Nuteistųjų paleidimas
5 (100%) 1 vote

Nuteistųjų paleidimas

TURINYS

1. Įžanga

2. Nuteistųjų paleidimo iš pataisos įstaigų parengiamasis darbas

3. Nuteistųjų paleidimas

3.1. Atleidimas nuo bausmės pagal grupes

3.1.1. paleidimas atbuvus teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę

3.1.2. atleidimas neatlikus teismo paskirtos bausmės

3.1.3. atleidimas nuo bausmės dėl reabilitacijos

3.1.4. paleidimas dėl naujojo baudžiamojo įstatymo

3.1.5. neatliktos laisvės atėmimo bausmės dalies pakeitimas

švelnesne bausme

3.2. Nuteistųjų atleidimo pagrindai

3.2.1. amnestijos aktu

3.2.2. malonės tvarka

3.2.3. susirgus sunkia nepagydoma liga

3.2.4. dėl invalidumo, pensijinio amžiaus ar nėštumo

4. Nuteistųjų iš paleidimo įstaigų teisiniai pagrindai, paleidimo tvarka

5. Paleistų asmenų ir lygtinai atleistų prieš terminą socialinė adaptacija

6. Išvados

ĮŽANGA

Nuteistieji, kurie laisvės atėmimo vietose praleido tam tikrą laiką, jie buvo toli nuo šeimos, artimųjų, ir nuo aplinkos, prie kurios jau buvo pripratę, jie turi problemų dėl socialinių ryšių. O nuteistųjų, kurių laisvės atėmimo bausmė trunka ne vienerius o daugiau metų, jų socialiniai ryšiai būna nutrūkę. Todėl pataisos įstaigų administracijos nuteistųjų paleidimui iš laisvės atėmimo vietų ruošiasi iš anksto, vykdydamos atitinkamas šių asmenų parengimo paleidimui priemones.

Nuteistųjų rengimasis paleidimui – apie tai galime kalbėti plačiąja ir siaurąja prasme.

Plačiąja prasme – nuteistųjų rengimas paleidimui iš laisvės atėmimo vietų vyksta per visą bausmės atlikimo laiką. Pataisos įstaigose vykdomos pataisos programos, kurių taikymas tiesiogiai susijęs su nuteistųjų poreikiais, t.y. su tais poreikiais, kurių patenkinimas įgalintų asmenį po laisvės atėmimo bausmės atlikimo tapti pilnaverčiu visuomenės nariu, sugebančiu savarankiškai ir teisėtais būdais siekti tikslų ir spręsti iškylančias problemas.

Kiekvienoje pataisos įstaigoje socialinės reabilitacijos programas ir jų vykdymo tvarką nustato Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklės. Pataisos įstaigose sudaromos, koreguojamos šios nuteistųjų socialinės reabilitacijos programos:

1. Naujai atvykusių į pataisos įstaigą nuteistųjų adaptacijos programa.

2. Nuteistųjų pataisos programos.

3. Nuteistųjų integracijos į visuomenę programa.

Nuteistajam esant karantine pradedama vykdyti Naujai atvykusių į pataisos įstaigą nuteistųjų adaptacijos programa. Pagal Europos kalinimo įstaigų taisyklių 70 taisyklės 1 punktą priėmus nuteistuosius į pataisos įstaigą reikėtų kaip galima greičiau pradėti juos ruošti išėjimui į laisvę. Juos prižiūrint reikia akcentuoti, jog jie tebėra visuomenės dalis.

Integracijos į visuomenę programos tikslas – suteikti asmenims, kuriuos rengiamasi paleisti iš laisvės atėmimo vietų, teisinių ir socialinių žinių, kad jie galėtų adaptuotis nuolat kintančioje visuomenėje ir sugebėtų teisėtais būdais tenkinti savo socialinius poreikius. Vykdant šią programą, siekiama ugdyti joje dalyvaujančių nuteistųjų gyvenimo įgūdžius – gebėjimą prisitaikyti visuomenėje, suteikti asmeniui savarankiško gyvenimo pagrindus ir mažinti pakartotinio nusikalstamumo riziką.

Nuteistųjų integracijos į visuomenę auklėjamo darbo tikslas yra sėkmingas nuteistojo grąžinimas į visuomenę. Ši programa pateikia atsakymus į nuteistųjų klausimus įvairiomis temomis, susijusiomis su gyvenimu nuolat besikeičiančioje visuomenėje.

Nuteistųjų laisvės atėmimu socialinė reabilitacija – tai pataisos įstaigų administracijos, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, visuomeninių organizacijų, religinių bendruomenių ir bendrijų, jų narių bei kitų juridinių ir fizinių asmenų, turinčių atitinkamų įgūdžių, žinių ir patirties, o taip pat pačių nuteistųjų pagal įstatymus organizuotų formuočių veikla panaudojant nuteistųjų adaptacijos, pataisos ir integracijos į visuomenę programas bei atskiras priemones, nukreipta tam, kad atlikęs bausmę nuteistasis būtų integruotas į visuomenės gyvenimą, o savo gyvenimo tikslų siektų teisėtais būdais ir priemonėmis.

