Ab šiaulių bankas kainodaros formavimas
5 (100%) 1 vote

Ab šiaulių bankas kainodaros formavimas

TURINYS

1. TRUMPA BANKO CHARAKTERISTIKA 3

1.1 AB „Šiaulių bankas“ Šiaulių filialo veiklos pobūdis 5

1.2 Pardavimų 2001-2003 metais dinamika 6

1.3 Konkurencijos situacija regione 7

1.4 Šiaulių banko Šiaulių filialo rinkos segmentavimas 9

1.5 Šiaulių banko pozicionavimo strategija 9

2. ŠIAULIŲ BANKO VYKDOMOS KAINODAROS POLITIKOS ANALIZĖ 10

3. ŠIAULIŲ BANKO KAINODARĄ ĮTAKOJANČIŲ VEIKSNIŲ ANALIZĖ 11

3.1 Vidiniai veiksniai 11

3.2 Išoriniai veiksniai 12

4. ŠIAULIŲ BANKO KAINODAROS IR KITŲ MARKETINGO KOMPLEKSO ELEMENTŲ RYŠYS 13

5. BANKO SWOT ANALIZĖ KAINODAROS POŽIŪRIU 13

6. BANKO KAINODAROS STRATEGINIŲ SPRENDIMŲ NUMATYMAS 14

6.1 Kainodaros strategijos nustatymas 14

6.2 Kainodaros tikslo nustatymas 15

6.3 Kainodaros metodo parinkimas 15

7. BANKO KAINODAROS TAKTINIŲ SPRENDIMŲ NUMATYMAS 15

7.1 Nuolaidų parinkimas 15

7.2 Nuolaidų sistemos sukūrimas 16

IŠVADOS 17

LITERATŪRA 18

1. TRUMPA BANKO CHARAKTERISTIKA

Šiaulių bankas yra akcinė bendrovė įregistruota 1992 m. vasario 4 d. Bankas turi Lietuvos banko išduotą licenciją, suteikiančią teisę atlikti visas Lietuvos Respublikos Komercinių bankų įstatymo ir Banko statute numatytas operacijas, išskyrus prekybą tauriaisiais metalais. Banko pagrindinė buveinė yra Šiauliuose.

2000 m kovo 5 d. “Šiaulių bankas” buvo įjungtas į SWIFT-o tinklą, kas pagreitino tarptautinius atsiskaitymus bei leido sumažinti korespondentinių sąskaitų tvarkymo išlaidas, tuo pačiu užtikrinant patikimą ryšį su bet kurios pasaulio šalies banku.

Banko akcinį kapitalą, įregistruotą Valstybės įmonėje Registrų centras 2003 m. lapkričio 26 d., sudaro 48 343 940 paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali vertė yra 1 Lt. Bendra išleistų akcijų nominali vertė yra 48 343 940 Lt. Visos akcijos yra apmokėtos. Bendras akcininkų skaičius 2003 m. gruodžio 31 d.– 817.

Į viešąją apyvartą išleista 48 343 940 paprastųjų vardinių 1 litų nominalios vertės akcijų. Akcijų bendra nominali vertė 48 343 940 litų. Visos akcijos išleistos į viešąją apyvartą bankui formuojant ir didinant akcinį kapitalą. Visas akcijų emisijas platino pats bankas, akcijos platintos viešai.

Banko veiklos apimtis geriausiai apibūdina banko aktyvų dydis. Per 2003 m. Šiaulių banko aktyvai išaugo nuo 454,5 mln.Lt iki 572,3 mln.Lt, t.y. 25,9 proc. Pagrindiniai AB Šiaulių banko veiklą apibūdinantys finansiniai rodikliai 2003 m yra tokie:

Rodikliai 2003 m.

