14-16metų vaikinų fizinis aktyvumas
5 (100%) 1 vote

14-16metų vaikinų fizinis aktyvumasLIETUVOS KŪNO KULTŪROS AKADEMIJA

SPORTO EDUKOLOGIJOS FAKULTETAS

KŪNO KULTŪROS KATEDRA

KŪNO KULTŪROS STUDIJŲ PROGRAMA

AGNĖ LIETVAITYTĖ

VAIKINŲ 14- 16 METŲ FIZINIS AKTYVUMAS IR FIZINIS PAJĖGUMAS

KURSINIS DARBAS

Darbo vadovas: Doc. Dr. V. Volbekienė

Darbą leidžiu ginti:

Rengti baigiamąjį darbą kursinio darbo pagrindu

Kursinių darbų gynimo komisijos įvertinimas:

Kursinių darbų gynimo komisijos pirmininkas:

Kursinių darbų gynimo komisija rengti baigiamąjį darbą

Kursinių darbų gynimo komisijos pirmininkas:

KAUNAS 2006

TURINYS

Santrauka …………………………………………………………………………………………………………..3

Įvadas…………………………………………………………………………………………………………………4

1. LITERATŪROS APŽVALGA………………………………………………………………………….5

1.1. Fizinio pajėgumo struktūra …………………………………………………………………………….5

1.2. Fizinį pajėgumą sąlygojantys veiksniai…………………………………………………………….7

1.3. Fizinis pajėgumas- svarbi sudedamoji sveikatos ir fizinio lavinimo dalis.……………8

1.4. Fizinio pajėgumo vertinimo reikšmė pedagogams ir vaikams…………………………….9

1.5. Fizinio pajėgumo sąveika su fiziniu aktyvumu ir sveikata………………………………….9

1.6. Fizinio aktyvumo formos………………………………………………………………………………11

1.7. Fizinio aktyvumo poveikis sveikatai……………………………………………………………….12

2. TYRIMŲ METODIKA IR ORGANIZAVIMAS ……………………………………………….14

2.1. Tyrimo metodai……………………………………………………………………………………………14

2.2. Tyrimo organizacija ……………………………………………………………………………………..14

3. TYRIMO REZULTATAI IR JŲ APTARIMAS………………………………………………….15

IŠVADOS………………………………………………………………………………………………………….21

LITERATŪRA…………………………………………………………………………………………………..22

PRIEDAI …………………………………………………………………………………………………………..23

Santrauka

Darbo pavadinimas: „Vaikinų fizinis aktyvumas ir fizinis pajėgumas“.

Tyrimas atliktas anketinės apklausos metodu. Jame daly¬vavo Marijampolės rajono, Gudelių ir Igliaukos kaimų vi¬durinės mokyklos 14 – 16 metų vaikinai (9kl). Tiriamąją imtį sudarė 40 mokinių. Tyrimas atliktas 2006 m. kovo- balandžio mėn.

Šio darbo tikslas buvo nustatyti vaikinų fizinio aktyvumo sąveiką su pilvo raumenų jėgos ištverme. Buvo keliami tokie tyrimo uždaviniai: išanalizuoti su tema susijusius mokslinės literatūros šaltinius, nustatyti 14-16 metų vaikinų fizinį aktyvumą, nustatyti 14-16 metų vaikinų pilvo raumenų jėgos ištvermę, palyginti skirtingo fizinio aktyvumo vaikinų pilvo raumenų jėgos ištvermę.

Tyrimo rezultatai. Palyginus tyrimo duomenis su pačių vaikinų fizinio aktyvumo ir pajėgumo įsivertinimu, pastebėta, kad vaikinai manė esą geresnės fizinės būklės. Nustačius 14- 16 metų vaikinų fizinį aktyvumą paaiškėjo, kad šio amžiaus vaikinai daugiausiai užsiiminėja vidutiniu fiziniu aktyvumu (63,50 %), kuris vidutiniškai trunka 75 min. Dideliu fiziniu aktyvumu užsiiminėja tik 7 % vaikinų. Didelio fizinio aktyvumo vidutinė trukmė 40 min. Mažu fiziniu aktyvumu užsiiminėjančių vaikinų 27 %. Nustačius 14- 16 metų vaikinų pilvo raumenų jėgos ištvermę ir gautus duomenis įvertinus dešimbalėje sistemoje, remiantis EUROFITO testų pagalba, galima teigti, jog tik 2,5 % moksleivių testą sėstis gultis atliko aukščiausiam įvertinimui (9-10 balų). Kai tuo tarpu, net 47,5% testą atliko pačiam žemiausiam įvertinimui (0-4 balai). Tai rodo mažą pilvo raumenų dinaminės jėgos ištvermę. Palyginus skirtingo fizinio aktyvumo vaikinų pilvo raumenų jėgos ištvermę, didelio skirtumo nepastebėta. Tačiau vaikinų, užsiiminėjančių tik vaikščiojimu, kuris trunka ilgiau nei 10 min. vienu metu, pilvo raumenų jėgos ištvermės įvertinimas dešimbalėje sistemoje buvo aukščiausias (8 balai) lyginant su vaikinų įvertinimais, kurie užsiiminėja tik DFA (6- 7 balai) arba VFA (5 balai).