Nuteistieji įgyja specialybę, darbinius įgūdžius, kelia bendrojo lavinimo lygį, tenkina socialinius, dvasinius ir kultūrinius poreikius. Pasimatymai, laiškai, telefoniniai pokalbiai, pašto bei perduodami siuntiniai padeda išsaugoti socialinius ryšius su šeima ir kitais artimaisiais.

Tačiau šiame darbe apie nuteistųjų rengimąsi paleidimui ir paleidimą kalbėsiu siaurąja prasme.

NUTEISTŲJŲ PALEIDIMO IŠ PATAISOS ĮSTAIGŲ PARENGIAMASIS DARBAS

Asmenų, kuriuos rengiamasi paleisti iš laisvės atėmimo vietų, teisinio ir socialinio švietimo programa, patvirtinta KD prie LR TM direktoriaus 2003-09-24 įsakymo Nr. 4/07-174 yra sudėtinė Integracijos į visuomenę programos dalis. Šios programos uždaviniai yra:

1. nuteistųjų teisinis ir socialinis švietimas;

2. socialiai reikšmingų gyvenimo įgūdžių formavimas;

3. pagalba sprendžiant apgyvendinimo ir įdarbinimo klausimus;

4. materialinės pagalbos suteikimas.

1999-10-25 d patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarime Nr. 1179 „Nuteistų ir grįžusių iš kardomojo kalinimo vietų pataisos darbų ir socialinės reabilitacijos įstaigų asmenų socialinės adaptacijos 2001 – 2004 m.
programos“ 16 punkte yra siūloma Socialinę adaptaciją pradėti įkalinimo įstaigose ir todėl reikia steigti socialinių darbuotojų etatus kurie rūpinsis nuteistųjų švietimu, perkvalifikavimu, užimtumu, socialiniu orientavimu ir doroviniu švietimu. Turėtų būti rengiami kursai ir pareigūnams, ir nuteistiesiems.

Direktoriaus įsakymu su savivaldybių socialinės globos ir rūpybos institucijomis, teritorinėmis darbo biržomis, policijos komisariatais bei visuomeninėmis organizacijomis, sprendžiant asmenų, paleidžiamų iš pataisos įstaigų, buities ir įdarbinimo klausimus, bendradarbiauja Socialinės reabilitacijos skyriaus vyresnieji specialistai arba kiti įstaigos paskirti pareigūnai.

Vadovaujantis Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių 325 punktu, nuteistųjų paleidimo iš pataisos įstaigų parengiamasis darbas pradedamas likus ne mažiau kaip 3 mėn., o rengiant dokumentus lygtiniam paleidimui iš pataisos įstaigos arba lygtiniam atleidimui nuo laisvės atėmimo bausmės prieš terminą ar neatliktos laisvės atėmimo bausmės dalies pakeitimo švelnesne bausme (LR BK 77 str.) – ne mažiau kaip 1 mėn. iki teikimo pateikimo teismui.

Pokalbio, su rengiamu paleisti asmeniu, metu aiškinamasi, kur po paleidimo pageidautų gyventi, dirbti ar mokytis. Tuomet nuteistasis užpildo prašymą, pagal kurį yra surašomas pranešimas, kuris yra išsiunčiamas į savivaldybių globos ir rūpybos skyrius ar nepilnamečių teisių apsaugos ir globos tarnybą ir į teritorines darbo biržas (išskyrus nepilnamečių tardymo izoliatorius-pataisos namus) (KD prie LR TM direktoriaus įsakymas “Dėl KD prie LR TM nuteistųjų paleidimo iš įkalinimo įstaigų parengiamojo darbo instrukcijos patvirtinimo” 2003-09-26 d. Nr. 4/07-182), o taip pat į tos vietovės policijos komisariatą, kurioje rengiamas paleidimui asmuo gyveno ar dirbo iki nuteisimo arba į kurią jis vyks po paleidimo iš pataisos įstaigos ( 2003-07-30 d. Nr. 4/07-143 / V-435 KD prie LR TM direktoriaus ir Lietuvos Policijos Generalinio komisaro įsakymu “Dėl pasikeitimo informacija tarp KD prie LR TM pavaldžių laisvės atėmimo vietų bei pataisos inspekcijų ir aukštesnės bei žemesnės pakopos policijos komisariatų“). Ši Instrukcija yra privaloma pataisos namams, nepilnamečių pataisos namams, kalėjimams, gydymo ir pataisos namams ir laisvės atėmimo vietų ligoninei, tardymo izoliatoriams ir pataisos inspekcijoms.

