Teisės norminių aktų galiojimas teritorijoje laike ir asmenų atžvilgiu
3 (60%) 2 votes

Teisės norminių aktų galiojimas teritorijoje laike ir asmenų atžvilgiu

11213141516171

Kursinis darbas

“ Teisės norminių aktų galiojimas teritorijoje, laike ir asmenų atžvilgių “

PLANAS

ĮŽANGA

1. TEISĖS NORMŲ AKTŲ GALIOJIMAS TERITORIJOS ATŽVILGIU

1.1. Valstybės teritorija – kontinentinis šelfas

1.2. Valstybės teritorija – jūrų laivai ir orlaiviai su skiriamaisiais valstybės ženklais

1.3. Valstybės teritorija – oro erdvė

2. TEISĖS NORMŲ AKTŲ GALIOJIMAS LAIKO ATŽVILGIU

2.1. Norminių aktų įsigaliojimas

2.2. Norminių aktų galiojimo pasibaigimas

2.3. Norminių aktų atgalinis galiojimas

3. TEISĖS NORMŲ AKTŲ GALIOJIMAS ASMENS ATŽVILGIU

IŠVADOS

LITERATŪROS SĄRAŠAS

ĮŽANGA

Teisės teorija – visuomenės mokslas apie teisės atsiradimo, jos raidos ir funkcionavimo dėsningumus, teisinę sąmonę, teisės ir valstybės tipus, jų politinę ir bendrą žmogiškąją esmę, turinį, formas ir funkcijas. Teisės teorija neapsiriboja vienos šalies ar regiono patirties analize. Remdamasi įvairių istorinių epochų teisės ir valstybės tyrinėjimais, ji nustato bendruosius ir specifinius jų raidos dėsningumus, pagrindinius požymius ir esminius būdingus bruožus. Teisės teorija nagrinėja labai plačius klausimus: teisė visuomeninių santykių norminio reguliavimo sistemoje, teisės principai, formos ir šaltiniai, teisės normos, teisiniai ir teisiniai norminiai teisės aktai, teisiniai santykiai, teisėkūra ir t.t.

Savo darbo nagrinėjama tema aš pasirinkau vieną iš teisės teorijos nagrinėjamų klausimų – teisės norminių aktų galiojimas teritorijos, laiko ir asmens atžvilgiu.

Norminiai teisės aktai – tai rašytine forma išreikšti valstybės institucijų sprendimai, kuriuose yra teisės normos.

Visų norminių teisės aktų galiojimas turi tam tikras laiko, erdvės ir asmenų rato, kuriam jie skirti, ribas. Nustatyti jas yra labai svarbu, nes su jomis susijęs ir jų lemiamas, kai būtina, esančių šiuose aktuose bendrai privalomų normų taikymas.

Mano manymu, neįmanoma pilnai išnagrinėti ir suprasti teisės teorijoje nustatytų bendrų bruožų, nesinaudojant konkrečiais valstybių pavyzdžiais. Todėl savo darbe aš remsiuos Lietuvos pavyzdžiu, nagrinėsiu Lietuvos norminių teisinių aktų galiojimą teritorijos, laiko ir asmenų atžvilgiu, parodysiu Lietuvos teisinės sistemos trūkumus ir problemas apibrėžiant konkrečias norminių aktų galiojimo ribas.

Tokią darbo temą pasirinkau, nes Lietuvai atgavus nepriklausomybę, o taip pat savo teritoriją bei piliečius, ji susidūrė su daugeliu problemų. Dar iki dabar nėra pilnai apibrėžta Lietuvai priklausanti teritorija bei tiksliai pasakyta, kokiems Lietuvoje gyvenantiems asmenims gali arba negali būti taikomos tam tikros teisinės normos. Todėl man buvo įdomu išsiaiškinti bendrai teisės teorijoje nustatytus dėsningumus ir palyginti su Lietuvos padėtimi.

Kaip matyti iš darbo plano, pirmiausiai aš nagrinėsiu norminių teisės aktų galiojimą teritorijos atžvilgiu. Šioje dalyje mano tikslas buvo parodyti teritorijos kaip juridinės kategorijos sampratą. Panagrinėti valstybės teritorijos dalis, kuriose susiduriama sus daugiausia keblumų nustatant teisinių norminių aktų galiojimo ribas.

Vėliau nagrinėsiu norminių teisinių aktų galiojimą laiko atžvilgiu, t.y. kada jie įsigalioja, kada baigia galioti ir kas tai yra atgalinis galiojimas.

