Ab Lietuvos energija informacijos ištekliai
5 (100%) 1 vote

Ab Lietuvos energija informacijos ištekliai

TURINYS

ĮVADAS 3

ORGANIZACIJOS DUOMENYS 4

1. ORGANIZACIJOS APLINKA 5

1.1 Vidinė aplinka 5

1.2 Išorinė aplinka 6

2. SWOT ANALIZĖ 9

2.1 Organizacijos vidaus vertinimas (stiprybės ir silpnybės) 9

2.1.1 Stiprybės 9

2.1.2 Silpnybės 10

2.2 Organizacijos išorės vertinimas (galimybės ir grėsmės) 10

2.2.1 Galimybės 10

2.2.2 Grėsmės 11

3. INFORMACIJOS SRAUTAI ORGANIZACIJOS VIDUJE IR IŠORĖJE 12

3.1 Internetas 13

3.2 Duomenų Bazės 14

4 . KOMUNIKACIJA ORGANIZACIJOJE 16

4.1 Formali komunikacija 16

4.2 Neformali komunikacija 18

5. INFORMACIJOS IŠTEKLIAI 19

6. INFORMACINĖS SISTEMOS 25

7. PERSONALAS 32

7.1 Darbo santykiai 33

7.2 Darbo ir poilsio laikas 35

7.3 Darbo apmokėjimo tvarka 35

7.4 Darbuotojų sauga ir sveikata 36

7.5 Darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos kėlimas 36

7.6 Darbo grafikas 37

7.7 Darbuotojams keliami reikalavimai 38

7.7.1 AB „Lietuvos energija“ profesijų apmokėjimas 38

8. INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS 40

8.1 ITT centras 40

8.2 Duomenų perdavimo paslaugos 41

8.3 Partneriai 42

8.3.1 Tinklas 43

8.4 Interneto paslaugos 43

8.5 Techninių plotų nuoma 43

IŠVADOS 45

PRIEDAI 46

ĮVADAS

Plačiąja prasme resursais įprasta vadinti ekonominio potencialo elementus, kuriais disponuoja visuomenė ir kurie esant reikalui, gali būti panaudoti siekiant konkrečių ūkinio ir socialinio vystymo tikslų.

Vadybinei informacijos problematikai vis labiau skverbiantis į visas žmogaus veiklos sritis, kurios šiuo požiūriu gali būti įvardijamos jau kaip informacinės, informacijos resursai suprantami nepalyginti plačiau vien už informacijos laikmenas: jais tampa taip pat žmonės, daiktai, technika, ir jie galėtų būti traktuojami kaip informacijos šaltiniai ar saugyklos plačiąja prasme. Informacijos išteklis tai įvairių rūšių profesionalai: tiek organizacijos darbuotojai, tiek specialistai iš kitų organizacijų, konsultantai, ekspertai ir netgi žurnalistai. Iš tiesų labai svarbu nepamiršti svarbaus žmogaus kaip informacijos šaltinio vaidmens šalia tradicinių informacijos išteklių. Žmogaus žinios yra informacijos išteklius.

Visos valdymo funkcijos (planavimas, organizavimas, vadovavimas, kontrolė) remiasi nenutrūkstamu informacijos srautu apie tai, kas vyksta organizacijoje ir už jos ribų. Tik gaudami laiku ir tikslią informaciją , vadovai gali stebėti, kaip artėja prie tikslo, ir įgyvendinti planus tikrovėje. Jei vadovai negali nuolat būti “kelyje” ir numatyti galimų problemų, lavinti sugebėjimą suprasti, kada būtini koregavimo veiksmai, ir imtis jų kai reikia, tai jų darbas toliau gali būti ir bevaisis, ir brangiai kainuoti.

Projektui medžiaga renkama buvo iš AB „Lietuvos energija“ interneto svetainės (www.lietuvosenergija.lt). Taip pat informacijos buvo gauta iš įmonės „Informacinių technologijų“ centro darbuotojų, personalo vadybininkų, informacijos vadybininkų, bibliotekos.

