Teisės sampratų įvairovė
5 (100%) 1 vote

Teisės sampratų įvairovė

TURINYS

1. ĮŽANGA lapas 3

1.1. Teisės samprata lapas 3

1.1.1. Teisės, kaip tikėjimo ar religijos, samprata lapas 4

1.1.2. Teisės kaip teisingumo ir tvarkos samprata lapas 6

1.1.3. Teisės kaip moralės bei dorovės samprata lapas 9

1.1.4. Teisės, kaip valstybės politikos, samprata lapas 10

1.1.5. Teisė kaip normatyvinė prievartinė tvarka lapas 12

1.1.6. Teisė kaip normatyvinė prievartinė tvarka lapas 13

2. IŠVADOS lapas 13

3. LITERATŪRA lapas 14ĮŽANGA

Teisės samprata

Tai kas tai yra teisė? Tai vienas sudėtingiausių teisės mokslo klausimų, į kurį atsakymo ieškoma daugelį šimtmečių, netgi tūkstantmečių.. Galbūt ir šiuo atžvilgiu teisės mokslas iš esmės skiriasi nuo kitų mokslų, kuriuose klausimas, kas yra jų dalykas, apskritai nekyla. Vokiečių filosofas I. Kantas kadaise šaipėsi iš teisininkų, negalinčių susitarti dėl svarbiausios jų profesinės sąvokos. Todėl, norint tiksliai apibrėžti ar nustatyti bendriausius teisės dėsningumus, jai tektų suformuluoti sąvoką, kuri gebėtų aprėpti ir prigimtinę, ir pozityvistinę bei sociologinę sąvokas. Trumpai apibūdinant, teisė – tai tokia elgesio laisvė, kurią nustato ar toleruoja teisinė bendruomenė. Teisės aktas – tai tautos, valstybės institucijų, pareigūnų ar pavienių asmenų tam tikra tvarka priimtas oficialus rašytinis dokumentas, kuriame suformuluotos teisės normos. Teisės norma – tai tautos arba kompetetingų valstybės institucijų sukurta ar sankcionuota, formaliai apibrėžta visuotinai privalomo elgesio taisyklė, kurios vykdymas garantuojamas santykio dalyvių abipuse nauda ir valstybės prievarta.

Tačiau jei yra teisės sąvoka, tai turi būti ir jos turinys, kurį reikėtų išnagrinėti norint geriau suprasti pačią savoką.

Protaujantis žmogus gyvenime visada veikia turėdamas tikslą ir jo siekdamas. Veikdamas savo tikslo link žmogus laikosi tam tikrų taisyklių, kurios vadinamos normomis. Pagal tikslus normos yra labai skirtingos, tačiau pagrinde jos skiriamos į dvi grupes: techninės normos (taisyklės) ir etinės normos. Techninė norma yra tokia taisyklė, kuri nusako, kaip siekti tikslo, kad jį pasiekti kuo efektyviau bei sulaukti geriausių rezultatų. Kiekvienas darbas, kurį atlieka žmogus, yra apibrėžtas techninėmis normomis, kurios pasako žmogui, kaip jam geriausiai atlikti tą darbą. Kadangi žmogaus darbų (ir tikslų) yra be galo daug, todėl ir techninių normų yra labai daug.

Tačiau siekdamas savo asmeninių tikslų žmogus susiduria su tokia problema, kaip tikslų prieštaravimas kitiems tikslams, kadangi vieno žmogaus tikslo siekimas trukdo kitam žmogui siekti savo tikslo. Iš to, kaip visuomenėje išsprendžiamas skirtingų tikslų susidūrimas galime spręsti apie žmonių veikimo papročius. Taisyklės, kurios nustato žmonių gyvenimo įvairių tikslų santykius, yra vadinamos etikos normomis (taisyklės).

Technikos normos yra žmogaus veikimo taisyklės atskiriems tikslams vykdyti, o etikos normos yra taisyklės, kurios padeda suderinti skirtingus žmonių tikslus. Šios skirtingos taisyklės nepakeičia vienos kitų, jos tik papildo viena kitą. Etikos normos riboja žmonių veiksmus vykdant technikos normas. Technikos normos kinta keičiantis atliekamam darbui, o tuo tarpu etikos normos visada galioja tos pačios. Etikos normos skiriasi įvairiais laikais ir įvairiose vietose, tačiau tuo pačiu laiku toje pačioje vietoje to paties žmogaus veiklai galioja nekintančios etikos normos.