Paskutinėje savo darbo dalyje, nurodysiu asmenis, kuriem negalioja norminiai teisiniai aktai bendrąja tvarka, nes jiem galioja eksteritorialumo principas arba jie yra užsieniečiai, o taip pat išvardinsiu atvejus, kada vienos valstybės piliečiai gali būti baudžiami už nusikaltimus įvykdytus teritorijoje, kurioje negalioja tos valstybės norminiai teisiniai aktai.

1. TEISĖS NORMŲ AKTŲ GALIOJIMAS TERITORIJOS ATŽVILGIU

Pagal bendrąją taisyklę, atitinkančią valstybės suvereniteto principus, norminiai aktai galioja tik jos teritorijoje. Čia įstatymai turi aukščiausią teisinę galią ir neliečiamą prioritetą, palyginti su kitais norminiais aktais.

Valstybės teritorija suprantama kaip Žemės rutulio dalis, apimanti sausumą, žemės gelmes, oro erdvę ir vandenis, kurie yra valstybės žinioje ir kuriems taikoma jos valdžia. Pagal teritorinį kriterijų teisės aktai skirstomi į galiojančius visoje valstybės teritorijoje, apimančius tam tikrą teritorijos dalį ir galiojančius už teritorijos ribų. Teisės aktai veikiantys valstybės teritorijoje skirstomi į :

1. Respublikinės teisės normos – veikiančios visoje respublikoje.

2. Vietinės teisės normos – savivaldybių organų priimtos normos.

3. Lokalinės teisės normos – įstaigų ir organizacijų priimtos normos, veikiančios tos teritorijos viduje.

Kai kurių norminių teisės aktų galiojimas išeina už valstybės teritorijos ribų. Ir atvirkščiai, valstybės teritorijoje pagal sutartis galioja kai kurios kitų valstybių teisės normos. Tokių yra civilinės, komercinės, finansų teisės normų.

Dabar, kai labai plačiai išplėtoti ekonominiai, politiniai, prekybiniai ir finansiniai tarpvalstybiniai ryšiai, išskirtinę reikšmę turi galimybė taikyti tarptautines teisės normas valstybės vidaus santykiams. Bendrai pripažinti tarptautinės teisės principai ir normos tampa valstybės teisės sistemos sudedamąja dalimi. Jeigu tam tikru atveju įstatymas numato kitokias taisykles, nei nustatytos tarptautinėje sutartyje, turi
būti taikomos sutartyje numatytos taisyklės. Tokia tvarka įtvirtinta šalių konstitucijose, o tai reiškia, kad santykiai reguliuojami tokiais pačiais pagrindais ir tvarka kaip nacionaliniuose teisės aktuose.

Remiantis Lietuvos pavyzdžiu svarbu išsiaiškinti, kas tai yra Lietuvos teritorija? Lietuvos teritorija laikytina:

1. sausumos paviršius ir gelmės nustatytos Respublikos siena;

2. vidaus vandenys, t.y. vandens telkiniai, esantys Respublikos teritorijoje;

3. teritoriniai vandenys, kuriems priklauso 12 jūrmylių pločio Baltijos jūros pakrančių vandenų;

4. pasienio upės ir ežerai iki skiriamosios farvaterio linijos;

5. Oro erdvė virš Respublikos sausumos ir vandenų;

6. jūrų laivai ir orlaiviai su Lietuvos skiriamaisiais ženklais, esantys neutralioje zonoje.

Minėta valstybės siena – tai linija einantis vertikalus paviršius, apibrėžiantis Lietuvos Respublikos teritorijos – sausumos, vandenų, oro erdvės, žemės gelmių – ribas. Valstybės siena yra neliečiama ir ji gali būti pakeista tik Lietuvos Respublikos tarptautine sutartimi. Valstybės sienos apsaugą garantuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybė, vadovaudamasi “LR valstybės sienos įstatymu” ir kitais LR įstatymais.

Minėtoje sąvokoje valstybės sienos linija laikytina:

1. sausumoje – linija, einanti per tarptautine sutartimi numatytus taškus;

2. Jūroje – linija, ribojanti teritorinę jūrą ;

3. Laivybinėje upėje iki deltos – farvaterio viduriu; nelaivybinėje upėje – jos viduriu; ežere arba kitame vandens telkinyje – linija, jungianti valstybės sienos susikirtimus su ežero arba vandens telkinio kranto linija. Pakitus upės vagai ar ežero bei vandens telkinio vandens lygiui linijos padėtis nesikeičia;

4. Tiltais ir kitokiomis konstrukcijomis, esančiomis virš pasienio vandens telkinių, eina jų viduriu.

Sprendžiant Lietuvos valstybės teritorijos klausimus galima išskirti keletą problemų.