Projekto tikslas – išanalizuoti AB „Lietuvos energija“ informacinius išteklius, naudojamas technologijas, komunikacijos procesus, Informacinę sistemą.

Atliekant šį projektą išsiaiškinsime informacinius išteklius organizacijoje, informacijos judėjimo, gavimo, apdorojimo, informacinių sistemų reikšmę tokioje didelėje organizacijoje, visa tai atskleisime iškeldami tokias užduotis:

• Organizacijos vidinės ir išorinės aplinkos analizė,

• SWOT analizė,

• Komunikacijos įmonėje nagrinėjimas,

• Informacijos resursų aptarimas,

• Personalo kaip informacinio išteklio veiklos tyrimas,

• Įmonėje naudojamų informacinių technologijų, bei teikiamų paslaugų analizė.

ORGANIZACIJOS DUOMENYS

Organizacija: AB „Lietuvos energija“

Organizacijos adresas: Žvejų g. 14, Vilnius

Organizacija įkurta: 1995 m. gruodžio 4 d. reorganizavus Lietuvos valstybinę energetikos sistemą

Organizacijos veikla:

Perdavimo tinklo priežiūra ir plėtra

Prižiūri aukštosios įtampos (330-110 KV) perdavimo linijas ir pastotes.

Užtikrina patikimą ir ekonomišką elektros perdavimą iš Lietuvos elektrinių skirstomųjų tinklų bendrovėms ir stambiesiems vartotojams.

Dispečerinis valdymas

Nuolat koordinuoja Lietuvos elektrinių ir kaimyninių energetikos sistemų darbą, suteikia vienodas sąlygas visiems perdavimo tinklo naudotojams.

Užtikrina elektros gamybos ir sunaudojimo balansą bei elektros sistemos patikimumą.

Prekyba elektros energija

Organizuoja prekybą elektros energija, koordinuoja elektros eksportą ir importą, bei kaimyninių energetikos sistemų elektros energijos tranzitą. Derina atsiskaitymus tarp Lietuvos ir užsienio elektros gamintojų bei tiekėjų.

Organizacijos tikslas: užtikrinti Lietuvos elektros sistemos veiksmingą ir patikimą darbą

Organizacijos vizija: pažangi ir patikima energetikos bendrovė

Organizacijos turtas: 1 117 mln. Lt

Organizacijos įstatinis kapitalas: 690 mln. Lt

Organizacijos darbuotojų skaičius: 1157

Organizacijos akcininkai: Lietuvos valstybė 96.62%, kiti 3.38%

1. ORGANIZACIJOS APLINKA

Organizacijos aplinkos schema:

1.1 Vidinė aplinka

Organizacijos vidinę aplinką formuoja jos:

1. Tikslai – savo tikslus bendrovė stengiasi įgyvendinti bendru darbu, sutelktomis pastangomis

2. Struktūra – tai atskirų padalinių tarpusavio ryšys,
priklausomybė. Organizacijos struktūra – pagrindas vykdyti vadybos užduotis. Bendros užduotys dalinamos į daugelį veiklų.

Yra labai glaudus ryšys tarp organizacijos struktūros ir strategijos. Keičiant viena keičiasi ir kita. Be organizacijos struktūrų sukūrimo, kuri įgalina dirbti žmones kartu siekiant bendro tikslo, organizavimas apima ir įgaliojimų perdavimo sistemos sukūrimą, kuri sujungtų aukščiausią vadovybę su žemutinėmis valdymo grandimis, t.y. tam tikrą valdymo hierarchijos sukūrimą.

Organizacijos struktūros buvimas įgalina:

• visą darbą suskirstyti į atskiras užduotis, kurias vėliau turės atlikti pavieniai žmonės ar jų grupės;

• užduočių ir žmonių sugrupavimą į tam tikras grupes, skyrius (struktūros suformavimas);

• sukuriama ryšių sistema tarp aukščiausios vadovybės ir žemutinių valdymo grandžių.