Grynasis pelningumas 14,42

Vidutinio turto grąža 0,81

Skolos koeficientas 0,80

Skolos-nuosavybės koeficientas 9,24

Likvidumo rodiklis 51,13

Turto apyvartumas 0, 050

Akcijos buhalterinė vertė (Lt) 1,15

Grynasis pelnas akcijai* 0,09

2003 metų pabaigoje bankas kontroliavo 5 dukterines bendroves: “Šiaulių banko lizingas”, UAB “Šiaulių banko investicijų valdymas”, UAB “Šiaulių banko faktoringas”, UAB “Šiaulių banko turto fondas” ir UAB “Pajūrio alka”.

Banko teritorinių padalinių tinklas per 2003 metus padidėjo 5 naujais klientų aptarnavimo skyriais. Dar 2 skyriai buvo parengti atidarymui. Metų pabaigoje bankas turėjo 37 padalinius 22 šalies miestuose: centrinę buveinę Šiauliuose, 10 filialų ir 26 klientų aptarnavimo skyrius. Ypač sparčiai augo banko Vilniaus, Kauno, Alytaus, Radviliškio teritoriniai padaliniai. Nuosekliai veiklą plėtojo filialai Kaune, Klaipėdoje, Mažeikiuose ir Šilutėje. Sėkmingai plečiant klientų aptarnavimo tinklą, banko teikiamos paslaugos vis tolygiau pasiskirsto įvairiuose šalies regionuose. Banko indėlių ir kreditų dalis, administruojama ne Šiaulių apskrities padaliniuose, viršijo 60%.

Augimui lemiamos įtakos turėjo teikiami kreditai iš PHARE programos, Pasaulio banko, šalies Būsto ir urbanistikos plėtros fondo bei Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo lėšų. 2003 m. rugsėjo mėnesį 3 mln. eurų kredito liniją suteikė bankas HSH Nordbank AG.

2003 m. buvo toliau tęsiama mažų ir vidutinių įmonių mikrokreditavimo programa. Bankas kartu su lizingo bendrove, viena iš ERPB lėšų per metus finansavo 330 projektus.

Sėkmingai buvo įgyvendintas kartu su Šiaurės investicijų banku ir Europos Tarybos vystymo banku parengtas projektas smulkiam ir vidutiniam moterų verslui finansuoti. Suteikti 47 kreditai. 2003 m. pabaigoje buvo pasrašyta dar viena sutartis dėl papildomos vieno mln. Eurų kreditinės linijos.

Glaudūs ryšiai su garantijas įmonėms teikiančiomis institucijomis, bendradarbiavimo memorandumas su UAB “Investicijų ir verslo garantijos” (INVEGA), padeda išspręsti smulkiojo ir vidutinio verslo finansavimo problemas-kreditais galėjo pasinaudoti didesnis įmonių ratas. 55% INVEG-os suteiktų garantijų buvo skirta Šiaulių bankui.

2003 metais bankas plėtojo privačių klientų kreditavimą. Tai buvo pirmieji vartojimo kredito paslaugos teikimo metai: bankas išdavė 700 vartojimo kreditų. Buvo parengta ilgalaikio būsto kreditavimo programa.

Banke klientams teikiamos visos pagrindinės mažmeninės bankinės paslaugos – priimami terminuotieji, kaupiamieji indėliai, mokesčiai už įvairias komunalines bei ryšio paslaugas, perkamos – parduodamos užsienio valiutos, kelioniniai čekiai, atliekami pinigų pervedimai ir kt.

2004 metais bankas, tęsdamas praėjusiais metais pradėtus darbus, sklandžiai perėjo prie naujos
tarpbankinės lėšų pervedimo sistemos “Litas”

2004 m. sausio mėnesį tarptautinė reitingų agentūra “Fitch Rating”pagerino AB Šiaulių banko ilgalaikio reitingo perspektyvą iš stabilios į perspektyvią. Agentūra taip pat patvirtino anksčiau bankui suteiktus ilgalaikio skolinimosi užsienio valiuta reitingą B+, trumpalaikio skolinimosi reitingą B, individualų reitingą D bei paramos reitingą 5.

