Agronomo – konsultanto veikla darbų saugos srityje
5 (100%) 1 vote

Agronomo – konsultanto veikla darbų saugos srityje

1121

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS

Profesinės saugos ir inžinerijos vadybos katedra

Agronomo – konsultanto veikla darbų saugos srityje

1. Anketa

2. Cheminių preparatų pristatymo ūkininkui darbo procesas;

Sandėlininko darbų saugos instrukcija

DARBŲ IR CIVILINĖS SAUGOS KONTROLINIS DARBAS

Atliko: agronomijos specialybės

II k. 2 gr. studentė

Lendrina TilvytytėKaunas – Akademija

2004 m.1. Anketa

2. Darbų sauga darbo vietoje

Agronomas- konsultantas firmoje UAB „Agrimatco“ atsakingas už šiuos darbus:

• Cheminių preparatų pervežimą;

• Cheminių preparatų pristatymą ūkininkui (įmonei);

• Cheminių preparatų priežiūrą sandėlyje;

• Priešgaisrinę apsaugą;

• Konsultaciją augalų apsaugos klausimais;

• Beicavimą;

• Purškimą;

• Tręšimą;

2.1. Cheminių preparatų pristatymo ūkininkui (įmonei) technologinis darbo procesas

2.1.1. Cheminių preparatų užsakymo sudarymas;

2.1.2. Tikrinimas ar ūkininkas (įmonė) turi leidimą naudoti cheminius preparatus;

2.1.3. Sutarties su ūkininku (įmone) sudarymas;

2.1.4. Užsakyto cheminių preparatų kiekio pakrovimas į transportą;

2.1.5. Dokumentų išrašymas ( sąskaitų, važtaraščių ir pan.);

2.1.6. Cheminių preparatų pristatymas ūkininkui (įmonei);

2.1.7. Cheminių preparatų iškrovimas.

2.2. Kenksmingi, pavojingi, darbingumą mažinantys veiksniai

2.2.1. Netvarkingai įpakuoti cheminiai preparatai.

2.2.2. Apsinuodijimas dujomis, garais ir pan.

2.2.3. Odos, akių, kvėpavimo organų sudirginimas.

2.2.4. Viso kūno negalavimas.

2.2.5. Galvos skausmas.

2.2.2. Vairuojant automobilį:

2.2.2.1. techniškai netvarkingas automobilis;

2.2.2.2. kelio kliūtys (keliu judančios mašinos, pėstieji, gyvuliai važiuojamojoje dalyje ir pan.);

2.2.2.3. automobilio dirbančio variklio besisukančios bei įkaitusios dalys;

2.2.2.4. akumuliatoriaus elektrolitas, benzino garai ar kaip automobilio kuras naudojamos dujos, variklio išmetamosios dujos;

2.2.2.5. gaisro ir sprogimo pavojus.

2.3. Apsaugos priemonės nuo profesinės rizikos veiksnių

2.3.1. Pakraunant cheminius preparatus naudojamos šios apsaugos priemonės:

2.3.1.1. respiratoriai ;

2.3.1.2. darbiniai drabužiai;

2.3.1.3. apsauginiai akiniai jei to reikalaujama cheminių preparatų saugumo informacijoje;

2.3.1.4. apsauginės pirštinės;

2.3.1.5. guminiai batai jei to reikalaujama cheminių preparatų saugumo informacijoje.

2.3.2. Transportuojant cheminius preparatus:

2.3.2.1. techninė automobilio apžiūra;

2.3.2.2. miltelinis gesintuvas;

2.3.2.3. kitos neutralizuojančios medžiagos jei to reikalaujama cheminių preparatų saugumo informacijoje;

2.3.2.4. Vaistinėlė;

2.3.2.5. Avarinio sustojimo ženklas;

2.3.2.6. Įrankių rinkinys;

2.3.2.7. Automobilio vilktis.

2.3.2.8. Pavojingo krovinio ženklas jei to reikalaujama cheminių preparatų saugumo informacijoje.

2.4. Sandėlio vedėjo (sandėlininko) darbų saugos instrukcija

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ SANDĖLIO VEDĖJO (SANDĖLININKO)

„AGRIMATCO VILNIUS“ DARBŲ SAUGOS INSTRUKCIJA Nr. 7

Įmonės kodas: 1165147 Patvirtinta 1999 m. vasario mėn. 1 d.

UAB „Agrimatco Vilnius“ direktorius

Algimantas Strukčinskas .

