Užsienio šalių ir lietuvos savyvaldos sistemos palyginamoji analizė

ĮvadasMano kursinio darbo tema yra „Europos šalių savyvaldos sistema ir Lietuvos savyvaldos sistema – palyginamoji analizė“. Aš pasirinkau būtent šia temą, nes noriu daugiau sužinoti apie Europos Sąjungas valstybes. Kadangi Lietuva irgi yra ES narė, tai mane domina kokia savivaldos sistema vadovaujasi kitos Europos Sąjungos šalis. Tokiu būdu galima patobulint … Daugiau…

Teisės sistema

ĮVADASNorint nagrinėti teisės mokslą, kaip ir kiekvieną mokslą, pirmiausia reikia išsiaiškinti, ką mes nagrinėsime, kadangi pastangos perprasti objektą, kurio reikšmė nežinoma, yra bevaisės ir betikslės. Taigi, kaip atsirado teisė? P.Leonas “Teisės enciklopedijos paskaitose” mini seną graikų padavimą, kuriame Dzeusas pasiuntęs itin protingą asmenį Epimetėją, kuris turėjo žemės būtybes apdalinti įrankiais … Daugiau…

M romerio asmenybė ir jo konstitucinės pažiūros

TURINYSĮvadas 3 I. Mykolo Romerio asmenybė ir konstitucinės pažiūros I.1 Mykolo iomerio asmenybė 5 I.2 Mykolo Romerio mokymas apie suverenitetą ir konstitucingumą 9 I.3 Mykolas Riomeris ir konstitucinė justicija 14 I.4 Teisinės valstybės modelis 19 I.5 Teismų sistema ir jos funkcijos 22 I.6 Konstitucijos apsaugos klausimas 25 Išvados 27 Summary .28 Literatūra .29 ĮVADAS Taip kaip … Daugiau…

Nuteistųjų paleidimas

TURINYS1. Įžanga 2. Nuteistųjų paleidimo iš pataisos įstaigų parengiamasis darbas 3. Nuteistųjų paleidimas 3.1. Atleidimas nuo bausmės pagal grupes 3.1.1. paleidimas atbuvus teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę 3.1.2. atleidimas neatlikus teismo paskirtos bausmės 3.1.3. atleidimas nuo bausmės dėl reabilitacijos 3.1.4. paleidimas dėl naujojo baudžiamojo įstatymo 3.1.5. neatliktos laisvės atėmimo bausmės dalies … Daugiau…

Pilietybės institutas lietuvoje

ĮvadasPilietybės institutas yra neatsiejama kiekvienos suverenios valstybės dalis. Be piliečiu nebūtų ir pačios valstybės. Piliečius su valstybe jungia tam tikras, ypatingas ryšys, piliečiai savo valstybėje turi tam tikras, tik piliečiams suteikiamas, teises ir pareigas. Iš daugybės pilietybės apibūdinimų, man priimtiniausias štai toks: pilietybė yra asmens ir valstybės nuolatinis teisinis ryšys, … Daugiau…

Rinkimai į savivaldybių tarybas

Lietuvos Respublikos Konstitucija įstatymo nustatytiems valstybės teritorijos administracijos vienetams laiduoja savivaldos teisę. Ši teisė yra įgyvendinama per atitinkamas savivaldybių tarybas. Savivaldybių tarybų nariai yra renkami. Jų rinkimų tvarką nustato Lietuvos Respublikos Savivaldybių Tarybų rinkimų įstatymo pakeitimo įstatymas (1999 m. spalio 19 d. Nr. VIII-1369). Mano referato tyrimo objektas yra rinkimai … Daugiau…

Nuomos sutartis

N U O M A Bendrosios nuostatos Nuomos sutartimi viena šalis (nuomotojas) įsipareigoja duoti kitai šaliai (nuomininkui) daiktą laikinai valdyti ir naudotis juo už užmokestį, o nuomininkas įsipareigoja mokėti nuomos mokestį, grąžinti daiktą pasibaigus sutarčiai (CK 6.477 str. 1 d.). Tai dvišalis, atlygintinis, konsensualinis sandoris. Tai vienas iš klasikinių sandorių, … Daugiau…

Policijos kaip institucijos samprata

POLICIJOS KAIP INSTITUCIJOS SAMPRATA Policijos statusas Žodis ,,statusas“ yra kilęs iš lotynų kalbos žodžio ,,status“, reiškiančio kieno nors padėtį, būklę, būseną. Šiuo terminu paprastai apibūdinama teisės subjekto padėtis. Antai Teisės enciklopedijoje ,,statusas“ apibrėžiamas kaip ,,teisinė individo ar asmens padėtis“.[1] Vadinasi, nustatant policijos kaip institucijos statusą, būtina apibrėžti policijos padėtį. Kadangi … Daugiau…