2004 metų tikslus bankas nustatė atsižvelgdamas į pasiektus rezultatus ir strategines veiklos kryptis. Toliau bus stiprinama banko kapitalo bazė. Siekiant efektyviai valdyti augančio banko veiklą, bus tobulinama banko organizacinė struktūra, plėtojami banko informacinės sistemos pajėgumai, didinamas jos saugumas, tobulinama banko veiklos rizikos valdymo sistema. Teigiami pokyčiai šiose srityse sudarys sąlygas efektyviau panaudojant visų Lietuvos regionų potencialą, didinti Šiaulių banko užimamą rinkos dalį.

Bankas stiprins darbą su vietos savivaldos įmonėmis ir tarptautinėmis finansinėmis institucijomis, kurios gali skolinti lėšas savivaldybių infrastruktūriniams projektams finansuoti. Panaudodamas sukauptą bendradarbiavimo su SVV ir valstybinėmis institucijomis patirtį bankas sieks efektyviai aptarnauti Lietuvos verslui skirtų ES struktūrinių fondų įsisavinimą. Savo veikla Šiaulių bankas stengsis pateisinti įgytą smulkiojo ir vidutinio verslo partnerio vardą.

1 lentelė

Šiaulių banko duomenys

Įmonės duomenys

Pavadinimas ŠIAULIŲ BANKAS

Įmonės kodas 1202525

Įmonės adresas Tilžės g. 149, Šiauliai

Įmonės telefonas (41) 52 21 17

Faksas (41) 43 07 74

El. paštas info@sb.lt

Interneto svetainė www.sb.lt

Akcininkų struktūra (2004-03-29):

Bendras akcininkų skaičius 817

Laisva akcijų dalis 64.9%

Didžiausi akcininkai (virš 5%)

Akcininkas: Kapitalo dalis (%)

Skandinaviska Enskilda Banken 8.5

UAB Mintaka 9.2

UAB prekybos namai Aiva 9.3

Gintaras Kateiva 8.1

Biržos prekybos sąrašuose esančios VP emisijos

VP kodas Nominalas Akcijų skaičius Prekybos sąrašas

10225

1 56,000,000 Einamasis

1.1 AB „Šiaulių bankas“ Šiaulių filialo veiklos pobūdis

Šiaulių banko misija

• skatinti smulkiojo ir vidutinio verslo plėtrą šalyje, finansuoti savivaldybių ir regioninius projektus, teikti kvalifikuotas ir kompleksiškas paslaugas privatiems asmenims

Šiaulių banko tikslai

• efektyviai ir visapusiškai aptarnauti banko klientus,

• būti universaliu banku, orientuotu į kompleksišką paslaugų teikimą smulkiajam ir vidutiniam verslui bei privatiems asmenims,

• plėsti banko tinklą ir didinti banko užimamą rinkos dalį

Šiaulių banko veiklos principai

• atidumas klientui,

• sprendimų operatyvumas,

• paslaugų lankstumas, pritaikant konkretiems kliento poreikiams,

• visų lygių darbuotojų prieinamumas klientams, betarpiškas bendravimas,

• dėmesys rinkos pokyčiams ir orientacija į naujoves

Banko veiklos pobūdis:

• mažmeninė, asmeninė, verslo ir investicinė bankininkystė;

• investicijų valdymas;

• gyvybės draudimas.

