Valstybės paslapties atskleidimo sudėties analizė
5 (100%) 1 vote

Valstybės paslapties atskleidimo sudėties analizė

VILNIAUS UNIVERSITETAS

TEISĖS FAKULTETAS

Baudžiamosios teisės katedra

KURSINIS DARBAS

Valstybės paslapties atskleidimo sudėties analizė

Analysis of the crime’s composition: State secret’s revelation

Darbo vadovas:

2007 birželio 15d. , Vilnius

Turinys

Įvadas 2

1. Valstybės paslapties atskleidimas. Nusikalstama veika ir požymiai 3

2. Valstybės paslapties atskleidimo sudėtis 4

3. Valstybės paslapties atskleidimo objektas ir dalykas 6

4. Valstybės paslapties atskleidimo subjektas 9

5. Valstybės paslapties atskleidimo objektyvioji pusė 10

6. Valstybės paslapties atskleidimo subjektyvioji pusė 12

7. Valstybės paslapties atskleidimo atskyrimas nuo kitų panašių nusikaltimų 14

Išvados 15

Literatūros sąrašas 16

Įvadas

Nusikaltimai, kuriais kėsinamasi į valstybės nepriklausomybę, teritorijos vientisumą ir konstitucinę santvarką yra išskirtiniai ir svarbūs, nes jais pažeidžiamos ne vieno žmogaus, o visos tautos interesai, pačios valstybės laisvos ir demokratinės raidos ekonominės, socialinės ir kultūrinės egzistavimo sąlygos. Dar Č. Bekarija savo traktate rašė, kad pirmieji ir didžiausi nusikaltimai, kuriais daromos piktadarybės yra nusikaltimai aukščiausiajai valdžiai. Tokiais nusikaltimais siekiama pakenkti didesniam ratui žmonių, nes jeigu bet koks kitas nusikaltimas, padarytas privačiam asmeniui ir įžeidžia visą visuomenę, tai ne bet koks nusikaltimas tiesiogiai nori sugriauti tą visą visuomenę.

Nusikaltimais valstybei yra kėsinamasi į valstybės nacionalinį saugumą ir visų toje valstybėje gyvenančių asmenų saugumą, teises bei laisves. Todėl yra svarbi įstatymais sureguliuota teisinė apsauga, tarp jų ir baudžiamosiomis priemonėmis nuo kėsinimosi į normalų valstybės funkcionavimą. Tam tikri nusikaltimai valstybei, įtvirtinti Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso XVI skyriuje, kaip: piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, valstybės paslapties atskleidimas bei praradimas padaromi asmenų, kurie užimdami atitinkamas pareigas valstybės tarnyboje, būdami valdžios institucijų pareigūnais gali padaryti esminę žalą valstybės interesams ir kitiems asmenims. Šie nusikaltimai visada susiję su subjekto tarnybine bei teisine padėtimi.

Valstybės paslaptys ir jų atskleidimas gan aktuali tema demokratinėje visuomenėje, nes tiesiogiai susijusios su nacionaliniu saugumu, užsienio ir vidaus politika bei pačių pareigūnų, politikų dirbančių ar tarnaujančių tai valstybei darbu. Kokia informacija yra pripažįstama valstybės paslaptimi, kokios yra įslaptintos informacijos kategorijos, pagal kokius kriterijus tai skirstoma, kas ir kokia tvarka gali ją naudotis, kokia atsakomybė nustatoma už jos atskleidimą –reglamentuoja konkretūs įstatymai bei poįstatyminiai teisės aktai.

Analizuojant valstybės paslapties atskleidimą, kaip nusikaltimą, priskiriama valstybinių nusikaltimų grupei, būtina apžvelgti pačios nusikalstamos veikos sąvoką, apibūdinančius ją požymius, išnagrinėti nusikaltimo sudėties elementus, kurie yra kiekvieno nusikaltimo, tame tarpe ir valstybės paslapties atskleidimo kvalifikavimo bei sankcijos skyrimo pagrindas. Tik nustačius šio nusikaltimo būtinuosius, privalomus nusikaltimo sudėties elementus, galime atskirti tą nusikalstamą veiką nuo kitų, panašių nusikaltimų, kurie baudžiamajame įstatyme yra išdėstyti nusikaltimų valstybei skyriuje.

