Ab kėdainių grūdai
5 (100%) 1 vote

Ab kėdainių grūdai

ĮVADAS

Gamyba tai procesas, kurio metu vyksta prekių ir paslaugų kūrimas. Taip gamyba aprašoma ekonomikos teorijoje. Šiame kursiniame darbe nagrinėsime konkrečios įmonės ( t.y.AB “Kėdainių grūdai”) gamybos proceso organizavimo ypatumus ir apžvelgsime siauresnį ekonomikos teorijos objektą – materialinių gėrybių gamybą.

AB Kėdainių grūdai gamyba pradėjo 1969 metais. Tai šiuolaikinė grūdų perdirbimo įmonė, gaminanti ruginius miltus, kombinuotuosius pašarus, baltyminius pašarų priedus, superkanti, ruošianti ir parduodanti maistui ir pašarui skirtus grūdus bei rapsus.

Ruginių miltų kokybė 1999 m. buvo įvertinta Lietuvos metų gaminio diplomu. Malūno paros pajėgumas – 245 tonos. Tai vienas didžiausių Lietuvoje rugių rūšinio malimo malūnų. Gaminama produkcija – sijoti, pasijoti ruginiai, kvietruginiai, šveistiniai miltai, skaldyti rugiai ir žirniai, sėlenos, atliekos.

Kombinuotųjų pašarų ceche gaminami pašarai visų amžiaus grupių kiaulėms, galvijams, triušiams, lapėms, paukščiams (viščiukams, vištaitėms, vištoms, broileriams, stručiams) lesinti, žuvims maitinti. Produkcijos kokybė gerinama tiksliu ingridientų dozavimu, kurį valdo kompiuterinė įranga, efektyvia smulkinamų žaliavų sijojimo sistema.

Miltų ir kombinuotųjų pašarų gamybai naudojami Lietuvos ūkiuose išauginti grūdai, o baltymais turtingos žaliavos atvežamos iš kitų valstybių: JAV, Danijos, Švedijos, Belgijos, Ukrainos.

1999 m. įmonėje pastatyta moderni, ekologiška bei unikali visame Baltijos regione grūdų bei rapsų džiovykla, kasmet paruošiama ir saugojama daugiau kaip 40 tūkst. tonų grūdų ir rapsų. Grūdų džiovinimo proceso kokybė turi tiesiogine įtaką įmonėje gaminamos produkcijos kokybei. Apie aukštą įmonės veiklos įvertinimą liudija 2000 m. įdiegta kokybės valdymo sistema ISO 9002, apdovanojimai ir medaliai.

1999 m. Lietuvos pramoninkų konfederacija bendrovei paskyrė sėkmingai dirbančių įmonių nugalėtojos Garbės diplomą už nuopelnus modernizuojant gamybą, derinant darbo sąlygas, plečiant produkcijos asortimentą ir rinkas.

Gamybos proceso klasikiniai struktūriniai elementai yra tikslinga veikla arba pats darbas, darbo objektas ir kapitalas. Be jų, prie gamybos veiksnių yra priskiriamas verslumas, informacija, mokslas ir kt. Darbas ir kapitalas sudaro aktyvius gamybos veiksnius. Prie aktyvių gamybos veiksnių galima priskirti žemę, jos turtus.(žemės ūkis). Bendrovei, apie kurią rašysiu, žemė sudaro bendrą sąlygą vykti gamybos procesui. Daugiausia dėmesio įmonėje skiriama aktyvių gamybos veiksnių analizei ir gamybos proceso planavimui, nes nuo tinkamo gamybos veiksnių derinių parinkimo priklauso gamybos efektyvumas.

Įmonė gamintoja, kaip ir pirkėjas, turi pasirinkimo galimybes. Įmonė gali spręsti,. kokį gamybos veiksnių derinį rinktis ir kiek ji naudos gamybos veiksnių. AB Kėdainių grūdai tikslas – pasirinkti geriausią gamybos veiksnių derinį ir gaminamos produkcijos kiekį. Šią gamybos organizavimo funkciją atlieka valdyba ir vadybininkų skyrius.

