Viešbučio adorus steigimas
5 (100%) 1 vote

Viešbučio adorus steigimas

VIEŠBUČIO “ADORUS” STEIGIMAS

Kursinis darbas

TURINYS

Įvadas 3 psl.

1. Esamos situacijos analizė 4 psl.

2. Viešbučio steigimo vieta 7 psl.

3. Apgyvendinimo įmonės tipas 8 psl.

4. Patalpos ir jų įrengimas 10 psl.

5. Viešbučio įregistravimas 15 psl.

6. Viešbučio padaliniai, jų funkcijos ir teikiamos paslaugos 17 psl.

7. Darbuotojai 21 psl.

8. Viešbučio „Adorus“ darbuotojų funkcijos 24 psl.

8. Rėmimas, reklama 27 psl.

9. Finansinė dalis 30 psl.

9.1. Pagrindiniai viešbučio veiklos rodikliai 31 psl. 10. Išvados 34 psl.

11. Naudota literatūra 35 psl.Įvadas

Kasmet Lietuvoje ir visame pasaulyje atsiranda vis daugiau viešbučių. Viešbučių verslo plėtimasis yra susijęs su turizmo verslo plėtote. Viešbučių veikla yra laikoma labai pelninga. Lietuvoje nemažą pajamų dalį valstybės biudžete sudarys pajamos iš viešbučių veiklos. Visa tai, ko reikalauja svečiai turi būti pateikiama jiems patogiausiu būdu. Viešbučio vadybos sėkmė priklauso nuo svečių priėmimo tarnybos, kambarių ūkio, techninių tarnybų, maitinimo ir rinkodaros skyrių nepriekaištingo darbo.

Spartūs ekonomikos pokyčiai, greita technologijų kaita, nauji iššaukiantys konkurentai verčia įmones skirti didelį dėmesį strateginiam įmonės vystymui, pasitelkus verslo planą. Sparčiai plėtoti Lietuvos viešbučių verslą skatina tai, kad Lietuva pradėjusi ilgą ir sudėtingą rinkos ekonomikos procesą: kuriamos bendros su užsienio partneriais įmonės, skatinamos užsienio investicijos. Atsidarius sienoms į Lietuvą atvyksta svečių, kurie lanko gimines, pažystamus, tvarko verslo reikalus, ir dažniausiai apsistoja viešbučiuose.

Todėl mūsų darbo tikslas:

1. išnagrinėti viešbučio steigimo galimybes Druskininkų mieste;

2. ištirti konkurencinę situaciją;

3. apžvelgti situaciją Lietuvoje ir Druskininkų mieste;

4. nurodyti reikalingus dokumentus viešbučio įregistravimui;

5. numatyti darbuotojų skaičių ir reklamos rūšis bei formas;

6. atlikti viešbučio vienerių metų finansinės veiklos analizę.

Pagrindinis mūsų steigiamo viešbučio veiklos tikslas – įgyvendinti verslo idėją ir gauti kuo didesnį pelną, teikiant kuo aukštesnės kokybės paslaugas bei aptarnavimą.

Pagrindinis verslo tikslas pirmaisiais egzistavimo metais įsitvirtinti rinkoje, kad būtų galima padengti išlaidas ir gauti kuo didesnį pelną.

1. Esamos situacijos analizė

Atvykstamasis turizmas. Per 2003 metų devynis mėnesius į Lietuvą atvyko 2865,3 tūkstančiai užsieniečių, t. y. 8,9 % mažiau nei per tą patį 2002 metų laikotarpį. Daugiausia lankytojų buvo iš kaimyninių šalių: Latvijos (28%), Rusijos (25%), Baltarusijos (14%), Lenkijos (10%). Sumažėjo lankytojų skaičius iš kaimyninių šalių : Rusijos (-23,8%), Latvijos (-9,3%), Baltarusijos (-20,2%), tačiau padidėjo lankytojų iš Vakarų Europos šalių: Ispanijos (52,8%), Italijos(49,3%), Austrijos(43,6%), Jungtinės Karalystės (38,9%), Vokietijos (17,8%).

1 pav.Atvykusiųjų į Lietuvą užsieniečių skaičius.

