Statymo formos samprata

ĮvadasTeisė savyje išreiškia sudėtingą fenomeną, kurį sudaro kompleksas susijusių elementų. Svarbiausia teisės pasireiškimo forma – teisės norminiai aktai, kurių sistemoje svarbiausią vietą užima įstatymai kaip aukščiausią juridinę galią turintys teisės aktai. Teisė savo pradiniu pavidalu pasireiškia kaip idėja. Tai, kad teisės idėjos yra formuluojamos ir įgauna teisės normų pavidalą turi … Daugiau…

Teisės norminių aktų galiojimas teritorijoje laike ir asmenų atžvilgiu

Kursinis darbas “ Teisės norminių aktų galiojimas teritorijoje, laike ir asmenų atžvilgių “ PLANAS ĮŽANGA 1. TEISĖS NORMŲ AKTŲ GALIOJIMAS TERITORIJOS ATŽVILGIU 1.1. Valstybės teritorija – kontinentinis šelfas 1.2. Valstybės teritorija – jūrų laivai ir orlaiviai su skiriamaisiais valstybės ženklais 1.3. Valstybės teritorija – oro erdvė 2. TEISĖS NORMŲ AKTŲ … Daugiau…

Valstybės tarnautojai

Turinys Įžanga 2 Valstybės tarnautojų sąvoka: (1) Valstybės tarnautojų sąvoka skirtingose įstatymų redakcijose: 1. 1995m. “Valdininkų įstatymas” 3 2. 1999m. “Valstybės tarnybos įstatymas” 5 (2) Valstybės tarnautojų atribojimas nuo kitų darbuotojų: dirbančių pagal darbo sutartį, paprastų darbininkų, pareigūnų, viešųjų įstaigų darbuotojų 9 I. Valstybės tarnautojų kategorijos: (1) Konstitucinės asmenų garantijos stoti į valstybės tarnybą, … Daugiau…

Vertybiniai popieriai ir turtinės teisės kaip civilinių teisių objektai

TURINYS ĮVADAS 3 1. Vertybinių popierių sąvoka 4 2. Vertybinių popierių rūšys 9 2.1 Akcija 9 2.2 Obligacija 10 2.3 Čekis 11 2.4 Vekselis 12 2.5 Konosamentas 13 2.6 Indėlių liudijimas 14 2.7 Valstybės skolinis įsipareigojimas 14 3. Lietuvos vertybinių popierių rinkos dalyviai 16 3.1 Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija 16 3.2 Nacionalinė vertybinių popierių birža 17 3.3 Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas 18 … Daugiau…

Teisinis reguliavimas

TURINYSĮžanga 2 Teisinis reguliavimas istorijos tėkmėje 3 Teisinis reguliavimas senovėje 3 Teisinis reguliavimas viduramžiais 4 Teisinis reguliavimas naujaisiais laikais 5 Teisinio reguliavimo sąvoka ir samprata 6 Teisinio reguliavimo objektas 8 Teisinio reguliavimo objekto ir teisės sampratos ryšys 12 Teisinio reguliavimo metodas 14 Teisinio reguliavimo stadijos 20 Teisinio reguliavimo subjektai 21 Išvados 22 Literatūros sąrašas 23 ĮŽANGA Teisinis reguliavimas – teisinėmis priemonėmis įgyvendinamas teisės … Daugiau…

Valstybinio valdymo kontrolės sąvoka ir rūšys

Įvadas 3 Dėstymas 5Seimo parlamentinė kontrolė 5 Seimo komitetų vieta valstybės kontrolėje 5 Seimo komitetų įgaliojimai 5 Seimo kontrolierius 6 Vyriausybės vykdoma valstybės kontrolė 8 Ministerijos sekretoriaus funkcijos 8 Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės institutas 9 Valstybės kontrolės samprata 9 Valstybės kontrolės funkcijos 10 Valstybės kontrolės veiklos parlamentinė kontrolė 11 Apskrities … Daugiau…

Valstybinis auditas

TURINYS1. ĮVADAS 3 p. 2. AUDITO REIKŠMĖ IR BŪTINUMAS 6 p. 2.1. Audito reikšmė 6 p. 2.2. Audito būtinumas 7 p. 3. AUDITO SĄVOKA IR TIKSLAI 9 p. 4. AUDITO RŪŠYS 13 p. 5. AUDITO STRUKTŪRA 18 p. 5.1. Audito aplinka 18 … Daugiau…