Gamybos procesas negali vykti be darbo objektų, kuriuos sudaro žaliavos, pagalbinės medžiagos ir t.t. Gamybos organizavimas sujungia visus gamybos elementus į organišką visumą, kuri leidžia su mažiausiomis sąnaudomis pagaminti maksimalų produktų kiekį.( jeigu leidžia rinkos sąlygos, pagaminti kuo daugiau produkcijos sunaudojant mažiausiai gamybos išteklių)

Pagal gamybos organizavimo formą AB Kėdainių grūdai galima apibudinti, kaip srovinės gamybos įmonę. Tokios gamybos esmę sudaro tai, produkcijos gamybai naudojamos vienos technologijos linijos. Norint pagerinant produkto kokybę, įvedamas papildomas premiksas arba fermentas. Tai labai imli kapitalui ir kvalifikuotam darbui gamyba. Tokia gamyba reikalauja aukštos kvalifikacijos vadybininkų, nusimanančių apie šiuolaikinės gamybos organizavimą bei rinkodarą.

Šis darbas supažindins su gamybos proceso organizavimo ypatumais. Įmonės veiklos

tikslas – gerinant kokybę, didinti vartojimą, siekti visuotinio produkcijos pripažinimo Lietuvos ir užsienio gamintojų rinkoje.

1. Įmonės istorija, esama situacija

Akcinė bendrovė “Kėdainių grūdai” – tai šiuolaikinė grūdų perdirbimo įmonė, gaminanti ruginius miltus, kombinuotuosius pašarus, baltyminius pašarų priedus, superkanti, ruošianti ir parduodanti maistui ir pašarui skirtus grūdus.

Ši įmonė buvo įsteigta 1969 metais. Tuo metu ji vadinosi “Kėdainių grūdų produktų kombinatas”. 1990 metų lapkričio 12 dieną buvo įregistruota kaip “Kėdainių valstybinė grūdų perdirbimo įmonė”. Prasidėjus valstybinio turto pirminiam privatizavimui, buvo sukauptas akcinis kapitalas, o tuo pačiu “Kėdainių valstybinė grūdų perdirbimo įmonė” tapo “Kėdainių valstybine grūdų perdirbimo įmone” (1993 m. spalio 25 d.). 1994 metais sausio 1 dieną įmonės kapitalas sudarė 1,1 milijoną litų.

Įmonėje valstybei priklausiusi kapitalo dalis buvo padalinta į akcijas ir didelė jų dalis 1994 metų pradžioje buvo parduota įmonės darbuotojams, akcininkams ir žemės ūkio produkcijos gamintojams. 1994 metais indeksavus ilgalaikį turtą, įmonės kapitalas buvo indeksuotas 7,6 karto. 1994 metų liepos 8 dieną įvykęs visuotinis akcininkų susirinkimas nusprendė įmonę reorganizuoti į
akcinę bendrovę “Kėdainių grūdai”. Tuo metu valstybei priklausė 39 % įmonės akcijų, o bendra kapitalo vertė 8,8 milijonai litų. Tai buvo paskutinis įmonės reorganizavimas.

1995 metų pradžioje dalis valstybei priklausiusių įmonės akcijų buvo parduotos žemės ūkio produkcijos gamintojams. Po šio pardavimo valstybei priklausė tik 16 % įmonės kapitalo.

1997 metais įmonės kapitalas buvo padidintas 5 milijonais litų, išleidžiant papildomą akcijų emisiją. Kapitalas buvo padidintas iš papildomų įnašų. Šis kapitalo padidinimas buvo įregistruotas 1997 metais gruodžio 22 dieną. Nuo to laiko akcinės bendrovės “Kėdainių grūdai” įstatinio kapitalo dydis nesikeitė – jis yra 13 773 660 litų. Įmonės įstatinis kapitalas yra padalintas į 1 377 366 paprastąsias vardines akcijas, kurių nominali vertė 10 litų.

