Monių filialų ir atstovybių steigimo bei veiklos teisinės nuostatos

TURINYS ĮVADAS 3 Bendrovės filialas 4 Bendrovės atstovybė 4 1. UŽSIENIO JURIDINIŲ ASMENŲ IR KITŲ ORGANIZACIJŲ FILIALŲ AR ATSTOVYBIŲ REGISTRO DUOMENYS IR INFORMACIJA 5 2. BENDROVĖS FILIALO STEIGIMO TVARKA 7 2.1.Juridinio asmens filialo nuostatai 7 2.2. Sprendimas steigti filialą 8 2.3. Filialų registravimas 8 2.4. Lietuvos Respublikos bendrovių filialų įregistravimui … Daugiau…

Teisės sociologija

TEISĖS SOCIOLOGIJA I tema Bendrosios sociologijos tikslai: 1)nustatyti visuomenės raidos klaidas; 2)surasti suderinamumo bei organizuotumo visuomenėje pagrindus; 3)nustatyti visuomenės struktūrines dalis. Bendras visiems sociologams tikslas – suprasti ir nustatyti santykius tarp individų grupių, tautų ir kt. Bendrosios sociologijos ištakos: Europos feodalinės santvarkos irimas. Feodalinėje santvarkoje žmonės paveldėdavo savo statusą visuomenėje, … Daugiau…

Teismo medicina

TURINYS 1.Teismo medicinos sąvoka 2 2.Sužalojimai bukais daiktais 2 3.Autotraumos 3 4.Sužalojimai elektra 5 5.Šautiniai sužalojimai 7 6.Apsinuodijimas narkotinėmis medžiagomis 8 7.Staigios nesmurtinės mirtys 10 8.Teismo ekspertizės įstatymas 12 9.Literatūra 14 TEISMO MEDICINA Teismo medicinos sąvoka. Teismo medicina – tai speciali savarankiška medicinos mokslo šaka, nagrinėjanti medicinos ir biologijos klausimus, … Daugiau…

Teismų vieta ir reikšmė lr teisėsaugos institucujų sistemoje

ĮvadasNuo seniausių laikų žinoma, kad nė viena žmonių visuomenė negali normaliai gyvuoti ir vystitis, jei nepaisoma joje galiojančios elgesio (bendrabūvio) normos ir taisyklės. Šiais laikais kiekvienas žmogus gyvena valstybės forma organizuotoje ir iš esmės teisės normų reguliuojamoje visuomenėje. Kiekvienoje valstybėje veikia joje piimti įstatymai, kiti teisės aktai, reguliuojantys įvairius žmonių … Daugiau…

Teisinė kūrinio apsauga

TURINYSĮŽANGA 3 1. AUTORIŲ TEISĖS 4 1.1. Autorių teisių reglamentavimas Lietuvos Respublikos įstatymais 4 1.2. Autorių ir gretutinių teisių reglamentavimas tarptautinėmis sutartimis 6 1.3. Europos Sąjungos teisės aktai autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos srityje 6 1.4. Kolektyvinis autorių teisių ir gretutinių teisių administravimas 7 2. SITUACIJOS TEISINĖJE MUZIKINIŲ KŪRINIŲ … Daugiau…

Valsybės pajamų teisinio reguliavimo mechanizmas

TURINYS 1. VALSTYBĖS PAJAMŲ SAMPRATA, RŪŠYS 3 2. VALSTYBĖS PAJAMŲ TEISINIS REGULIAVIMAS 5 2.1. Mokestinės pajamos 5 2.2. Nemokestinės pajamos 8 2.3. Valstybės skola 9 IŠVADOS 11 Literatūros sąrašas 12 1. VALSTYBĖS PAJAMŲ SAMPRATA, RŪŠYS Valstybė kaip visuomenės organizacija, prisiima sau vykdyti tam tikras funkcijas kuriomis garantuojamas šalies politinis, socialinis … Daugiau…

