Monių filialų ir atstovybių steigimo bei veiklos teisinės nuostatos
5 (100%) 1 vote

Monių filialų ir atstovybių steigimo bei veiklos teisinės nuostatos

TURINYS

ĮVADAS 3

Bendrovės filialas 4

Bendrovės atstovybė 4

1. UŽSIENIO JURIDINIŲ ASMENŲ IR KITŲ ORGANIZACIJŲ FILIALŲ AR ATSTOVYBIŲ REGISTRO DUOMENYS IR INFORMACIJA 5

2. BENDROVĖS FILIALO STEIGIMO TVARKA 7

2.1.Juridinio asmens filialo nuostatai 7

2.2. Sprendimas steigti filialą 8

2.3. Filialų registravimas 8

2.4. Lietuvos Respublikos bendrovių filialų įregistravimui reikalingų dokumentų sąrašas 9

2.5. Registravimui reikalingų dokumentų pateikimo tvarka 10

2.6. Steigimo išlaidos 11

3. BENDROVĖS ATSTOVYBĖS STEIGIMO TVARKA 11

Juridinio asmens atstovybės nuostatai 11

3.1. Sprendimas įsteigti atstovybę 12

3.2. Kas registruoja atstovybes 12

3.3. LR bendrovių atstovybių įregistravimui reikalingų dokumentų sąrašas 12

3.4. Užsienio valstybių bendrovių atstovybių įregistravimui reikalingų dokumentų sąrašas 14

3.5. Registravimui reikalingų dokumentų pateikimo tvarka 15

3.6. Steigimo išlaidos 16

4. DOKUMENTŲ PATEIKIMAS STEIGIANT UŽSIENIO JURIDINIO ASMENS AR KITOS ORGANIZACIJOS FILIALĄ AR ATSTOVYBĘ 16

4. REGISTRO TVARYTOJOSPRENDIMŲ PRIĖMIMAS 17

IŠVADOS IR PASIŪLYMAI 18

LITERATŪROS SĄRAŠAS 19

ĮVADAS

Kiekviena bendrovė gali steigti savo filialą ar atstovybę, nes filialas ir atstovybė yra bendrovės padalinys, turintis savo buveinę ir atliekantis visas arba dalį bendrovės funkcijų. Nepaisant filialo ir atstovybės savarakiškumo reikia paminėti tai, kad nei filialas nei atstovybė nėra juridinis asmuo. Ir filialas ir atstovybė veikia pagal bendrovės patvirtintus nuostatus.

Šią temą pasirinkau, nes manau, kad tai gana įdomi tema. Svarbu ir tai, kad mano nuomone šis mano rašomas darbas turi praktinę reikšmę ne tik man, bet mano darbu gali pasinaudoti tie, kuriems bendrovės filialo ar atstovybės steigimas yra aktualus.

Šio darbo tikslas: išsamiai išsiaiškinti kaip steigiami bendrovės struktūriniai padaliniai – filialas ir atstovybė.

Siekiant tikslo keliami tokie uždaviniai:

• Išsiaiškinti kas turi priimti sprendimą dėl filialo ar atsovybės steigimo;

• Sužinoti kas ir kur registruoja bendrovės filialus ir atstovybes;

• Išsiaiškinti kokius reikia pateikti dokumentus norin įregistruot bendrobės fialialą ar atstovybę;

• Sužinoti kokius reikia pateikti dokumentus steigiant užsienio juridinio asmens ir kitos organizacijos filialą ar atstovybę;

• Sužinoti įregistravimui reikalingų dokumentų pateikimo tvarką;

• Išsiaiškinti steigimo išlaidas;

Tyrimo objektas: filialai ir atstovybės.

Šiame darbe naudojami metodai: norminių aktų analizė, lyginamasis metodas.Bendrovės filialas

Bendrovės filialas yra struktūrinis bendrovės padalinys, turintis savo buveinę ir atliekantis visas arba dalį bendrovės funkcijų.

Bendrovės filialo funkcijos yra savarankiškos ir nereikalingos nuolatinės sąveikos su kitais bendrovės padaliniais. Įstatymai nereikalauja, kad filialo buveinės adresas sutaptų su jį įsteigusios bendrovės buveinės adresu.