1.1. VALSTYBĖS TERITORIJA – KONTINENTINIS ŠELFAS

Ekonominė zona – suprantama kaip rajonas, esantis už teritorinės jūros ribų ir priklausantis jai, kuriame taikoma išimtinė jurisdikcija.

Šios zonos plotis neturi viršyti 200, skaičiuojamų nuo labiausiai išsikišusių pakrantės taškų į jūrą, priklausančių Lietuvos Respublikai. Išimtinė jurisdikcija pasižymi tuo, kad pakrantės valstybė turi suverenią teisę – ieškoti, tyrinėti eksploatuoti, saugoti gyvus ir negyvus gamtinius išteklius, esančius vandenyje, ant jūros dugno, pačio dugno gelmėse, taip pat kitokiai veiklai. Tačiau pakrantės valstybės norminiai aktai taikomi ne visiems ekonominėje zonoje padarytiems pažeidimams, o tik tiems, kurie susiję su suvereniomis valstybės galiomis:

1. neteisėtas statinių ar kitokių įrenginių statymas;

2. tyrinėjimai, žvalgyba, gamtinių išteklių eksploatavimas be pakrantės valstybės leidimo.

Atsižvelgiant į geografinę padėtį matome, kad Lietuvos Respublika turi realų išėjimą į atviruosius vandenis, nes ribojasi su Baltijos jūra. Tarptautinėse sutartyse Lietuvos teritorija laikoma ir dalis Baltijos jūros vandenų – tai teritorinė jūra, kurią sudaro 12 jūrmylių pločio vandenys prie Lietuvos pakrančių. Teritorinės jūros ribos nustatomos matuojant nuo tiesės, jungiančios du labiausiai išsikišusius pakrantės taškus, kurių koordinates nustato ir tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Tačiau labai problematiška nustatyti Lietuvai priklausančio kontinentinio šelfo ribas, kadangi pagal tarptautinę teisę Lietuvos teritorija turi būti laikoma ne tik

12 jūrmylių pločio teritoriniai vandenys nuo kranto, o vandens atoslūgio metu – nuo vandens atoslūgio taško, bet ir 200 metrų jūros gylio, kuris prasideda krante ir tęsiasi jūros dugnu. Tačiau, kaip žinome, Baltijos jūros dugnas nesiekia 200 metrų gylio. Todėl, remiantis tarptautine teise, Lietuvos teritorijos apibrėžimas kontinentinio šelfo prasme negalimas.

Taip pat iškyla daug problemų sprendžiant klausimus (dėl jurisdikcijos zonų), iškilusius susidūrus Lietuvos ir kaimyninių valstybių interesams šioje Baltijos šelfo dalyje. Didžiausios diskusijos kyla dėl Baltijos vandenyse ir jos dugne esančių gamtinių išteklių priklausomybės ir eksploatavimo bei kitokios veiklos Baltijos jūros vandenyse. Tokių konfliktų pavyzdžiu galėtų būti neseniai įvykęs konfliktas tarp Lietuvos ir Latvijos.

1995 m. spalio 31d. buvo pasirašytas Latvijos Respublikos licencinis susitarimas su naftos kompanijomis AMOCO bei OPAB naftos telkiniams Baltijos jūros plotuose tyrinėti ir eksploatuoti, kuriuo Latvija pažeidė tarptautinius įsipareigojimus ir suverenias Lietuvos teises. Todėl LR Seimas kreipėsi į Latvijos Respublikos Seimą pareikšdamas protestą prieš tokį susitarimą, kadangi šis susitarimas yra neteisėtas nuo pat jo pasirašymo momento. Galima spręsti, kad šios licencijos ratifikavimas tik dar labiau apsunkintų vykstančias derybas dėl teritorinių vandenų, kontinentinio šelfo ir išskirtinės ekonominės zonos, Baltijos jūroje, atribojimo tarp Lietuvos ir Latvijos. Manau, kad tokių konfliktų nebus išvengta ir ateityje kol nebus pasirašytos tarptautinės sutartys.