Valdžių padalinimo principas

ĮVADAS Šiuolaikinės demokratinės valstybės vienas iš požymių yra valdymas. Tauta ima kurti valdymą ir taip sukuria valstybę. Valstybės kūrimas prasideda nuo aukščiausių valdymų kūrimo. Valdžiai suteikiama teisė valdyti valstybę ir joje gyvenančius piliečius. Todėl yra būtina suformuoti tautai atstovaujančias institucijas. Po to tautos išrinkti atstovai formuoja kitas valstybės institucijas, o … Daugiau…

Tarptautinės teisės sąvoka

LIETUVOS TEISĖS UNIVERSITETASTarptautinės teisės ir Europos Sąjungos teisės katedraPolicijos fakulteto Teisės ir policijos veiklos programos neakivaizdinių studijų 4 kurso 3 grupės studento Redas Kašelionis stud. knyg. Nr. 95080 RAŠTO DARBAS Tema. TARPTAUTINĖS TEISĖS SĄVOKA Namų adresas: Vytauto g. 37, Seirijai Tel. n. 8-268-58401 Vilnius 2001 m. DARBO PLANAS 1. Įvadas … Daugiau…

Teisės pažeidimas

Planas Įžanga 1.Teisės pažeidimas 2.Teisės pažeidimo sudėtis 3.Teisės pažeidimo rūšys 3.1 Nusikaltimas 3.2 Administracinės teisės pažeidimas 3.3 Civilinės teisės pažeidimas 3.4 Darbo teisės pažeidimas Išvados LiteratūraĮžanga “Teisė kaip privalomų, jėga palaikomų taisyklių visuma, neabejotinai atsiranda kartu su visuomene, tik bendrų taisyklių paisymas daro galimą taikų individų egzistavimą visuomenėje.”[1, 113] Žmogus, … Daugiau…

Teismų kompetencija ir teismo sudėtis

TurinysI. Profesinių kompetencijų sąrašas 3 II. Įvadas 4 III. Informacijos šaltinių apžvalga 5 IV. Darbo metodai ir priemonės 6 1. Teismų kompetencijos raida 6 2. Jurisdikcinė kompetencija 10 2.1 Jurisdikcinės kompetencijos sąvoka, esmė 10 2.2 Jurisdikcinės kompetencijos rūšys 11 3. Jurisdikcinės kompetencijos institutai. Priskirtinumas 12 3.1 Sąvoka 12 3.2 Rūšys … Daugiau…

Vaikų ir tėvų tarpusavio išlaikymo pareigos

TURINYS ĮVADAS 3 1. INFORMACIJOS ŠALTINIŲ APŽVALGA 5 2. DARBO METODAI IR PRIEMONĖS BEI DRABO REZULTATAI IR JŲ APTARIMAS 7 2.1. Tėvų pareiga materialiai išlaikyti savo tėvus 7 2.1.1 Išlaikymo teikimo teisiniai pagrindai 9 2.1.2 Teikiamo materialinio išlaikymo dydis, forma ir tvarka 12 2.1.3 Išlaikymo priteisimas dviem ir daugiau vaikų … Daugiau…

Teismu sistema

VIEŠOJI ĮSTAIGA SOCIALINIŲ MOKSLŲ KOLEGIJA TELŠIŲ FILIALAS EKONOMIKOS IR VADYBOS KATEDRA LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISMŲ SISTEMA Referatas NATALIJA JUCIENĖ II finansų neakivaizdinis sk. 2007 m. ¬¬¬¬spalio mėn. 30 d. Dėst. SAULIUS URBONAS 2007 m.__________ mėn.____d. Telšiai, 2007 Turinys Įvadas 3 Tarpukario Lietuvos teismų sistema 4 Apeliaciniai Rūmai 5 Teismų sistema po … Daugiau…

