitas turi pareigą įvykdyti šiuos reikalavimus – tai, pagal psichologinę teoriją, yra teisinių santykių esmė.

Šiuo metu Jūs matote 51% šio straipsnio.
Matomi 4778 žodžiai iš 9395 žodžių.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA (kaina 0,87 €) ir įveskite gautą kodą į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.