Ab klaipėdos baldai finansinės veiklos vertinimas
5 (100%) 1 vote

Ab klaipėdos baldai finansinės veiklos vertinimas

TURINYS

I.Įvadas 3

II.Literatūros analizė 5

2.1. Įmonės finansinės veiklos sąvokų analizė 5

III. Įmonės finansinės veiklos vertinimas 7

3.1.Balansas. Vertikalioji analizė 7

3.2 Balansas. Horizantalioji analizė. 9

3.3. Pelno (nuostolio)ataskaita. Vertikalioji analizė 10

3.4. Pelno (nuostolio)ataskaita. Horizontalioji analizė 11

3.5. Santykinių rodiklių skaičiavimas 11

3.5.1. Pelningumo rodikliai 11

3.5.2. Trumpalaikio mokumo rodiklių analizė 12

3.5.3 Ilgalaikio mokumo rodiklių analizė 13

3.5.4. Veiklos efektyvumo rodilių analizė 14

3.5.5. Trumpalaikio turto rodiklių analizė 14

3.5.6. Pelno rodiklių analizė 14

3.6.Nenuostolingo lūžio analizė 15

IV.Prognozavimas. Papildomo kapitalo radimas 17

4.1. Pelno (nuostolio) ataskaita. Prognozavimas 17

4.2. Balansas. Prognozavimas 17

V.Išvados 19

Literatūra 20

Įvadas

Šiandien kiekvienai įmonei Lietuvoje yra svarbu įsitvirtinti bei išsilaikyti rinkoje ir sugebėti konkuruoti su konkurentais. Todėl pakankamai svarbu išsiaiškinti (palyginant dviejų metų rodiklius), kokius tolimesnius sprendimus galima priimti siekiant didinti veiklos efektyvumą sekančiais metais.

Finansinės analizės turinys yra kompleksinis ūkio subjektų finansinės bei ūkinės veiklos ir jos rezultatų tyrimas, siekiant tobulinti tiriamojo subjekto valdymą ir didinti jo veiklos efektyvumą bei pelningumą. Toks tyrimas atliekamas naudojant informaciją apie buvusią veiklą, atliekamą dabar ir perspektyvoje.

Taigi finansų analizės tyrimo objektas yra įmonių finansinė veikla bei jos rezultatai, parodomi alternatyviuose projektuose, apskaitos, atskaitomybės medžiagoje ir kituose informacijos šaltiniuose.

,,Klaipėdos baldai” akcine bendrove tapo 1993 metais. Tuo metu, bendrovės įstatinis kapitalas sudarė 742 tūkst. lt. Iki 1996 metų bendrovės akcininkai didino akcinį kapitalą keletą kartų. Bendrovės veikla – baldų gamyba, didmeninė ir komiso prekyba, mažmeninė prekyba baldais, krovinių pervežimas keliais. 2003 metais, kaip ir ankstesniais metais, nepaisant sudėtingos konkurencinės aplinkos Lietuvoje bei kitose Europos valstybėse, AB ”Klaipėdos baldai” sugebėjo išlaikyti gamybos ir prekybos augimo tendenciją.

Bendrovės pajamos už parduotą produkciją ir paslaugas per 2002 metus, lyginant su praėjusiais metais sumažėjo 5.832,3 tūkst. Lt. ir 2002 metais sudarė 101,5 mln. Litų. Bendrą pardavimų sumažėjimą vertinėje išraiškoje lėmė padidėjusi konkurencija.

Siekdami išlaikyti ir stiprinti Bendrovės užimamas pozicijas baldų rinkoje, įmonės specialistai nuolat eksperimentuoja, projektuoja ir kuria naujus gaminius. Ne pirmi metai, kuomet įmonė gauna “Metų gaminio“ apdovanojimą. 2003 metais, tokį apdovanojimą Lietuvos pramoninkų konferencija skyrė miegamojo komplektui “ACTUS”. Šiais metais Bendrovė pateikė vidaus

rinkoje platų savo gaminių asortimentą.