Technikos normas žmogus gali vykdyti, tačiau gali ir nevykdyti. Nesilaikydamas darbo atlikimo taisyklių žmogus paprasčiausiai blogai atliks darbą ir pakenks sau pačiam. Etikos normos, kurios suderina įvairių žmonių tikslų siekimus, yra privalomos. Jos privalomos dėl paprastos priežasties: jei žmonės jų nesilaikys, tai trukdys ne tik savo, bet ir savo kaimynų darbus, trukdys svetimiems tikslams. Visuomenė, kurios pagrindu ir kuriamos etinės normos, pasmerks poelgį, prieštaraujantį toms normoms, o jų nevykdytojas turės savo poelgių padarinius atitaisyti. Etikos normas reikalauja vykdyti visuomenė, kurios nariais yra žmonės, todėl jos ir privalomos kiekvienam konkrečios visuomenės nariui.

Technikos normos yra objektyvios – gamtos reiškiniai vyksta pagal tam tikrus dėsnius, kuriems žmogus technikos atžvilgiu negali paprieštarauti. O etikos normų turinys dažniausiai yra subjektyvus: vienoks ar kitoks normos nevykdymas priklauso nuo žmogaus įsitikinimų, tikybinių pažiūrų, tautybės ir panašiai. Akivaizdu, jog teisė priklauso etikos normoms, tačiau kas yra teisė, jos turinys, dar nežinome. Norint nustatyti reiškinių sąvoką reikia nurodyti bendrą visiems tos rūšies reiškiniams požymį ir požymį, skiriantį tos rūšies reiškinius nuo kitų reiškinių.

Teisės, kaip tikėjimo ar religijos, samprata

Viduramžiai apima maždaug vieną tūkstantį metų ir chronologiškai yra įsiterpę tarp Antikos ir naujųjų laikų. Šis ilgas laikotarpis paženklina kylančios krikščioniškos europinės civilizacijos ir kultūros pradžią, didelės dvasinės kūrybos vyksmą. Vienok, ši kūryba buvo kitokia negu Antikoje ar renesanso metu, ji skiriasi ir nuo mūsų dienų kūrybos. Jos skiriamasis bruožas – teologinė viduramžių žmogaus mąstysena, nepajėgumas tinkamai
atskirti idealo reikalavimų nuo savo paties pastangų ir nuo tikrovės netobulumo. Viduramžių žmogaus gyvenimas, visi žmogaus veiksmai ir žygiai buvo apipinti religinėmis ceremonijomis ir persmelkti religinės dvasios.

Šventas Augustinas (354 – 430 ) – vienas keturių didžiųjų V.Bažnyčios mokytojų, įtakingiausių krikščionybės teologų – apmąstė socialinę tikrovę. Jis siekė visuomenės vientisumo. Šv. Augustinas tvirtino, kad žmonių turtinė nelygybė yra neišvengiamas socialinio gyvenimo reiškinys. Todėl visiškai beprasmiška siekti turtų sulyginimo: nelygybė tęsis tik tol, kol egzistuos žmonijos žemiškasis gyvenimas. Šv. Augustinas ramino žmones tuo, kad dorybingas žmogus, net ir būdamas vergijoje, yra laisvas sieloje. Priešingai esama su piktavališku žmogumi: nors jis karaliauja, bet yra niekingas savo ydų vergas (“Dievo valstybė”. IV.3). Šiuose apmąstymuose Šv.Augustinas rėmėsi viena pagrindinių krikščionybės idėjų – principine visų žmonių lygybe prieš Dievą. Šv. Augustinas pagal Krikščionybės dėsnį pripažino Dievą visų daiktų Kūrėju, kuris yra transcendentiškas, bet esti susijęs su sutvertais (sukurtais) daiktais. Remdamasis šiuo pagrindu, jis, nors ir pripažįsta teisingumą esant dorybe, bet skelbė, jog teisingumas tiek atskirame asmenyje, tiek valstybėje priklauso nuo klusnumo Dievui, kuris yra didžiausias teisingumo šaltinis.