Lr seimas

Turinys Įvadas 2 1. Seimo rinkimų tvarka. Pirmalaikiai Seimo rinkimai 4 2. Seimo nario teisinis statusas 5 3. Seimo struktūra 8 3.1. Seimo struktūriniai padaliniai 8 3.2. Seimo Pirmininkas 9 3.3. Seimo valdyba 10 3.4. Seimo komitetai ir komisijos 12 3.5. Seniūnų sueiga 14 3.6. Seimo kancleris 15 3.7. Seimo frakcijos 16 4. Seimo kompetencija 16 5. Apkalta kaip parlamentinė procedūra 18 Išvados 20 … Daugiau…

Nusikalstamų veikų daugetas

TURINYS 1. Įžanga 3 2. Nusikalstamų veikų daugeto sąvoka ir jo teisiniai pagrindai 5 3. Pavienės nusikalstamos veikos samprata, jos rūšys ir jų įtaka daugeto kvalifikavimui…… 7 4. Nusikalstamų veikų daugeto formos ……. 13 4.1 Nusikalstamų veikų sutaptis baudžiamosios teisės teorijoje ir praktikoje 14 4.2 Pakartotinumas ir … Daugiau…

Netiesioginiai mokesciai

KURSINIO DARBO PLANAS ĮŽANGA 2 I. MOKESČIŲ SISTEMA JŲ KLASIFIKACIJA IR RŪŠYS 4 II. NETIESIOGINIŲ MOKESČIŲ REGLAMENTAVIMAS LIETUVOS RESPUBLIKOJE: 61. PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESTIS 7 2. AKCIZŲ MOKESTIS 11 3. BALTOJO CUKRAUS VIRŠKVOČIO MOKESTIS 15 4. CUKRAUS MOKESTIS 15 5. PREKIŲ APYVARTOS MOKESTIS 17 III. NETIESIOGINIO APMOKESTINIMO ASPEKTAI EUROPOS SĄJUNGOJE…18 IŠVADOS 22 ĮŽANGA Normaliai valstybės veiklai ir jos funkcijoms … Daugiau…

Nuteistųjų bendrojo lavinimo organizavimas

TURINYS 1. Įvadas 2. Dėstymas 3. Bendrasis lavinimas kaip viena iš nuteistųjų laisvės atėmimu pataisos priemonių 4. Nuteistųjų bendrojo lavinimo organizavimas pataisos įstaigose 4. 1. bendrojo lavinimo organizaciniai vienetai 4. 2. Pataisos įstaigos ir mokyklos santykiai 4. 3. Priėmimas į mokyklą 4. 4. Mokymo organizavimas 4. 5. Psichologinė pagalba 5. … Daugiau…

Paveldėjimo teisė

TurinysTeisės realizavimas ir jos formos 3 Teisės taikymas 4 Paveldėjimo teisė 7 Paveldėjimas pagal įstatymą 8 Paveldėjimas pagal testamentą 10 Valstybės institucijos 14 Literatūros sąrašas 18Teisės realizavimas ir jos formos Teisinio reguliavimo išraiška yra toks visuomeninių santykių dalyvių elgesys, kai įkūnijami teisėje esantys reikalavimai ir galimybės. Teisės įgyvendinimas turi keletą … Daugiau…

Rungimosi principas bp

PLANASĮVADAS I. BAUDŽIAMOJO PROCESO PRINCIPŲ SAMPRATA II. RUNGIMASIS KAIP BAUDŽIAMOJO PROCESO PRINCIPAS 2.1. Įrodymų tyrimas – rungimosi principo sudėtinė dalis; 2.2. Baigiamosios kalbos suteikimo teisė rungimosi principo užtikrinime; 2.3. Replikavimas. IŠVADOS NAUDOTA LITERATŪRA ĮVADAS Nustatant patraukimo baudžiamojon atsakomybėn bei bausmės skyrimo už padarytą nusikaltimą tvarką, įstatymais taip pat numatytas ir … Daugiau…

Poįstatyminiai aktai kaip konstitucinės teisės šaltiniai

VILNIAUS UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS VALSTYBINĖS TEISĖS KATEDRA LIETUVOS RESPUBLIKOS POĮSTATYMINIAI AKTAI KAIP KONSTITUCINĖS TEISĖS ŠALTINIAI KURSINIS DARBASVilnius 2001 TURINYS1.Įvadas 3 2.Konstitucinės teisės šaltinių samprata, klasifikacija ir sistema 5 3.Poįstatyminių teisės aktų samprata, jų galiojimas 9 4.Poįstatyminių teisės aktų rūšys: 11 Seimo nutarimai 12 Vyriausybės nutarimai 15 Prezidento dekretai 17 Ministro pirmininko potvarkiai, ministrų įsakymai 21 Savivaldybių tarybų sprendimai 24 … Daugiau…

