Teisės pagrindų
5 (100%) 1 vote

Teisės pagrindų

1kl. Civilinės teisės sąvoka ir jos reguliuojami visuomeniniai santykiai. Civ. teisė- teisės šaka, kurios normas reguliuoja lygių ir vienas kitam nepavaldžių subjektų visuomeninius turtinius santykius ir su jais susijusius, t.p. nesusijusius asmeninius neturtinius santykius. Dalykas reguliuoja:1. turtinius santykius (pagr. dalykas), jais laikomi tokie santykiai, kurių dalykas yra turtas plačiuoju požiūriu.(pinigai, VP, žemė). Visada turi piniginę išraišką.2. Su turtiniais susiję asmeniniai neturtiniai santykiai. Jų dalykas yra intelektualinės veiklos rezultatas (mokslo, meno kūrinys, patentai) 3. asmeniniai neturtiniai santykiai ( nesusiję su turtiniais)- jų dalykas yra asmeninės neturtinės vertybės ( garbė, orumas, teisė į vardą, privatus gyvenimas). Neturi piniginės išraiškos.

Civilinė teisė reguliuoja santykius tarp verslininkų, vartotojų, vienų su kitais.

Civ. teisė nereguliuoja turt. santykių susijusių su mokesčių ir kt. privalomų rinkliavų ar įmokų valstybei ( jos institucijoms) ……….. muitų santykių; santykių susijusių su prival. soc. draudimu; turtinio pobūdžio santykių susijusių su baudž. ir administ. teisės nustatytų sankcijų taikymo ( pvz. turto konfiskav.).

Teisinio reguliavimo metodas. Civ. teisei būdingas civilinio teisinio reguliavimo metodas. Tam būdingi šalių autonomijos , sutarties laisvės, subjektų nepavaldumo vienas kitam ir kt. principai.

2kl. Fiziniai asmenys. – civ. teisės subjektai. Apibūdinamas naudojant 2 sąvokas: 1. veiksnumo 2. teisnumo. Teisnumas- galėjimas turėti civ. teises ir pareigas. Pripažįstamas visiems fiz. asmenims. Atsiranda gimimo momentu ir išnyksta jam mirus.

Fiziniai asmenys vadovaujantis įstatymais, gali turėti turtą kaip privačios nuosavybės objektą, teisę verstis ūkine veikla, komercine veikla, steigti įm. ar kt. jurid. asmenis, paveldėti turtą ir palikti jį testamentu, pasirinkti veiklos rūšį ir gyvenamąją vietą, turėti išradimo, pramoninio turtines ir kt. teises.

Veiksnumas- galėjimas savo veiksmais įgyti civil. teises ir sukurti civ. pareigas siejamas su asmens amžiumi. Visiškas civ. veiksnumas atsiranda, kai asmeniui sueina 18 m., sudarius santuoką, nors ir nesulaukus 18 m., gauna civ. veiksnumą. Nepilnamečių iki 14m. civ. veiksnumas. Už tokių nepilnamečių sandorius sudaro tėvai arba globėjai, tačiau jie turi teisę sudaryti smulkius būtinus sandorius, sandorius susijusius su asm. naudos gavimu neatlygintinai, su savo uždirbtų lėšų panaudojimu. Jei visiem šiem santykiam nereikia notariškos formos.

Už sutarties prievoles atsako atstovai pagal įstat., jei neįrodo, kad prievolė buvo pažeista ne dėl jų kaltės.

Nuo 14m. iki 18m. civ. veiksnumas. Sandorius sudaro turėdami tėvų ar globėjų sutikimą. Sutikimo forma turi atitikti sandorio sudarymo formą. Turi teisę savarankiškai disponuoti savo pajamomis bei turtu, įgyti už šias pajamas: įgyvendinti autorių teises į savo kūrinius.Turi teisę padėti į kredito įstaigas indėlius. Nepilnamečių emancipacija- pripažinimas veiksniais. Nuo 16 m. teismo tvarka nepilnamečiai gali būti pripažinti veiksniais.