Šiuolaikinėje tarptautinėje teisėje tarptautinė sutartis pripažįstama kaip tarpvalstybinių santykių palaikymo forma. Be to, esant tokiam dideliam technikos progresui dabar labai realios galimybės pasiekti ir
eksploatuoti gamtinius išteklius, esančius Baltijos jūros dugne. Reikia manyti, kad netolimoje ateityje bus išspręsta šelfo problema, tad Lietuvai reikės priimti įstatymus, pasirašyti tarptautines sutartis, reglamentuojančias ne tik kontinentinio šelfo ribas.

1558 m. Ženevos konvencijoje numatyta, kad pakrantės valstybei (besiribojančiai su kontinentiniu šelfu) priklauso aukščiausia ir išimtinė valdžia šelfui. Tik pakrantės valstybė turi teisę leisti įstatymus, reglamentuojančius kontinentinio šelfo resursų eksploatavimą. Tačiau pakrantės valstybės teisė į kontinentinį šelfą neliečia nei atviros jūros statuso, nei oro erdvės, esančios virš jūros, statuso. Tuo ir skiriasi kontinentinio šelfo teritorija nuo valstybės teritorijos ribų. Nepaisant šių skirtumų, kontinentinio šelfo teritorijoje pradeda galioti pakrantės valstybės baudžiamoji jurisdikcija tam tikriems aukščiau išvardintiems nusikaltimams.

1.2. VALSTYBĖS TERITORIJA – JŪRŲ LAIVAI IR ORLAIVIAI SU SKIRIAMAISIAIS VALSTYBĖS ŽENKLAIS

Tarptautinė teisė pripažįsta, kad bet kurios valstybės kariniai jūrų laivai ir lėktuvai laikomi jos teritorijos dalimi nepriklausomai nuo jų buvimo vietos.

Šioje sferoje jurisdikcijos taikymo klausimai sprendžiami remiantis tarptautinės teisės dokumentais: “Konvencija dėl jūrų teisės 1982m.” ir “Ženevos konvencija dėl teritorinės jūros 1958m.” bei tarptautiniais susitarimais. Šie dokumentai nustato karinių ir civilinių laivų teisinį režimą. Šiuose laivuose, esant bet kokiai situacijai ir jiems būnant bet kurioje vietoje (atviroje jūroje, užsienio valstybių uostuose), galioja tos valstybės norminiai aktai, kurios uostuose jie yra įregistruoti.

Pvz. tai numato ir Lietuvos baudžiamieji įstatymai. Šiai jurisdikcijai priklauso ir visi nusikaltimai padaryti šiuose laivuose. LR BK sako, kad “pagal Lietuvos baudžiamuosius įstatymus atsako asmenys, padarę nusikaltimus orlaiviuose, jūrų ir upių laivuose, kurie buvo su Lietuvos vėliava ar Lietuvos skiriamaisiais ženklais už Lietuvos Respublikos ribų”.

Kaip matome, bet kur esantiems Lietuvos laivams ar orlaiviams yra taikomos Lietuvos teisinės normos. Tačiau yra ir išimčių, Lietuvos laivui plaukiant per kitos valstybės teritorinius ir vidaus vandenis.

Teritoriniai vandenys arba teritorinė jūra – prie valstybės kranto ar už valstybės vidaus vandenų pakrantės esanti jūros zona, kurios atžvilgiu taikomas valstybės suverenitetas.

Vidaus vandenys yra:

a) vandenys, esantys iki teritorinės jūros bazinės zonos;

b) jūrų uostų vandenys;

c) jūrų, esančių visos valstybės teritorijoje, vandenys;

d) jūros užtakiai ir limanai, taip pat įlankų vandenys.

Štai šituose vandenyse pakrantės valstybė gali taikyti savo įstatymus užsienio valstybių laivuose padarytiems nusikaltimams, kai:

1. nusikaltimo pasekmės gali išplisti pakrantės valstybėje;

2. nusikaltimas pažeidžia nustatytą valstybinę tvarką ar tvarką teritorinėje jūroje;

3. laivo kapitonas, diplomatinės ar konsulinės įstaigos atstovas kreipėsi į vietos valdžią prašydami pagalbos;

4. Tai būtina siekiant užkirsti kelią narkotinių ar psichotropinių medžiagų kontrabandai.

Kitaip yra teisinių normų galiojimu atvirose jūrose.

Atviroji jūra – tai jūros vandenys, kurie nėra jokios valstybės teritoriniai ir vidaus vandenys (vadinamoji neutralioji zona).