Nvo vaidmuo teikiant socialines paslaugas

ĮVADASNevyriausybinių organizacijų atsiradimas siejamas dar su Viduramžiais susikūrusiais labdaros fondais, teikiančiais labdarą ir paramą benamiams, šelpiančiais vargšus miestelėnus. Pirmoji organizacija (ne pelno siekianti) buvo panaši į šiais laikais egzistuojančius Caritus ir kitas dvasinio pobūdžio paremtas labdaros organizacijas, kurios teikia savo nemokamas paslaugas ir paramą beglobiams, benamiams žmonėms. Tikslių duomenų apie … Daugiau…

Prisiekusiųjų teismai

Turinys 1. Įžanga 2. Prisiekusiųjų teismų pradžia; 3. Prisiekusiųjų teismo paskirtis. Teigiami ir neigiami jo aspektai; 4. Atskirų šalių prisiekusiųjų teismai: 4.1. Jungtinės Amerikos valstijos; 4.2. Prancūzija; 4.3. Rusijos Federacija; 5. Išvados 1. Įžanga Sako, kad tautos turi tokius valdovus, kokių jos vertos. Tai, taip pat priskiriama ir teisminei valdžiai. … Daugiau…

Priežastinis ryšys tarp pavojingos veikos ir pavojingų pasekmių ir jo nustatymas

Priežastinis ryšys tarp pavojingos veikos ir pavojingų pasekmių ir jo nustatymas ĮŽANGA 2 I. OBJEKTYVIOJI NUSIKALTIMO PUSĖ 4 1. PAVOJINGA VEIKA 6 2. NUSIKALSTAMOS PASEKMĖS 7 II. PRIEŽASTINIS RYŠYS TARP PAVOJINGOS VEIKOS IR PAVOJINGŲ PASEKMIŲ IR JO NUSTATYMAS 10 1. BŪTINOSIOS PASEKMIŲ KILIMO SĄLYGOS TAISYKLĖ IR JOS NUSTATYMAS. 12 2. … Daugiau…

Lietuvos valstybes 1928m konstitucijos bruozai

Turinys1. Įvadas 2 2. Konstitucijos atsiradimo aplinkybės 3 3. 1928m. Lietuvos Valstybės Konstitucijos bruožai ……5 3.1 Perversminis konstitucijos pobūdis Jos įžangoje ………6 3.2 Dvi tautos atstovybės 1928 m. Konstitucijoje 7 3.3 Prezidento galių išplėtimas bei Seimo konstitucinių funkcijų susiaurinimas 1928m. Valstybės Konstitucijoje .7 3.4 Ministrų Kabineto vaidmuo 1928m … Daugiau…

Lr vyriausybė kaip viešojo administravimo subjektas

LR VYRIAUSYBĖ KAIP VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO SUBJEKTAS Kursinis darbas TURINYS ĮVADAS 3 I. VYRIAUSYBĖS SAMPRATA 4 1. Vyriausybės sąvoka 4 2. Vyriausybės veiklos principai 5 II. VYRIAUSYBĖS FUNKCIJOS 7 III. VYRIAUSYBĖS FORMAVIMAS IR ĮGALIOJIMŲ PABAIGA 11 3. LR Vyriausybės formavimas 11 4. LR Vyriausybės įgaliojimų grąžinimas ir atsistatydinimas 13 IV. LR VYRIAUSYBĖS SANTYKIAI SU SEIMU IR RESPUBLIKOS PREZIDENTU 16 IŠVADOS 18 … Daugiau…

Referendumo teisinis reglamentavimas

Turinys I. Įžanga; II. Referendumo raida Lietuvoje nuo 1989 metų; III. Referendumo inicijavimo ir organizavimo pagrindai; IV. Referendumas praktikoje; V. Išvados; VI. Literatūros sąrašas. I. Įžanga Mintis priimti įstatymus bei kitus svarbius tautai sprendimus atsiklausiant jos valios gimė jau tolimoje Antikoje. Jau tada, apie V a. pr. Kristų, Atėnuose tautos … Daugiau…

Savarankiškas darbas nuoma

[pic] VILNIAUS KOLEGIJA EKONOMIKOS FAKULTETAS Humanitarinių ir socialinių mokslų katedra Dieninių studijų skyriaus II kurso grupės studentė NUOMA Tesisės dalyko savarankiškas darbasLektorė Aušrelė MASUNDUKAITĖ Vertinimas Vilnius 2005 TURINYSĮVADAS 3 1. NUOMA 4 1. Nuomos sutarties samprata 4 2. Nuomos sutarties sąlygos 4 3. Vartojimo nuoma 5 4. Transporto priemonių nuoma … Daugiau…