Tarptautinis žmogaus teisių reglamentavimas

TURINYSĮVADAS 1 I. ŽMOGAUS TEISĖS ISTORIJOS BĖGYJE 2 II. GINAMŲ ŽMOGAUS TEISIŲ KATALOGAS 4 III. PAGRINDINIAI PASAULIO DALIŲ DOKUMENTAI, REGLAMENTUOJANTYS ŽMOGAUS TEISES 1. EUROPOJE: A. VISUOTINĖ ŽMOGAUS TEISIŲ DEKLARACIJA B. TARPTAUTINIS PILIETINIŲ IR POLITINIŲ TEISIŲ PAKTAS C. TARPTAUTINIS EKONOMINIŲ, SOCIALINIŲ IR KULTŪRINIŲ TEISIŲ PAKTAS 10 D. EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ IR PAGRINDINIŲ LAISVIŲ APSAUGOS … Daugiau…

Valstybės sienų apsaugos pradžia lietuvoje atkūrus nepriklausomybę

Valstybės sienų apsaugos pradžia Lietuvoje, atkūrus nepriklausomybę Po penkiasdešimties Sovietų Sąjungos okupacijos metų 1990m. kovo 11d. Lietuva vėl tapo laisva ir nepriklausoma. Iškilo uždavinys kaip ir 1918-aisiais – užtikrinti atkurtos valstybės sienos saugumą ir neliečiamumŕ. Jau pirmomis dienomis buvo priimta keletŕ svarbiř norminiř aktř valstybës sienos nustatymo ir jos apsaugos … Daugiau…

Turto draudimo sutartis

Įvadas 3 III. Turto draudimo sutarties samprata 5 II. Turto draudimo sutarties turinys 25 1. Esminės turto draudimo sutarties sąlygos 25 2. Įprastinės ir atsitiktinės turto draudimo sutarties sąlygos 38 III. Turto draudimo sutarties sudarymas ir pasibaigimas 46 Išvados 58 Panaudotų šaltinių ir literatūros sąrašas 61 Reziume anglų kalba 65 Įvadas Šis darbas skiriamas turto draudimo sutarčiai kaip draudimo … Daugiau…

Teisės principai sąvoka ir reikšmė

TURINYSTeisės principai 3 Teisės principų samprata ir funkcijos 4 Bendrieji teisės principai 5 Teisinis reguliavimas 8 Teisės principų rūšys 10 Civilinės teisės principai 12 Civilinio proceso teisės principai 13 Civilinio proceso principų klasifikacija 14 Konstituciniai principai 15 Administracinės teisės principai 16 Literatūra 19 TEISĖS PRINCIPAI Vienas pagrindinių ir visuotinai pripažitų baudžiamosios teisės principų yra atsakomybės neišvengiamumo principas. Jis reiškia, kad kiekvienas … Daugiau…

Teisės aiškinimas

TURINYSĮVADAS 3 1. TEISĖS AIŠKINIMO SAMPRATA 4 2. TEISĖS AIŠKINIMO METODAI IR TAISYKLĖS 7 2.1. Lingvistinis teisės aiškinimo metodas 8 2.2. Sisteminis teisės aiškinimo metodas 9 2.3.Istorinis teisės aiškinimo metodas 10 2.4. Teleologinis (įstatymo tikslo) teisės aiškinimo metodas 11 2.5. Precedentinis teisės aiškinimo … Daugiau…

Teisėkūros sąvoka subjektai būdai ir rūšys

TURINYS ĮVADAS 4 1. TEISĖKŪROS SĄVOKA, PASKIRTIS BEI TIKSLAI 5 2. TEISĖKŪROS SUBJEKTAI 7 3. TEISĖKŪROS BŪDAI 9 4. TEISĖKŪROS RŪŠYS 10 4.1. Originalioji teisėkūra 10 4.1.1. Deleguotoji (arba įgaliotoji) teisėkūra 10 4.1.2. Tautos teisėkūra – referendumas 10 4.2. Sankcionuota teisėkūra 15 IŠVADOS 17 LITERATŪRA SĄRAŠAS 18 ĮVADAS Žmogaus teisės … Daugiau…

Teisės teorija

ĮVADASTeisinės atsakomybės institutas yra vienas svarbiausių teisinių reiškinių kuris iš esmės pagrindžia teisinės sistemos egzistavimą. Tam, kad tauta būtų laikoma civilizuotos visuomenės dalimi, ji turi turėti atitinkamo lygio teisinę sistemą. Ši teisinė sistema turi pasižymėti tokiomis savybėmis, kaip pastovumas ir universalumas. Noriu pasakyti, kad pastovumas ir universalumas yra suprantami, kaip … Daugiau…

Valstybės institucija ir teisės norminis aktas tarpusavio santykis įtaka teisės norminių aktų hierarchijai

Rašydamas šį kursinį darbą, stengsiuosi atskleisti duotosios temos: ,, Valstybės institucija ir teisės norminis aktas: tarpusavio santykis, įtaka teisės norminių aktų hierarchijai’’ esmę. Stengsiuosi tiksliai ir išsamiai aptarti temoje dominuojančius objektus, jų tarpusavio santykį. Nuo senų senovės mąstytojai mėgino atsakyti į klausimą, kas yra valstybė. Romos filosofas Markas Tulijus Ciceronas … Daugiau…