1. Valstybės paslapties atskleidimas. Nusikalstama veika ir požymiai

Kas yra nusikaltimas? Nusikaltimu laikoma tik sąmoninga ir valinga veika, kai asmuo supranta ką daro. Kad tam tik tikra, žmogaus padaryta veika, būtų laikoma nusikaltimu, ši veika turi turėti tam tikrus požymius. Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso(toliau-BK) 11 straipsnis pateikia nusikaltimo sąvoką. Pagal šio straipsnio pirmąją dalį, nusikaltimas-tai pavojinga ir šiame kodekse uždrausta veika (veikimas ar neveikimas), už kurią numatyta laisvės atėmimo bausmė . Remiantis baudžiamuosiuose įstatymuose įtvirtinta nusikalstamo sąvoka ir būtinaisiais požymiais, kurie detalizuoja tą veiką kaip nusikalstamą, galima apžvelgti valstybės paslapties, kaip nusikalstamos veikos apibūdinimą.

Valstybės paslapties atskleidimas-pavojinga veika. Nusikaltimo pavojingumas reiškia, kad nusikalstama veika kėsinamasi į valstybės saugomus gėrius, į visuomeninę santvarką, nuosavybės, piliečių asmenybę, teises ir laisves. Dėl tokio kėsinimosi šiems teisiniams gėriams yra padaroma žala ar sukeliama žalos atsiradimo grėsmė. Sąvoka-pavojingumas-apima ne tik žalos valstybės saugomiems teisiniams gėriams padarymu, bet ir grėsmės šiems teisiniams gėriams sudarymu. Veikos pavojingumas nepriklauso nei nuo įstatymo leidėjo, nei nuo asmenų taikančių baudžiamąsias teisines normas valios. Įstatymų leidėjas tik išskiria iš visų veikų rato tokias veikas, kurios yra pavojingos, ir tai įtvirtina baudžiamosiose teisės normose. Veikos pavojingumą apibūdina du aspektai: tai pavojingumo pobūdis ir pavojingumo laipsnis. Pavojingumo pobūdis šioje veikoje daugiausia priklauso nuo nusikaltimo objekto, t. y nuo teisinių gėrių į kuriuos kėsinamasi vertingumo. Būtent šiuo nusikaltimu, kėsinamasi į valstybės interesus, jos konstitucinę
santvarką, suverenitetą, bei teritorijos vientisumą. Valstybės paslapties atskleidimo pavojingumo pobūdžiui turi įtakos ir padarytos žalos turinys, nes padaryta žala gali sukelti grėsmę valstybės saugumui. Tuo tarpu pavojingumo laipsnis išreiškia kiekybinę veikos charakteristiką ir parodo kokio dydžio yra šis pavojingumas. Pavojingumo laipsnį lemia padarytos žalos dydis, nes sukelta grėsmė kenkia valstybės saugumui, kelia pavojų visiems toje valstybėje gyvenantiems žmonėms, mažina valstybės autoritetą tarptautinėje arenoje santykiuose su kitomis valstybėmis.

Valstybės paslapties atskleidimas-priešinga teisei veika. Šis požymis reiškia, kad veika ne tik kelia pavojų kokioms nors vertybėms, bet yra įstatymas, kuris aprašo tokios veikos požymius ir numato baudžiamąją atsakomybę už tai. Priešingumo teisei požymis rodo, kad padaryta veika laikoma nusikaltimu, jei ji sutampa su baudžiamajame įstatyme aprašytais nusikaltimo požymiais.

Valstybės paslapties atskleidimas-kaltai padaryta veika. Kaip ir kitos nusikalstamos veikos, ši veika yra padaroma sąmoningai ir valingai, kuri pasireiškia aktyvia elgesio forma-veikimu ar pasyvia elgesio forma-neveikimu. Veikimu valstybės paslaptis gali būti atskleista, kai ji sąmoningai yra perduodama, paviešinama asmeniui ar grupei asmenų, kurie neturi teisės apie tai žinoti.

Valstybės paslapties atskleidimas-baudžiama veika. LR BK 125 straipsnis skelbia: Tas, kas atskleidė informaciją, kuri yra Lietuvos Respublikos valstybės paslaptis, jeigu jam ta informacija buvo patikėta arba jis ją sužinojo dėl savo tarnybos, darbo ar atlikdamas viešąsias funkcijas, bet nebuvo šnipinėjimo požymių, baudžiamas teisės dirbti tam tikrą darbą arba užsiimti tam tikra veikla atėmimu arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų. Taip pat valstybės paslapties atskleidimas yra nusikaltimas ir tais atvejais, kai ji padaryta dėl neatsargumo.