Nusikaltimo subjekto ir asmenybės santykis baudžiamojoje teisėje

TURINYS ĮVADAS Į PROBLEMĄ 1 1. NUSIKALTIMO SUBJEKTO IR ASMENYBĖS SANTYKIS BAUDŽIAMOJOJE TEISĖJE 2 1.1. Nusikaltėlio asmenybės, kaip vieno iš kriminologinių požymių, problema 3 1.2. Nusikaltimo subjekto ir nusikaltėlio asmenybės santykis 6 2. NUSIKALTĖLIO ASMENYBĖ, – NUSIKALTIMO SUDĖTIES SUBJEKTYVIŲJŲ POŽYMIŲ AIŠKINIMO SĄLYGA 8 2.1. Nusikaltėlio asmenybės įtaka baudžiamajai atsakomybei 10 … Daugiau…

Svelnesnės bausmės skyrimas

TURINYSĮVADAS I. BENDRIEJI BAUSMĖS SKYRIMO PAGRINDAI II. ŠVELNESNĖS BAUSMĖS SKYRIMAS 2.1. BENDROSIOS NUOSTATOS 2.2. ŠVELNESNĖS BAUSMĖS SKYRIMAS, KAI APLINKYBĖS APIBŪDINA KALTININKO ELGIASĮ PO NUSIKALSTAMOS VEIKOS PADARYMO 2.3. APLINKYBĖS, KURIŲ DERINYS NĖRA SVARBUS, KAD BŪTŲ PRITAIKYTA ŠVELNESNĖ BAUSMĖ 2.4. BAUSMĖS SUŠVELNINIMO BŪDAI III. DUOMENYS APIE ŠVELNESNĖS BAUSMĖS SKYRIMĄ(pagal Lietuvos Aukščiausiojo Tesimo … Daugiau…

Piniginė socialinė parama rūšys teikimo tvarka ir principai

TURINYS ĮVADAS 2 1. INFORMACIJOS ŠALTINIŲ APŽVALGA 4 1.1. Socialinės paramos vieta bendroje socialinės apsaugos sistemoje………4 1.2. Piniginės socialinės paramos samprata 10 1.3. Piniginės socialinės paramos poreikis 11 2. DARBO METODAI IR PRIEMONĖS 13 2.1 Universalios išmokos ir jų teikimo tvarka 13 2.2 Išmokos, testuojant pajamas ir turtą, jų teikimo tvarka 21 2.3 Esminiai pokyčiai piniginės socialinės … Daugiau…

Socialinės partnerystės santykiai kaip savarankiški visuomeniniai santykiai

VILNIAUS UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS DARBO TEISĖS KATEDRA Dieninio skyriaus (5 metų) IV kurso vientisųjų teisės studijų atšaka – darbo teisė Projektas SOCIALINĖS PARTNERYSTĖS SANTYKIAI, KAIP SAVARANKIŠKI VISUOMENINIAI SANTYKIAI Vilnius 2007 TURINYS ĮVADAS 3 I. SOCIALINĖS PARTNERYSTĖS SAMPRATA: 1. 1 Socialinės patrnerystės sąvoka, jos raida Lietuvoje 7 1. 2 Socialinio dialogo principai 12 1. … Daugiau…

Politiniai rėžimai

TURINYS ĮVADAS 3 I. SĄVOKA IR KLASIFIKAVIMAS 4 II. DEMOKRATINIS VALDYMAS 5 1.SAMPRATA 5 3. PRINCIPAI 10 III. NEDEMOKRATINIAI POLITINIAI REŽIMAI 12 1.SAMPRATA IR KLASIFIKAVIMAS 12 2. AUTORITARINIS REŽIMAS 12 3. TOTALITARINIS VALDYMAS 15 IŠVADOS 19 LITERATŪRA 21 ĮVADAS Politiniu režimu vadinama valstybinio vadovavimo ir valdymo pagrindinių metodų visuma. Politiniai … Daugiau…

Pagrindiniai tarptautinės teisės principai

I.Pagrindinių tarptautinės teisės principų sąvokaViena iš šiuolaikinės tarptautinės teisės ypatybių yra ta, kad jos sistema apima ypatingos rūšies normas – pagrindinius principus. Remiantis pagrindiniais principais, suprantamos ir apibrėžiamos pagrindinės ir visuotinai pripažintos normos, kuriomis išreikštas tarptautinės teisės turinys, tarptautinės teisės bruožai, be to šios normos pasižymi aukščiausia, imperatyvine juridine galia. … Daugiau…