Imones verslo planas
5 (100%) 1 vote

Imones verslo planas

Turinys

ĮVADAS 3

1. PLANUOJAMAS PAGAMINTI GAMINIŲ SKAIČIUS 4

2. MEDŽIAGŲ POREIKIS IR IŠLAIDOS PRODUKCIJAI PAGAMINTI 5

3. VIENO DARBININKO NAUDINGAS (EFEKTYVUS) DARBO LAIKAS IR ĮMONĖS DARBUOTOJŲ SKAIČIUS 7

4. PAGRINDINIŲ DARBININKŲ (VIENETININKŲ) DARBO UŽMOKESTIS IR ĮMOKOS SOCIALINIAM DRAUDIMUI 9

5. PAGAMINTOS PRODUKCIJOS IR VIENO GAMINIO TIESIOGINĖS GAMYBOS IŠLAIDOS 11

6. PAGALBINIŲ DARBININKŲ (LAIKININKŲ) DARBO UŽMOKESTIS IR ĮMOKOS SOCIALINIAM DRAUDIMUI 12

7. ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJŲ IR ĮMONĖS BENDROJO PERSONALO DARBO UŽMOKESTIS IR ĮMOKOS SOCIALINIAM DRAUDIMUI 12

8. VIENO DARBUOTOJO IR VIENO PAGRINDINIO DARBININKO VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS 14

9. ELEKTROS ENERGIJOS POREIKIS IR IŠLAIDOS VARIKLIAMS VARYTI 15

10. ELEKTROS ENERGIJOS POREIKIS IR IŠLAIDOS PATALPOMS APŠVIESTI 15

11. ILGALAIKIO TURTO NUSIDĖVĖJIMAS IR AMORTIZACIJA 20

12. PATALPŲ NUOMOS IŠLAIDOS 23

13. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ IŠLAIDOS ĮRENGIMŲ IR PATALPŲ PRIEŽIŪRAI 24

14. NETIESIOGINĖS GAMYBOS IŠLAIDOS 26

15. PAGAMINTOS PRODUKCIJOS IR VIENO GAMINIO GAMYBINĖ SAVIKAINA 27

16. ATSKIRŲ GAMINIŲ GAMYBINĖS SAVIKAINOS STRUKTŪRA (PROCENTAIS) 28

17. PLANUOJAMOS PARDUOTI PRODUKCIJOS GAMYBINĖ SAVIKAINA 30

18. ĮMONĖS VEIKLOS SĄNAUDOS 31

19. VIENO GAMINIO KOMERCINĖ SAVIKAINA 32

20. ATSKIRŲ GAMINIŲ PELNINGUMAS 34

21. PLANUOJAMOS PARDUOTI PRODUKCIJOS APIMTIS (PARDAVIMO PAJAMOS) 35

22. ĮMONĖS BENDRASIS IR GRYNASIS PELNAS 36

23. BENDRASIS IR GRYNASIS PARDAVIMŲ PELNINGUMAS 37

24. NENUOSTOLINGŲ PARDAVIMŲ MASTAS 38

IŠVADOS 39

LITERATŪRA 40

ĮVADAS

Įmonė – tai, užsiimanti ūkine veikla, organizacija, kurį vykdo vieną ar kelias jai būdingas funkcijas: gaminimo, pardavimo ar paslaugų teikimo. Ji yra savo vardą turintis atskiras ūkio vienetas.

Įmonės veikla yra gana sudėtinga. Šiuo metu pasaulyje yra labai daug įvairių, panašia ar visiškai skirtinga veikla užsiimančių įmonių, vienos yra didelės kitos vidutinės dar kitos mažos. Kai kurios iš jų bankrutuoja, o kai kurios klesti ir atneša didžiulius pelnus.

Vidutinių ir mažų įmonių steigimas, jų veiklos skatinimas – tai šalies ekonomikos stiprinimo bei stabilumo pagrindas. Reikėtų paminėti ir tai, kad naujai besikūrančios firmos yra taip pat naujų darbo vietų steigėjos.