Jeigu nuteistajam buvo suteikta malonė, pritaikytas amnestijos aktas, panaikintas nuosprendis ar nutraukta byla kitais įstatymų nustatytais pagrindais (BVK 176 str.), apie asmens paleidimą iš laisvės atėmimo vietos pranešama nedelsiant gavus atitinkamus dokumentus.

Nepilnamečių tėvams, globėjams ar juos atstojantiems asmenims pranešimai raštu ar faksograma pranešama apie asmens paleidimo dieną ir kviečiama sutikti išleidžiamą asmenį. Jeigu išleidžiamo nepilnamečio niekas nesutinka ir nelydi, tai laisvės atėmimo vietos administracijos atstovas palydi išleistąjį į stotį

Jeigu paleidžiami asmenys neturėjo iki nuteisimo nuolatinės gyvenamosios vietos, tokių asmenų prašymu administracijos darbuotojas derina apgyvendinimo galimybę nakvynės namuose su tos vietos, į kurią nori vykti paleidžiamas asmuo, savivaldybės globos ir rūpybos skyriumi ar nepilnamečių teisių apsaugos ir globos tarnyba ar su pataisos įstaigos buvimo vietos savivaldybės globos ir rūpybos skyriumi ar nepilnamečių teisių apsaugos ir globos tarnyba.

Paleidžiamų asmenų susirašinėjimo, buities ir įdarbinimo klausimais dokumentų nuorašai ir gauti atsakymai įsiuvimi į jų asmens bylas.

Nuteistųjų teisinis ir socialinis švietimas vykdomas pagal Asmenų, kuriuos rengiamasi paleisti iš laisvės atėmimo vietų, teisinio ir socialinio švietimo programą. Užsiėmimuose dalyvauja nuteistieji, kuriems liko 1-1,5 mėnesio iki bausmės pabaigos arba iki galimybės taikyti lygtinį atleidimą nuo laisvės atėmimo bausmės prieš terminą arba lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigos. Nuteistieji dalyvauja užsiėmimuose savanorišku principu. Rašo prašymą leisti dalyvauti užsiėmimuose ar atsisakymą motyvuodamas atsisakymo motyvus. Vykdant šią programą rengiami paleisti nuteistieji supažindinami su Lietuvos Respublikos teisine sistema ir detaliai – su šios sistemos kontekste galiojančiais įstatymais ir kitais teisės aktais, aktualiais paleistam iš laisvės atėmimo vietos asmeniui, taip pat su institucijomis, realizuojančiomis minėtų teisės aktų nuostatas. Ši programa vykdoma užsiėmimų forma. 2004-2005 m. užsiėmimų temos yra tokios:

1. Lietuvos Respublikos teisinė sistema

2. Nuteistųjų paleidimo iš laisvės atėmimo vietų pagrindai ir tvarka

3. Asmenų, grįžusių iš laisvės atėmimo vietų teisės ir pareigos

4. Socialinės paramos teikimas asmenims grįžusiems iš laisvės atėmimo vietų

5. Užimtumo problemų sprendimas

6. Būsto problemų sprendimas

7. Sveikatos priežiūros problemų sprendimas

8. ŽIV – AIDS ir narkomanijos prevencija

Yra sudaromi užsiėmimų grafikai, paskirti administracijos atstovai, kurie veda užsiėmimus nuteistiesiems aktualiomis temomis. Pareigūnai, atsakingi už socialinio orientavimo, dorovinio auklėjimo ir teisinio švietimo užsiėmimų organizavimą bei vedimą, turi atidžiai sekti nuolat kintančią teisinę, socialinę ir kitą aktualią informaciją ir pagal
koreguoja užsiėmimų tematiką.

Europos kalinimo įstaigų taisyklių 87 ir 88 punktai nustato, kad visi nuteistieji turi teisę naudotis specialiai parengtomis priemonėmis, siekiant prieš išėjimą į laisvę palengvinti jų sugrįžimą į visuomenę, šeimą, darbą. Tuo tikslu turi būti sukurtos specialios procedūros ir numatytos veiklos kryptys. Nuteistiesiems, kuriems buvo paskirti ilgi laisvės atėmimo bausmės terminai, reikėtų priemonių, užtikrinančių jų grįžimo į visuomenę laipsniškumą. Tokį tikslą galima pasiekti organizuojant mokymą atitinkamoje įstaigoje prieš laiką paleidžiamiesiems suteikiant socialinę pagalbą.

Į pataisos įstaigas atvyksta pataisos inspekcijų pareigūnai ir dalyvauja užsiėmimuose su nuteistaisiais rengiamais paleidimui, aptaria jų apgyvendinimo, įdarbinimo, mokymosi bei socialinių garantijų teikimo klausimus. Socialinių tarnybų darbuotojams yra sudarytos galimybės patekti į laisvės atėmimo vietą ir bendrauti su nuteistaisiais, siekiant parengti juos išėjimui į laisvę bei realizuoti pagalbos, teikiamos po paleidimo, programą.

