M wėberio biurokratija
5 (100%) 1 vote

M wėberio biurokratija

1121314151

Turinys

ĮVADAS…………………………………………………………………………………………………………………..3

1. AB „TEO LT……………………………………………………………………………………………………….4

1.1. Vizija…………………………………………………………………………………………………….4

1.2. Misija…………………………………………………………………………………………………….5

1.3. Vertybės…………………………………………………………………………………………………5

2. FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ…………………………………………………………………………..6

2.1. Balansas…………………………………………………………………………………………………6

2.2. Pelno (nuostolių) ataskaita……………………………………………………………………….7

2.3. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita…………………………………………………………..7

2.4. Pinigų srautų ataskaita……………………………………………………………………………..8

2.5. Aiškinamasis raštas…………………………………………………………………………………8

3. AB „TEO LT“ 2007 METŲ FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ…………………………………9

3.1. Balansas………………………………………………………………………………………………..9

3.2. Pelno (nuostolių) ataskaita……………………………………………………………………..10

3.3. Pinigų srautų ataskaita…………………………………………………………………………..11

3.4. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita…………………………………………………………13

3.5. Aiškinamasis raštas……………………………………………………………………………….14

IŠVADOS……………………………………………………………………………………………………………….24

LITERATŪRA………………………………………………………………………………………………………..25

PRIEDAI:

1 priedas. Pavyzdinė balanso forma.

2 priedas. Pavyzdinė pilnos pelno (nuostolių) ataskaitos forma.

3 priedas. Pavyzdinė nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos forma.

4 priedas. Pavyzdinė pinigų srautų ataskaitos forma.

ĮVADAS

Baigiantis metams įmonės vadovai bei kiti suinteresuotieji asmenys paprastai nori sužinoti atsakymus į tokius svarbius klausimus apie įmonę: Ar sėkmingai ji vykdė veiklą konkrečiu laikotarpiu? Kokia šiuo metu yra įmonės užimama pozicija? Netiesiogiai atsakymus į šiuos klausimus galite rasti tarpinėje ir metinėje finansinėje atskaitomybėje.

Finansinė atskaitomybė padeda informacijos vartotojams tinkamai įvertinti įmonės finansinę padėtį: galimybę laiku atsiskaityti su partneriais, grąžinti skolas, išmokėti dividendus, įvertinti galimus rinkos pasikeitimus, įmonės veiklos rezultatus, spręsti apie įmonės galimybę konkuruoti. Vadinasi, pagrindinis finansinės atskaitomybės tikslas yra patenkinti informacijos vartotojų (įmonės savininkų, valdžios institucijų, kreditorių bei kitų vartotojų) poreikius, gauti teisingą informaciją apie įmonės finansinę būklę, veiklos rezultatus bei pinigų srautus. Ne mažiau svarbu įvertinti tai, jog finansinė atskaitomybė ir su ja susiję dokumentai yra vieni svarbiausių informacijos šaltinių pritraukiant naujas investicijas į bendrovės veiklą, vertinant ir kuriant bendrovės veiklos optimizavimo schemas.

Ne išimtis ir AB „TEO LT“. Ši įmonė taip pat rengia finansinę atskaitomybę.

Taigi, šio darbo tikslas – išsiaiškinti AB „TEO LT“ finansinės atskaitomybės ypatumus.

Uždaviniai:

• susipažinti su įmone;

• surinkti duomenis ir juos pateikti;

• pateikti išvadas.

1. AB „TEO LT“

TEO įmonių grupė yra didžiausia Lietuvos plačiajuosčio interneto prieigos ir balso telefonijos paslaugų teikėja, siūlanti integruotas telekomunikacijų, IT ir TV paslaugas gyventojams ir verslui.

TEO įmonių grupė yra didžiausios Šiaurės ir Baltijos šalių telekomunikacijų bendrovės „TeliaSonera AB“ įmonių grupės dalis.

Savo veiklą 1992 m. pradėjusi kaip valstybinė įmonė „Lietuvos telekomas“, 1998 m. Bendrovė buvo privatizuota, 60 proc. jos akcijų įsigijus tuomet Švedijos įmonės „Telia“ ir Suomijos įmonės „Sonera“ konsorciumui „Amber Teleholding A/S“.