Įmonės ekonomika tiesiogiai susijusi su vienu ar kitu gamybos procesu. Jis, priklausomai nuo ekonominės veiklos pobūdžio, gali būti ir yra skirtingas bei įvairus. Gamybos procesui būdingos šios sudedamosios dalys: darbas, darbo priemonės ir darbo objektai. Tam, kad vyktų gamybos procesas, turi būti visos šios sudėtinės dalys. Įmonė turi turėti pakankami darbo jėgos (specialistų, darbininkų ir kt.), įrengtas patalpas, reikiamus technologinius įrengimus, įsigyti žaliavų, pagrindinių ir pagalbinių medžiagų, komplektuojamų detalių ir kt., o tam reikia išlaidų.

Taigi, XXI a. pradžioje, kai daugelyje išsivysčiusių šalių jau pakankamai sukaupta prekių ir galima gauti kokias nori paslaugas, – reikia turėti tik pinigų. Bet, prieš pradedant gaminti, reikia žinoti, ar pavyks mums gaminamą produkciją parduoti ir ar pardavimas, nustatyta kaina, bus pelningas. Nuo seno žmonės stengėsi numatyti, prognozuoti savo ateitį. Senovėje jie buvo vadinami burtininkais, žiniais. Šiandien aš pabūsiu viena iš jų ir pabandysiu sudaryti, nuo 2006 metų sausio mėnesio pradėsiančios dirbti UAB „SKRAJŪNĖ“, pelningumo prognozę.

Planuojama įmonės veiklos sritis – baldų gamyba. Per pirmuosius veiklos metus įmonė gamins tik dviejų dydžių (M ir D) kėdes poilsiui. Gauti rinkos tyrimų duomenys leidžia teigti, kad UAB „SKRAJŪNĖ“ pagamintos kėdės bus perkamos.

Kursinio darbo tikslas – įtvirtinti teorines žinias bei įgyti praktinių įgūdžių. Taip pat geriau įsisavinti įmonės veiklos ekonominių rodiklių skaičiavimo metodiką.

Kursinio darbo uždaviniai:

• apskaičiuoti UAB „SKRAJŪNĖ“ busimos veiklos planinius ekonominius rodiklius;

• įvertinti ir prognozuoti jos veiklos rezultatus.

Šis darbas susideda iš dvejų dalių. Pirmoji dalis – tiriamoji, kurioje pateikti skaičiavimai. O antroji dalis – tai išvados bei siūlymai, kur bus skaičiavimų įvertinimas.

1. PLANUOJAMAS PAGAMINTI GAMINIŲ SKAIČIUS

1 lentelė

Planuojamas pagaminti gaminių skaičius

Gaminių pavadinimas Gatavų gaminių likučiai laikotarpio pradžioje, vnt. Planuojamas parduoti gaminių skaičius, vnt. Planuojami gatavų gaminių likučiai laikotarpio pabaigoje, vnt. Planuojamų pagaminti gaminių skaičius, vnt.

Kėdė M – 4640 120 4760

Kėdė D – 4360 90 4450

Duomenys paimti iš kursinio darbo užduoties.

Paaiškinimai:

Per laikotarpį planuojamas pagaminti (gatavų) gaminių skaičius = Per laikotarpį planuojamas parduoti gaminių skaičius – Pagamintų (gatavų) gaminių likučiai laikotarpio pradžioje + Planuojami pagamintų (gatavų) gaminių likučiai laikotarpio pabaigoje

Kėdė M

Per laikotarpį planuojamas pagaminti (gatavų) gaminių skaičius  4640 – 0 + 120  4760 vnt.

Kėdė D

Per laikotarpį planuojamas pagaminti (gatavų) gaminių skaičius  4360 – 0 + 90  4450 vnt.