Vis dėlto, nepaisant gana didelio filialo savarankiškumo, bendrovės filialas nėra juridinis asmuo. Filialą įsteigusi bendrovė atsako pagal filialo prievoles, o filialas atsako pagal jį įsteigusios bendrovės prievoles. Filialas veikia pagal bendrovės patvirtintus nuostatus. Filialo veiklai vadovauja bendrovės paskirtas ir apibrėžtus įgaliojimus turintis filialo vadovas. Visa tai lemia, kad filialas yra tiesiogiai kontroliuojamas jį įsteigusios bendrovės.

Svarbu pažymėti, kad jeigu filialo vadovas sudarydamas sandorius viršija jam suteiktus įgaliojimus, tai šitai nepanaikina bendrovės atsakomybės už šiuos sandorius.

Tais atvejais, kai filialą steigia užsienio bendrovė, reikia nepamiršti Civilinio kodekso reikalavimo, pagal kurį bent vienas iš asmenų, veikiančių filialo vardu, turi gyventi Lietuvos Respublikoje.

Bendrovės atstovybė

Bendrovės atstovybė yra savarankiškas savo buveinę turintis bendrovės padalinys, turintis teisę:

1. atstovauti bendrovės interesams ir juos ginti;

2. sudaryti sandorius ir atlikti kitus veiksmus bendrovės vardu;

3. vykdyti eksporto ir importo operacijas, tačiau tik tarp užsienio juridinių asmenų ar kitų organizacijų, įsteigusių atstovybę, arba tarp su bendrove susijusių įmonių, įstaigų ar organizacijų ir atstovybės.

Skirtingai nei filialas, kuris gali vykdyti ūkinę komercinę veiklą, atstovybė tokios veiklos vykdyti negali.

Kaip nurodoma Civilinio kodekso komentare, bendrovės atstovybė greta pagrindinės savo funkcijos – atstovauti bendrovės interesams ir juos ginti bei sudaryti sandorius – gali atlikti ir kitus su tuo susijusius veiksmus. Sąvoka „kitus su tuo susijusius veiksmus“ reiškia veiksmus, kurie padeda vykdyti pagrindines bendrovės atstovybės funkcijas, taip pat sudaro prielaidas daryti tai tinkamai (pavyzdžiui, bendrovės atstovybė gali organizuoti reklamos kampanijas, mokyti dirbti bendrovės parduodama technika ir pan.).

Kaip ir filialas, atstovybė nėra juridinis asmuo. Atstovybę įsteigusi bendrovė atsako pagal atstovybės prievoles, o atstovybė atsako pagal bendrovės prievoles.

Atstovybė veikia pagal bendrovės patvirtintus nuostatus. Atstovybės darbą organizuoja ir jam vadovauja atstovybę įsteigusios bendrovės paskirtas atstovybės vadovas.

Kaip ir filialo atveju, bent vienas iš asmenų, veikiančių atstovybės vardu, turi gyventi Lietuvos
Respublikoje.

1. UŽSIENIO JURIDINIŲ ASMENŲ IR KITŲ ORGANIZACIJŲ FILIALŲ AR ATSTOVYBIŲ REGISTRO DUOMENYS IR INFORMACIJA

„1.Registre registruojami ir tvarkomi šie duomenys apie užsienio juridinių asmenų ir kitų organizacijų filialus ar atstovybes ir jų steigėjus:

1.1. filialo ar atstovybės kodas;

1.2. filialo ar atstovybės pavadinimas;

1.3. filialo ar atstovybės buveinė (adresas);

1.4. filialo ar atstovybės, duomenų ir dokumentų, jų pakeitimų įregistravimo ir išregistravimo datos;

1.5. filialo veikla;

1.6. duomenys apie filialo ar atstovybės valdymo organų narius, jų paskyrimo data, parašų pavyzdžiai;

1.7. duomenys apie steigėjo valdymo organų narius, jų paskyrimo (išrinkimo) datos ir duomenys apie asmenis, turinčius teisę steigėjo vardu sudaryti sandorius, jų paskyrimo data ir šių asmenų parašų pavyzdžiai;

1.8. taisyklė, pagal kurią asmenys veikia steigėjo vardu:

1.8.1. steigėjo vardu veikia vienas valdymo organas ir (ar) prokuristas;

1.8.2. kiekybinis atstovavimas;

1.9. filialo veiklos apribojimai:

1.9.1. apribota filialo veikla;

1.9.2. duomenys apie instituciją, priėmusią sprendimą dėl filialo veiklos apribojimo ir veiklos apribojimo panaikinimo;

1.9.3. sprendimo dėl filialo veiklos apribojimo ir veiklos apribojimo panaikinimo priėmimo (įsiteisėjimo) datos;