2003 m. pirmąjį pusmetį apgyvendinimo įmonėse apsistojo 6,2 procento daugiau svečių nei pernai per tą patį laikotarpį. Lietuvos apgyvendinimo įmonėse nakvojo 343,7 tūkst. svečių, iš jų 52,3 procento užsieniečių. Viešbučiuose apsistojo 223 tūkst., poilsio įstaigose – 36,2 tūkst., sveikatingumo įmonėse – 36,8 tūkst. svečių.

Viešbučiai, palyginti su praėjusių metų pirmu pusmečiu, sulaukė 0,9 procento daugiau svečių, tačiau užsieniečių apsigyveno 2,3 procento mažiau. Daugiausia svečių buvo iš Vokietijos – 22,5 tūkst. (15%), Lenkijos – 20 tūkst. (13%), Latvijos ir Estijos – 16,2 tūkst. (11%), Rusijos –15 tūkst. (10%), tačiau svečių iš kaimyninių šalių, palyginti su praėjusių metų pirmu pusmečiu, sumažėjo: iš Rusijos – 32%, Lenkijos – 6%, Latvijos – 8%. Padaugėjo svečių iš Vakarų Europos šalių: Jungtinės Karalystės – 81,6%, Austrijos – 37%, Ispanijos – 34%, Vokietijos – 5%. Sumažėjo Lietuvos viešbučių numerių užimtumas – pirmąjį šių metų pusmetį jis sudarė 30,5 procento, pernai tuo pačiu metu – 33,5 procento..

1 lentelė

Pagrindiniai turizmo rodikliai apgyvendinimo sferoje per paskutinius tris metus

Apgyvendinimas

2002 m. 2003 m. 2004 m.

Turistų viešbučiuose ir moteliuose skaič.

(tūkst.) 498.80 559.80 788.10

Nakvynių skaič. viešbučiuose ir moteliuose (tūkst.) 1049.9 1107.9 1642.1

Tai rodo, kad atvykstamasis turizmas populiarėja ir didėja svečių susidomėjimas mūsų šalimi, todėl jų atvykimas skatina viešbučių veiklos plėtrą.

2 lentelė

Viešbučio tipo įmonių skaičius Lietuvoje 2002 m., 2003 m., 2004 m.

Apgyvendinimo įmonės 2002 m. 2003 m. 2004 m.

Apgyvendinimo įmonių skaičius iš viso 548 574 637

Viešbučiai ir moteliai 247 270 317

Iš lentelėje pateiktų duomenų matyti, kad apgyvendinimo paslaugas teikiančių įmonių skaičius Lietuvoje didėja, tame tarpe ir viešbučių.

Lietuvos Respublikos Turizmo Įstatymo Pakeitimo
įstatymas apibrėžia apgyvendinimo paslaugos sąvoką – būtinas apgyvendinimui sąlygas ir veiklos, kuria tenkinami turisto nakvynės ir higienos poreikiai, rezultatą. Įstatymo penktame skirsnyje nurodomi turizmo paslaugų teikėjai:

1. juridiniai asmenys, teikiantys viešbučio tipo ar specialaus apgyvendinimo paslaugas;

2. fiziniai asmenys, teikiantys nakvynės ir pusryčių ar kaimo turizmo paslaugas;

3. fiziniai ar juridiniai asmenys, teikiantys turistinės stovyklos paslaugas;

4. fiziniai ir juridiniai asmenys, teikiantys apgyvendinimo paslaugas laivuose ir keltuose (toliau – laivuose).

Viešbučiai grupuojami pagal tipus, esamą dydį, buvimo vietą, aptarnavimo ir komforto lygį, eksplotacijos pobūdį, turto nuosavybės ir valdymo formas. Kai kurie viešbučiai skirstomi atsižvelgiant į vietą, kurioje pastatyti vietą ir paskirtį:

– komerciniai;

– oro uosto;

– rezidenciniai;

– kazino;

– kurortiniai ( kurortiniuose viešbučiuose turi būti puikiai suplanuotos pasilinksminimo paslaugos, laisvalaikis ir maitinimas (viešbučiai Palangoje, Trakuose, Nidoje, Druskininkuose).