Tęsiant šį kursinį darbą, reikėtų didinti tiriamųjų kontingentą. Kadangi šis tyrimas buvo atliktas kaimo mokyklose, tai tęsiant darbą būtų galima palyginti kaimo vaikinų (14- 16 metų) rezultatus su jų bendraamžių rezultatais miesto mokyklose.

Raktažodžiai: fizinis aktyvumas, fizinis pajėgumas, sąveika, jėgos ištvermė.

ĮVADAS

Fizinis aktyvumas yra vienas iš pagrindinių fundamentalių žmogaus vystymosi faktorių, ne vien tik psichologiniu aspektu, bet ir sociokultūriniu aspektu. Fizinis aktyvumas yra specifinis gyvenimo būdas, kurį limituoja sveikata ir fizinės galimybės (Brettchneider, 1998).

Atliekant fizinius pratimus, aktyvėja beveik visų organizmo fiziologinių
sistemų veikla, atsiranda adaptaciniai pokyčiai, kurie padidina organizmo funkcines galimybes, mažina įvairių ligų riziką. Didindami fizinį aktyvumą nuo vaikystės – stiprintume jaunąją kartą. Sveikata – tai ne tik asmeninė vertybė, užtikrinanti gerą savijautą, darbingumą, pilnavertį ir produktyvų gyvenimą, bet ir visapusiška fizinė, dvasinė ir socialinė gerovė – visuomeninė ir ekonominė vertybė, taigi ir tautos kultūros dalis (Kevin Patrick M.D. et ai. 2000; Corbin CB.& Pangrazi RP, 1998). Nuo atskirų individų sveikatos priklauso visos valstybės, tautos dvasinė būsena, ekonominė ir kultūrine situacija, ateitis.

Mokyklos gyvenimas ir aplinka gali ir turi tapti svarbiausiu sveikatos, susijusios su fizine veikla, ugdymo veiksniu. Remiantis lietuvių papročiais ir tradicijomis, turi būti palaikomos tradicinės vertybės, ugdomos nuostatos ir įgūdžiai, padedantys įtvirtinti sveikos gyvensenos ir atmetantys nesveikos gyvensenos elementus (Clements RL, & Lee M. 1998; Landy J. & Burridge K. 1997).

Pakankamas fizinis aktyvumas užtikrina gerą savijautą, pagerina moksleivių nervų sistemos veiklą, kartu gerėja ir mokymosi rezultatai (Bressler KW. & Parker D., 2000, Eliot L., 1999; Fox S., 1999; Meltzoff AN., et ai., 1999). Tačiau šiuolaikiniame technologijų amžiuje fizinis aktyvumas ženkliai sumažėjo, aktyvias laisvalaikio praleidimo formas pakeitė pasyvios: kompiuteris, televizorius. Todėl sumažėjus šiuolaikinių moksleivių aktyvumui, ženkliai yra mažesni ir su judėjimo galimybėmis susijusių ypatybių rodikliai. Jei anksčiau buvo manoma, kad kaime gyvenančių moksleivių yra didesnė fizinė veikla ir jie yra fiziškai stipresni už mieste gyvenančius moksleivius, tai šiandienai to pasakyti nebūtų galima: nauji mokslo ir technikos laimėjimai pasiekė ne tik miesto vaikus, bet ir kaimo moksleivius, dėl to fizinis aktyvumas taip pat galėjo sumažėti, o fizinės ypatybės, susijusios su judėjimo galimybėmis nėra tokios pat geros, lyginant su ankstesnės literatūros šaltiniuose pateiktais rezultatais. Mažėjant fiziniam aktyvumui, mažėja su judėjimu susijęs fizinis pajėgumas.

Šio darbo tikslas buvo, nustatyti vaikinų fizinio aktyvumo sąveiką su pilvo raumenų jėgos ištverme. Išsiaiškinti, kiek laiko vidutiniškai 9 klasių berniukai praleidžia sėdėdami. Nustatyti 14-16 metų vaikinų fizinį aktyvumą, palyginti skirtingo fizinio aktyvumo vaikinų pilvo raumenų jėgos ištvermę.