„Lietuvos energija“ sudaryta iš išorinių ryšių ir informacijos departamento, apskaitos departamento, ekonomikos skyriaus, iždo skyriaus, rinkos departamento, energetikos plėtros departamento, informacinių technologijų ir telekomunikacijų centro, personalo departamento, dispečerinis centro. Bendrovė turi perdavimo tinklo skyrius skirtinguose Lietuvos miestuose, filialus, dukterines įmones, biblioteką.

2001 m. po restruktūrizacijos SPAB „Lietuvos energija” išskaidyta į savarankiškas bendroves:

• AB Lietuvos elektrinė – užsiima elektros gamyba;

• AB Mažeikių elektrinė – užsiima elektros gamyba ir vykdo nepriklausomo tiekėjo funkcijas;

• AB „Rytų skirstomieji tinklai“ – vykdo visuomeninio tiekėjo ir tinklų operatoriaus funkcijas;

• AB „Vakarų skirstomieji tinklai“ – vykdo visuomeninio tiekėjo ir tinklų operatoriaus funkcijas.

3. Uždaviniai – bendrovės padaliniai, skyriai, departamentai, centrai atsakingi už skirtingas užduotis.

4. Technologija – bendrovė turi įvairių įrengimų ir įrankių skirtingam darbui atlikti.

5. Dirbantieji žmonės – kintant ekonomikos sąlygoms kartu keičiasi įgūdžiai, kurių reikalaujama iš darbuotojų. Vis labiau reikalaujama geriau išsilavinusių ir lankstesnių darbuotojų.

6. Kultūra – „Lietuvos energijoje“ siekiama šiuolaikiškai valdyti bei ugdyti žmogiškuosius išteklius, puoselėti bendrovės kultūrą, propaguoti pozityvų požiūrį į darbą, aplinką, kolegas. Įmonė turi savo vertybes, darbo principus. Vertinamas lojalumas, iniciatyvumas, novatoriškumas. Sukurta naujų darbuotojų adaptacijos programa, padedanti jiems greičiau įsilieti į kolektyvą ir pasiekti gerų išbandomojo laikotarpio rezultatų. Dauguma darbuotojų yra pasirengę prisiimti atsakomybę spręsdami jų kompetencijai priskirtus klausimus, o vadovai pasirengę ją deleguoti.

Dažnai organizuojamos įvairios sporto varžybos. Kiekvieną rugsėjį bendrovė švenčia tradicine tapusia šventę „Rudens energija“, drauge palydi senuosius metus.

Bendrovės simbolis – mitologinė deivė Elektra.

AB „Lietuvos energija“ valdymo struktūros schema pateikiama 3 priede.

1.2 Išorinė aplinka

Išorinė organizacijos aplinka – tai visi elementai esantys už organizacijos ribų, kurie yra svarbūs organizacijos veiklai. Čia įeina tiesioginio ir netiesioginio poveikio elementai. Organizacija iš aplinkos ima išteklius (žaliavas, pinigus, darbo jėgą), perdirba juos į paslaugas ir siunčia atgal į išorinę aplinką kaip rezultatus. Išorinė aplinka susideda iš tiesioginio ir netiesioginio poveikio elementų:

• Tiesioginio poveikio elementai:

1. Vartotojai – tai asmenys ar įmonės, perkančios elektrą naudojimo tikslams.

AB „Lietuvos energija ”, vykdydama nepriklausomo tiekėjo funkcijas, tiekia elektrą šioms laisvųjų vartotojų statusą turinčioms ir savo įranga prijungtoms prie perdavimo tinklo įmonėms:

• AB „Mažeikių nafta”

• AB „Mažeikių nafta” Biržų filialas

• AB „Ekranas ”

• AB „Achema ”

• AB „Lifosa ”

• AB „Akmenės cementas ”

• AB „Dirbtinis pluoštas ”

Įmonė taip pat eksportuoja elektros energiją į šias šalis: Baltarusiją, Rusiją, Latviją, Lenkiją, Estiją.