Teisės teorijos metodai

PLANAS Įvadas 1 1. Teisės teorijos mokslo metodų reikšmė 2 2. Teisės teorijos metodai: 2 2.1. Filosofinis teisės pažinimo metodas 2 2.2. Sociologinis metodas 3 2.3. Dogmatinis teisės metodas 3 2.4. Istorinis teisės pažinimo metodas 4 2.5. Kritikos metodas 4 2.6. Specialūs metodai 4 3. Baudžiamojo proceso mokslo metodai: 5 … Daugiau…

Teisės norma

ĮŽANGA Teisės norma – visos teisės sistemos pirminis elementas. Teisės normos jungiamos į teisės institutus, teisės šakas, ir sudaro visą teisės sistemą. Teisingas teisės normos, jos požymių, turinio, struktūros supratimas turi ne tik teorinę, bet ir praktinę reikšmę. Analizuojant teorinius teisės normų struktūros klausimus, išskiriant jų požymius, rūšis bei lyginant … Daugiau…

Tarptautinis baudžiamasis teismas

TURINYS ĮVADAS 3 1. TBT STRUKTŪRA 7 2. BENDRIEJI TBT JURISDIKCIJOS ASPEKTAI 9 3. BYLOS TEISMINIS NAGRINĖJIMAS. BAUSMĖS. SPRENDIMO AR NUOSPRENDŽIO APSKUNDIMAS 21 4. TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS IR TEISMINĖ PAGALBA 22 IŠVADOS 23 LITERATŪROS SĄRAŠAS 25 PRIEDAI 26 ĮVADAS Tarptautinė bendruomenė, susidurdama su skaudžiomis Tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimų pasekmėmis, jau praeito … Daugiau…

Teisės ir moralės normų santykis

ĮVADAS Kiekviena istoriškai susiformavusi visuomenė reikalauja įgyvendinti socialinių normų reguliavimą. Visuomeninių santyki reguliavimams įgyvendinamas realizuojant socialines normas, kurios skirstomos į: visuomeninių organizacijų, teisės, moralės, papročių normas ir pan. Kaip socialinių normų grupė, moralės normos yra tam tikros elgesio taisyklės, apibrėžiančios žmonių tarpusavio elgesio santykius. Jei žmogaus elgesys neliečia kitų žmonių, … Daugiau…

Teisės sampratų įvairovė

TURINYS 1. ĮŽANGA lapas 3 1.1. Teisės samprata lapas 3 1.1.1. Teisės, kaip tikėjimo ar religijos, samprata lapas 4 1.1.2. Teisės kaip teisingumo ir tvarkos samprata lapas 6 1.1.3. Teisės kaip moralės bei dorovės samprata lapas 9 1.1.4. Teisės, kaip valstybės politikos, samprata lapas 10 1.1.5. Teisė kaip normatyvinė prievartinė … Daugiau…

Valstybės sienos apsaugos tarnyba kaip viešojo administravimo subjektas

TURINYS ĮVADAS 2 LR VALSTYBĖS SIENOS CHARAKTERISTIKA 4 VSAT ĮSTATYMINĖ BAZĖ 4 VSAT STRUKTŪRA 5VSAT STRATEGINIS PLANAVIMAS IR INTEGRACIJA Į ES IR ŠENGENO ERDVĘ 13BENDROSIOS NUOSTATOS 13 PROGRAMOS UŽDAVINIAI 14 VALSTYBĖS SIENOS DEMARKACIJA 15 ES REIKALAVIMŲ DĖL BŪSIMOS IŠORINĖS SIENOS REIKALAVIMŲ ĮGYVENDINIMAS 15 TEISĖS AKTŲ REGLAMENTUOJANČIŲ VALSTYBĖS SIENOS APSAUGĄ TOBULINIMAS, … Daugiau…

Teisinio santykio ir teisės šakos savitarpio ryšys

Teisiniai santykiai VU Teisės fakultetas Teisės teorijos ir metodologijos katedra Kursinis darbas TEISINIO SANTYKIO IR TEISĖS ŠAKOS SAVITARPIO RYŠYS Turinys Įžanga 3 1. Teisiniai santykiai 4 1.1 Teisinio santykio atsiradimo prielaidos 4 1.2 Teisinio santykio požymiai 4 1.3 Teisinių santykių rūšys 5 1.3.1 Valstybinis (konstitucinis) teisės santykis. 6 1.3.2 Administracinis … Daugiau…