(parašas)

2.4.1. Bendroji dalis

2.4.1.1. Už šios, kitų darbo saugos instrukcijų ar taisyklių, su kuriomis buvo supažindintas, nevykdymą, sandėlio vedėjas, toliau tekste sandėlininkas atsako vidaus darbo tvarkos taisyklių arba LR įstatymų nustatyta tvarka.

2.4.1.2. Sandėlininku gali dirbti ne jaunesnis, kaip 18 metų amžiaus asmuo, prieš pradedant dirbti įmonėje jis turi pasitikrinti sveikatą pagal Visuomenės sveikatos centro patvirtintą asmenų dirbančių kenksmingomis ir pavojingomis sąlygomis kontingentų aktą, sudarytą atsižvelgiant į šios įmonės kenksmingų veiksnių specifinį poveikį žmonių sveikatai ir gauti komisijos išvadą apie tinkamumą šiam darbui, įrašytą į „Asmens medicininę knygelę“ (apsk. F. 048/a), išklausyti įvadinį darbo vietoje saugos darbe bei priešgaisrinės saugos instruktavimus.

2.4.1.3. Sandėlininkas privalo kartą į metus tikrinti sveikatą medicinos įstaigoje.

2.4.1.4. Sandėlininkas instruktuodamas ne rečiau kaip kartą per metus, papildomai instruktuodamas:

2.4.1.4.1 patvirtinus naują darbų saugos instrukciją arba pakeitus esamą,

2.4.1.4.2 įsitikinus, kad sandėlininko žinios yra nepakankamos,

2.4.1.4.3 pasikeitus darbo sąlygoms, turinčioms įtakos darbo saugai,

2.4.1.4.4 įvykus nelaimingam atsitikimui, avarijai ar kilus gaisrui, jei to reikalauja tikrinančioji komisija.

2.4.1.5. Sandėlininkas privalo žinoti:

2.4.1.5.1. vidaus darbo tvarkos ir sandėlių priešgaisrinės saugos taisyklių reikalavimus;

2.4.1.5.2. neelektrotechninio personalo ir krovėjo darbų saugos instrukcijas;

2.4.1.5.3. gerai žinoti visų sandėlyje esamų materialinių vertybių fizines ir chemines savybes, pavojingumo gaisro ir sprogimo atžvilgiu ypatybes, jų sandėliavimo reikalavimus;

2.4.1.5.4. „Darbuotojų veiksmų planą, kilus gaisrui“, pirminių gaisro priemonių laikymo vietas ir mokėti jas panaudoti;

2.4.1.5.5. pirmosios medicinos pagalbos suteikimo būdus nukentėjusiems nelaimingo atsitikimo metu, mokėti jas panaudoti;

2.4.1.5.6. nustatytą pranešimų apie
nelaimingą atsitikimą, gaisrą ar avariją tvarką.

2.4.1.6. Sandėlininkas privalo:

2.4.1.6.1. saugoti savo ir nekenkti kitų darbuotojų sveikatai,

2.4.1.6.2. vykdyti darbdavio, jo įgaliotų asmenų, kontroliuojančių pareigūnų teisėtus reikalavimus.

2.4.1.7. Rūkyti galima tik tam skirtose ir tinkamai įrengtose vietose, kuriose yra indas nuorūkoms dėti bei gesinimo priemonės.

2.4.1.8. Draudžiama dirbti:

2.4.1.8.1. sergant,

2.4.1.8.2. darbo metu būti išgėrusiam alkoholinių gėrimų,

2.4.1.8.3. apsvaigusiam nuo narkotinių ar toksinių medžiagų.

2.4.1.9. Sandėlininkas privalo:

2.4.1.9.1. vengti veiksmų, galinčių sukelti gaisrą,

2.4.1.9.2. nepalikti be priežiūros įjungtų į elektros tinklą elektros prietaisų, įrengimų,

2.4.1.9.3. nenaudoti patalpų šildymui nestandartinių elektros šildymo prietaisų,

2.4.1.9.4. nesinaudoti netvarkinga, su sulaužytais gaubtuliais elektros instaliacijos įranga bei 2.4.1.9.5. šviestuvais su nuimtais apsauginiais gaubtais,

2.4.1.9.6. nejungti į vieną rozetę didelio galingumo elektros prietaisų;

2.4.1.10. Sugedus naudojamiems prietaisams bei įrenginiams, sandėlininkas privalo juos išjungti iš elektros tinklo ir apie tai pranešti darbdaviui ar jo įgaliotam asmeniui. Sandėlininkui, neturinčiam specialios kvalifikacijos, pačiam remontuoti elektros prietaisus bei įrengimus, jų kabelius, prijungimo armatūrą, draudžiama.

