Paveldėjimo teisė
5 (100%) 1 vote

Paveldėjimo teisė

Turinys

Teisės realizavimas ir jos formos 3

Teisės taikymas 4

Paveldėjimo teisė 7

Paveldėjimas pagal įstatymą 8

Paveldėjimas pagal testamentą 10

Valstybės institucijos 14

Literatūros sąrašas 18

Teisės realizavimas ir jos formos

Teisinio reguliavimo išraiška yra toks visuomeninių santykių dalyvių elgesys, kai įkūnijami teisėje esantys reikalavimai ir galimybės. Teisės įgyvendinimas turi keletą formų, kurių ypatybės priklauso nuo teisinio reguliavimo būdų: įgyvendinamas leidimas, draudimas ar įpareigojimas. Priklausomai nuo to skiriamos trys teisės įgyvendinimo formos: panaudojimas, laikymasis ir vykdymas.

Panaudojimas – įgyvendinimo forma, kai įgyvendinamos leistinos galimybės. Subjektai elgiasi aktyviai, įgyvendina savo teises, pasinaudoja teisės suteiktomis galimybėmis {nuosavybės teise, teise į gynybą, rinkimų teise ).

Laikymasis – įgyvendinimo forma, kai subjektai derina savo elgesį su teisiniais draudimais. Būdingas pasyvus subjektų elgesys. Jie neatlieka veiksmų, uždraustų teisės normomis, t. y .vykdo jiems paskirtas pareigas.

Vykdymas – subjektai savo veiksmais vykdo teisinius paliepimus. Jie yra aktyvūs ir atlieka veiksmus, nustatytus teisės normose, t. y .atlieka aktyviai elgdamiesi jiems paskirtas pareigas. Vykdymas yra tiksliausia teisės įgyvendinimo forma. Teisės normomis kartu su kitomis teisinėmis priemonėmis užtikrinami rezultatai, įkūnijamos reikiamos elgesio programos, kurios turi būti įgyvendinamos ir tapti faktiniais santykiais ir būti įgyvendintos aktyviais subjektų veiksmais.

Teisės panaudojimo ir laikymosi formos turi būti traktuojamos vienovėje, derinant su reguliavimo tipu ir priklausymu nuo jo. Panaudojant teisę, visada yra ir jos laikomasi: esant bendram nedraudžiamam reguliavimui laikomasi, kad nebūtų pažeidžiamos draudžiamosios normos; esant konkrečiam leidimui, griežtai laikomasi nustatytų subjektinės teisės ribų.

Esant bendram nedraudimui ir kartu leidimui, įgaliotas subjektas veikia aktyviai. Aktyviu elgesiu įgyvendina materialius, politinius, dvasinius interesus. Atitinkamų teisės normų įgaliojamųjų ir draudžiamųjų, taip pat bendrų draudimų ir leidimų realizavimas sukuria bendrus ir absoliučius teisinius santykius ir pagal juos subjektai organizuoja savo elgesį, diktuojamą socialinių poreikių.

Teisės taikymas

Teisinio reguliavimo proceso baigiamoji stadija ( kartais ir atsirandant teisiniams santykiams) yra teisės taikymas. Tai valdinga individuali teisinė veikla sprendžiant teisines bylas, ir dėl tokios veiklos teisės sistemoje atsiranda individualūs paliepimai (potvarkiai). Individualūs potvarkiai (sprendimai) užtikrina teisės normų vykdymą, turi teisinę galią ir gali būti teisėto elgesio kriterijus. Šiais sprendimais ne tik užtikrinama teisė, bet ir išreiškiamas individualus norminis visuomeninių santykių reguliavimas priklausomai nuo konkrečių socialinių, politinių sąlygų ir gali praturtinti teisę arba ją iškreipti.

Teisės taikymas, po teisėkūros, daugiausia lemia teisinį teisės poveikio visuomeniniams santykiams reguliavimą.