Planuojama toliau sėkmingai bendradarbiauti su esamais pagrindiniais pirkėjais “IKEA”, “SODIM”, “HABITAT”; didinti pardavimus kitiems pirkėjams iki 8 proc, koreguoti produkcijos asortimentą atsižvelgiant į pirkėjų reikalavimus, pilnai patenkinti pirkėjų poreikius laiku patiekiant tinkamos kokybės prekes.

Darbo tikslas:

• AB „Klaipėdos baldai“ finansinės veiklos vertinimas.

Uždaviniai:

• Įmonės vertikalioji ir horizontalioji analizė.

• Apskaičiuoti santykinius rodiklius.

• Papildomo kapitalo radimas.

• Atlikti nenuostolingo lūžio analizę.

Metodika:

AB „Klaipėdos baldai“ finansinės veiklos vertinimui buvo naudojami dviejų metų veiklos rodikliai, paimti iš įmonės balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos, įvairių autorių literatūra.

II. Literatūros analizė

2.1. Įmonės finansinės veiklos sąvokų analizė

Bet kuri firma, norėdama sėkmingai dirbti, siekdama didesnio pelno, atlieka finansinę analizę.

Firmos finansinės veiklos analizė pagrįsta jos buhalterine atskaitomybe, apimančia šiuos dokumentus:

1) Balansą;

2) Pelno ataskaitą;

3) Finansinės padėties arba kapitalo formavimo šaltinių ir jų panaudojimo ataskaitas.

Visais aspektais atliktos analizės tikslas – pateikti oficialias išsamias išvadas apie įmonės finansinius rodiklius. Iš jų turime susidaryti tikrą vaizdą apie įmonės pozicijų tvirtumą rinkoje, jos dalykinius ryšius su kitomis įmonėmis. Privatūs asmenys iš analizės stengiasi gauti tokią informaciją, kuri leistų jiems savarankiškai įvertinti įmonės pozicijas rinkoje. Bankai iš tokių analizių turi gauti duomenis apie įmonės kreditingumą, ar įmonė įstengs grąžinti suteiktą paskolą. Tiekėjai nori būti tikri, kad įmonė laiku atsiskaitys už suteiktas prekes ar paslaugas ir kt.

Atliekant finansinę analizę labai svarbu ieškoti tam tikrų rodiklių tarpusavio ryšių. Yra dviejų tipų finansinė analizė:

• Horizontalioji analizė;

• Vertikalioji analizė;

• Santykinė analizė.

Tačiau horizontalioji ir vertikalioji analizė yra identiškos mūsų praktikoje taikomiems palyginimo bei dinamikos eilučių analizės, taip pat rodiklių lyginamųjų svorių skaičiavimo būdams.

Horizontalioji analizė atliekama tada, kai
finansinių ataskaitų dydžiai lyginami su praėjusio laikotarpio ar užduočių duomenimis, o nukrypimas išreiškiamas absoliučiais arba santykiniais dydžiais. Ši analizė parodo finansinių rodiklių dinamiką, tačiau neišryškina priežasčių, dėl kurių įvyko rodiklių pakitimai. Ji dažnai taikoma analizuojant įmonės balanso, pelno (nuostolių) ataskaitų duomenis.

Vertikalioji analizė atliekama tada, kai kiekvienas finansinės ataskaitos rodiklis lyginamas su bendruoju baziniu tos ataskaitos rodikliu, o gautas dydis išreiškiamas procentais. Užsienio šalių ekonomistai šią analizę dažnai vadina struktūrine analize. Bendras bazinis rodiklis gali būti įmonės balanso aktyvų, pasyvų, pelno, kaštų, pardavimų suma. Atliekant keleto metų finansinių rodiklių struktūrinę analizę, galima nustatyti rodiklių pakitimų priežastis.

Santykinė analizė literatūroje ir praktikoje dar vadinama finansinių koeficientų analize. Šie koeficientai išreiškia finansinių ataskaitų bei kitos informacijos duomenų tarpusavio ryšius. Užsienio autoriai finansinius koeficientus įvairiai klasifikuoja į grupines sistemas, tačiau likvidumo (mokumo) ir pelningumo grupės yra visų pripažįstamos. Dar gali būti išskiriama veiklos aktyvumo rodiklių, įsiskolinimo rodiklių ir kapitalo rinkos rodiklių grupės.