Pagal aptarnavimo ir komforto lygį viešbučiai skirstomi į klases. Išskiriamos 3 pagrindinės viešbučių klasės:

Deluxe Class- prabangi klasė

First Class- pirma klasė

Tourist class- turistinė klasė.

Atsižvelgiant į tam tikrus skirtumus, dar galima išskirti tarpinius prabangius ir pirmos klasių lygius: aukštesnį (superior) ir žemesnį (moderate).

Visame pasaulyje viešbučiai klasifikuojami suteikiant jiems žvaigždutes pagal Pasaulinio turizmo organizacijos (WTO- World Tourism Organisation) standartą. Tai daroma, norint paslaugų vartotojus informuoti apie paslaugų kokybę, sudaryti jiems galimybę rinktis ir gauti pageidaujamo lygio paslaugas (P. Norvaišienė, 2003). Lietuvoje klasifikavimo sistemoje yra naudojama penkių žvagždučių vertinimo skalė. Apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo reikalavimus, klasės suteikimo, panaikinimo, kontrolės ir pažymėjimo (sertifikato) formą bei išdavimo tvarką nustato Lietuvos valstybinis turizmo departamentas pagal Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacijos rekomendacijas. Klasifikacijai atlikti sudaroma speciali komisija ir patvirtinami jos nuostatai. Klasifikavimas yra labiau orentuotas į pastato inžinerines, technines charakteristikas ir jeigu viešbutis yra įrengtas nekokybiškai, tai patalpos neklasifikuojamos (paprastai viešbučio įrengimo kokybė rodo pastato tinkamumą klasifikacijai).

Viešbučiai Lietuvoje yra skirstomi pagal dydį:

– maži-iki 25 kambarių;

– vidutinio dydžio-25-100 kambarių;

– dideli –101-299 kambarių;

– daugiau nei 300 kambarių.2. Viešbučio steigimo vieta

Viešbutį “Adorus“ steigsime Druskininkų kurorte, kuris yra nedidelis miestas, traukiantis turistus ne tik iš Lietuvos, bet ir iš įvairių pasaulio valstybių . Šiuo metu Druskininkuose gana sėkmingai savo veiklą vysto viešbučiai, sanatorijos, kuriose rekonstruojamos patalpos, siekiant pritraukti kuo daugiau svečių bei suteikti kuo geresnės kokybės paslaugų (apgyvendinimo, maitinimo, poilsio ir kt.). 2004 m. sausio 29 d.vyko miesto savivaldybės organizuojama konferencija “Lietuva prasideda nuo Druskininkų: Druskininkų savivaldybės 2004-2013 m. plėtros strateginio plano socialinės ekonominės situacijos pristatymas”, kurios metu buvo pristatyta visa informacija apie dabartinę situaciją Druskininkuose bei numatyta Druskininkų kurorto plėtros tendencijos ir svarbiausi tikslai.

Vadinasi, miesto valdžia puikiai suvokdama, jog šis miestas turi kurorto statusą ir kad miesto ateitis- turizmo verslas, gerina turizmo infrastruktūrą. Rekonstruojami seni, apleisti pastatai, kuriuose įsikurs viešbučiai ir teiks apgyvendinimo, maitinimo, poilsio paslaugas. Jau pradėti vykdyti keletas didelių projektų, turėsiančių pritraukti tiek vietinius turistus, tiek užsienio svečius. Tai vandens pramogų parkas, kuris šiuo metu yra sparčiai statomas. Sėkmingai savo veiklą vysto modernizuotos ir atnaujintos gydyklos. Reikėtų įvertinti ir tai, kad Druskininkų mieste ruošiami geri turizmo ir viešbučių specialistai, kurie galės prisijungti prie viešbučių veiklos organizavimo.Visa tai galėtų sukurti gerą ir patrauklų turizmo produktą, patiriant kuo mažiau išlaidų, ir labiau įsitvirtinant rinkoje.