Jokia valstybė neturi teisės atviros jūros vandenų laikyti savo teritorija. Atviros jūros teise gali naudotis visos valstybės. Pagal tarptautinę teisę visi Lietuvos laivai atviroje jūroje plaukioja su valstybine vėliava bei kitais skiriamaisiais Lietuvos ženklais. Laivai turi plaukioti iškėlę tik vienos valstybės vėliavą, išskyrus atvejus, numatytus tarptautinėse sutartyse arba tarptautinėje teisėje, ir turi paklusti numatytai išimtinei jurisdikcijai.

Kariniai laivai atviroje jūroje naudojasi pilnu imunitetu nuo kitų valstybių norminių aktų galiojimo, išskyrus savo valstybę. Be susitarimo su Lietuvos valstybe kitos valstybės negali šiems laivams taikyti jokių savo įstatymų.

Nekarinių laivų teisinė padėtis nustatoma tarptautinėmis sutartimis. Šiems nekariniams laivams priklauso krovininiai, keleiviniai, bagažo ir pašto, buksyriniai, ledlaužiai, gelbėjimo operacijoms vykdyti naudojami laivai.

Dar viena valstybės teritorijos dalis yra oro erdvė. Akivaizdu, kad ir jai reikalinga nustatyti ribas, t.y. atskirti oro erdvę kaip dalį, priklausančią valstybės teritorijai, nuo kosmoso. Tarptautinėje teisėje numatyta, kad valstybei gali priklausyti oro erdvė iki 100 – 110 km aukščio nuo vandenyno lygio. Šioje erdvėje valstybė galioja tos valstybės teisiniai norminiai aktai. Erdvė virš nurodytos ribos laikoma kosmosu, kuriame tarptautinės teisės nustatytas režimas. Kaip žinome, Lietuva pakol kas neturi galimybės eksploatuoti kosmoso erdvės. Todėl šioje srityje norminių aktų galiojimas nėra aktualus.

1.3. VALSTYBĖS TERITORIJA – ORO ERDVĖ

Pagal Lietuvos įstatymus, oro erdvė – tai oro erdvė, esanti virš valstybės sausumos teritorijos, vidaus ir teritorinių vandenų.

Lietuvos Respublikos oro erdvė naudojama LR ir užsienio valstybių civilinių ir valstybės orlaivių skrydžiams. Tarptautinėje teisėje numatyta, kad skrydžio metu orlaiviuose padarytiems nusikaltimams taikoma tos valstybės
jurisdikcija, kurios nuosavybėje yra šis orlaivis. Ši taisyklė galioja nepriklausomai nuo to, kur yra šis orlaivis – atviroje neutralioje erdvėje ar virš kitos valstybės teritorijos.

Tačiau tarptautinėje teisėje numatytos išimtys kada gali būti taikomi antros valstybės įstatymai:

1. Nusikalimas sukelia pasekmes tos valstybės teritorijoje;

2. Nusikaltimas padaromas antros valstybės piliečio ar asmens, nuolat gyvenančio antroje valstybėje;

3. Nusikaltimas nukreiptas prieš antros valstybės saugumą;

4. Nusikaltimai, pažeidžiantys antroje valstybėje numatytas skrydžių taisykles ar tvarką;

5. Kai būtina nusikaltusius asmenis patraukti atsakomybėn, siekiant įvykdyti valstybinius įsipareigojimus, numatytus daugiašalėse sutartyse.

Atitinkamai, Lietuvos orlaiviuose padarytiems galios Lietuvos teisės normos, kai nusikaltimai padaromi skrydžio metu. Tačiau jei nusikaltimas padaromas ne skrydžio metu, o orlaiviui stovint užsienio valstybės aerouoste, tada jurisdikcijos taikymo klausimas bus sprendžiamas remiantis tarptautinėmis.

Tad Lietuvos Respublikos orlaiviuose ir laivuose, esančiuose su LR valstybine vėliava ar kitais skiriamaisiais ženklais, esantys asmenys turi laikytis Lietuvos įstatymų ir atsako pagal juos, jei kitaip nenumatyta tarptautinėse sutartyse.

Visoje kitoje valstybės sausumos teritorijoje, galioja visi tos valstybės įstatymai išskyrus užsienio šalių diplomatinių atstovybių teritoriją ir diplomatų automobilius, kuriais jie važinėja – jie naudojasi neliečiamumo teise.