Dėl psichinės ligos ar silpnaprotystės negali suprasti savo veiksmų ar jų valdyti, gali būti pripažinti teismo tvarka neveiksniu. Neveiksniam asmeniui nustatoma globa, neveiksniojo vardu globėjas sudaro sandorius.

Fizinių asmenų veiksnumas gali būti apribotas teismo tvarka, jei jie piktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėm medžiagom.

Asmuo, kurio veiksnumas apib. gali sudaryti sandorius dėl disponavimo turtu, atsiimti darbo užmokestį, pensiją ar kt. rūšių pajamas ir disponuoti jais tik turėdamas globėjo sutikimą.

3kl. Specifinės fizinių asmenų civilinės teisės ir jų įgyvendinimas. Teisės: 1. teisė į vardą ( apima vardą, pavardę ir pseudonimą). Įst. draudžia prisidengus kito asmens vardu įgyti pareigų ar teisių. Jei teisė į vardą pažeista. Asmuo turi teisę kreiptis į teismą ir reikalauti, kad teismas įpareigotų kaltą asmenį nutraukti neteisėtus veiksmus bei atlyginti turtinę bei neturtinę žalą. 2. teisė į atvaizdą ( gali būti demonstruojami, gaminami, spausdinami tik asmens sutikimu, fotografuojami..). Fizinio asmens sutikimo nereikia, jei fotografuojama viešose vietose. 3. Teisė į privatų gyvenimą ir slaptumą. Jis ….. inf. Gali būti skelbiama tik asmens sutikimu. Priv. gyvenimo pažeidimu laikomas neteistas įėjimas į asmens gyvenamas patalpas, aptvertą privačią teritoriją, neteisėtas asmens stebėjimas, jo ir jo turto apieškojimas, korespondencijos, tel. pokalbių konfidencialumo pažeidimas. 4. Teisė į asmens garbę ir orumą. Turi teisę reikalauti teismo tvarka paneigti paskleistus duomenis, žeminančius jo garbę ir orumą ir neatitinkančius tikrovės. Turi teisę reikalauti tokių duomenų paskleidimu jam padarytą turtinę ir neturtinę žalą. Paskleisti duomenys neatitinka tikrovės, kol juos paskleidęs asmuo neįrodo priešingai. Paneigimas turi būti paskelbtas per 2 savaites nuo jo paskelbimo dienos. 5. teisė į kūno neliečiamumą ir vientisumą. Be paties asmens laisvo sutikimo negali būti atlikti medicinos moksliniai tyrimai, bandymai. Sutikimas turi būti raštu. Būtinojo reikalingumo atvejais siekiant išgelbėti asmens gyvybę kai jai gresia pavojus, nereikia asmens sutikimo. Asmuo raštu gali nustatyti savo kūno panaudojimą po
mirties, laidojimo tvarką, būdą. Žm. Kūnas, dalys, organai, audiniai negali būti komercinių sandorių dalyku. 6. teisė į laisvę. Ji neliečiama. Veiksniam asmeniui taikyti priežiūrą ar apribojimus galima tik asmens sutikimu ar teismo sprendimu. Psichinė būklė gali būti tiriama tik jo sutikimu ar teismo sprendimu. 7. teisė pakeist lytį. Tai gali daryti pilnametis, nesusituokęs asmuo. Prašymas turi būti išreikštas raštu.

4kl

Sandoriai – tai asmenų veiksmai, kuriais siekiama sukurti arba panaikinti civilines teises ir pareigas.

Sandoriai: 1)vienašaliai; 2)dvišaliai; 3) daugiašaliai (pagal tai iek šalių išreiškia valią sudaryti sandorį)

1)jam sudaryti užtenka vienos šalies valios (pvz. palikimo priėmimas, testamentas, konkurso paskelbimas). Kitam asmeniui priešpriešinės pareigos atsiranda, kai jis sutinka.

2)jam sudaryti būtina 2 šalių suderėta valia, tokie sandėriai vadinami sutartimis;

3)reikalinga suderinta 3 arba daugiau šalių valia, nukreipta bendram tikslui pasiekti ( jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis)

Sandorių forma→Žodžiu, raštu (paprasta arba notarine forma) arba konkliudentiniais veiksmais (iš kurių matyti asmens valia sudaryti sandorį)( pvz, taksi vairuotojas, bankomatas, prekės – kaip pasiūlymas) – sandorius, tokia forma galima sudaryti, kai įstatymasnereikalauja kitos konkrečios formos.