Konkrečią vietą viešbučio steigimui pasirinkome miesto centrą, t.y. Maironio gatvę. Mūsų nuomone, ši vieta yra strategiškai svarbi, nes netoli nuo mūsų planuojamo įrengti viešbučio yra kiti svarbūs miesto objektai, t.y. Druskininkų miesto gydyklos, statomas Vandens atrakcionų parkas, miesto pramogų aikštė, kurioje organizuojami pagrindiniai renginiai ir koncertai, ir kt. Pagal Lietuvoje vyraujančiają viešbučių klasifikaciją, mūsų viešbutis sieks gauti 3 žvaigždučių kategoriją.

3. Apgyvendinimo įmonės tipas, kambarių skaičius ir paslaugos

Mūsų viešbutis bus nedidelis, siūlantis įvairius turistams patogumus. Kambariuose bus įrengtos vonios, kiekviename kambaryje bus telefonai, siūlysime maitinimo paslaugas, bus galima išsikeisti valiutą. Viešbutyje bus įrengta 30 kambarių:

 10 vienviečių;

 15 dviviečių;

 5 liukso klasės kambariai.

Mūsų viešbutis teiks tokias nemokamos paslaugos :

– informacijos suteikimas;

– internetas;

– asmeniniai seifai kambaryje;

– gydytojo
si iškvietimas;

– svečio žadinimas;

– svečių daiktų saugojimas saugojimo kamerose;

– korespondencijos pristatymas.

Informacija viešbučio “Adorus” svečiams bus teikiama apie autobusų tvarkaraščius, mieste esnčius restoranus, barus, naktinius klubus, taip pat bus teikiama informacija apie kelionių agentūras, bankus, vaistines, batų parduotuves, didžiuosius prekybos centrus.

Mokamos paslaugos :

– maitinimas į numerį;

– mini baras numeryje

– restorano paslaugos;

– baro paslaugos;

– įvairūs užsakomieji vakarėliai švenčių proga;

– kirpyklos, kosmetikos kabinetų paslaugos;

– prekyba suvenyrais;

– kopijavimo paslaugos;

– skalbimo, cheminio valymo paslaugos.

Viešbutį įrengsime taip, kad teikiamos paslaugos tenkintų ir išrankaiusių klientų poreikius. Viešbučio numeriuose svečiai ras visą reikalingą informaciją apie teikiamų paslaugų įvairovę. Informacionė medžiaga bus parašyta keliomis užsienio kalbomis ( anglų, vokiečių, rusų, lenkų, lietuvių). Informacinėje medžiagoje bus rašoma :

1) reklaminis bukletas apie viešbutį su viešbučio kambarių kainomis;

2) teikiamas paslaugas;

3) telefoninio ryšio informacija;

4) priešgaisrinė informacija ir evakuacijos planai;

5) kambario mini baro sudėtis ir kainos;

6) pusryčių meniu;

7) skalbimo ir cheminio valymo paslaugų kainos.

Mūsų viešbutyje bus taikomos palankios ir nedidelės kainos atvykstantiems svečiams, o vaikams iki 4 metų nakvynė ir pusryčiai bus nemokami, vaikams nuo 4 metų iki 10 metų nakvynė ir pusryčiai- 45 litai.

Greta mūsų viešbučio teikiamų paslaugų atvyksiantis svečias galės išbandyti mūsų kurortiniame miestelyje sanatorijų siūlomas gydomąsias paslaugas, kurios padės atsipalaiduoti, įgauti daugiau jėgų. Mes sudarysime sutartis su Vandens atrakcionų parku ir Druskininkų miesto gydyklomis, kurios mūsų viešbučio svečiams galės pasiūlyti: gydomojo purvo vonias, mineralines vonias, perlines vonias, vaistažolių vonias, angliarūgštės vonias, terpentino vonias, vertikalias vonias, povandeninį masažą, cirkuliarinį ir Šarko dušus, mineralinio vandens baseiną su oro ir vandens srovėmis, garinę pirtį ir geriamąjį mineralinį vandenį.

4. Patalpos ir jų įrengimas

Mūsų steigiamam viešbučiui įsigysime pastatą už 500 tūkstančių litų,kuriame turėsime įrengti viešbučiui reikalingas patalpas: maitinimo (restorano), apgyvendinimo, vonios patalpas.