2. MEDŽIAGŲ POREIKIS IR IŠLAIDOS PRODUKCIJAI PAGAMINTI

2 lentelė

Pagrindinių medžiagų poreikis produkcijai pagaminti

Medžiagos pavadinimas Gaminių skaičius,

vnt. Medžiagų sunaudojimo norma 1 gaminiui, m3 Medžiagų poreikis, m3

Kėdė M Kėdė D Kėdė M Kėdė D Kėdė M Kėdė D Iš viso

Ąžuolo mediena 4760 4450 0,08 0,15 380,8 667,5 1048,3

Duomenys paimti iš kursinio darbo užduoties ir iš kursinio darbo 1 lentelės.

Paaiškinimai:

Medžiagų poreikis produkcijos gamybai = Planuojamas pagaminti gaminių skaičius  Medžiagų sunaudojimo norma vienam gaminiui

Kėdė M

Medžiagų poreikis produkcijos gamybai  4760  0,08  380,8 m3

Kėdė D

Medžiagų poreikis produkcijos gamybai  4450  0,15  667,5 m3

Iš viso (medžiagų poreikis)  380,8 + 667,5  1048,3 m3

3 lentelė

Išlaidos pagrindinėms medžiagoms produkcijai pagaminti

Medžiagos pavadinimas Medžiagų poreikis, m3 Vieno m3 medžiagos kaina, Lt Išlaidos medžiagoms produkcijai pagaminti, Lt

Kėdė M Kėdė D Kėdė M Kėdė D Iš viso

Ąžuolo mediena 380,8 667,5 800 304640 534000 838640

Duomenys paimti iš kursinio darbo užduoties ir iš kursinio darbo 2 lentelės.

Paaiškinimai:

Išlaidos pagrindinėms medžiagoms = Medžiagų poreikis produkcijos gamybai  Medžiagų kaina

Kėdė M

Išlaidos pagrindinėms medžiagoms = 380,8  800  304640 Lt

Kėdė D

Išlaidos pagrindinėms medžiagoms = 667,5  800  534000 Lt

Iš viso (išlaidos medžiagoms produkcijai pagaminti)  304640 + 534000  838640 Lt

4 lentelė

Išlaidos pagalbinėms medžiagoms produkcijai pagaminti

Gaminių pavadinimas Gaminių skaičius, vnt. Išlaidos pagalbinėms medžiagoms 1 gaminiui, Lt Išlaidos pagalbinėms medžiagoms visiems gaminiams, Lt

Kėdė M 4760 4,60 21896

Kėdė D 4450 6,50 28925

Iš viso – – 50821Duomenys paimti iš kursinio darbo užduoties ir iš kursinio darbo 1 lentelės.

Paaiškinimai:

Išlaidos pagalbinėms medžiagoms = Gaminių skaičius  Išlaidos pagalbinėms medžiagoms 1 gaminiui

Kėdė M

Išlaidos pagalbinėms medžiagoms = 4760  4,60  21896 Lt

Kėdė D

Išlaidos pagalbinėms medžiagoms = 4450  6,50  28925 Lt

Iš viso (išlaidos pagalbinėms medžiagoms)  21896 + 28925  50821 Lt

5 lentelė

Tiesiogiai priskiriamos išlaidos medžiagoms

Gaminių pavadinimas Išlaidos pagrindinėms medžiagoms produkcijai pagaminti, Lt Išlaidos pagalbinėms medžiagoms produkcijai pagaminti, Lt Tiesiogiai priskiriamos išlaidos medžiagoms,Lt

Iš viso Vienam gaminiui

Kėdė M 304640 21896 326536 68,60

Kėdė D 534000 28925 562925 126,50

Iš viso 838640 50821 889461 –

Duomenys paimti iš kursinio darbo užduoties ir iš kursinio darbo 1, 3 ir 4 lentelės.