Pardavimų prognozė – tai pardavimų natūrine ir vertine išraiška prognozė. Ji atliekama remianti pardavimų apimtimis praeityje ir šalies pramonės šakos vystymosi bei kitų rodiklių prognozėmis. Netikslios pardavimų prognozės gali padaryti įmonei žalos.

Kiekvienas turto savininkas nepriklausomai nuo savo veiklos pobūdžio siekia gauti pelną ir kuo didesnę pelno masę. Todėl visada svarbu žinoti, kokias galimybes jis turi šiam tikslui pasiekti ir kokie veiksniai lemia pelningą veiklą. Savininkams pasirinkti tinkamiausius sprendimus gali padėti lūžio taško analizė. Ji gali būti taikoma:

• kai siekiama pradėti naują veiklą (naujos įmonės kūrimas);

• kai norima išleisti naują gaminį ar teikti naują paslaugą;

• kai norima įvertinti investicijas, didinančias pelną, pelningumą.

• Taigi lūžio taško analizė atsako į du svarbius klausimus:

• kiek veiklos produkto vienetų reikia išleisti, kad būtų padengti veiklos kaštai;

• kokias pajamas reikia gauti, kad veikla būtų pelninga.

Atliekant lūžio taško analizę, reikia žinoti, kad svarbiausi nenuostolingumo rodikliai yra šie:

• veiklos produkto pardavimo kaina;

• kintami kaštai;

• pastovūs kaštai.

Momento, kuriame pardavimai susilygina su kaštais, nustatymo metodas vadinamas lūžio momento analize.

Lūžio momentas nustatomas: S= PQ =TC=F+ QV

Q= F/(P-V)

S – pajamos iš pardavimų (litais)

P- produkto vieneto kaina (litais)

Q- kiekis (vienetais)

TC- kaštų suma (litais)

F – pastovūs kaštai (litais)

V – kintami kaštai produkcijos vienetui (litais)

III. Įmonės finansinės veiklos vertinimas

Norint sužinoti kaip įmonė dirba, reikia atlikti finansinę analizę, kuri leidžia suvokti įmonėje vykstančius procesus, suteikia galimybę įvertinti esamą padėtį. Tai atlikta remiantis pateiktuoju balansu bei įmones pelno nuostolio ataskaitą.

Lyginimo analizės būdu atlikta horizontalioji ir vertikalioji analizės, remiantis įmonės 2001-2002 m. balansu bei pelno(nuostolio) ataskaita. Analizės parodys pajamas arba išlaidas pagal atskirus ataskaitos laikotarpius.

3.1. Balansas. Vertikalioji balanso analizė

1 lentelė. Balansas.

2004-01-01 2003-01-01

Ilgalaikis turtas 76,850,660 70,677,778

Formavimo savikaina 0 302,843

Nematerialusis turtas 277,804 43,354

Materialusis turtas 75,821,038 70,309,763

Ilgalaikis finansinis turtas 751,818 1,818

Po vienerių metų gautinos sumos 0 20,000

Trumpalaikis turtas 109,855,151 102,274,357

Atsargos ir nebaigtos vykdyti sutartys 24,502,859 25,697,621

Per vienerius metus gautinos sumos 13,184,088 17,841,421

Investicijos ir terminuoti indėliai 70,527,599 50,800,000

Gryni pinigai sąskaitoje ir kasoje 1,640,605 7,935,315

Sukauptos (gautinos) pajamos ir ateinančio laikotarpio sąnaudos 926,925 497,736

Turtas iš viso 187,632,736 173,449,871

Kapitalas ir rezervai 161,292,701 164,943,257

Kapitalas 118,640,396 88,980,297

Akcijų priedai (nominalios vertes perviršijimas) 0 0

Perkainojimo rezervas 0 0

Rezervai 41,372,206 59,200,749

Nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) 1,280,099 16,762,211

Finansavimas (dotacijos ir subsidijos) 0 0

Atidėjimai ir atidėtieji mokesčiai 0 0

Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 24,800,966 8,212,458

Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0

Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai 24,800,966 8,212,458

Sukauptos sąnaudos ir ateinančio laikotarpio pajamos 1,539,069 294,156

Savininkų nuosavybė ir įsipareigojimai iš viso 187,632,736 173,449,871

2 lentelė.Vertikalioji balanso analizė.