2. Tiekėjai:

Bendrovė gauna išteklius iš daugybės tiekėjų. Vienos iš jų:

BĮ UAB “Informacinės technologijos”, teikiančios informacinių sistemų kūrimo, diegimo, konsultavimo bei mokymo paslaugas.

A.Žilinskio ir Ko KŪB, aprūpinančios elektrotechnine produkcija (elektros energijos gamybos įrenginių (iki 10 MW galios), elektros energijos perdavimo linijų, skirstyklų, pastočių įrenginių , relinės apsaugos ir automatikos (iki 400 kV įtampos), geležinkelių ir troleibusų kontaktinių elektros tinklų, elektros energijos matavimo prietaisų, elektros imtuvų (jėgos ir apšvietimo įrenginių iki 10 MW galios), kintamosios srovės elektros įrenginių sprogimo ir gaisro atžvilgiu pavojingose zonose, specialiųjų elektros įrenginių (nepriklausomai nuo imtuvo galios) statybos-montavimo, remonto, bendrastatybinių darbų projektavimas ir atlikimas bei šių įrenginių paleidimas, derinimas, bandymai, matavimai ir techninė priežiūra; energetinei statybai reikalingų gaminių ir įrenginių komplektavimas, didmeninė ir mažmeninė prekyba).

UAB „Saudema“ – plokščių stogų įrengimas, renovacija, šiltinimas.

UAB „Hidroelektromontažas“

3. Vyriausybė – bendrovės veiklą reguliuoja ir reglamentuoja
vyriausybinės organizacijos, energetikos ministerija, ūkio ministerija, įvairūs teisiniai dokumentai, įstatymai (mokesčių, darbo, žmogaus ir gamtos apsaugos) bei kiti valstybės aktai.

4. Žiniasklaida – žiniasklaida nuolat rašo apie bendrovės reikalus, pelną, planus ir pan. Ji priverčia bendrovę dirbti sąžiningai, nes bet kuris įmonės vadovybės veiksmas gali tapti informavimo priemonių tyrimo objektu. Dėlto įsteigti ryšių su visuomene ir marketingo skyriai, kurie padeda bendrauti su vidaus ir išorės auditorija.

5. Finansų institucijos – organizacija priklauso nuo įvairių finansų įstaigų (komerciniai bankai, draudimo kompanijos), kurios suteikia lėšų jai veikti ir plėstis. Efektingi darbo ryšiai su finansų institucijomis yra labai svarbūs ir būtini.• Netiesioginio poveikio elementai:

1. Socialiniai kintamieji

2. Ekonominiai kintamieji

3. Politiniai kintamieji

4. Technologiniai kintamieji

2. SWOT ANALIZĖ

SWOT analizė – tai metodas leidžiantis nustatyti įmonės stiprias ir silpnas puses, bei suderinti tai su aplinkos galimybėmis bei pavojais. Jis padeda geriau įsivaizduoti įmonės strateginės situacijas. Santrumpa SSGG lietuvių kalboje (SWOT anglų kalboje) iššifruojama taip: stiprybės (Strengths), silpnybės (Weaknesses), galimybės (Opportunities), grėsmės (Threats). Šis metodas leidžia sistemiškai pažiūrėti į įmonę, derinant ir išnaudojant įmonės potenciją su aplinkos galimybėmis, saugantis grėsmių ir stiprinant silpnąsias puses.

2.1 Organizacijos vidaus vertinimas (stiprybės ir silpnybės)

Vidaus įvertinimo tikslas – nubrėžti organizacijos galimybių kontūrus. To reikia vertinant ribas, kuriose organizacija galės siekti savo tikslų be esamos strategijos keitimo.