1.10. steigėjo veiklą reguliuojanti užsienio valstybės, išskyrus Europos Sąjungos valstybes nares ir kitas Europos ekonominės erdvės valstybes,teisė;

1.11. licencijuojama veikla, licencijos (leidimo) išdavimo data, numeris ir duomenys apie instituciją, išdavusią licenciją (leidimą), licencijos (leidimo) galiojimo sustabdymo ar panaikinimo data;

1.12. steigėjo pavadinimas;

1.13. steigėjo teisinė forma;

1.14. steigėjo teisinis statusas, jo įgijimo data;

1.15. steigėjo įstatinis (pasirašytas) kapitalas;

1.16. steigėjo likvidatoriaus ar likvidacinės komisijos paskyrimo data, duomenys apie likvidatorių ar likvidacinės komisijos narius (nurodomas ir likvidacinės komisijos pirmininkas), jų teisių ribos, parašų pavyzdžiai;

1.17. steigėjo pasibaigimo data;

1.18. filialo ar atstovybės veiklos nutraukimo pagrindas, organas, priėmęs sprendimą nutraukti veiklą, ir sprendimo priėmimo data.

2. Registre įrašoma ir tvarkoma ši informacija apie užsienio juridinių asmenų ir kitų organizacijų filialus ar atstovybes ir jų steigėjus:

2.1. užsienio valstybės registras, kuriame saugoma steigėjo byla;

2.2. steigėjo įregistravimo numeris (kodas) užsienio valstybės registre, įregistravimo data;

2.3. steigėjo buveinė;

2.4. steigėjo finansiniai metai, išskyrus tuos atvejus, kai steigėjas įregistruotas Europos Sąjungos valstybėje narėje ar kitose Europos ekonominės erdvės valstybėse;

2.5. steigėjo veikla;

2.6. steigėjo metinės finansinės atskaitomybės dokumentų, o įstatymų nustatytais atvejais – konsoliduotos finansinės atskaitomybės dokumentų pavadinimai ir jų pateikimo Registrui data, jeigu tokia atskaitomybė būtina pagal įstatymus, taikomus juridiniam asmeniui, užsienio juridiniam asmeniui ar kitai organizacijai;

2.7. duomenys apie notarą, patvirtinusį Registro tvarkytojui teikiamų duomenų tikrumą ir filialo ar atstovybės nuostatų atitiktį įstatymų reikalavimams (notaro vardas, pavardė, notarų biuras, notarinio registro numeris);

2.8. informacijos ir jos keitimo įrašymo datos;

2.9. filialo ar atstovybės, kurioje saugomi steigėjo steigimo dokumentai ir metinės finansinės atskaitomybės dokumentai, o įstatymų nustatytais atvejais – konsoliduotos finansinės atskaitomybės dokumentai, pavadinimas ir kodas, jeigu vienas steigėjas įsteigęs daugiau nei vieną filialą ar atstovybę;

2.10. šiuose Nuostatuose ir kituose teisės aktuose nustatytų dokumentų gavimo Registre datos;

2.11. Registro tvarkytojo filialo, kuriame saugoma filialo ar atstovybės dokumentų byla, pavadinimas. “

2. BENDROVĖS FILIALO STEIGIMO TVARKA

2.1.Juridinio asmens filialo nuostatai

„Juridinio asmens filialo teisnumą lemia jo nuostatai, nes tai yra savarankiškas struktūrinis juridinio asmens padalinys.

Tarp filialo ir juridinio asmens nėra atstovavimo teisinių santykių. Filialas yra struktūrinis juridinio asmens padalinys, galintis turėti tam tikrus, bet ne visus juridinio asmens požymius. Įstatymai filialus gali laikyti savarankiškais kitų teisinių santykių subjektais.

Kadangi juridinio asmens filialas yra struktūrinis juridinio asmens padalinys, svarbiais duomenimis, kurie turi būti nurodyti filialo nuostatuose, taip pat laikoma informacija apie filialą įsteigusį juridinį asmenį. Filialą įsteigusio juridinio asmens turi būti nurodyta: pavadinimas, teisinė forma, buveinė, juridinio asmens kodas ir registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys, taip pat kiti duomenys, nurodyti CK 2.44 straipsnyje. Filialo nuostatuose taip pat nurodoma juridinio asmens valdymo organas, valdyba, dalyvių susirinkimas ar panašiai, kuris turi

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 1372 žodžiai iš 4434 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.