Teisę taiko kompetentingos valstybės teisėsaugos institucijos ir pareigūnai. Iš aplinkybių, kai būtina taikyti teisę, yra susijusių su teisinių santykių atsiradimu (pvz., atsiradus teisėms ir pareigoms, susijusioms su pensijos skyrimu, kai socialinio aprūpinimo įstaiga įstatymų pagrindu pensininkui nustato pensijos dydį ir įsako ją mokėti). Daugiausia aplinkybių, verčiančių taikyti valstybinę prievartą, yra siekiant užtikrinti visuomenės gyvenimo teisinį reguliavimą. Valstybinės prievartos taikymas ir pagrindžia kompetentingų institucijų specifinę teisės taikymo veiklą. Tokios valstybinės institucijos privalo tikrinti valstybės prievartos priemonių naudojimo teisėtumą, pagrįstumą ir tikslingumą, o prireikus jas sukonkretinti, nustatyti jų taikymo tvarką, t. y. atlikti individualų teisinį reguliavimą.

Teisės taikymas pirmaujant teismams yra vienintelis valstybinės prievartos teisinio reguliavimo procese naudojimo būdas. Šį būdą naudoja visos teisės įgyvendinimo formos: panaudojimas, laikymasis, vykdymas ir taikymas.

Faktinės aplinkybės, lemiančios teisinį reguliavimą ir prireikus valstybinės prievartos taikymą, yra šios: a) esamos subjektinės teisės įgyvendinimo kliūtis ir teisinių pareigų nevykdymas; b ) teisės pažeidimas, už kurį reikia atsakyti.

Teisinės atsakomybės ir teisės taikymo akto ryšys yra esminis. Teisinę atsakomybę, išreikštą baudžiamosiomis priemonėmis, teismas gali taikyti tik specialaus akto kaltinamojo nuosprendžio, priimto nustatyta forma procesiniame įstatyme pagrindu, laikantis visų demokratinių procesinių garantijų kaip to reikalauja teisėtumas. Tačiau teisingumas nėra mechaninis rašytinių teisinių potvarkių vykdymas, o gyvoji teisė, todėl teismai turi vadovautis pagrindiniais teisės principais ir žmogaus teisėmis. Demokratinėje visuomenėje, kurioje vyrauja teisė, teisinė visuomenė ir valstybė, privačios žmogaus teisės turi išskirtinę teisinę reikšmę, todėl visi teisėsaugos institucijų sprendimai privalo nepažeisti žmogaus teisių.

Teisėsaugos institucijos, taikydamos teisę, užpildo įstatymų leidybos paliktas spragas, kai konkretus gyvenimiškas atvejis nenumatytas konkrečioje
teisės normoje. Tokiais atvejais teismai įgalioti spręsdami bylą taikyti analogiją, išskyrus baudžiamąją ir administracinę teisę. Gali būti įstatymo ir teisės analogija. Įstatymo analogija reiškia, kad byla turi būti sprendžiama įstatymo, reguliuojančio panašius santykius, pagrindu. Teisės analogija – byla sprendžiama vadovaujantis bendrais teisės pradais. Tačiau analogija.gali būti panaudota tik šiais atvejais: .1 ) kai visiškai nėra teisės normos arba yra nepi1na; 2) nagrinėjamų aplinkybių esamos normos ir numatytų aplinkybių panašumas turi iš esmės savo požymiais teisiniu požiūriu sutapti; 3) analogija neleistina, jeigu įstatymas numato teisines pasekmes, susiejamas su konkrečia norma; 4) išimtinės normos ir bendrų įstatymų nuostatų išimtys gali būti taikomos tik kai nagrinėjamos aplinkybės taip pat yra išimtinės; 5) gauta taikant analogiją teisinė nuostata neturi prieštarauti įstatymo nuostatoms; 6 ) taikant analogiją, pirmiausia reikia ieškoti normos tos pačios teisės šakos aktuose ir tik tokiai nesant – kitoje teisės šakoje arba įstatymuose.

Teisės taikymas baigiamas priėmus teisės aktą. Toks aktas yra valstybinis valdingas individualiai apibrėžtas kompetentingo subjekto konkrečioje teisinėje byloje priimtas aktas siekiant nustatyti subjektinių teisių arba teisinių pareigų buvimą arba jų nebuvimą ir mastą (ribas) atitinkamų teisės normų pagrindu jų įgyvendinimo interesais. Teisės taikymo aktai vaidina ypatingą vaidmenį, nes jie būtini teisiniam reguliavimui ir teisinio poveikio visuomeniniams santykiams požiūriu. Jais drauge su norminiais teisės aktais įgyvendinami atitinkami socialiniai tikslai.