2.1.1 Stiprybės

1. Finansai:

dideli parduodamos elektros kiekiai; bendrovė neturi pradelsto įsiskolinimo biudžetui ir tiekėjams; laiku vykdo finansinius ir sutartinius įsipareigojimus, pelnas nuolat didėja; įmonė yra finansiškai pajėgi grąžinti skolas ir delstpinigius

2. Rinkodara:

bendrovė pasižymi greitu augimu, didele rinkos dalimi

3. Pozicija sferoje:

energetikos rinkos lyderė

4. Tyrimai ir vystymas:

aukštas produkcijos techninio lygio pažangos laipsnis; sėkmingos inovacijos; patikima bendrovė

5. Gamyba:

nauji ir naudingi įrengimai; naudoja naujas technologijas; efektyvus procedurų planavimas ir tvarkaračio sudarymas; aukšta paslaugos kokybė; turi galimybę dirbti kritiniais rėžimais

6. Paskirstymas:

didelės paskirstymo kanalų galimybes ir visaapimantis teritorijos padengimas; geras elektros perdavimo tinklas – jis yra gerai išplėtotas ir integruotas į kaimyninių šalių elektros perdavimo sistemas. Jo pralaidumas tenkina vidaus poreikį; operatyvus tinklo valdymas; pakankamas tarnybų klientams skaičius

7. Administravimas:

informacijos technologijų panaudojimas duomenų apdorojimui ir paskleidimui; nuolat plečiamos telekomunikacijų paslaugos, informacines technologijos

8. Vadyba:

aukšta vadybos kokybė – daugiametė patirtis, energingumas, entuziazmas, iniciatyva bei naujoves iniciavimas; kokybiškas valdymas;

9. Darbuotojai:

darbininkai kvalifikuoti; daugiau nei pusė centrinės buveinės bei perdavimo tinklo skyrių personalo turi aukštąjį išsilavinimą, beveik ketvirtadalis – aukštesnįjį; sudaromos jiems sąlygas tobulėti, siekiama ugdyti kūrybiškai mąstančius ir kvalifikuotai dirbančius specialistus; mažinama darbuotojų kaita

2.1.2 Silpnybės

1. Paimtos rizikingos paskolos

2. Nepakankama elektros sistemų priežiūra – dėl įvairių priežasčių vyksta sutrikimai (pvz., dėl stichinių nelaimių)

3. Darbo apsauga nepakankama – darbuotojų susižalojimai (dėl energijos įtampos ir pan.)

4. Aplinkos tarša (deginant dujas ir pan.)

2.2 Organizacijos išorės vertinimas (galimybės ir grėsmės)

Organizacijos išorinės vertinimo tikslas – įvertinti galimybes ir grėsmes, su kuriomis organizacija susiduria.

2.2.1 Galimybės

1. bendradarbiavimas su Lietuvos mokslinėmis įstaigomis ir energetinėmis įmonėmis

2. užsienio partnerių skaičių plėtimas

3. naujų informacinių technologijų taikymas

4. toliau tobulinti personalo valdymą

5. mažinti savo skolinimosi kaštus

6. sutrikimų ir avarijų prevencija ir likvidavimas perdavimo tinkle

7. elektrinių rekonstrukcija ir modernizavimas

8. dispečerinio valdymo priemonių plėtra

9. užtikrinti veiklos saugumą bei rūpintis supančia aplinka.

10. pozicijų rinkoje plėtimas

2.2.2 Grėsmės

1. augančios energijos išteklių kainos

2. didėjanti aplinkos tarša

3. besikeičiantys vartotojų poreikiai

4. kvalifikuotų darbininkų trūkumas, susijęs su dalies darbuotojų galimu išvykimu į ES šalis