Tylėjimas (pvz, pasibaigus nuomos sutarčiai, jei nuomotojas ir toliau juo naudojasi, tai laikoma, kad sandoris pratestas).

Derėdamasis ( betarpiškai telefonu), kurių sandorių suma < arba = 5000 lt. Kai sanderis sudaromas ir įvykdomas vienu metu, galima ir daugiau.

Paprasta rašytinė forma – parašo autentiškumas, fizinių asmenų sandoriai, kai suma > 5000 lt, išskyrus sandorius, kurie sudaromi ir įvykdomi vienu metu. Juridinių asmenų steigimo sandoriai, prekių pirkimo/pardavimo išsimokėtinai sutartys, draudimo, arbitražo, preliminarinės sutartys, turi būti nurodytas terminas, (jei ne, tai 1metai).

Notarinė forma – turi būti sudaromi daiktinių teisių į nekilnojamą daiktų pardavimo bei suvaržymo sandoriai (hipoteka, žemės nuoma, vedybų sutartys). Sandoriai dar turi būti registruojami (nekilnojamo turto pirkimas). Jei sandoris sudaromas, tai jis galioja, nors dar neįregistruotas. Jei yra neįregistruotas sandoris, tai šalys negali panaudoti jos sudarymo fakto prieš 3 asmenis, negali įrodinėti savo teisių, remdamiesi sutartimi.

Jei nesilaikoma paprastos rašytinės formos→1)jei įstatyme įsaiau nurodyta, kad sandoris turi būti sudarytas rašytine forma, o jos nėra, tai sandoris negalioja (garantijos, rankpinigiai). 2)kai nėra įsakmiai nurodyta, tai iš šalių atimama teisė, kai kyla ginčas dėl sandorio sudarymo, remtis liudytojų parodymais, įrodyti sandorio egzistavimą.

Jei reikalauja notarinė forma, tai jos nesilakymas sandorį daro negaliojančiu.

Nagaliojantys sandoriai skirtomi: 1)niekiniai; 2) nuginčiajmi.

1)jei jis vadovaujantis įstatymais nagalioja, nepaisant to ar yra teismo srpendimas pripažinti jį negaliojančiu ( sandoris parduoti žmogų, prostitucija). Jis yra, kai tai numato įstatymas.

2)kurį pripažinti negaliojančiu būtinas teismo sprendimas. Ieškinį gali pateikti:

a)savo veiksmų reikšmės negalėjusio suparasti asmens;

b) nepilnamečio. Jį atstovauti gali tik rūpintojas ar prokuroras.

Nuginčijamą sandorį šalis, kuri turi teisę nuginčyti, gali jį patvirtinti (jei jam naudinga).

Sandoriai dar būna: tariamieji, apsimestiniai, smurtiniai, apgaulingi, tai jie formuojami nepilna abiejų pusių valia, tai jie gali būti nuginčijami.

5kl→TERMINAI

Civilinėje teisėje svarbūs terminai, juos gali nustatyti įstatymai ( nuomos sutartys > 1 m, būtinai turi būti rašytinė), teismas gali nustatyti terminus (pvz, peteikti įrodymams), terminus gali nustatyti ir šalys. Terminai nustatomi kalendorine data, valandomis.

Terminas gali būti apibrėžiant įvykį, kuris turi įvykti ( pvz, derliaus nuėmimas). Termino pradžia yra rytojaus dienos 00 val 00 min, po tos kalendorinės datos, kuri apibrėžia termino pradžią. Pabaiga – atitinkamą termino metų mėnesį ir dieną 24 val (metinis terminas). Oficialių švenčių ir poilsio dienos terminų neprailgina.

Reikia derintis prie organizacijų darbo laiko. Parduodant paštu, internetu galima atlikti paskutinę dieną 24 val.