Teisės taikymo aktai skirtini pagal jų prasmę: teisinis bylos išsprendimas, individualūs valstybiniai valdingi potvarkiai ir taikymo aktai. Teismo sprendimas yra baigiamasis teisės taikymo aktas, valdingas potvarkis nurodo teisės taikymo rezultatą, teisės taikymo aktas yra teisinis bylos išsprendimo rezultatas, t. y. aktas dokumentas. Įgyvendinant teisę, ypač privatinę, civilinę, labai svarbi teisinio aktyvumo samprata. Teisinis aktyvumas net gali būti teisės taikymo alternatyva, kai visuomeninių santykių dalyviai turi teisinę galią autonomiškai individualiai reguliuoti ir kartu neturi valdingų institucijų statuso. Daugelio teisės šakų, būtent civilinės, darbo, privatinės, subjektų teisinis aktyvumas, susietas su pasinaudojimu teise, aktyviai įtakoja teisinį reguliavimą (pvz., civilinės sutartys yra ne tik teisiniai faktai, bet ir autonominio teisinio reguliavimo priemonė ). Šiuo atveju turinčių tam tikrą teisinį statusą subjektų veikla, nors ir skiriasi nuo teisės taikymo veiklos, tačiau prie jos labai priartėja.

Teisės taikymas yra susijęs su teisine praktika. Taikant teisę ypatingą vietą turi teisinė praktika. Teisėkūros ir individualios teisinės veiklos atribojimas ir atitinkamai teisinio reguliavimo norminis pagrindas ir teisminė praktika skiria dvi teisės sistemas. Socialinis teisinės praktikos vaidmuo – užtikrinti kuo glaudesnį teisės ryšį su gyvenimu, su praktine veikla ir jos padariniais. Teismų precedentai galioja anglosaksų šalyse ir iš dalies tenkina visuomeninių santykių dalyvius.

Aukščiausiasis Teismas, apibendrindamas teismų praktiką, priima nutarimus kaip turėtų būti sprendžiamos vienos ar kitos bylos ir tie nutarimai yra rekomendacija vadovautis teismams sprendžiant bylas. Tokie nutarimai tampa teisės šaltiniais.

Paveldėjimo teisė

Mirusio fizinio asmens turtas, pereinantis paveldėjimo būdu jo įpėdiniams, vadinamas palikimu. Asmuo, po kurio mirties atsiranda paveldėjimas, vadinamas palikėju, o asmenys, tiesiogiai perimantys mirusio piliečio teises ir pareigas, t. y. paveldintys jo turtą, vadinami įpėdiniais.

Mirusio asmens teisių ir pareigų perėmimo tvarką ir tų teisių perėmimo ribas nustato teisės normos. Šių normų visuma sudaro paveldėjimo teisė. Taigi paveldėjimo teisė – tai susisteminta visuma teisės normų, reguliuojančių turtinius ir kai kuriuos su jais susijusius asmeninius neturtinius, visuomeninius santykius, atsirandančius dėl mirusio piliečio turto perėjimo kitiems asmenims – įpėdiniams. Paveldėjimo teisė sudaro atskirą civilinės teisės institutą, kurio dalykas yra visuomeniniai paveldėjimo teisės santykiai, arba paveldėjimas.

Taigi paveldėjimo teisė – teisės normų sistema, reguliuojanti paveldėjimo santykius.Paveldėjimas – tai turtinių teisinių ir pareigų perėjimas įstatymo nustatyta tvarka palikėjo įstatyminiams ar testamentiniams įpėdiniams.

Palikimas atsiranda palikėjui mirus, teismui nustačius palikėjo mirties faktą arba paskelbus jį mirusiu. Palikimo atsiradimas – tai teisinių paveldėjimo santykių atsiradimas.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1424 žodžiai iš 4733 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.