Paprastai visoje valstybės teritorijoje galioja ir Vyriausybės nutarimai, kuriais nustatomos, keičiamos ar pripažįstamos netekusiomis galios teisės normos. Tačiau Vyriausybės nutarimų, ministerijų, departamentų ir Vyriausybės įstaigų bei kitų valstybės valdymo institucijų teisės aktų galiojimas gali būti apibrėžtas tam tikro administracinio vieneto teritorija, numatant tai pačiame teisės akte.

2. TEISĖS NORMŲ AKTŲ GALIOJIMAS LAIKO ATŽVILGIU

Kiekvienas norminis aktas galioja tam tikrą laikotarpį. Kiekvieno teisinio akto galiojimo ribas laiko atžvilgiu apibrėžia šio įstatymo įsigaliojimo momentas ir momentas, nuo kurio šis norminis aktas netenka savo galios.

2.1. NORMINIŲ AKTŲ ĮSIGALIOJIMAS

Pagal Lietuvos Respublikos 1993 m. balandžio 6 d. įstatymo Nr. 1-119 “Dėl Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos” 1 straipsnį, oficialiai įstatymai ir kiti teisės aktai laikomi galiojančiais juos paskelbus “Valstybės žiniose”. Paskelbimo “Valstybės žiniose” diena yra jų išleidimo diena.

Šiame įstatyme numatyta, kad Lietuvos Respublikos įstatymai įsigalioja po to , kai juos pasirašo ir “Valstybės žiniose” oficialiai paskelbia Lietuvos Respublikos Prezidentas, jeigu įstatymuose nenustatoma vėlesnė įsigaliojimo diena. Visi kiti Lietuvos Respublikos Seimo priimti teisės aktai įsigalioja kitą dieną po jų paskelbimo “Valstybės žiniose”, jeigu aktuose nenustatyta kitokia jų įsigaliojimo tvarka. Tokia pat tvarka įsigalioja ir Prezidento dekretai. Įstatymo septintajame straipsnyje numatyta, kad Lietuvos Respublikos įstatymai, kiti Seimo priimti teisės aktai bei Lietuvos Respublikos Prezidento dekretai, esant neatidėliotinam reikalui, gali būti paskelbti specialiame Seimo leidinyje arba respublikiniuose laikraščiuose per Lietuvos telegramų agentūrą (ELTA). Šiuo atveju įstatymai ir kiti Seimo priimti aktai įsigalioja po to arba kitą dieną po jų paskelbimo.

Panaši įsigaliojimo tvarka nustatyta ir kitiems poįstatyminiams teisės aktams. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, kuriuose nustatomos, keičiamos, ar pripažįstamos netekusiomis galios teisės normos, įsigalioja kitą dieną po to, kai jie pasirašomi Ministro Pirmininko ir atitinkamo ministro paskelbiami “Valstybės žiniose”. Kaip matome, šių Vyriausybės nutarimų įsigaliojimas nesiejamas su jokia kita data, o tik su jų paskelbimo “Valstybės žiniose”data.

Konstitucinio teismo priimtas nutarimas, jog ginčijamas aktas neprieštarauja Konstitucijai, įsigalioja tą dieną, kurią jis pirmiausiai buvo paskelbtas “Valstybės žiniose” arba specialiame Seimo leidinyje, arba respublikiniuose laikraščiuose per Lietuvos telegramų agentūrą (ELTA).

Lietuvos Respublikos ministerijų, departamentų bei kitų valstybės valdymo institucijų priimami teisės aktai, kuriais nustatomos, keičiamos ar pripažįstamos netekusiomis galios teisės normos, taip pat įsigalioja juos paskelbus “Valstybės žiniose”, tačiau pačiuose aktuose gali būti nustatoma ir vėlesnė jų įsigaliojimo diena.

Aukštesniųjų administracinių vienetų valdymo institucijų, savivaldybių ir jų vykdomųjų organų priimti teisės aktai, kuriais nustatomos, keičiamos ar pripažįstamos netekusiomis galios teisės normos, įsigalioja kitą dieną po jų paskelbimo vietinėje spaudoje, jeigu pačiuose aktuose nenustatoma vėlesnė jų įsigaliojimo diena.

2.2. NORMINIŲ AKTŲ GALIOJIMO PASIBAIGIMAS

Galiojantys norminiai aktai nustoja galios:

a) jeigu įstatymas arba teisės aktas buvo išleisti iš anksto apibrėžtam terminui – pasibaigus jų galiojimo laikui;

b) pripažinus atitinkamą įstatymą arba norminį aktą netekusiu galios;

c) išleidžiamas norminis aktas, kurio normos kitaip reguliuoja tuos pačius visuomeninius
santykius.