Nagrinėjant klausimą, kodėl ši veika yra baudžiama įstatymo, kada ji gali būti inkriminuojama, kuom remiantis kvalifikuojamas nusikaltimas, būtina nagrinėti pačią nusikaltimo sudėtį, o taip pat plačiau apžvelgti pačią valstybės paslapties sąvoką, išsiaiškinti jos sampratą, teisinį valstybės paslapties reglamentavimą.

2. Valstybės paslapties atskleidimo sudėtis

Įtarus, kad asmuo padarė nusikaltimą, tas nusikaltimas turi būti atitinkamai įvardintas, t.y. kvalifikuotas. Baudžiamasis persekiojimas negali būti pradėtas, o pradėtas turi būti nutrauktas, jeigu nėra duomenų, kad veika sudaro atitinkamo nusikaltimo sudėtį. Nusikaltimų kvalifikavimas – tai oficialusis nusikalstamų veikų kvalifikavimas atsižvelgiant į tapatumo tarp padarytos pavojingos veikos požymių ir baudžiamosios teisės normose numatytų bent vienos nusikalstamos veikos sudėties požymių atskleidimas ir įtvirtinimas baudžiamojo proceso teisės normų nustatyta tvarka. Nusikaltimo kvalifikavimas yra procesas, kurio metu nustatoma, ar asmens veikoje yra tam tikro nusikaltimo, numatyto BK specialiojoje dalyje, sudėties požymiai. Teisinė nusikaltimo kvalifikavimo išraiška ir yra BK straipsnio, kuris traktuoja tokią veiką nusikaltimu, nurodymas atitinkamame procesiniame dokumente, t.y. nutarime iškelti baudžiamąją bylą ir galutiniame nuosprendyje. Teisingai kvalifikuoti nusikaltimą yra svarbus ikiteisminio tyrimo ir teismo uždavinys. Be to teisingas nusikaltimo kvalifikavimas yra būtina teisėtumo ir teisingumo sąlyga. Kvalifikuojant nusikaltimą, pirmiausia reikia nustatyti, kas buvo faktiškai padaryta. Taip pat reikia nustatyti, kad tai, kas padaryta, atitinka BK specialiosios dalies straipsnyje numatytus požymius, o taip pat ar tai atitinka BK bendrosios dalies reikalavimus. Nusikaltimo požymiai nustatomi teisiškai analizuojant veiką, t.y. nustatant, kas buvo padaryta, kaip, kas padarė. Išaiškinamas objektas į ką buvo kėsintasi, objektyvioji pusė, subjektyvieji požymiai ir subjektas. Galiausiai sulyginama tai, kas padaryta, su tuo, kas nustatyta įstatymo.

Nusikaltimo sudėties požymių nustatymas – formalus baudžiamosios atsakomybės pagrindas. Jau Romėnų teisėje buvo bandoma formalizuoti klausimus: kas, kur, kada, kieno padedamas padarė nusikaltimą? Remiantis klasikinės teorijos idėjomis buvo sukurtas mokymas apie nusikaltimo sudėtį, kuris atspindi formalius nusikaltimo sudėties požymius – objektyvių elementų požymius – objektą, veiką, pasekmes, priežastinį ryšį tarp pasekmių ir veikos, nusikaltimo padarymo vietą , būdą, laiką , aplinkybes ir subjektyvių elementų požymius – kaltininko amžių, pakaltinamumą, kaltę, nusikaltimo padarymo motyvus ir tikslus. Šie požymiai leidžia pasakyti ar buvo padarytas nusikaltimas, o jeigu taip, tai koks nusikaltimas . Nusikaltimo sudėtis apima požymius, būdingus tos rūšies nusikaltimams. Šie požymiai apibūdina nusikaltimo esmę, pobūdį, pavojingumą. Pagal baudžiamosios teisės teoriją – nusikaltimo sudėtis – tai objektyvių ir subjektyvių nusikaltimo požymių, kurie apibūdina veiką, kaip nusikaltimą , visuma. Tik nustačius nusikaltimo sudėtį galima pavadinti veiką nusikaltimu, o veiką padariusį asmenį-kaltu ir pritaikyti jam bausmę. Remiantis baudžiamuoju įstatymu, nusikaltimo sudėtis yra vienintelis baudžiamosios atsakomybės pagrindas. Minėtas principas
straipsnyje, kuris yra vienas iš pagrindinių, fundamentalių baudžiamosios teisės principų, užtikrinantis teisėtumą kriminalinės justicijos veikloje ir visų piliečių lygybę įstatymų atžvilgiu.