Teisės normos

Įvadas 3 1. Bendrųjų teisės normų aktai, jų pagrindiniai požymiai 4 2. Individualūs teisės normų aktai, jų pagrindiniai požymiai 4 3. Įstatymai ir įstatymo galią turintys teisės aktai, jų rūšys 5 4. Norminių teisės aktų struktūra. Teisinės tvarkos hierarchija 5 5. Teisės normų aktų galiojimas laiko, teritorijos ir asmenų atžvilgiu 6 6. Teisės šakų katalogas ir … Daugiau…

Vastybės tarnyba

Turinys Įvadas 2 1. Valstybės tarnybos sampratos analizė 3 2. Valstybės tarnautojų etikos principai 7 3. Valstybės tarnautojų kategorijos 9 4. Stojimo į valstybės tarnybą sąlygos 12 5. Draudimai, taikomi asmenims, turintiems valstybės tarnautojo statusą… 14 6. Viešųjų ir privačių interesų derinimas valstybės tarnyboje 16 II Užduotis 18 III Užduotis … Daugiau…

Teisine atsakomybe

Įvadas „Teisinė atsakomybė – pareiga atsakyti už padarytą blogį, ji atsiranda kaltai padarius skriaudą ar blogį, pasireiškiantį neatlikimu to, ką žmogus privalėjo atlikti.“ H.GrocijusŠio darbo objektas – civilinės atsakomybės sąlygos, atleidimas nuo civilines atsakomybės. Tema pasirinkta todėl, kad ji aktuali visuomenės gyvenime. Darbo tikslas – aptarti civilinės atsakomybės sampratą, išanalizuoti … Daugiau…

Valdymo teisinių aktų savoka ir rūšys

Valdymo teisinių aktų sąvoka ir rūšys Turinys Įžanga 3 1. Viešojo valdymo formos 4 2. Valdymo teisinių aktų sąvoka 6 2.1. Valdymo teisinių aktų apibrėžimas 6 2.2. Valdymo teisinių aktų požymiai 7 2.3. Valdymo teisinių aktų juridinė reikšmė 8 3. Valdymo teisinių aktų skirtumas nuo kitų teisinių aktų 9 3.1. Valdymo teisinių aktų skirtumai nuo įstatymų 9 3.2. … Daugiau…

Turto sąvoka

VILNIAUS TEISĖS IR VERSLO KOLEGIJA TEISĖS FAKULTETAS CIVILINĖS IR KOMERCINĖS TEISĖS KATEDRA II kurso T 3/1 grupes dieninio skyriaus Studentė Jelena Antonova TURTO SĄVOKA Kursinis darbas Vadovė: dėstytoja A. Kaušikaitė. Vilnius, 2005 TURINYS TURINYS 2 ĮVADAS 3 1. TURTO SĄVOKA 5 2. TURTO KLASIFIKAVIMAS 9 3. NEKILNOJAMASIS TURTAS 12 4. … Daugiau…

Teisės sistema ir jos sudarymo būdai

TURINYS ĮVADAS 3 I. TEISĖS SISTEMOS SAMPRATA 4 II. TEISĖS NORMOS, JŲ SĄVOKA IR POŽYMIAI 5 III. TEISĖS ŠAKOS, JŲ APIBŪDINIMAS 7 IV. TEISĖS INSTITUTAS 15 V. TEISĖS POŠAKIS 16 VI. TEISĖS SISTEMA IR ĮSTATYMŲ SISTEMA 16 REZIUME 19 SUMMARY 21 LITERATURA 22ĮVADAS Lietuvoje vyksta sudėtingi visuomeniniai ir teisiniai pokyčiai. … Daugiau…