Per keletą metų po privatizacijos Bendrovė sugebėjo iš senos monopolinės valstybinės įmonės tapti viena moderniausių telekomunikacijų bendrovių Rytų ir Vidurio Europoje, orientuotų į klientą, tvirtai pirmaujančia įvairiose Lietuvos telekomunikacinių paslaugų rinkose.

2006 m. bendrovė pakeitė pavadinimą iš AB „Lietuvos telekomas“ į TEO LT, AB.

Šiandien bendrovė užima lyderio pozicijas interneto, duomenų perdavimo bei fiksuotojo telefono ryšio rinkose. Esami bendrovės pajėgumai leidžia pasiūlyti klientams pačias moderniausias technologijas, nenusileidžiant pažangiausiems pasaulio telekomunikacijų rinkos žaidėjams.
Nuo 2006 m. bendrovė teikia skaitmeninės interaktyviosios televizijos, pagrįstos IP technologijomis (IPTV), paslaugą.

Per antrinę įmonę UAB „Lintel“ bendrovė valdo didžiausią pagal verslo apimtis ir moderniausią pagal technologijas bei vadybą kontaktų centrą Lietuvoje.

Kita antrinė įmonė UAB „Baltic Data Center“ yra duomenų centrų ir informacinių sistemų valdymo lyderė Baltijos šalyse.

2008 m. sausį įsigyta UAB „Nacionalinė skaitmeninė televizija“ siūlo skaitmeninės antžeminės televizijos (DVB-T) paslaugas.

1.1. Vizija

TEO vizija – būti geriausiu partneriu bendraujant su nuolat kintančiu pasauliu. Pasitelkdama moderniausias technologijas, bendrovė suteikia savo klientams galimybę pasiekti žmones, žinias ir pramogas.

1.2. Misija

Kurti vertę akcininkams ir klientams, teikiant profesionalias ir kokybiškas telekomunikacijų, TV ir IT paslaugas.

1.3. Vertybės

• Atvirumas

Siekia atvirai bendrauti ir yra atviri naujovėms bei pokyčiams.

• Atsakingumas

Santykius su klientais, bendradarbiais ir visuomene grindžia atsakingumo principu ir laikosi duoto žodžio.

• Veiklumas

Suvokia verslo aplinką ir kuria vertę vartotojams ir akcininkams.

• Bendradarbiavimas

Su klientais ir kolegomis bendrauja pagarbiai ir geranoriškai.

2. FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ

Finansinė atskaitomybė – finansinių duomenų apie įmonės (pelno siekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų (ir neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų, jei sudaryti finansinę atskaitomybę juos įpareigoja teisės aktai arba jie patys nusprendžia sudaryti finansinę atskaitomybę)) finansinę būklę, veiklos rezultatus, pinigų srautus bei jų aiškinimo periodinis parengimas nustatyta forma. Finansinės atskaitomybės tikslas – patenkinti informacijos vartotojų poreikius gauti teisingą informaciją apie įmonės finansinę būklę, veiklos rezultatus ir pinigų srautus.

Finansinės atskaitomybės tikslas – patenkinti informacijos vartotojų poreikius gauti teisingą informaciją apie įmonės finansinę būklę, veiklos rezultatus bei pinigų srautus.

Finansinę atskaitomybę sudaro:

• balansas;

• pelno (nuostolių) ataskaita;

• nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita;

• pinigų srautų ataskaita;

• aiškinamasis raštas.

2.1. Balansas

Balansas – finansinė ataskaita, kurioje parodomas visas įmonės turtas, nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną.

Balanse pateikta informacija turi išsamiai ir teisingai parodyti įmonės turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų būklę. Balanse turi būti pateikta tokia informacija:

• nematerialusis turtas;

• materialusis turtas;

• finansinis turtas;

• atsargos ir nebaigtos vykdyti sutartys;

• gautinos sumos;

• pinigai ir jų ekvivalentai;

• kapitalas ir rezervai;

• finansinės ilgalaikės skolos;

• trumpalaikės prekybos skolos ir kitos trumpalaikės mokėtinos sumos;

• pelno mokesčio įsipareigojimas;

• atidėjimai.