1.2 Pardavimų 2001-2003 metais dinamika

2 lentelė

Pajamų ir išlaidų, pelningumo rodikliai (tūkst.litų)

2003 2002 2001

Bendros grynosios pajamos 23.454 20.777 16.123

Grynosios palūkanų pajamos 15.347 13.744 10.409

Grynosios paslaugų ir komisinių pajamos 5.577 4.663 4.018

Operacinės išlaidos (įskaitant išlaidas spec. atidėjimams) 19.300 17.437 13.786

Grynasis pelnas 4.154 3.446 2.415

ROAA, % 0,82 0,91 0,98

ROAE, % 8,31 8,41 6,33

Pelno marža,% 17,71 16,59 14,98

Palūkanų marža, % 3,03 3,61 4,23

3 lentelė

Turto ir įsipareigojimų pagrindiniai rodikliai

2003 2002 2001

Turtas 572.322 454.511 310.218

Paskolos grynąja verte 312.141 249.372 165.243

Investicijos į vertybinius popierius 101.417 78.862 44.784

Akcininkų nuosavybė 55.883 47.108 39.353

Indėliai 399.255 291.590 185.995

Pajamas uždirbantis turtas, % 81,53 84,58 80,68

4 lentelė

Veiklos riziką ribojantys normatyvai

2003 2002 2001

Kapitalo pakankamumas, % 12,96 12,14 15,87

Likvidumas, % 51,13 41,02 62,61

Atviroji valiutos pozicija, % -2,46 -8,33 2,99

5 lentelė

Tarptautinių agentūrų suteikti reitingai ir jų pakeitimai

Ilgalaikio skolinimosi užsienio valiuta reitingas B+

Trumpalaikio skolinimosi reitingas B

Individualus reitingas D

Paramos reitingas 5

Ilgalaikio reitingo perspektyva stabili

1.3 Konkurencijos situacija regione

Verslas – tai karas. Neveltui marketingo pavadinimas kilęs iš sąvokos „market getting“ – t.y., rinkos užkariavimas. Šiame kare priešininkas yra konkurentas, o teritorija, kurią reikia užkariauti, yra klientas.

Karas yra neatskiriama konkurencijos dalis, todėl karo metodų studijavimas padeda suprasti taisykles, kaip nugalėti.

Konkurencijos analizė. Šiaulių regione yra vienas bankas – „Šiaulių bankas“, veikia 8 bankų filialai. Pagal užimamą rinkos dalį bankų padaliniai išsidėstę maždaug taip:

1. AB „Šiaulių bankas“, Tilžės g. 149

2. AB „Vilniaus bankas“ Šiaulių filialas, Tilžės g.157

3. AB „Hansabankas“ Šiaulių filialas, Vilniaus g. 225

4. „NORD/LB“ Šiaulių filialas, Dvaro g.
96

5. AB „Snoras“ bankas Šiaulių filialas, Tilžės g. 170

6. AB „Ūkio bankas“Šiaulių filialas, Vilniaus g. 130

7. UAB „Medicinos bankas“ Šiaulių filialas, Varpo g 25 – 10,

8. AB „Parex“ bankas Šiaulių filialas, Vilniaus 114a

9. AB „SAMPO“ bankas Šiaulių filialas, Tilžės g. 116

6 lentelė

Užimama rinkos dalis,%

Bankai-konkurentai pagal užimamą vietą 2004 m. pradžiai eilės tvarka Rinkos dalis, %

Fizinių klientų Juridinių klientų Paskolų

Šiaulių bankas Šiaulių filialas 16 27 24

Vilniaus bankas Šiaulių filialas 39 15 18

Hansabankas Šiaulių filialas 13 18 19

NORD/LB Šiaulių filialas 8 13 15

Snoro bankas Šiaulių filialas 9 11 12

Ūkio bankas Šiaulių filialas 8 8 3

Medicinos bankas Šiaulių filialas 5 5 6

Parex bankas Šiaulių filialas 1 2 1

SAMPO bankas Šiaulių filialas 1 1 1

7 lentelė

Užimama rinkos dalis,%

Bankai-konkurentai pagal užimamą vietą 2004 m. pabaigoje eilės tvarka Rinkos dalis, %

Fizinių klientų Juridinių klientų Paskolų

Šiaulių bankas Šiaulių filialas 15 27 24

Vilniaus bankas Šiaulių filialas 38 15 18

Hansabankas Šiaulių filialas 13 18 21

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1394 žodžiai iš 4640 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.