Paaiškinimai:

Tiesiogiai priskiriamos išlaidos medžiagoms  Išlaidos pagrindinėms medžiagoms + Išlaidos pagalbinėms medžiagoms

Tiesiogiai priskiriamos išlaidos medžiagoms (vienam gaminiui)  Tiesiogiai priskiriamos išlaidos medžiagoms  Planuojamų pagaminti gaminių skaičius

Kėdė M

Tiesiogiai priskiriamos išlaidos medžiagoms  304640 + 21896  326536 Lt

Tiesiogiai priskiriamos išlaidos medžiagoms (vienam gaminiui)  Lt

Kėdė D

Tiesiogiai priskiriamos išlaidos medžiagoms  534000 + 28925  562925 Lt

Tiesiogiai priskiriamos išlaidos medžiagoms (vienam gaminiui)  Lt

Iš viso (tiesiogiai priskiriamos išlaidos medžiagoms)  838640 + 50821  889461 Lt

3. VIENO DARBININKO NAUDINGAS (EFEKTYVUS) DARBO LAIKAS IR ĮMONĖS DARBUOTOJŲ SKAIČIUS

6 lentelė

Vieno darbininko naudingas darbo laikas

Darbo laiko sudėtis Planas

1. Kalendorinės dienos 365

2. Poilsio ir švenčių dienos 113

3. Nominalusis (režiminis) darbo laikas, dienos 252

4. Neatvykimai į darbą, dienos:

 eilinės atostogos

 ligos

 kitos priežastys

20

3,4

0,6

5. Naudingas (efektyvus) darbo laikas, dienos 228

6. Pamainos trukmė, valandos 8

7. Vidiniai darbo dienos nuostoliai, valandos 0,1

8. Efektyvi pamainos trukmė, valandos 7,9

9. Naudingas (efektyvus) darbininko darbo laikas, valandos 1801,2

Duomenys paimti iš kursinio darbo užduoties.

Kalendorinės dienos bei poilsio ir švenčių dienos buvo apskaičiuotos pagal 2006 metų kalendorių.

Paaiškinimai:

Nominalusis darbo laikas  Kalendorinės dienos – Poilsio ir švenčių dienos

Naudingas darbo laikas  Nominalusis darbo laikas – Neatvykimai į darbą

Efektyvi pamainos trukmė  Pamainos trukmė – Vidiniai darbo dienos nuostoliai

Naudingas (efektyvus) darbininko darbo laikas  Naudingas darbo laikas  Efektyvi pamainos trukmė

Nominalusis darbo laikas  365 – 113  252 d.

Naudingas darbo laikas  252 – 20 – 3,4 – 0,6  228 d.

Efektyvi pamainos trukmė  8 – 0,1  7,9 val.

Naudingas (efektyvus) darbininko darbo laikas  228  7,9  1801,2 val.

7 lentelė

Pagrindinių darbininkų poreikis

Gamybos planas, vnt. Laiko norma 1 gaminiui, val. Atskirų gaminių gamybos darbo imlumas, norm. val. Visos gamybos programos darbo imlumas, norm.. val. Vieno darbininko naudingas darbo laikas, val. Pagrindinių darbininkų poreikis, žm.

Kėdė M Kėdė D Kėdė M Kėdė D Kėdė M Kėdė D

4760 4450 3,2 5 15232 22250 37482 1801,2 21

Duomenys paimti iš kursinio darbo užduoties ir iš kursinio darbo 1 ir 6 lentelės.

Paaiškinimai:

Gaminio gamybos darbo imlumas  Gamybos planas  Laiko norma 1 gaminiui

Pagrindinių darbininkų poreikis  Visos gamybos programos darbo imlumas  Vieno
darbo laikas

Kėdė M

Gaminio gamybos darbo imlumas  4760  3,2  15232 val.

Kėdė D

Gaminio gamybos darbo imlumas  4450  5  22250 val.

Iš viso (gamybos programos darbo imlumas)  15232 + 22250  37482 val.

Pagrindinių darbininkų poreikis  žm.

8 lentelė

Įmonės darbuotojų skaičius

Darbuotojų grupė Darbuotojų skaičius, žm.