2.2. Pelno (nuostolių) ataskaita

Pelno (nuostolių) ataskaita finansinė ataskaita, rodanti įmonės pajamas, išlaidas ir pelną per ataskaitinį laikotarpį.

Paprasčiausia pelno ataskaita pateikia tik pajamas, išlaidas, jų sumas, ir grynąjį pelną – pajamų ir išlaidų skirtumą. Tačiau dažnai naudojamos sudėtingesnės ataskaitos, kuriose apskaičiuojami kai kurie tarpiniai rezultatai:

• bendrasis pelnas, gaunamas iš pardavimų pajamų išskaičiavus pardavimo savikainą;

• tipinės veiklos pelnas (kartais – tiesiog veiklos pelnas), gaunamas iš bendrojo pelno išskaičiavus veiklos sąnaudas (pavyzdžiui, administracines sąnaudas);

• įprastinės veiklos pelnas, gaunamas iš tipinės veiklos pelno išskaičiavus finansinės ir investicinės veiklos nuostolius (arba pridėjus pelną);

• pelnas prieš apmokestinimą, gaunamas iš įprastinės veiklos pelno išskaičiavus ypatinguosius straipsnius (pajamas ir išlaidas, nesusijusias su tiesiogine įmonės veikla).

2.3. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita – finansinė ataskaita, kurioje pateikiama informacija apie nuosavo kapitalo pasikeitimus per ataskaitinį laikotarpį.

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitoje parodomi visi nuosavo kapitalo pokyčiai.

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitoje turi būti nurodyta:

• nuosavo kapitalo straipsniai ataskaitinio ir lyginamojo laikotarpių pradžioje ir pabaigoje;

• apskaitos politikos pakeitimo rezultatas;

• klaidų taisymo rezultatas;

• perskaičiuoti (atsižvelgiant į 5.2 ir 5.3 papunkčiuose nurodytus koregavimus) nuosavo kapitalo straipsniai ataskaitinio laikotarpio pradžioje;

• ilgalaikio materialiojo turto perkainojimo rezultatas;

• finansinio turto perkainojimo rezultatas;

• savos akcijos;

• kitas pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai);

• ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai);

• paskelbti dividendai ir kitos su pelno paskirstymu susijusios išmokos;

• įstatinio kapitalo padidėjimas / sumažėjimas bei likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje;

• rezervų pasikeitimai bei likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje.

Įmonės, jei reikia, pildydamos ataskaitos formą, gali praleisti eilutes ar stulpelius, kurių
reikšmės lygios nuliui, arba įrašyti papildomą informaciją.

Informacija apie reikšmingas nuosavo kapitalo pokyčių sumas turi būti atskleista finansinės atskaitomybės aiškinamajame rašte.

2.4. Pinigų srautų ataskaita

Pinigų srautų ataskaita – finansinė ataskaita, kurioje nurodomos įmonės ataskaitinio laikotarpio pinigų ir pinigų ekvivalentų įplaukos bei išmokos.

2.5. Aiškinamasis raštas

Aiškinamasis raštas – metinės finansinės atskaitomybės dalis, kurioje paaiškinamos balanse, pelno (nuostolių), pinigų srautų ir nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitose nurodytos sumos, taip pat atskleidžiama papildoma reikšminga informacija, kuri nepateikta finansinės atskaitomybės ataskaitose. Į aiškinamąjį raštą įtraukiama verslo apskaitos standartų reikalaujama pateikti informacija, taip pat kita informacija, būtina teisingai parodyti įmonės finansinę būklę, veiklos rezultatus ir pinigų srautus.

3. AB „TEO LT“ 2007 METŲ FINANSINĖ

ATSKAITOMYBĖ

TEO įmonių grupės konsoliduota finansinė atskaitomybė yra parengta pagal ES priimtus Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus.

