A škėma balta drobulė
5 (100%) 1 vote

A škėma balta drobulė

1. A.Ðkëmos kûrinio aptarimas arba iðtraukos analizë.

2. Naujausioji poezija Vieno poeto kûrybos aptarimas.

3. Lietuvos Respublikos valstybinës kalbos ástatymas, jo reikðmë..

1. A.Ðkëma – modernus vakarietiðkas raðytojas. Jo intelektualinis-psichologinis romanas “Balta drobulë” paraðytas “sàmonës srauto” forma, su gausiomis áliuzijomis á pasaulinæ ir lietuviø kultûrà, filosofijà, literatûrà, istorijà, mitologijà. A.Ðkëmos romano herojus Antanas Garðva praeina sudëtingà kanèiø, dvasiniø sukrëtimø kelià. Tai tikras XXa. þmogus. Jis – intelektualas Emigranto padëtis neatitinka A.Garðvos dvasinio turinio ir interesø. Ið to kyla ironiðkas santykis su pasauliu ir savimi. Antano Garðvos samprotavimuose iðkyla absurdiðko, bjauraus pasaulio vaizdas. Garðva – menininkas, savo gyvenimo kûrëjas. Jis daug kenèia, verþiasi ið vieniðumo, trokðta dieviðkumo ðviesos, dvasinës atramos ir amþinybës. Ið veikëjo gyvenimo supratimo, patirties, ið suvokto pasaulio vaizdo, ið kanèiø ir minèiø bei iðgyvenimø kyla ir romano problemos. Garðva sprendþia amþinus bûties klausimus, kokia gyvenimo prasmë, jei jos nëra – kam gyventi.

Romano kompozicija pagrásta retrospektyviu vaizdo kûrimu (praeities vaizdavimas, Garðvos vaikystë; jis uþsibaigia dviejø savaièiø senumo ávykiais). Vaizduojamas ir veikëjo dabarties gyvenimas (dabarties veiksmas tæsiasi vienà pusdiená ir nutrûksta kitos dienos rytà).

Veiksmo erdvë uþdara. Tai automatizuoto, susvetimëjusio pasaulio, nepilnavertës þmogaus bûties simbolis (darbe – vieðbuèio keltuvo dëþutë, namuose – keturios kambario sienos). Laikas nurodomas smulkiai ir tiksliai – tai rodo veikëjo buvimo beprasmybæ. Pasakotojas romane psichologiðkai artimas herojui, ið pasakojimo treèiuoju asmeniu pereinama á pirmàjá. Treèiasis asmuo skirtas epiðkajam judëjimui erdvëje ir laike perteikti, o pirmasis atskleidþia vidinæ veiklà: mintis, jausmus, reakcijas, sàmonës srautà, pasàmonës impulsus.

Raðytojas lieka iðtikimas pesimistinei gyvenimo sampratai. Atsakymas á klausimà, kas yra gyvenimas, lieka nevienareikðmis. Þmogui lemta patirti viskà. A.Ðkëmos herojus trokðta viso gyvenimo, teigia bûties pilnatvæ. Tai idealûs siekimai. Juos sugriauna karas, Lietuvà iðtikusi tragiðka lemtis. Þmogus gràþinamas á laikus, kai já valdo ne intelektas, o instinktai. Jis priverstas kovoti uþ savo gyvybæ (akmeniu uþmuðti kità þmogø). Kas tokiame absurdiðkame pasaulyje priklauso nuo þmogaus? Gyvenimà áprasmina menas, kûryba, dvasia.

lðeivijos kritika pabrëþia, kad “Balta drobulë” – autobiografinis romanas, atskleidæs sunkø, kupinà praradimo skausmo paties autoriaus gyvenimà, emigranto dalià. Romanas skatina màstyti, ápareigoja, ragina kovoti uþ geresná pasaulá.