Vadovai 2

Specialistai 2

Pagrindiniai darbuotojai 21

Pagalbiniai darbuotojai 3

Iš viso 28

Duomenys paimti iš kursinio darbo užduoties ir iš kursinio darbo 7 lentelės.

4. PAGRINDINIŲ DARBININKŲ (VIENETININKŲ) DARBO UŽMOKESTIS IR ĮMOKOS SOCIALINIAM DRAUDIMUI

9 lentelė

Pagrindinių darbininkų darbo užmokestis

Gaminiai Gamybos planas, vnt. Laiko norma 1 gaminiui, val. Valandinis tarifinis atlygis, Lt Vienetinis įkainis, Lt Darbo užmokestis už pagamintą produkciją, Lt Papildomas darbo užmokestis, Lt Pagrindinių darbininkų tiesiogiai priskiriamas darbo užmokestis, Lt

Iš viso Vienam gaminiui

Kėdė M 4760 3,2 5,36 17,15 81634 7376 89010 18,70

Kėdė D 4450 5 5,36 26,80 119260 10775 130035 29,22

Iš viso – – – – 200894 18151 219045 –

Duomenys paimti iš kursinio darbo užduoties ir iš kursinio darbo 1 ir 7 lentelės.

Papildomas darbo užmokestis darbininkams už atostogas ir kitus įstatymais numatytus neatvykimus planuojamas proporcingai neatvykimų santykiui su visais atvykimais į darbą.

čia: D — atostogų ir kitų įstatymais leistinų neatvykimų trukmė, dienomis;

Dn — naudingas darbininko darbo laikas, dienomis.

Valandinis tarifinis atlygis  5,00 + (5,40 – 5)  0,9  5,00 + 0,36 = 5,36 Lt

Paaiškinimai:

Vienetinis įkainis  Laiko norma 1 gaminiui  Valandinis tarifinis atlygis

Darbo užmokestis už pagamintą produkciją  Gamybos planas  Vienetinis įkainis

Papildomas darbo užmokestis  Darbo užmokestis už pagamintą produkciją  K pap

Pagrindinių darbininkų tiesiogiai priskiriamas darbo užmokestis  Darbo užmokestis už pagamintą produkciją + Papildomas darbo užmokestis

Pagrindinių darbininkų tiesiogiai priskiriamas darbo užmokestis (vienam gaminiui)  Pagrindinių darbininkų tiesiogiai priskiriamas darbo užmokestis  Gamybos planas

Kėdė M

Vienetinis įkainis  3,2  5,36 = 17,15 Lt

Darbo užmokestis už pagamintą produkciją = 4760  17,15 = 81634 Lt

Papildomas darbo užmokestis = 81634  0,09035 = 7376 Lt

Pagrindinių darbininkų tiesiogiai priskiriamas darbo užmokestis = 81634 + 7376 = 89010 Lt

Pagrindinių darbininkų tiesiogiai priskiriamas darbo užmokestis (vienam gaminiui)  Lt

Kėdė D

Vienetinis įkainis  5  5,36 = 26,80 Lt

Darbo užmokestis už pagamintą produkciją = 4450  26,80 = 119260 Lt

Papildomas darbo užmokestis = 119260  0,09035 = 10775 Lt

Pagrindinių darbininkų tiesiogiai priskiriamas darbo užmokestis = 119260 + 10775 = 130035 Lt

Pagrindinių darbininkų tiesiogiai priskiriamas darbo užmokestis (vienam gaminiui)  Lt

Iš viso (pagrindinių darbininkų tiesiogiai priskiriamas darbo užmokestis)  89010 + 130035  219045 Lt

10 lentelė

Pagrindinių darbininkų įmokos socialiniam draudimui

Gaminių pavadinimas Pagrindinių darbininkų tiesiogiai priskiriamas darbo užmokestis, Lt Tiesiogiai priskiriamos įmokos socialiniam draudimui, Lt

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1735 žodžiai iš 5753 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.