1.1 PERSPEKTYVOS

AB “Kėdainių grūdai” sėkmingai plėtoja savo veiklą diegdama modernią techniką ir technologijas.

Lietuvoje turi paklausą maistas šunims “Kėgrus”, kurio kokybė yra nuolat gerinama, o gamybos apimtys didinamos. Šis šunų ėdalas parduodamas Estijos, Ukrainos, Rusijos, Latvijos ir Lietuvos rinkose.

1998 metais įmonės gaminamas maistas šunims “Kėgrus” buvo pripažintas geriausiu Lietuvos metų gaminiu.

1999 metais įmonės gaminamų ruginių miltų kokybė buvo įvertinta Lietuvos metų gaminio diplomu. 2000 metais sijoti ruginiai miltai buvo pripažinti geriausiu Lietuvos metų gaminiu.

2001 metais įmonėje gaminami ekstruduoti kombinuotieji pašarai paršeliams žindukliams taip pat buvo pripažinti geriausiu Lietuvos metų gaminiu.

1999 metais įmonėje pastatyta moderni, ekologiška bei unikali visame Baltijos regione grūdų bei rapsų džiovykla, kasmet paruošiama ir saugojama daugiau kaip 40 tūkst. tonų grūdų ir rapsų. Grūdų džiovinimo proceso kokybė turi tiesioginę įtaką įmonėje gaminamos produkcijos kokybei. Apie aukštą įmonės veiklos vertinimą liudija 2000 m. įdiegta kokybės valdymo sistema ISO 9002, apdovanojimai ir medaliai.

1999 metais Lietuvos pramoninkų konfederacija bendrovei paskyrė sėkmingai dirbančių įmonių nugalėtojos Garbės diplomą už nuopelnus modernizuojant gamybą, derinant darbo sąlygas, plečiant produkcijos asortimentą ir rinkas.

Šios įmonės veiklos pobūdis yra grūdų ir jų produktų perdirbimas bei prekyba. Galima išskirti tokias skirtingas veiklos kryptis:

 ruginių miltų, kombinuotų pašarų ir kitos produkcijos gamyba,

 grūdų pardavimas,

 teikiamos paslaugos.

1.3 Pagrindiniai AB “Kėdainių grūdai” ekonominiai rodikliai

Pagrindiniai ekonominiai rodikliai, apibūdinantys AB “Kėdainių grūdai” veiklos efektyvumą, pateikiami ??? lentelėje.

AB “Kėdainių grūdai” ??? lentelė

Pagrindiniai ekonominiai rodikliai

Eil.