3. INFORMACIJOS SRAUTAI ORGANIZACIJOS VIDUJE IR IŠORĖJE

Dabartinės konkurentabilios organizacijos praranda aiškiai apibrėžtas ribas. Informacija, jos srautai, kanalai ir pobūdis yra labai įvairialypiai ir greitai kinta. AB “Lietuvos energija” aktyviai dalyvauja tarptautinių organizacijų veikloje ir formuoja savo pozicijas siekdama palaikyti glaudžius ryšius su elektros rinkos partneriais Po reorganizavimo veiklą tęsianti AB “Lietuvos energija” prisistato kaip aktyvi tarptautinių ir nacionalinių organizacijų narė, nuolat investuojanti į savo veiklos plėtrą ir siekianti tapti pažangia ir patikima energetikos
Kadangi pažangesnės informacijos ir komunikacijos technologijos skatina internacionaluma AB “Lietuvos energija” siekia pirmauti konkurencinėje kovoje pasitelkdama informaciją ir optimaliai efektyvų jos panaudojimą.

Informacija – tai žinios įjungtos į komunikacijos procesą. Išeities taškas nuo kurio prasideda informacijos cirkuliavimas socialiniais kanalais, yra jos fiksavimas kokiose nors laikmenose – dokumentavimas. Tuomet, kai žinios yra užfiksuojamos, jos tampa informacija, informacijos ištekliumi. Kiekviena nauja informacijos laikmena sukuria naują informacijos išteklių klasę charakterizuojama daugybe savybių susietų su informacijos fiksavimu, apdorojimu, perdavimu, saugojimu, paieška. Jeigu informacijos išteklius klasifikuosime pagal informacijos pateikimo formą (laikmeną), galime išskirti:Informacijos ištekliai apima 4 pagrindinius elementus:

a)informacijos turinį (duomenys, informacija, žinios);

b) informacinės technologijos (kompiuterinės technologijos);

c) personalas (informacijos darbuotojai, kaip sistemos dalis);

d) informacinės sistemos (sistemos, su technologija, informaciniu turiniu, žmonėmis, siekiančios organizacijos tikslų).

Niekas taip greitai nesensta kaip informacija, todėl labai svarbu, kad ta informacija, kurią mes gauname būtų pati naujausia ir greičiausiai gaunama. Vienas iš būdų greitai gauti informaciją – panaudoti elektroninius, kompiuterinius informacijos išteklius.

Galima išskirti 3 pagrindinius kompiuterinės informacijos išteklius:

• Duomenų bazes;

• Kompaktinius diskus;

• Internet tinklą.

3.1 Internetas

2002 metais visuomenei prisistatyta naujoji interneto svetainė. Joje gausu informacijos apie elektros energijos perdavimo sistemą, besikuriančią elektros rinką, jos veiklą reglamentuojančius teisės aktus, AB „Lietuvos energija“ teikiamas elektros perdavimo ir sistemines paslaugas, įmonėje diegiamas naujoves. Naujoje svetainėje skelbiama informacija apie bendrovės vykdomus prekių, paslaugų ar darbų pirkimų konkursus, laisvas darbo vietas. Svetainės lankytojai galės susipažinti su Lietuvos energetikos istorine raida, bendrovės metinėmis veiklos ataskaitomis, kitais leidiniais.

Naująją AB “Lietuvos energija” svetainę sukūrė e-sprendimų kompanija UAB “Gaumina”, kurios sukurta ir įdiegta turinio valdymo sistema “Building Blox 4 Web” leidžia administruoti tinklapio tekstus, paveiksliukus ir keisti jo struktūrą be programuotojo įsikišimo naudojantis tik interneto naršykle. Sistemos privalumas – administratoriai yra geografiškai nepriklausomi, tinklapis gali būti administruojamas realiame laike iš bet kokio kompiuterio prijungto prie interneto. Ji leidžia dinamiškai pateikinėti duomenis interneto vartotojams Lietuvoje ir užsienyje. Lankytojų patogumui įdiegta nesudėtinga svetainės tinklapių navigacija padės greitai rasti reikiamą informaciją, svetainės medis supažindins su visa jos struktūra.

AB “Lietuvos energija“ teikia didmenines interneto paslaugas pasinaudodama 155 Mbps spartos kanalu iki tarptautinių interneto paslaugų teikėjų.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 2396 žodžiai iš 7962 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.