Viešbutis yra įmonė, kurioje apgyvendinimo paslaugas teikiamos tam tikslui skirtame statinyje su specialiai suplanuotomis patalpomis, taip pat inžinerine įranga, bei reikalinga įranga apgyvendinimo paslaugoms teikti. Kambariai turi būti sunumeruoti, turėti bendrą komercinį valdymą.Kambarių turi būti ne mažiau už nustatytą minimalų kiekį.Įmonė, norinti teikti viešbučio tipo apgyvendinimo paslaugas, registruojama turizmo paslaugų register. Jai išduodamas pažymėjimas (sertifikatas ), jeigu atitinka šiuos minimalius reikalavimus:

1. specialiai įrengta mažiausiai 10 vienviečių (mažiausias plotas –8 kv.m) ir dviviečių (mažiausias plotas – 12 kv.m) kambarių (numerių) viešbutyje.

2. kiekviename kambaryje atskirai įrengta vonios (dušo) patalpa (mažiausias plotas-2,3kv.m) arba praustuvas, teikiamas karštas ir šaltas vanduo.

3. įrengta mažiausiai 2 bendro naudojimo patalpos asmens higienos (sanitarijos) poreikiams 10 apgyvendinimo vietų (jeigu nėra šios įrangos kambariuose)

4. įrengta speciali bendro naudojimo patalpa maitinimui ir poilsiui arba atskiros patalpos šioms paslaugoms teikti.

5. įrengta virtuvė maistui ruošti ir tiekti.

6. įrengta priėmimo patalpa su telefono ryšiu, informacine ir registravimo apskaitos sistema.

7. įrengti sandėliai ir atskira patalpa darbuotojams;

8. viešbutyje sudarytos sąlygos teikti maitinimo paslaugas (užsakymus ) kambariuose (numeriuose);

9. kambariai kas dieną tvarkomi ir valomi;

10. patalpos atitinka bendro saugumo, priešgaisrinio saugumo ir higienos normų reikalavimus;

11. darbuotojai turi einamas pareigas atitinkantį kvalifikacinį pasirengimą.

Patalpų įrengimo reikalavimus ir pažymėjimo (sertifikato) formą bei išdavimo (panaikinimo) tvarką nustato Viešbučių tipo apgyvendinimo paslaugų teikimo taisyklės . Šias taisykles tvirtina Vyriausybė arba jos įgaliota institucija.

Viešbutis “Adorus” įsigys patalpų įrengimui visas reikalingas priemones: buities reikmenis, kambarių baldus,virtuvės įrangą. 3 lentelėje yra pateikiama numatomų pirkti priemonių kiekis, vieneto kaina ir įsigijimo išlaidos.

3 lentelė

Viešbučio “Adorus” patalpų bei reikalingų priemonių įsigijimas

Pavadinimas

Kiekis (vnt.)

Vnt. Kaina

(litais)

Įsigijimo išlaidos

(litais)

Lovos 40 800 32000

Stalas 30 300 9000

Kėdė 40 200 8000

Drabužių spinta 30 900 27000

Spintelė 60 160 9600

Minkštasis kampas 3 1200 3600

Televizorius 30 800 24000

Elektrinis virdulys 5 80 400

Veidrodis 60 140 8400

Šviestuvas 90 85 7650

Vonios ir tualeto įranga 35 800 28000

Paveikslas 40 80 3200

Telefonas 35 200 7000

Augalai 10 50 500

Kasos aparatas 1 2000 2000

kompiuteris 4 1800 7200

spausdintuvas 1 345 345

faksas 1 700 700

Kopijavimo aparatas 1 540 540

Automobilis (naudotas) 1 5000 5000

Staliukas kopijavimo aparatui 1 100 100

Raštinės reikmenys – – 200

Ūkio
reikmenys – – 200

Suma litais – – 184635

Kadangi viešbučio veikla yra neįmanoma be apgyvendinimo paslaugų teikimo,todėl mūsų viešbučiui reiks įsigyti reikalingų buities reikmenų.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 2101 žodžiai iš 6934 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.