Nr. Rodiklis Laikotarpių

duomenys

Duomenys skaičiavimui

2000

2001

2002

1. Pardavimai (pajamos), Lt 27 666 189 31 427 990 27 089 057

2. Parduotų prekių (suteiktų paslaugų) savikaina, Lt 25 920 296 28 506 073 24 436 979

3. Bendrasis pelnas, Lt 1 745 891 2 921 917 2 652 078

4. Veiklos sąnaudos, Lt 1 682 288 1 597 301 2 145 542

5. Veiklos pelnas (nuostolis), Lt 63 606 1 324 616 506 536

6. Finansinė ir investicinė veikla, Lt 98 484 78 615 3 464

7. Ypatingoji veikla, Lt – 72 091 – 157 924 – 16 866

8. Pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą, Lt 176 000 1 331 209 467 211

9. Pelno mokestis, Lt – 164 975 75 185

10. Grynasis pelnas, Lt 176 000 1 166 234 392 026

11. Įmonės turtas iš viso, Lt 37 276 198 35 381 328 32 496 763

11.1. Ilgalaikis turtas 15 685 283 17 989 755 17 073 249

11.2. Trumpalaikis turtas 21 590 915 16 934 353 15 270 322

12. Įmonės kapitalas iš viso, Lt 37 276 198 35 381 328 32 496 763

12.1. Nuosavas kapitalas 22 898 787 24 065 030 24 457 056

12.2. Skolintas kapitalas 14 377 411 11 316 298 8 039 707

13. Darbuotojų skaičius iš viso, žm. 206 209 194

13.1. Vadovai, specialistai 54 55 53

13.2. Darbininkai 152 154 141

Pagrindiniai santykiniai rodikliai

1. Bendrasis pelningumas, % 6,31 9,30 9,79

2. Veiklos pelningumas, % 0,23 4,21 1,87

3. Pelno marža arba grynasis pelningumas, % 0,64 3,71 1,45

4. Turto (investicijų) grąža arba pelningumas, % 0,47 3,30 1,21

5. Akcinio kapitalo (nuosavybės) grąža, % 0,77 4,85 1,60

6. Darbo efektyvumas, Lt vienam darbuotojui 134 302 150 373 139 634

AB “Kėdainių grūdai” pagrindinių ekonominių rodiklių kitimo tendencijos 2000 – 2002 metais, atsispindi ??? paveiksle.

??? pav. Pagrindinių ekonominių rodiklių kitimo tendencijos 2000 – 2002 metais.

??? pav. Darbo efektyvumo kitimo tendencijos 2000 – 2002 metais.

Remiantis ??? lentelės duomenimis galima apskaičiuoti pagrindinių rodiklių pokyčius t. y. palyginti atskirų laikotarpių duomenis bei nustatyti padidėjimą/sumažėjimą. Šie skaičiavimai pateikiami ??? lentelėje.

AB “Kėdainių grūdai” ??? lentelė

1.4 Veiklos rezultatų palyginimas

Eil.

Nr. Rodiklis Padidėjimas
(+)/

Sumažėjimas ( -) Duomenų palyginimas, %

2001 lyginant su 2000 2002 lginant su 2001 2001 lyginant su 2000 2002 lyginant su 2001

1. Įmonės pajamos, Lt 3 761 801 – 4 338 933 113,60 89,20

2. Parduotų prekių (atliktų darbų) savikaina, Lt 2 585 777 – 4 069 094 110,00 85,73

3. Bendrasis pelnas, Lt 1 176 026 – 269 839 167,36 90,77

4. Veiklos pelnas, Lt 1 261 010 – 818 080 Padidėjo 21 kartą 38,24

5. Grynasis pelnas, Lt 990 234 – 774 208 Padidėjo 6,6 karto 33,61

6. Darbuotojų skaičius iš viso, žm. 3 – 15 101,46 92,82

6.1. Vadovai, specialistai 1 – 2 101,85 93,36

6.2. Darbininkai 2 – 13 101,32 91,56

7. Bendrasis pelningumas, % 2,99 0,49 147,39 105,30

8. Veiklos pelningumas, % 3,98 – 2,34 Padidėjo 18,3 karto 44,42

9. Grynasis pelningumas, % 3,07 – 2,26 Padidėjo 5,8 karto 39,08

10. Turto (investicijų) pelningumas, % 2,83 – 2,09 Padidėjo 7 kartus 36,67

11. Akcinio kapitalo (nuosavybės) grąža, % 4,08 – 3,25 Padidėjo 6,3 karto 32,99

12. Darbo efektyvumas, Lt vienam darbuotojui 16 017 – 10 739 111,97 92,86

2. ĮMONĖS EKONOMIKA

2.1 AB “Kėdainių grūdai” gaminama produkcija

Akcinė bendrovė “Kėdainių grūdai” yra gamybinė įmonė. Pagrindinė įmonės veiklos sritis, iš kurios ji gauna didžiausias pajamas yra ruginių miltų, kombinuotųjų pašarų ir kitos produkcijos gamyba. Tik nedidelę įmonės veiklos bei jos pajamų dalį sudaro grūdų pardavimas ir grūdų bei rapso saugojimo ir apdorojimo paslaugos.

??? lentelėje bei ??? ir ??? paveiksluose pateikiamos pagrindinių įmonės produkcijos rūšių gamybos apimtys natūrine ir vertine išraiška.