2004-01-01 2003-01-01 Skirtumas

Ilgalaikis turtas 41% 41% 0%

Formavimo savikaina – –

Nematerialusis turtas – –

Materialusis turtas 40% 41% 1%

Ilgalaikis finansinis turtas – –

Po vienerių metų gautinos sumos – –

Trumpalaikis turtas 59% 59% 0%

Atsargos ir nebaigtos vykdyti sutartys 13% 15% -2%

vienerius metus gautinos sumos 7% 10% -3%

Investicijos ir terminuoti indėliai 38% 29% 9%

Gryni pinigai sąskaitoje ir kasoje 1% 5% -4%

Sukauptos (gautinos) pajamos ir ateinančio laikotarpio sąnaudos – –

Turtas iš viso 100% 100% 0%

Kapitalas ir rezervai 86% 95% -9%

Kapitalas 63% 51% 12%

Akcijų priedai (nominalios vertes perviršijimas) – –

Perkainojimo rezervas – –

Rezervai 22% 34% -12%

Nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) 1% 10% -9%

Finansavimas (dotacijos ir subsidijos) – –

Atidėjimai ir atidėtieji mokesčiai – –

Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 13% 5% 8%

Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai – –

Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai 13% 5% 8%

Sukauptos sąnaudos ir ateinančio laikotarpio pajamos 1% – –

Savininkų nuosavybė ir įsipareigojimai iš viso 100% 100% 0%

Atliekant vertikalią analizę, kiekvienos ataskaitos rodiklis lygintinas su pardavimų apimtimi.

Atliekant keleto metų analizę, ne tik nustatoma, kaip keitėsi daliniai rodikliai, bet ir kokios tų pasikeitimų priežastys. Vertikaliąją analizę galima vadinti rodiklių lyginamųjų svorių skaičiavimu.

Įmonės struktūros analizė rodo, kad 2003 m. ilgalaikis turtas sudarė aktyvų dalį (41%), sekančiais metais jo lyginamoji dalis nepakito (41%).

Lyginant 2003 su 2004 m. sumažėjo mokėtinos sumos ir įsipareigojimai (8%).

Per nagrinėjamus 2001-2002 m. kitų įrenginių ir įrankių dalis ilgalaikiame turte buvo stabilus.

3.2.Balansas. Horizontalioji balanso analizė

3 lentelė. Horizontalioji balanso analizė.

Procentinė išraiška Vertinė išraiška

Ilgalaikis turtas 9% 6,172,882

Formavimo savikaina – –

Nematerialusis turtas 541% 234,450

Materialusis turtas 8% 5,511,275

Ilgalaikis finansinis turtas 41254% 750,000

Po vienerių metų gautinos sumos – –

Trumpalaikis turtas 7% 7,580,794

Atsargos ir nebaigtos vykdyti sutartys -5% -1,194,762

Per vienerius metus gautinos sumos -26% -4,657,333

Investicijos ir terminuoti indėliai 39% 65,447,599

Gryni pinigai sąskaitoje ir kasoje -79% -6,294,710

Sukauptos (gautinos) pajamos ir ateinančio laikotarpio sąnaudos 86% 429,189

Turtas iš viso 8% 14,182,865

Kapitalas ir rezervai -2% -3,650,556

Kapitalas 33% 29,660,099

Akcijų priedai (nominalios vertes perviršijimas) – –

Perkainojimo rezervas – –

Rezervai -30% -17,828,543

Nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) -92% -15,482,112

Finansavimas (dotacijos ir subsidijos) – –

Atidėjimai ir atidėtieji mokesčiai – –

Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 202% 16,588,508

Šiuo metu Jūs matote 50% šio straipsnio.
Matomi 1606 žodžiai iš 3203 žodžių.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA (kaina 1,45 €) ir įveskite gautą kodą į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.