Termino reikšmė: jei pareigos atsiradimas siejamas su termino pabaiga, tai negalima reikalauti pareigą atlikti iki termino pabaigos. Tam tikros sandorio pasekmės siejamos su termino pabaiga, kai sandoris nustoja galioti tam terminui pasibaigus.

6kl

Ieškinio senaties terminas→Ieškinio senatis-įstatymų nustatytas laiko tarpas, per kurį asmuo gali apginti savo pažeistas teises, pareikšdamas ieškinį (10 metų-bendras terminas).

Sutrumpintas 1 mėn ieškinio seneties terminas taikimas iš konkursų rezultatų atsirandantiems reikalavamams.

Sutrumpintas 6 men s.t. taikomas: **Ieškiniams del neteisybes **baudos ieskinio isieskojimui, **ieskiniams del parduotu daiktų trukumo **ieskiniams is rysiu įm santykiu su klientais del siuntu, siunciamu Lietuvoje.

Reikalavima apginti pazeista termina, teismas priima nagrineti nepaisant to, kad ieskinio senatis pasibaigusi.

Ieskinio senaties termina teismas taiko tik tuo atveju, kai to reikalaija salis.

Ieskinio terminu skaiciavimas

Ieskinio termino skaiciav prasideda nuo teises i
atsiradimo dienos. Teise i ieskini atsiranda nuo tos dienos, kuria asmuo suzinojo (turejo suzinoti) apie savo teises pazeidima.

Jei prievoleje nustatytas terminas,tai ieskinio senatis prasideda pasibaigus prievoles įvykdymo terminui.

Jei terminas nenurodomas, tai ieskinio senaties terminas pradedamas skaiciuoti nuo reikalavomo įvykdyti prievole. Senaties termino nepakeicia asmenu pasikeitimas.

Pasekmes: Jei pasibaigia ieskinio senaties terminas, tai pagrindas ieskini atmesti.

Ieskinio senatis netaikoma:

1)is asmeniniu neturtiniu teisiu pazeidimu atsirandantiems reikalavimams;

2)indelininku reikalavimams ismoketi indelius, padetus į bankus ar kt kredito įstaigas.

7.kl NUOSAVYBES TEISE

Viena is civ teises pošakiu.→Tai teise savo nuoziura nepazeidziant įstatymu ir kt asmenu teisiu ir interesu valdyti (naudoti) nuosavybes teises objekta ir juo disponuoti.

Nuosavubes teises subjektai gali buti ir jurid asmenys (kaip ir civ teises).

Objektai-daiktai ir kt turtas

Turinys-sudaro teise į turta valdyti, naudoti ir disponuoti (savininkas turta turi savo zinioje teisine prasme).

Naudijimas-teises, kurių pagalba turtas yra taikomas savininko interesams temkinti.

Disponavimas-turto teisines padeties nulemimas.

Nuosav teis įgyjimas (pagrindai):1)pagal sandorius;2)paveldejimas;3)pasisavinant vaisius ir pajamas;4)pagaminant nauja daikta5)pasisavinant beseimininki turta ar daikta-kai savininkas nazinomas arba jo nera. Jis gali buti perduodamas valstybei nuosavybes teismo tvarka.6)pasisavinant lainius gyvunus (laukines ir namines bites)

7)pasisavinant beprieziuros ir priklydusius naminius gyvunus8)pasisavinant radi (lobi).

Radini privalo perduoti policijai per 7 d saugomas 6 men. Jei paaiskeja asmuo-jam daiktas grazinamas, bet turi atlyginti visas islaidas. Jei neatsiranda savininkas, radinys atitenka radejui, bet t.p. turi atlyginti islaidas.

Pamętes daikta asmuo turi duoti užmokesti uz radima (5 proc prasto daikto vertes dudžio mokesti).

Užmokestis ua daikto radima negali buti mokamas, jei radejas laiku nepranese apie radini ar klausiamas nuslepe radimo fakta.

Lobis-zemeje užkasti ar kitaip paslepti pinigai ar vertybes, kuriu savininkas negali buti nustatytas, dazniausiai del to, kad praejo daug laiko nuo jo uzkasimo.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1818 žodžiai iš 6056 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.