Universalaus policijos pareigūno ugdymas

ĮVADASPolicija yra valstybei atstovaujanti nusikaltimų užkardymo ir prevencijos institucija. Tai visuomenės sukurta teisėsaugos institucija konkretiems visuomenės poreikiams tenkinti. Policijos kilmės ištakų galima ieškoti Prancūzijoje. XVI-XVII a. Prancūzijoje kai kuriuose išleistuose oficialiuose dokumentuose pradėtas vartoti žodis „Police“ kuris reiškė prancūzų miesto tvarkymo ir krašto reikalus. Tokios pat reikšmės buvo ir vokiškas … Daugiau…

Turtinio pobūdžio bausmės lr bk

TURTINIO POBŪDŽIO BAUSMĖS LR BK Vilnius 1997 ĮvadasTurtinės bausmės yra „pigi“ alternatyva daug lėšų reikalaujančiam laisvės atėmimui. Šių bausmių auklėjamasis poveikis nė kiek ne mažesnis , o kai kuriais atvejais ir didesnis , nes asmuo nėra izoliuojamas nuo visuomenės. Problematiškas yra ir lygtinis atleidimas nuo bausmės. Tokia poveikio priemonė nukreipta … Daugiau…

Teisinio precedento samprata

VILNIAUS VERSLO IR TEISĖS KOLEGIJA TEISĖS FAKULTETAS VALSTYBĖS IR TEISĖS TEORIJOS IR ISTORIJOS KATEDRA Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Neakivaizdinio skyriaus I KURSO VIII GRUPĖS studento Vytauto Užkurio KURSINIS DARBAS “Teisinio precedento samprata” 2006 m. Vilnius Planas 1. Įžanga; 2. Teisinio precedento istorinė raida Anglijos teisėje; 3. Teisinio precedento struktūra – … Daugiau…

Zmogaus gyvybė-baudZiamojo teisės įstatymo saugoma vertybė

TURINYSĮVADAS 3 I. NUSIKALTIMAI GYVYBEI 4 II. NUŽUDYMO SĄVOKA IR RŪŠYS 5 III. TYČINIAI NUŽUDYMAI ..8 IV. TYČINIS NUŽUDYMAS BE SUNKINANČIŲ AR LENGVINANČIŲ APLINKYBIŲ .9 V. TYČINIS NUŽUDYMAS SUNKINANČIOMIS APLINKYBĖMIS 11 VI. TYČINIS NUŽUDYMAS LABAI SUSIJAUDINUS 15 VII. NUŽUDYMAS PERŽENGUS BŪTINOSIOS GINTIES RIBAS 16 VIII. NEATSARGUS GYVYBĖS ATIMIMAS …17 … Daugiau…

Zmogaus teisių ir laisvių samprata

Turinys Įvadas 3 1. Bendra žmogaus teisių ir laisvių samprata 4 2. Prigimtinės universaliosios teisės ir laisvės 6 2.1 Teisė į gyvybę 6 2.2 Teisė į laisvės neliečiamumą 7 2. 3 Teisė į orumą 8 2.4 Teisė į privataus gyvenimo neliečiamumą 8 2.5 Nuosavybės neliečiamumo garantijos 9 2.6 Turėti savo įsitikinimus ir … Daugiau…

Teisinė atsakomybė

T U R I N Y SĮvadas 1. Teisinės atsakomybės samprata ir svarba teisinėje sistemoje 1.1. Teisėtas elgesys, jo sąvoka ir esmė 1.2. Teisės pažeidimas 1.3. Teisinė atsakomybė 2. Kaltė ir atsakomybė administracinėje teisėje 2.1. Administracinės atsakomybės samprata 2.2. Pagrindiniai administracinės atsakomybės principai 3. Administracinės atsakomybės taikymo problemos praktikoje 3.1. … Daugiau…

Teisės normos sąvoka teisės normų rūšys

Vilniaus universitetas Teisės fakultetas Valstybės ir teisės teorijos ir istorijos katedraI kurso 3/1 grupės Neakivaizdinio skyriaus Studentė Teisės normos sąvoka. Teisės normų rūšys. Kursinis darbas Vadove doc.dr. Vilnius, 2004 TURINYSĮvadas____________________________________________________________3 I. Teisės normos sąvoka______________________________________________4 1. Teisės normos sampratos problema romanų-germanų teisės šeimoje_______6 2. Teisės normų ir moralės santykis___________________________________6 3. Norma … Daugiau…

Teisės normos ir jų rūšys

ĮVADAS Vystantis visuomenei, plečiantis jai ne tik teritoriniu, bet ir santykių atžvilgiu, vis sunkiau darėsi ją kontroliuoti ir išlaikyti bendrąją tvarką valstybėje. Iškilo būtinybė remtis teisės mokslu, jo reguliavimu, nes priešingu atveju visuomenė negalėjo civilizuotai egzistuoti. Teisė suvokiama kaip šiuolaikinės demokratiškos valstybės egzistavimo pagrindas, kuriuo remiasi daugelis procesų. Kaip visuomenės … Daugiau…