Auditoriai netikrino TEO įmonių grupės 2007 m. sausio – birželio finansinės atskaitomybės. 2006 m. gruodžio 31 d. Bendrovės įmonių grupės finansinės ataskaitos yra auditorių patikrintos.

3.1. Balansas

TEO įmonių grupės balansasas (tūkst. litų)

1 lentelė

TURTAS 2007-06-30 2006-12-31

Ilgalaikis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas 622 091 644 164

Ilgalaikis nematerialusis turtas 29 328 33 538

Kitas ilgalaikis turtas 3 609 4 951

655 028 682 653

Trumpalaikis turtas

Atsargos 8 919 8 154

Gautinos sumos, išankstiniai mokėjimai ir sukauptos pajamos 114 112 248 719

Gautina pelno mokesčio trumpalaikė dalis 822 723

Terminuotos investicijos 60 257 40 419

Investicijos, skirtos prekiauti 33 554 34 287

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 223 326 232 581

Turtas, skirtas parduoti 575 1515

441 565 566 398

TURTAS IŠ VISO: 1 096 593 1 249 051

NUOSAVYBĖ 2007-06-30 2006-12-31

Akcininkų nuosavybė

Įstatinis kapitalas 814 913 814 913

Nuosavos akcijos (120 000) (120 000)

Įstatymo numatytas rezervas 81 499 81 499

Valiutų perkainojimo skirtumai 8 (1)

Nepaskirstytas pelnas 208 356 333 301

984 776 1 109 712

NUOSAVYBĖ IŠ VISO: 984 776 1 109 712

ĮSIPAREIGOJIMAI

Ilgalaikiai įsipareigojimai

Paskolos 7 345 7 764

Atidėto pelno mokesčio įsipareigojimai 13 739 17 481

Subsidijos 3 554 4 727

Ateinančių laikotarpių pajamos 1 932 2 634

26 570 32 606

77 360 94 690

Trumpalaikiai įsipareigojimai

Prekybos, kitos mokėtinos sumos ir sukaupti įsipareigojimai 77 360 94 690

Trumpalaikiai pelno mokesčio įsipareigojimai 7 056 11 140

Paskolos 831 818

Įsipareigojimai, susiję su turtu, skirtu parduoti – 85

85 247 106 733

ĮSIPAREIGOJIMAI IŠ VISO: 111 817 139 339

NUOSAVYBĖ IR ĮSIPAREIGOJIMAI IŠ VISO: 1 096 593 1 249 051

3.2. Pelno (nuostolių) ataskaita

TEO įmonių grupės pelno (nuostolių) ataskaita (tūkst.. litų)

2 lentelė

2007 m. balandis-birželis 2006 m.

balandis-birželis 2007 m. sausis-birželis 2006 m. sausis-birželis

Pajamos 192 981 181 750 378 786 362 159

Kitos įplaukos 710 695 1 840 1 498

Su darbuotojais susijusios sąnaudos (40 036) (31 084) (76 301) (61 083)

Tinklų sujungimo sąnaudos (31 023) (26 429) (56 919) (49 897)

Kitos veiklos sąnaudos (39 616) (34 693) (78 606) (70 158)

Nusidėvėjimas, amortizacija ir vertės

sumažėjimas (42 037) (51 643) (84 476) (104 859)

Kitas pelnas (nuostolis), grynąja verte 3 001 1 467 3 402 2 882

Veiklos pelnas 43 980 40 063 87 726 80 542

Finansinės pajamos 3 203 1 053 5 851 2 071

Finansinės sąnaudos (150) (472) (294) (1 001)

Finansinės veiklos rezultatas, grynąja verte 3 053 581 5 557 1 070

Asocijuotų įmonių rezultato dalis – 1 – 41

Pelnas, neatskaičiavus pelno

mokesčio 47 033 40 645 93 283 81 653

Pelno mokestis (7 883) (7 377) (16 255) (15 822)

Tęsiamos veiklos laikotarpio pelnas 39 150 33 268 77 028 65 831Nutraukta veikla:

Nutrauktos veiklos laikotarpio pelnas

(nuostolis) (2) – – (748)