Taip pat norminių aktų galiojimas laike turi ir sudėtingų pusių.

Norint gerai žinoti įstatymų galiojimo laike klausimus, reikia žinoti bendrus įstatymų galiojimo laike principus, žinoti, kas yra įstatymų kolizija laike, jos sprendimo būdus.

Tarp dviejų, keičiančių vienas kitą įstatymų yra riba: vienas ir tas pats momentas nustato vieno įstatymo galiojimo pabaigą ir kito įsigaliojimo pradžią. Atrodytų, kad galima daryti išvadą, kad tarp seno ir naujo įstatymo negali būti ne tiktai kolizijų, bet ir sąlyčio taškų – visi senojo įstatymo galiojimo laike klausimai reguliuojami senuoju įstatymu, o nuo naujojo įstatymo įsigaliojimo visi teisiniai santykiai reguliuojami naujuoju.

Bet kokios teisės normos taikymas yra jos realizavimas teisiniuose santykiuose, kurie atsiranda, keičiasi ir pasibaigia priklausomai nuo atitinkamų faktų atsiradimo, su kuriais tesės norma juos sieja. Juridinis faktas – tai pradinis ir galinis teisinių santykių momentas. Naujasis įstatymas taikomas nuo jo įsigaliojimo momento tai faktinei sudėčiai, kuri atsirado jo galiojimo metu ir nuo kurio naujasis įstatymas sieja teisinių santykių atsiradimą, pasikeitimą ir pasibaigimą. Taigi, šiuo atveju jokia kolizija tarp įstatymų nevyksta. Bet taip yra ne visada. Pavyzdžiui, iki įsigaliojimo Lietuvos Respublikos baudžiamajam kodeksui 1961 m. rugsėjo 1 dienos, galiojo senasis baudžiamasis įstatymas (pokario metais Lietuvoje galiojo 1926 metų Rusijos baudžiamasis kodeksas). Čia ir yra paradoksalus reiškinys: tam tikroms veikoms, padarytoms iki priimant naująjį įstatymą, taikomas senasis įstatymas, kuris prarado galią. Galioja naujasis įstatymas ir tuo pačiu taikomas senasis, panaikintas. Čia ir kyla klausimas – kurį įstatymą taikyti? Tai yra taip vadinamoji įstatymų kolizija laike.

Kurdama naują teisės normą vietoje senos, valstybė tuo pačiu pripažįsta, kad senas paliepimas neatitinka iškeltų prieš visuomenę uždavinių ir reikalauja pakeitimo. Todėl valstybė suinteresuota kuo greičiau senus santykius pakeisti naujais. Daugumoje atvejų toks perėjimas vyksta greitai ir be jokių kliūčių.

Bet neretai nauja teisės norma liečia teisinius santykius, susiklosčiusius per ilgą laiką ir perėjimas nuo senų prie naujų santykių tuojau pat įvykti negali. Tam gali trukdyti ekonominio, politinio, teisinio pobūdžio aplinkybės. Dažnokai seni santykiai, organizuoti ir įtvirtinti senu įstatymu, negali būti pilnai ir besąlygiškai reguliuojami nauju. Tada tam tikroje laiko atkarpoje įvyksta dvejų įstatymų „konfliktas“ bei iškyla klausimas: kokiu įstatymu vadovautis – senu ar nauju?

Reikia pasakyti, kad įstatymai tuo tikslu ir leidžiami, kad asmenys žinotų, kaip jiems elgtis, kad savo elgesį derintų su įstatymo reikalavimais. Todėl kiekvienas įstatymas galioja tiktai būsimam laikui, išskyrus atvejus, kai pačiame įstatyme nurodoma, kad jis galioja ir praeičiai. Tai vadinamoji dviejų tipų įstatymo galiojimo laike teorija. Jos bendra taisyklė tokia: įstatymas atgal negalioja. Tai reiškia, kad kiekvienam įvykiui, faktui, santykiui taikomas tas įstatymas, prie kurio šis įvykis, faktas, santykis įvyko. Atitinkamai naujasis įstatymas bus taikomas tik tiems įvykiams, kurie įvyko po jo įsigaliojimo.

Atitinkamai, jeigu naujasis įstatymas negali būti taikomas įvykiams, faktams ir santykiams, įvykusiems iki jo įsigaliojimo, tai jis neturi ir galios atgal, o taikomas įvykiams, faktams ir santykiams, atsiradusiems po jo įsigaliojimo. Tai dar vadinamas tiesioginis įstatymas.