2. Ðiuolaikinio eilëraðèio kûrëjai į poezijà ateina normaliomis sàlygomis, jiems nebereikia slëpti savo mintis, nereikia vien uþ teisæ raðyti mokëti sveikata ir kûryba. Turbût matomiausias ðiuolaikinës poezijos bruoþas yra tai, jog estetinës vertybës atsiskiria nuo moraliniø, etiniø, á eilëraðèius plûstelëjo daugybë negirdëtø þodþiø, kuriais bandoma modernizuoti kalbà, nebepaisoma sintaksës, sakiniø sudarymo normø. Þmogø supantis pasaulis grubus, tragiðkas, negailestingas. Ðiandieniniø raðanèiøjø karta – karta be Dievo, nebe taip jauèiama ir gamta. Gamta tëra galima priebëga, galima iðeitis ið vienatvës, ið gamtos visuotinumo pajautos liko tik atminimas. Dievo vardas á eilëraðèius ðiandien sugráþta, bet ne jo iðgyvenimas. Dievas tampa skaidanti, atskirianti jëga. Kûryboje skamba abstraktûs posmai apie sunkiai nusakomà bûtá. Nevengiama kontrastø: mirtis ir gyvenimas, groþis ir purvas, tiesa ir apgaulë greta vienas kito.

1988 m. su þenklu PK (pirmoji knyga) iðëjo Aido Marèëno poezijos knyga “Ðulinys” (antroji – “Angelas” 1991, treèioji – “Dulkës” 1993). Jau pirmojo rinkinio “Ðulinys” eilëraðèiams bûdinga vaizdinga kalba, savita metaforika. Poetas sëkmingai realizuoja tiek gyvenimiðkàjà, tiek kultûrinæ patirtá. Rinkinio tematika ávairi, daþniausiai varijuojamos amþinosios temos – meilë, gyvybë, laiko tëkmë, ryðys su praeitimi. Jaunas poetas stengiasi suvokti savo ðaknis, atrasti iðtakas, pamatuoti tiesos ir melo santyká þmoguje, pirmiausia savyje.

Antroji knyga “Angelas” atskleidþia didelê poeto dràsà. Knygoje skleidþiasi átampa tarp didelio amþiø palikimo ir menko mûsø iðmanymo, tarp minties ir þodþio. Tà rodo jau pirmasis eilëraðtis “lðpaþintis”. O treèia poeto knyga “Dulkës” patvirtina jauno talento augimà. Eilëraðèiuose kalbama apie meilæ, þmogaus netvarumà ir gyvenimo grimasas. Skaidrios lyrikos vienkartinis groþis atspindi pasaulio vienovæ, nykimo ir prisikëlimo gretybæ.

Lyrikoje A.Marèënas ið paskutiniøjø jëgø gina þmogaus gyvenimo svarbà ir jo nepriklausomybæ. Nesvarbu, nuo ko – politikos, visuomeninio gyvenimo, svetimos akies, bet gina intuityviai, pasitelkdamas kraujo balso, Dievo, paèios poezijos ávaizdþius.

3. LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBINĖS KALBOS

ĮSTATYMAS

1995 m. sausio 31 d. Nr.I-779

Vilnius

I. BENDRIEJI NUOSTATAI

1 straipsnis. Šis įstatymas nustato
valstybinės kalbos vartojimą viešajame Lietuvos yvenime, valstybinės kalbos apsaugą, kontrolę ir atsakomybę už Valstybinės kalbos įstatymo pažeidimus. Įstatymas nereglamentuoja Lietuvos gyventojų neoficialaus bendravimo ir religinių bendruomenių bei asmenų, priklausančių tautinėms bendrijoms, renginių kalbos. Asmenų, priklausančių tautinėms bendrijoms, teisę puoselėti savo kalbą, kultūrą ir papročius garantuoja kiti Lietuvos Respublikos įstatymai ir Lietuvos Respublikos Seimo priimti teisės aktai.

Šiuo metu Jūs matote 51% šio straipsnio.
Matomi 855 žodžiai iš 1681 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.