Laikotarpio pelnas 39 148 33 268 77 028 65 083

Priskirtinas:

Bendrovės akcininkams 39 148 33 268 77 028 64 955

Mažumai – – – 128

39 148 33 268 77 028 65 083

Vienai akcijai tenkantis Bendrovės

akcininkams priskirtinas pelnas (litais) 0,050 0,043 0,099 0,084

3.3. Pinigų srautų ataskaita

TEO įmonių grupės pinigų srautų ataskaita (tūkst. litų)

3 lentelė

2007 m. sausis-birželis 2006 m. sausis-birželis

Įprastinė veikla

Tęsiamos veiklos laikotarpio pelnas 77 028 65 831

Koregavimai:

Pelno mokestis 16 255 15 822

Nusidėvėjimas, amortizacija ir vertės sumažėjimas 84 476 104 859

Asocijuotų įmonių rezultato dalis – (41)

Kitas pelnas ir nuostolis (3 402) (6 339)

Palūkanų pajamos (7 182) (3 318)

Palūkanų sąnaudos 169 318

Kiti nepiniginiai straipsniai 913 609

Apyvartinio kapitalo pasikeitimai (išskyrus dukterinių įmonių įsigijimo

ir

pardavimo efektą):

Atsargos (765) 196

Prekybos ir kitos gautinos sumos (12 588) (12 635)

Prekybos ir kitos mokėtinos sumos bei ateinančių laikotarpių pajamos 1 047 (8 108)

Pinigų srautai iš įprastinės veiklos 155 951 157 194

Sumokėtos palūkanos (181) (316)

Gautos palūkanos 6 684 3 787

Sumokėti pelno mokestis (23 995) (17 774)

Grynieji pinigų srautai iš įprastinės veiklos 138 459 142 891

INVESTICINĖ VEIKLA

Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto pirkimas (80 627) (28 677)

Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto pardavimas 3 060 71 934

Terminuotų investicijų pokytis grynąja verte (18 757) 71 827

Dukterinių įmonių įsigijimas – (5 062)

Dukterinių įmonių pardavimas 989 11 695

Gauti dividendai – 47

Sugrąžinta (suteikta) paskola 150 000 (100 000)

Grynieji pinigų srautai iš investicinės veiklos 54 665 21 764

FINANSINĖ VEIKLA

Grąžintos paskolos (406) (5 457)

Akcininkams išmokėti dividendai (201 973) (124 291)

Grynieji pinigų srautai iš finansinės veiklos (202 379) (129 748)

Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas) (9 255) 34 907

PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ PASIKEITIMAS

Laikotarpio pradžioje 232 581 149 601

Padidėjimas (sumažėjimas) per laikotarpį (9 255) 34 907

Laikotarpio pabaigoje 223 326 184 508

3.4. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

TEO įmonių grupės nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (tūkst. litų)

4 lentelė

Priskirtina Bendrovės akcininkams Mažu-mos

dalis Nuosa-vybė

iš viso

Akcinis

kapitalas Nuo-savos

akcijos Įstatymų

numatyti

rezervai Perkaina-vimo

skirtumai Nepaskirs-sytas

pelnas

Likutis

2006 m. sausio 1d. 814 913 (120 000) 81 499 (21) 327 171 2 329 1 105 891

Išmokėti 2005 m.

dividendai – – – – (124 291) – (124 291)

Grynasis pelnas – – – – 64 955 128 65 083

Valiutų

perkainavimo

skirtumai – – – 25 – – 25

Įsigyta mažumos

dalis – – – – – (2 457) (2 457)

Likutis 2006 m.

birželio 30 d. 814 913 (120 000) 81 499 4 267 835 – 1 044 251Likutis

2007 m. sausio 1d. 814 913 (120 000) 81 499 (1) 333 301 – 1 109 712

Išmokėti 2006 m.

dividendai – – – – (201 973) – (201 973)

Grynasis pelnas – – – – 77 028 – 77 028

Valiutų

perkainavimo

skirtumai – – – 9 – – 9

Likutis 2007 m.