Teisės sampratų įvairovė1

Vadovas: doc. A.Šenavičius Atliko: Valerijus Paulauskas KAUNAS 2003 ĮVADASNorint nagrinėti teisės mokslą, kaip ir kiekvieną mokslą, pirmiausia reikia išsiaiškinti, ką mes nagrinėsime, kadangi pastangos perprasti objektą, kurio reikšmė nežinoma, yra bevaisės ir betikslės.Taigi, kaip atsirado teisė? P.Leonas “Teisės enciklopedijos paskaitose” mini seną graikų padavimą, kuriame Dzeusas pasiuntęs itin protingą asmenį … Daugiau…

Valstybės išperkama žemė miškai ir vandens telkiniai

Įvadas Agrarinė teisė yra labai savotiška teisės šaka.Ji dar vadinama Žemės ūkio teise (iki 1985 m. buvo dėstoma kolūkinė teisė).1940 m. pajungus Lietuvą į TSRS,žemės ūkis buvo įtrauktas į kolūkinę sistemą.Valstiečiai buvo pradėti kolektyvizuoti.1927-28 metais buvo įdiegta komunų sistema-labai aukštas susivienijimo lygis.Jos nepasiteisino,o vietoje jų buvo įsteigti kolchozai.Tai reglamentavo Kolūkinė … Daugiau…

Teisių rūšys

TURINYS ĮVADAS 3 I. POLITINIŲ TEISIŲ IR LAISVIŲ KLASIFIKACIJA 4 II. REFERENDUMO TEISĖ 6 III. PETICIJŲ TEISĖ 9 IV. PILIEČIŲ ĮSTATYMŲ LEIDYBOS INICIATYVOS TEISĖ 11 V. RINKIMŲ TEISĖ 13 IŠVADOS 15 LITERATŪROS SĄRAŠAS 16ĮVADAS Individas neatsiejamas nuo valdžios institucijų, nes jis ne tik pagal atstovaujamosios demokratijos principus renka valdžios atstovus, … Daugiau…

Valstybė kaip pagrindinis tarptautinės viešosios teisės subjektas

TURINYSĮŽANGA 1. VALSTYBĖS, KAIP TARPT. TEISĖS SUBJEKTO POŽYMIAI 2. VALSTYBĖS, KAIP SUBJEKTO ATSIRADIMAS IR IŠNYKIMAS 2.1 VALSTYBĖS PRIPAŽINIMAS TARPT. TEISĖJE 2.2 VALSTYBĖS NEPRIPAŽINIMAS 3. VALSTYBĖS IMUNITETAS IŠVADOS ĮŽANGA Šiandien valstybė, kaip tarptautinės teisės subjektas yra labai svarbus – tiek pačiai visuomenei, tiek pačiam pasauliui. Šio darbo temos pasirinkimą motyvuoju tuo, … Daugiau…

Užsienio teisės taikymas

TURINYSI. ĮVADAS 1 II. SUTARTIES LAISVĖS PRINCIPAS – PASIRINKTI TAIKYTINĄ TEISĘ 3 2.1. TAIKYTINOS TEISĖS IR GINČŲ SPRENDIMO ORGANO PASIRINKIMO REIKŠMĖ 3 2.2. SUTARTYS, KURIOSE GALIMA PASIRINKTI UŽSIENIO TEISĘ 5 2.2.1. Tarptautinės sutartys 5 2.2.2. Vietinės sutartys 5 2.3. TAIKYTINOS TEISĖS RYŠYS SU SUTARTIMI 6 2.3.2.Su sutartimi susijusi teisė 6 … Daugiau…

Valstybės forma

Turinys Turinys 2 Įvadas 3 1. Valstybės valdymo formos sąvoka 4 1.2. Monarchija 5 1.2. Respublika 6 1.2.1. Prezidentinė respublika 7 1.2.2. Parlamentinė respublika 9 1.2.3. Pusiau prezidentinė respublika 11 1.2.3.1. Lietuvos pusiau prezidentinis modelis 14 2. Valstybės sandaros formos sąvoka ir valstybių klasifikavimas šiuo aspektu 17 2.1. Unitarinė valstybė … Daugiau…