Bet atgalinis įstatymo galiojimas galimas tam tikrais išimtiniai atvejais: a) jeigu įstatyme nurodoma apie atgalinę jo galią; b) jeigu baudžiamasis įstatymas panaikina veikos baudžiamumą arba mažina bausmę.

Ši teorija, be abejo, reikšmingiausia baudžiamajai teisei, kur būtina žinoti, kokį tiksliai įstatymą taikysime: seną ar naują.

Trijų tipų įstatymo galiojimo laike teorija, priešingai nei pirmoji, teigia, kad įstatymas taikomas visiems santykiams, atsiradusiems iki jo įsigaliojimo, bet galioja jiems tik nuo šio momento. Reiškia, teisės ir pareigos jau pripažintos pirmuoju įstatymu, iki išleidžiant naująjį, pripažįstama, bet toliau visos teisės ir pareigos, kylančios iš šio santykio, bus reguliuojamos naujuoju įstatymu. Toks įstatymo galiojimas vadinamas nedelsiamu, skubiu.

„Skubaus“ veikimo principas leidžia greičiausiai ir tuo pačiu „neskausmingai“ įvesti naujus santykius. Jis ir teoriškai, ir praktiškai labiausiai tinka perėjimui nuo senojo įstatymo prie naujo. Be abejo, senasis įstatymas praranda galią ir jo veikimas į visus teisinius santykius baigiasi, nuo šio momento reguliuojami naujuoju įstatymu. Visos teisės ir pareigos, kurios jau yra realizuotos sutinkamai su senuoju įstatymu, pripažįstamos galiojančiomis, bet tos, kurios atsiras po naujojo įstatymo įsigaliojimo, bus reguliuojamos jau pagal naujas taisykles.

Be abejo, kad nustatyti, kokį įstatymą reikia taikyti esamam faktui arba santykiui, mums reikia nustatyti ne tiktai laiką, kada prarado galią senasis įstatymas ir įsigaliojo naujasis, bet ir sulyginti šį momentą su pastarojo fakto ar santykio laiku.

Kadangi įstatymai yra dažnai keičiami, koreguojami, reikia kalbėti apie situaciją, kai galimas seno, jau negaliojančio įstatymo taikymas. Senojo
pakeitimas nauju arba panaikinimas reiškia senojo įstatymo galiojimo pabaigą, bet jeigu naujas įstatymas sugriežtina atsakomybę arba palieka ją nepakeistą, tai visiems teisiniams santykiams, atsiradusiems iki įsigaliojant jam, bus taikomas senasis įstatymas, kuris atrodo jau prarado galią. Toks atvejis, atrodo, „prailgina“ senojo įstatymo galią. A.I.Boicovas šį atvejį pavadino senojo įstatymo ultraaktyviu veikimu (M.I.Blum, A.A.Tille – senojo įstatymo „pergyvenimas“). Jis reiškia, kad taikomas įstatymas, kuris jau prarado galią bylos nagrinėjimo metu, dėl nusikaltimų, padarytų jo galiojimo laiku. Pavyzdžiui, visai galima tokia situacija, kai bylos nagrinėjimo metu (sakysim, dėl ekonominių nusikaltimų) baudžiamuoju įstatymu yra numatyta viena sankcija, o pagal ją – sutinkamai su baudžiamojo kodekso Bendrąja dalimi ir atitinkami patraukimo baudžiamojon atsakomybės senaties terminai. Bet, sakysim, asmens nepatraukėm baudžiamojon atsakomybėn dėl to, kad suėjo minėti senatvės terminai. Nedaug laiko praėjus, valstybė (Seimas) išleido įstatymą, kuriame griežtinama baudžiamoji atsakomybė, didinama sankcija už minėtus ekonominius nusikaltimus. Pagal naująjį įstatymą atitinkamai padidėja ir patraukimo baudžiamojon atsakomybėn senaties terminai. O jau turint pakankamai įrodymų, gal būt yra pagrindas asmenį patraukti baudžiamojon atsakomybėn. Bet to padaryti negalima, kadangi veikia senesnis, švelninantis kaltininko padėtį įstatymas, o be to sunkinantis kaltininko padėtį įstatymas yra negaliojantis atgal.

Šiuo metu Jūs matote 51% šio straipsnio.
Matomi 4067 žodžiai iš 7988 žodžių.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA (kaina 0,87 €) ir įveskite gautą kodą į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.