AB “Kėdainių grūdai” ??? lentelė

Pagrindinių produkcijos rūšių gamybos apimtys 2000 – 2002 m.

Eil.

Nr. Produkcijos pavadinimas Produkcijos kiekis, t Produkcijos kiekis, Lt

2000 2001 2002 2000 2001 2002

1. Ruginiai miltai 10 462 9 551 12 613 6 460 000 6 318 600 7 051 418

2. Kombinuotieji pašarai 23 356 18 639 21 577 16 064 000 11 550 932 13 043 198

3. t. sk.baltyminiai – vitamininiai – mineraliniai mišiniai (BVMM) 532 633 391 680 960 810 401 523 564

Iš viso 33 818 28 190 34 190 21 513 000 17 869 532 20 094 616

??? pav. Pagrindinių produkcijos rūšių gamybos apimtys natūrine išraiška.

??? pav. Pagrindinių produkcijos rūšių gamybos apimtys vertine išraiška.

Taigi duomenys rodo, jog didžiausią dalį įmonės gaminamoje produkcijoje užima kombinuotieji pašarai. Būtent ši produkcijos rūšis duoda įmonei didžiausias pajamas.

2.2 AB “Kėdainių grūdai” pagrindinių produkcijos rūšių

kainos

Įmonės gaminamos produkcijos kainos dažniausiai išlieka stabilios ilgą laiką, o jeigu ir kinta, tai kinta nežymiai. ??? paveiksle pateikiama AB “Kėdainių grūdai” pagrindinių produkcijos rūšių vidutinių kainų dinamika per pastaruosius trejus metus.

AB “Kėdainių grūdai” ??? lentelė

Pagrindinių produkcijos rūšių vidutinės kainos 2000 – 2002 m.

Eil.

Nr. Produkcijos pavadinimas Vidutinė produkcijos kaina, Lt/t

2000 2001 2002

1. Ruginiai miltai 617,00 628,00 595,00

2. Kombinuotieji pašarai 924,00 886,00 910,00

3. BVMM 1280,00 1280,00 1339,00

??? pav. Pagrindinių produkcijos rūšių vidutinės kainos.

Kombinuotųjų pašarų ir BVMM vidutinės kainos pastaruoju metu nors ir nežymiai, tačiau didėjo. Kombinuotųjų pašarų vidutinė kaina 2002 m. buvo 2,7 % didesnė nei 2001 m., o BVMM kaina 2002 m. padidėjo 4,6 %. Na o ruginių miltų kaina pastaraisiais metais sumažėjo 5,3 %. Kombinuotųjų pašarų kainos padidėjimą 2002 m. sąlygojo padidėjusi paklausa, o ruginių miltų ir BVMM kainų svyravimui įtakos turėjo atitinkamai pakitusios žaliavų kainos.

2.3 AB “Kėdainių grūdai” darbuotojai, darbo laikas, darbo

užmokestis

AB “Kėdainių grūdai” darbuotojų skaičius skirtingais laikotarpiais kinta, tačiau nežymiai. Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius įmonėje 2000 metais buvo 206 žmonės, 2001 metais – 209 žmonės ir 2002 metais 194 žmonės. Darbuotojų sumažėjimą 2002 metais sąlygojo tai, jog buvo atleisti pensijinio amžiaus žmonės. Iki 2002 metų įmonė Kėdainių rajone buvo pirmaujanti dirbančių pensininkų skaičiumi.

Įmonės darbuotojai yra skirstomi į dvi kategorijas:

1. Vadovai, specialistai;

2. Darbininkai.

Didžioji dalis įmonės darbuotojų dirba gamyboje. Darbuotojų struktūra pagal kategorijas atsispindi ??? lentelėje bei ??? paveiksle.

AB “Kėdainių grūdai” ??? lentelė

Įmonės darbuotojų skaičius pagal kategorijas

Eil.

Nr. Kategorija Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius, žm. Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius per 3 metus, žm. Darbuotojų skaičiaus struktūra, %

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1828 žodžiai iš 6012 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.