Šv. Augustinas aiškiai nustatė senovėje pradėtą teisės klasifikaciją. Jis išskyrė teisės hierarchiją, sudarytą iš:

 amžinosios teisės (lex aeterna), kuri reiškia amžiną Dievo planą ir pasaulio dorovės santvarkos visumą. Veiksmas, žodis arba mintis, kurie yra priešingi tai amžinajai teisei, yra nuodėmingi;

 prigimtinės teisės (lex naturalis), kuri išreiškia dorovės dėsnį – nedaryk kitam tai, kas tau nemalonu;

 laikinosios teisės , kuri reiškia šio pasaulio įstatymų leidėjo valią duodamą pozityviąją teisę. Jos tikslas yra saugoti tvarką ir reguliuoti žmonių visuomeninį gyvenimą sankcijos priemone. Laikinosios teisės ribas apibrėžia amžinoji teisė .

Taigi, neatitinkantis amžinosios teisės įstatymas yra neteisė ir, kaip priešingas Dievo teisei, negali būti privalomas. Mūsų laikais, Konstitucijai prieštaraujantis teisės aktas Konstitucinio teismo sprendimu skelbiamas niekiniu. Todėl išmintingas įstatymų leidėjas visada atsižvelgia į žmogaus teises ir laisves – dabarties “amžinąją teisę”.

Šiuolaikinėje visuomenėje religija yra labai asmeniškas dalykas – jei nori tiki, jei nenori, netiki. Pažvelgus iš šalies susidaro įspūdis, jog religija yra kažkur šalia visuomenės gyvenimo, juolab, kad daugelis teisės sistemų į religiją tiesiogiai neatsižvelgia. Atskiram visuomenės individui religija gali būti reikšminga kaip asmeninis patyrimas, ekstaziškas nežinomos kilmės jausmas, kurį lydi nepaprasto netikrumo jausmas. Visuomenė stengiasi riboti kulminacinius išgyvenimus nukreipdama juos į tam specialiai skirtas aplinkas: bažnyčias, cerkves, klubus ir pan. Tokiose aplinkose susidaro religinės bendruomenės, atliekamos religinės apeigos. Religija tampa atsaku į esminius egzistencijos klausimus. Religija ir teisė egzistuoja nukreipdama religinius išgyvenimus, ribodama religinių aplinkų veiklą, tačiau šių dviejų reiškinių santykis turi ir kitą pobūdį – vadinamąją pilietinę religiją. Politinių institucijų kuriami “šventi” dokumentai (kaip, pavyzdžiui, konstitucijos), tam tikrų valstybės piliečių išaukštinimas – pagrindiniai “pilietinės” religijos požymiai. Ji įsitvirtina tuomet, kai valstybinės institucijos pradeda kurti šventumą. Sumaniai panaudota tikroji religija tampa pilietinės religijos pagrindu. Teisė taip pat gali tapti pilietinės religijos pagrindu. Tokį teisės virsmą lemia kai kurie teisinių bei religinių struktūrų panašumai. Religiją sudaro ideologija, psichologija, veiksmai, organizacijos ir normos. Panaši teisės struktūra dar labiau sustiprina įspūdį, jog teisė – tai tam tikra religija. Dar ir dabar yra valstybių, kurių teisinę sistemą galima laikyti religine-teisine. Gyvos religinės teisės pavyzdys – musulmonų teisė, kur visuomenės narių elgesį reglamentuoja nacionalinė religija, kuri privaloma kiekvienam esančiam tos šalies teritorijoje. Kiekvienas musulmonas dėl savo kasdieninių veiksmų yra atsakingas prieš dievą. Religinės-teisinės normos reglamentuoja kulto veiksmus ir žmogaus religines pareigas. Musulmonų teisės normos reglamentuoja visą žmogaus asmeninį gyvenimą, bausmes už jų nesilaikymą, civilinius-teisinius santykius ir dar daugiau individo veiklos sferų. Nepaisant gausybės archaiškų formų, islamo šalyse asmenines teises, šeimos santykius, paveldėjimą, dovanojimą ir kitus veiksmus reguliuoja šariato normos. Daugelyje islamo šalių galioja šariato baudžiamoji teisė. Pagrindinė tokios teisės egzistavimo priežastis yra tai, kad musulmonų teisė suteikia žmonėms bendruomenės pojūtį.

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 1513 žodžiai iš 4913 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.