1. Literatūros apžvalga

1.1. Fizinio pajėgumo struktūra

Fizinis pajėgumas – tai žmogaus būklė, kai jo raumenų veiklos dėka fizinės užduotys darbe, buityje, laisvalaikiu atliekamos nepervargstant. Dažnai fizinis pajėgumas yra siejamas su sportininko būkle, galimybėmis pasiekti aukštų sportinių rezultatų. Tuo atveju keliami specifiniai uždaviniai – pasiekti maksimalų fizinį pajėgumą konkrečioje sporto šakoje. Tačiau žmogaus darbui ir buičiai fizinis pajėgumas yra svarbus kaip sveikatos komponentas, kuris suteikia žmogui galimybę būti aktyviam, energingam ir džiaugtis pilnaverčiu gyvenimu.

Su sveikata susijusį fizinį pajėgumą sudaro:

– žmogaus individualūs ypatumai, kurie dažniausiai yra nulemti genetiškai ir turi įtakos

organizmo prisitaikymui prie fizinių krūvių.

– žmogaus funkcinės galimybės lemia fizinio aktyvumo sukeltus pokyčius organizme.

Fizinį pajėgumą sudaro šie komponentai:

1. Morfologinis komponentas. Jis susijęs su organizmo forma ir sandara, tai yra kūno

masės indeksas, poodinis riebalų pasiskirstymas, lankstumas. Kuo didesnis kūno masės

indeksas, tuo didesnis riebalų kiekis organizme. Nutukimas – fizinė būklė, kai riebalų

kiekis organizme per didelis. Riebalų kiekis organizme, kaip ir kūno svoris, yra

reguliuojamas ir priklauso nuo energijos gavimo ir sunaudojimo. Vien mityba galima

reguliuoti kūno svorį, o riebalų kiekį – būtinai mityba ir fiziniu aktyvumu. Vienas iš

didžiausių sergamumo ir mirtingumo rizikos veiksnių – kūno riebalai. Poodinis riebalų

pasiskirstymas nustatomas pagal liemens ir klubų apimties santykį. Riebalų

susikupimas liemens ir pilvo srityje turi ribotą įtaką sveikatai, nes yra susijęs su

medžiagų apykaitos pakitimais, padidėjusiu mirtingumu nuo širdies ir kraujagyslių

sistemos ligų. Lankstumas – judesio amplitudė per sąnarį. Lankstumą galima ugdyti

fiziniais pratimais, didinant judesio amplitudę per sąnarį. Prastas kai kurių sąnarių

lankstumas gali sukelti su skeleto raumenimis susijusias problemas, ypatingai pečių

juostos, juosmens ir šlaunų srityse. Žmogaus lankstumas padeda išvengti traumų ir kuo

ilgiau išlikti žmogui savarankiškam.

2. Raumenų pajėgumo komponentas. Svarbiausi požymiai yra raumenų jėga ir ištvermė.

Raumenų jėga – tai raumenų gebėjimas susitraukti įveikiant pasipriešinimą, pvz. liemens raumenų jėga yra tiesiogiai susijusi su žmogaus motoriniu pajėgumu,

laikysena ir su stuburo problemų atsiradimu. Raumenų ištvermė – tai raumenų gebėjimas atlikti veiksmą ar judesius kuo ilgesnį laiką.

Reikia pastoviai mankštintis, kad jėga, sprogstamoji jėga ir ištvermė lavėtų. Jei fizinis aktyvumas mažas, raumenys silpnėja ir žmogui vis sunkiau atlikti įvairius darbus (pakelti, panešti, lipti laiptais ),t.y. mažėja fizinės galimybės
pilnavertiškai judėti, tenkinti gyvenimo poreikius, siekti tikslų.

3. Motorinis judėjimo pajėgumo komponentas. Svarbiausi požymiai yra vikrumas, greitumas, pusiausvyra ir koordinacija.

Vikrumas – tai gebėjimas greitai ir efektyviai keisti kūno padėtį. Pusiausvyra – tai koordinacijos rūšis, susijusi su refleksais, griaučių raumenų sistema, kuri padeda išlaikyti pusiausvyrą. Pusiausvyra turi įtakos judėjimo gebėjimams, padeda išvengti traumų. Greitumas – tai gebėjimas greitai atlikti judesius ir judėti. Koordinacija – tai gebėjimas derinti jutimus ir raumenų veiklą, kad judesiai būtų atliekami tiksliai. Motorinis pajėgumas netiesiogiai veikia fizinį pajėgumą, jis padeda išvengti traumų. Geras motorinis pajėgumas ne visada susijęs su sveikatą sąlygojančiu fiziniu pajėgumu (pvz. žmogus gali pasižymėti labai geru motoriniu pajėgumu, bet blogu sveikatą sąlygojančiu fiziniu pajėgumu ir atvirkščiai.