birželio 30 d. 814 913 (120 000) 81 499 8 208 356 – 984 776

3.5. Aiškinamasis raštas

TEO įmonių grupė yra didžiausia Lietuvos plačiajuosčio interneto prieigos ir balso telefonijos paslaugų teikėja, siūlanti integruotas telekomunikacijų, IT ir TV paslaugas gyventojams ir verslui. TEO LT, AB akcijomis yra prekiaujama Vilniaus vertybinių popierių biržoje (VVPB simbolis – TEO1L), o akcijų pagrindu išleistais Tarptautiniais depozitoriumo pakvitavimais – Londono vertybinių popierių biržoje (LSE simbolis – TEOL).

TEO netiesiogiai yra Švedijos įmonės „TeliaSonera AB“ antrinė įmonė. „Amber Teleholding A/S” (registruota Danijoje), kurios visos akcijos priklauso įmonei „TeliaSonera AB”, valdo 60 proc. TEO akcijų. 2007 m. birželio 30 d. duomenimis, „East Capital Asset Management AB“ (Švedija) priklausė 5,15 proc., Lietuvos valstybei – 1,58 proc. bendrovės akcijų. Nuosavos akcijos (4,67 proc.) priklauso TEO įmonių grupės narei UAB „Lintel“.

TEO kartu su susijusiais juridiniais asmenis yra pripažintas didelę įtaką turinčiu operatoriumi šiose rinkose:

• vartotojams teikiamos prieigos prie viešojo telefono ryšio tinklo fiksuotoje vietoje;

• paslaugų gavėjams, išskyrus vartotojus, teikiamos prieigos prie viešojo telefono ryšio tinklo fiksuotoje vietoje;

• viešųjų vietinio ir (arba) nacionalinio telefono ryšio paslaugų, teikiamų vartotojams fiksuotoje vietoje;

• viešųjų tarptautinių telefono ryšio paslaugų, teikiamų vartotojams fiksuotoje vietoje;

• viešųjų vietinio ir (arba) nacionalinio telefono ryšio paslaugų, teikiamų paslaugų gavėjams, išskyrus vartotojus, fiksuotoje vietoje;

• viešųjų tarptautinio telefono ryšio paslaugų, teikiamų paslaugų gavėjams, išskyrus vartotojus, fiksuotoje vietoje;

• minimalaus skirtųjų linijų rinkinio, skambučių inicijavimo viešąjame telefono ryšio tinkle, teikiamame fiksuotoje vietoje, paslaugų;

• skambučių užbaigimo viešąjame telefono ryšio tinkle, teikiamame fiksuotoje vietoje, paslaugų;

• nacionalinio tranzito paslaugų, teikiamų viešuoju telefono ryšio tinklu, teikiamu fiksuotoje vietoje, paslaugų;

• tarptautinio tranzito paslaugų, teikiamų viešuoju telefono ryšio tinklu, teikiamu fiksuotoje vietoje, paslaugų;

• didmeninio plačiajuosčio ryšio paslaugų;

• didmeninės atsietos prieigos (įskaitant iš dalies atsietą prieigą) prie vietinės metalinės vytos poros linijos ir dalinės vietinės metalinės vytos poros linijos, skirtos plačiajuosčio ryšio ir balso paslaugoms teikti, paslaugų;

• didmeninės mažos spartos skirtųjų linijų galinių segmentų rinkoje, didmeninėje didelės spartos skirtųjų linijų galinių segmentų rinkoje, didmeninėje nacionalinių skirtųjų linijų magistralinių segmentų.

Kadangi TEO laikomas susijęs su UAB „Omnitel“, nes „TeliaSonera AB“ per „Amber Mobile Teleholding AB“ valdo 100 proc. UAB „Omnitel“ akcijų, tai TEO yra pripažintas didelę įtaką
operatoriumi skambučių užbaigimo rinkai UAB „Omnitel“ viešąjame judriojo ryšio tinkle.