NUTEISTŲJŲ PALEIDIMAS

Nuteistųjų paleidimas iš laisvės atėmimo vietų užbaigia bausmės atlikimo procesą, leidžia įvertinti pataisos poveikio priemonių, taikytų nuteistajam, rezultatus, o esant pagrindui, – spręsti klausimą dėl lygtinio atleidimo nuo laisvės atėmimo bausmės prieš terminą. Tačiau, nepriklausomai nuo to, ar yra pasiekti laisvės atėmimo bausmės vykdymo tikslai, nuteistasis turi būti paleistas pasibaigus bausmės atlikimo terminui. Nuteistųjų paleidimas iš laisvės atėmimo vietų užbaigus bausmės atlikimą yra susijęs su visų teisių apribojimų pasibaigimu, teisinių pasekmių, išskyrus teistumą, išnykimu.

Atleidimo nuo bausmės rūšis galima suskirstyti į šias grupes:

1) Paleidimas atbuvus teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę.

2) Atleidimas neatlikus teismo paskirtos bausmės.

3) Atleidimas nuo bausmės dėl reabilitacijos

4) Paleidimas dėl naujojo baudžiamojo įstatymo, kuris panaikina veikos nusikalstamumą, švelnina bausmę arba kitokiu būdu palengvina nusikalstamą veiką padariusio asmens teisinę padėtį.

Paleidimo atbuvus teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę atmaina yra nuteistųjų lygtinis paleidimas iš pataisos įstaigų.

Pagal LR BVK 157 str. laisvės atėmimo bausmę pataisos įstaigose atliekantys asmenys, kuriuos įmanoma toliau taisyti neizoliuotus nuo visuomenės, bet prižiūrimus, gali būti lygtinai paleisti iš pataisos įstaigų. Pataisos įstaigos vadovas su teikimu paleisti nuteistąjį kreipiasi į teismą. Teikime teismui pateikiami duomenys, į kuriuos teisėjas atsižvelgia priimdamas sprendimą nuteistąjį paleisti iš pataisos įstaigos. Teikime surašomi asmens anketiniai duomenys, teistumai, trumpa nuteistojo charakteristika, t.y. elgesys, požiūris į darbą ir mokslą per visą atliktą bausmės laiką. Prie teikimo pridedama išsami charakteristika, pažyma apie gautas nuobaudas, pokalbius ir paskatinimus, pažyma apie turimą ieškinį ir ieškinio atlyginimą, psichologinės tarnybos išvada, duomenis apie turimus nepilnamečius vaikus (jei neapribota tėvų valdžia, jei taikomas BK 77 str. 1 d. 1 p. ar BVK 157 str. 3 d. 1 p. pagrindu). Į teismą pristatoma ir asmens byla, kuri išnagrinėjus teikimą grąžinama. Nutartį lygtinai paleisti iš pataisos įstaigos priima vietovės, kurioje yra nuteistojo pataisos įstaiga, apylinkės teismas pagal pataisos įstaigos teikimą, jeigu nuteistasis yra įsipareigojęs doru elgesiu ir stropiu darbu įrodyti, kad pasitaisys. Gali būti lygtinai paleisti iš pataisos įstaigų:

1) asmenys, nuteisti laisvės atėmimu iki 6 metų įskaitytinai už dėl neatsargumo padarytus nusikaltimus, nepilnamečiai, nėščios moterys, taip pat asmenys, turintys vaikų iki 7 m. arba 2 ir daugiau nepilnamečių vaikų (jei jiems neapribota tėvų valdžia), – kai jie yra faktiškai atlikę ne mažiau kaip 1/3 paskirtos laisvės atėmimo bausmės;

2) asmenys, laikomi pataisos namuose lengvosios grupės sąlygomis, – kai jie yra faktiškai atlikę ne mažiau kaip 1/2 laisvės atėmimo bausmės;

3) asmenys, laikomi pataisos namuose paprastosios grupės sąlygomis, – kai jie yra faktiškai atlikę ne mažiau kaip 2/3 paskirtos laisvės atėmimo bausmės;

4) asmenys, laikomi kalėjime paprastosios grupės sąlygomis, taip pat pavojingi recidyvistai, kai jie yra faktiškai atlikę ne mažiau kaip 3/4 paskirtos laisvės atėmimo bausmės. Teismas atsižvelgdamas į padaryto nusikaltimo sunkumą, aplinkybes, lygtinai paleidžiant nuteistąjį iš laisvės atėmimo vietos nustato vieną arba kelias įpareigojimus:

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 2171 žodžiai iš 7114 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.