4. Širdies ir kvėpavimo sistemų pajėgumo komponentas. Yra šie požymiai: submaksimalus aerobinis pajėgumas, maksimalus aerobinis pajėgumas, širdies funkcija, plaučių funkcija ir kraujo spaudimas.

Submaksimalus aerobinis pajėgumas – sugebėjimas kuo ilgiau atlikti mažo intensyvumo darbą. Kuo trumpesnis šis laikas, tuo žmogus greičiau pavargsta ir atsiranda problemų susiduriant su kasdieniniu fiziniu aktyvumu. Maksimalus aerobinis pajėgumas – tai žmogaus sugebėjimas didėjant nuovargiui tęsti progresuojančio intensyvumo darbą. Aerobinis žmogaus pajėgumas yra stipriai susijęs su širdies ir kraujagyslių sistemos būkle. Širdies funkcija; vienas iš rodiklių yra širdies susitraukimų dažnis per minutę. Jis skaičiuojamas norint nustatyti širdies ir kraujagyslių sistemos reakciją į fizinį aktyvumą. Kuo didesnė šios sistemos reakcija, tuo mažesnis žmogaus gyvybingumas kasdieniniame gyvenime, kenčia gyvenimo kokybė. Plaučių funkciją rodo plačių gyvybinė talpa. Kuo ji didesnė, tuo didesnės funkcinės galimybės toleruoti įvairius teršalus (dulkes, dūmus, nikotiną ir kt.). Kraujo spaudimas matuojamas ramybėje ir jo reakcija po fizinio aktyvumo, tai svarbus širdies ir kraujagyslių sistemos rodiklis. Dėl didelio kraujo spaudimo padidėja mirtingumas nuo kai kurių širdies ir kraujagyslių sistemos ligų, inkstų nepakankamumo, dėl žemo kraujo spaudimo žmogus jaučiasi mieguistas, svaigsta galva.

5. Medžiagų apykaitos komponentą sudaro įvairūs biocheminiai procesai organizme.

Fizinis aktyvumas – tai griaučių raumenų atliekami judesiai, kuriuos atliekant energijos yra sunaudojama žymiai daugiau lyginant su raumenų energijos sunaudojimu ramybės būsenoje(Vis tobulėti, 1996 ).

Žmogaus fizinis aktyvumas pasireiškia sportuojant, mankštinantis, aktyviai poilsiaujant, dirbant, buityje, namų ruošoje ar kitoje veikloje, kur organizmas sunaudoja daugiau energijos. Žmogaus organizmo reakcija į fizinį aktyvumą yra nevienoda. Ji priklauso nuo fizinio aktyvumo rūšies (pvz., bėgimas, ėjimas, plaukimas ir t.t), trukmės, dažnumo (pvz., kiekvieną dieną, 2 kartus per savaitę ir t.t), intensyvumo (lengvas, sunkus, vidutinis ir t.t.). Kuo mažesnis fizinis aktyvumas, tuo mažiau suvartojama energijos, tuo mažesnė organizmo reakcija į fizinį aktyvumą. Bendriausia rekomendacija yra tokia : vidutinė fizinio aktyvumo trukmė laisvalaikiu – 2 valandos kasdien; intensyvumas – vidutinis, fizinio aktyvumo rūšis – fizinė veikla ar pratimai, kuriuos atliekant dalyvautų didžiosios raumenų grupės (kojų, rankų, liemens). Esant tokiam fiziniam

aktyvumui didėja organizmo prisitaikymas prie fizinio krūvio, t.y. ugdoma asmens kūno kultūra.

Bendrojo lavinimo mokyklos vaidina svarbų vaidmenį formuojant moksleivių pasaulėjautą ir žmogiškąsias vertybes, kurių svarbiausia yra sveikata. Mokykloje suteikiamos žinios apie gyvenamąja aplinką, pasaulį ir žmogų, ugdomi kasdieniniai moksleivių įgūdžiai, formuojamos palankios sveikatai nuostatos ir elgesys. Todėl svarbu, kad pedagogai ir moksleivių tėvai būtų paruošti ugdyti moksleivių sveikatą, kad moksleivių sveikatos ir sveikos gyvensenos ugdymas mokyklose būtų aktualus ir svarbus sveikatingumo uždavinys.

1.2. Fizinį pajėgumą sąlygojantys veiksniai

Žmogaus fiziniam pajėgumui, fiziniam aktyvumui, sveikatai ir jų ryšiams turi įtakos šie veiksniai:

1. Paveldimumas. Visi žmonės genetiniu požiūriu yra skirtingi. Paveldimumas nulemia :

žmogaus polinkį sirgti vienomis ar kitomis ligomis, žmogaus organizmo reakciją į

fizinį aktyvumą, mitybą, žalingus įpročius, darbo ir poilsio režimą ir kitus veiksnius.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1973 žodžiai iš 6562 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.