2007 m. birželio 30 d. TEO įmonių grupę sudarė pagrindinė įmonė TEO LT, AB (Savanorių pr. 28, LT- 03501 Vilnius, www.teo.lt) ir antrinės įmonės UAB „Lintel” (J. Galvydžio g. 7/Žygio g. 97, LT-08222 Vilnius, www.lintel.lt; 100 proc. akcijų), UAB „Baltic Data Center“ (Žirmūnų g. 141, LT-09128 Vilnius, www.bdc.lt; 100 proc. akcijų), UAB „Kompetencijos ugdymo centras“ (Palangos g. 4, LT-01117 Vilnius, www.kuc.lt; 100 proc. akcijų) ir UAB „Voicecom” (Savanorių pr. 28, LT-03501 Vilnius; 100 proc. akcijų). TEO yra ne pelno organizacijos VšĮ „TEO sportas“ (Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius) steigėjas ir vienintelis savininkas. UAB „Baltic Data Center“ Latvijoje turi antrinę įmonę „Baltic Data Center SIA“ (100 proc. akcijų).

2007 m. vasario 15 d. TEO LT, AB pardavė 100 proc. įmonės „OOO Comliet-Kaliningrad“ (ul. Pugačiova 14а, RUS-236000 Kaliningradas, Kaliningrado sritis, Rusijos Federacija) kapitalo. Įmonę iš tuomet dar antrinių įmonių UAB „Comliet“ (turėjo „OOO Comliet-Kaliningrad“ 95 proc. kapitalo) ir UAB „Comliet sprendimai“ (turėjo 5 proc. kapitalo) Bendrovė įsigijo 2006 m. sausio 31 dieną.

TEO LT, AB – pagrindinė TEO įmonių grupės įmonė, privatiems ir verslo klientams Lietuvoje siūlo balso telefonijos, interneto, skaitmeninės televizijos, duomenų perdavimo bei fiksuotojo ryšio tinklų sujungimo paslaugas. Jai taip pat priklauso viena iš lankomiausių Lietuvoje interneto svetainių www.zebra.lt.

UAB „Lintel“ yra didžiausia pagal verslo apimtis ir moderniausia pagal technologijas bei vadybą kontaktų centro paslaugų teikėja Lietuvoje. Įmonė kasmet aptarnauja apie 16 milijonų skambučių. UAB „Lintel“ teikia informacijos telefonu 118 paslaugą, telerinkodaros ir klientų aptarnavimo paslaugas. UAB „Lintel“ taip pat valdo 4,67 proc. nuosavų TEO akcijų.

UAB „Baltic Data Center“ – viena sparčiausiai augančių, IT paslaugas verslui teikianti įmonė Lietuvoje. UAB „Baltic Data Center“ teikiamos paslaugos sudaro vientisą verslo sistemų priežiūros paketą, apimantį tarnybines stotis, duomenų bazes ir duomenų srautus bei kompiuterinių darbo vietų priežiūrą. UAB „Baltic Data Center“ taip pat turi antrinę įmonę Latvijoje – „Baltic Data Center SIA“, kuri šiuo metu veiklos nevykdo.

UAB „Voicecom“ turi leidimą naudoti NMT-450 standarto judriojo analoginio korinio radijo ryšio nacionalinį tinklą. Leidimas galioja iki 2007 m. spalio 31 dienos.

UAB „Kompetencijos ugdymo centras“ teikia mokymo bei konsultavimo paslaugas, rengia sertifikuotus mokymus. UAB „Kompetencijos ugdymo centras“ – viena didžiausių darbuotojų ugdymo įstaigų Lietuvoje.

VšĮ „TEO sportas“ remia daugkartinę Lietuvos ir Baltijos šalių moterų krepšinio čempionę – moterų krepšinio komandą TEO. „TEO sporto“ sveikatingumo centras ZEBRA SPORT (P. Lukšio g. 34, Vilnius) savo veiklą nutraukė 2007 m. birželio 1 d. TEO yra vienintelė ne pelno siekiančios organizacijos VšĮ „TEO sportas“ steigėja.

Šiuo metu Jūs matote 50% šio straipsnio.
Matomi 2608 žodžiai iš 5196 žodžių.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA (kaina 0,87 €) ir įveskite gautą kodą į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.