Teisinių atsakomybių rūšys

TurinysI. Įžanga II. Dėstomoji dalis.Teisinės atsakomybės rūšys 1. Teisinės atsakomybės sąvoka 1.1 Teisinės atsakomybės požymiai ir principai 2. Civilinė atsakomybė 2.1 Civilinės atsakomybės sąvoka 2.2 Civilinės atsakomybės pagrindiniai požymiai 2.3 Civilinės atsakomybės pagrindinės rūšys ir tikslai 3. Baudžiamoji atsakomybė 3.1 Baudžiamosios atsakomybės samprata 3.2 Baudžiamosios atsakomybės pagrindai 4. Administracinė atsakomybė … Daugiau…

Valstybės paslapties atskleidimo sudėties analizė

VILNIAUS UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS Baudžiamosios teisės katedra KURSINIS DARBASValstybės paslapties atskleidimo sudėties analizė Analysis of the crime’s composition: State secret’s revelation Darbo vadovas: 2007 birželio 15d. , Vilnius Turinys Įvadas 2 1. Valstybės paslapties atskleidimas. Nusikalstama veika ir požymiai 3 2. Valstybės paslapties atskleidimo sudėtis 4 3. Valstybės paslapties atskleidimo … Daugiau…

Teisės socialinė paskirtis ir funkcijos

TURINYSĮvadas 2 Teisės socialinė paskirtis ir jos raida 3 Žmogaus kaip pozityviosios teisės socialinės paskirties objektas 3 Juridinė žmogaus teisių samprata 4 Žmogaus teisių saugos diferenciacija ir diskriminacija 5 Žmogaus orumas ir teisė į orumą 6 Teisės funkcijos ir jų santykis su teisės socialine paskirtimi 7 Išvados 9 Literatūra 10Įvadas. Jau IV-III tūkstantmetyje pr. Kr., Senovės Rytuose atsiradus pirmiesiems … Daugiau…

Teisines atsakomybes rusys

PLANAS I. ĮŽANGA II. DĖSTOMOJI DALIS. Teisinės atsakomybės rūšys 1. Administracinės atsakomybės samprata. 1.1. Administracinės atsakomybės samprata 1.2. Pagrindiniai administracinės atsakomybės bruožai. 2. Baudžiamoji atsakomybė 3. Civilinė atsakomybė 4. Drausminė atsakomybė5. Administracinės,baudžiamosios ,civilinės ir drausminės atsakomybės palyginimai III. IŠVADOS I. ĮŽANGAFilosofijoje ir teisinėje literatūroje sąvoka “atsakomybė” vartojama dviem reikšmėmis: perspektyvine … Daugiau…

Teismų sistema lietuvoje

Turinys ĮVADAS 2 1. ISTORINĖ LIETUVOS TEISMŲ SISTEMOS APŽVALGA NUO LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTYSTĖS IKI ŠIU DIENŲ. 3 1.1.LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTYSTĖS TEISMŲ SISTEMA. 3 1.2. TARPUKARIO LIETUVOS TEISMŲ SISTEMA 5 1.3. SOVIETINĖS LIETUVOS TEISMŲ SISTEMA 6 1.4. TEISMŲ REFORMA LIETUVOJE 7 2. DABARTINĖ LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISMŲ SISTEMA IR KOMPETENCIJA 8 2.1. … Daugiau…

Viešojo administravimo tobulinimo prioritetai

VIEŠOJO ADMINSTRAVIMO TOBULINIMO PRIORITETAI Viešojo administravimo kursinis darbas Turinys Įžanga 3 I. Viešojo administravimo tobulinimas visuomenė ir valstybės modernizavimo procesų sistemoje 3 I. I. Administravimo tobulinimas kaip esminė viešojo administravimo sektoriaus raidos sąlyga 3 I. II. Viešojo administravimo tobulinimui skirtų darbų ir priemonių tikslai ir uždaviniai … Daugiau…