Norint įrodyti, kad valstybės paslaptis buvo atskleista, įvykdytas nusikaltimas, kuris savo požymiais atitinka BK 125 straipsnio dispoziciją, būtina nagrinėti tos nusikalstamos veikos sudėtį, nustatyti ar tikrai atitinkamo subjekto veiksmai, kai yra atskleidžiama informacija, kuri yra Lietuvos Respublikos( toliau-LR) valstybės paslaptis, buvo jam patikėta. Ar jis ją sužinojo dėl savo tarnybos, darbo, atliekant viešąsias funkcijas, ar sąmoningai veikdamas ir suprasdamas ką daro atskleidė tą paslaptį pašaliniam asmeniui. Pagal baudžiamosios teisės teoriją išanalizuosiu valstybės paslapties atskleidimo sudėtį, kurią sudaro : nusikaltimo objektas ir dalykas, objektyvioji pusė, subjektas, subjektyvioji pusė.

3. Valstybės paslapties atskleidimo objektas ir dalykas

Valstybės paslapties objektas tai valstybės interesai, jos saugumas, kuris apibrėžiamas per valstybės konstitucinę santvarką, suverenitetą, Kas yra valstybės interesai ir kaip apibrėžiamas saugumas? Tikslaus valstybės saugumo apibrėžimo literatūroje nėra. LR Nacionalinio saugumo ir pagrindų įstatyme, buvo bandoma nustatyti tam tikrus nacionalinio saugumo objektus. Tai- žmogaus ir piliečio teisės, laisvės bei asmens saugumas; tautos puoselėjamos vertybės, jos teisės ir laisvos raidos sąlygos; valstybės nepriklausomybė; konstitucinė santvarka; valstybės teritorijos vientisumas; aplinka ir kultūros paveldas. Lietuvos nacionalinio saugumo sistema remiasi valstybės institucijų veikla ir kiekvieno piliečio dalyvavimu. Lietuvos nacionalinio saugumo teisinis pagrindas yra LR Konstitucija; Konstitucijos 1 straipsnis, skelbia, kad Lietuvos valstybė yra nepriklausoma demokratinė respublika, o Konstitucijos 3 straipsnis, skelbiantis, kad niekas negali varžyti ar riboti Tautos suvereniteto, savintis visai Tautai priklausančių teisių. Nacionalinis saugumas taip pat grindžiamas: Jungtinių Tautų Chartija, Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos dokumentais, žmogaus teisių apsaugos ir kitais tarptautinės teisės aktais, kuriuos LR yra ratifikavusi ar prie kurių prisijungusi, taip pat visuotinai pripažintais tarptautinės teisės principais. Nesant Lietuvoje griežtai apibrėžtos nacionalinio saugumo sampratos, galima pabandyti apžvelgti per darančias įtaką valstybei ir jos saugumui grėsmes: Grėsmė valstybės saugumui-tai nacionalinė saugumo politika, kuri gali būti fokusuota dviem kryptim: į šalies vidaus politiką, kai siekiama sumažinti valstybės pažeidžiamumą arba į šalies užsienio politiką, kai stengiamasi sumažinti išorinę grėsmę ir paveikti jos šaltinius. Grėsmė valstybei gali kilti, kai yra pažeidžiama nacionalinio saugumo interesų sfera, kuri apima svarbiausius nacionalinio saugumo objektus, o t. y. materialiniai, dvasiniai ir informaciniai objektai bei reiškiniai, susiję su piliečio, visuomenės (tautos) ir valstybės interesais. LR Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo pakeitimo įstatymo 7 straipsnyje yra išdėstytas įslaptintos informacijos kategorijų sąrašas, kuris ir sudaro nacionalinio saugumo interesų sferą. Visi duomenys apie šiame sąraše įvardintus objektus yra slapta informacija ir priskirtini valstybės paslapčiai. Kai yra kėsinamasi į šio nusikaltimo objektą, pirmiausia yra veikiama per nusikaltimo dalyką, t. y. pažeidžiamas teisinis santykis dėl dalyko. Todėl būtina apibrėžti kas gi yra valstybės paslapties nusikaltimo dalykas.

Šiuo metu Jūs matote 34% šio straipsnio.
Matomi 2022 žodžiai iš 5863 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.