2.4.1.11. Sandėlininkas privalo vykdyti tik tą darbą kuris jam pavestas ir kurį sandėlininkas apmokytas, instruktuotas saugiai atlikti. Iškilus neaiškumams, kaip saugiai atlikti pavestą darbą, sandėlininkas privalo nutraukti darbus ir nedelsiant kreiptis į darbdavį ar jo įgaliotą asmenį. Pradėti darbus leidžiama tik gavus išsamius darbdavio ar įgalioto asmens nurodymus.

2.4.1.12 Įvykus nelaimingam atsitikimui:

2.4.1.12.1. būtina nukentėjusiam nedelsiant suteikti pirmąją pagalbą,

2.4.1.12.2. kreiptis į medicinos punktą arba iškviesti greitąją medicininę pagalbą telefonu 103.

2.4.1.12.3. Nukentėjęs nuo nelaimingo atsitikimo asmuo, jeigu pajėgia, turi nedelsdamas pranešti tiesioginiam darbo vadovui arba kitam darbdavio įgaliotam asmeniui,

2.4.1.12.4. Asmuo, matęs nelaimingą atsitikimą arba apie jį sužinojęs, turi nedelsiant suteikti nukentėjusiam pirmąją pagalbą ir pranešti apie nelaimingą atsitikimą nurodytiems asmenims.

2.4.1.12.5. Darbo vieta ir įrengimų būklė, iki nelaimingas atsitikimas bus pradėtas tirti, turi išlikti tokios, kokios buvo nelaimingo atsitikimo metu. Jei tai kelia pavojų aplinkinių darbuotojų gyvybei ir sveikatai, gali būti daromi tik būtiniausi pakeitimai, įforminami tam tikrau aktu.

2.4.1.13. Sandėlininkas privalo:

2.4.1.13.1. dėvėti švarius ir tvarkingus drabužius, darbo avalynę,

2.4.1.13.2. laikytis asmeninės higienos reikalavimų.

2.4.2. Pavojingi, kenksmingi ir darbingumą mažinantys veiksniai. Būtinos saugos priemonės.

2.4.2.1. Kenksmingi ir pavojingi veiksniai:

2.4.2.1.1. gaisro ir sprogimo galimybė.

2.4.2.1.2. cheminiai veiksniai (nitrogeninio poveikio, jautrinančio poveikio, kancerogeninės, mutageninės, reprodukcija, ūmaus poveikio medžiagos, alerginio poveikio medžiagos);

2.4.2.1.3. kvėpavimas, lietimas ar apsiliejimas cheminėmis medžiagomis kurios viršija ribinė vertę;

kvėpavimas, lietimas ar apsiliejimas cheminėmis medžiagomis kurios viršija ribinę vertę;

2.4.2.1.4. nuodingų dujų ar garų patekimas į aplinką, apsinuodijimas dujomis, garais ir pan.;

2.4.2.1.5. netvarkingai įpakuoti cheminiai preparatai;

2.4.2.1.6. elektros srovė;

2.4.2.1.7. galimybė susižeisti aštriomis krovinių įpakavimo briaunomis.

2.4.2.2. Darbingumą mažinantys veiksniai:

2.4.2.2.1. nuovargis;

2.4.2.2.2. sulėtėjusi reakcija;

2.4.2.2.3. deguonies trūkumas;

2.4.2.2.4. atidumo susilpnėjimas;

2.4.2.2.5. uoslės susilpnėjimas;

2.4.2.2.6. skonio susilpnėjimas.

2.4.2.2.7. odos, akių, kvėpavimo organų sudirginimas;

2.4.2.2.8. viso kūno negalavimas;

2.4.2.2.9. galvos skausmas.

2.4.2.3. Asmeninės saugos priemonės:

2.4.2.3.1. Apsauginiai drabužiai:

2.4.2.3.1.1. saugi, apsauginė ir darbinė profesinė avalynė

2.4.2.3.1.2. medvilninis chalatas – 12 mėn.

2.4.2.3.1.3. apsauginės pirštinės nuo chemikalų;

Šiuo metu Jūs matote 50% šio straipsnio.
Matomi 1106 žodžiai iš 2199 žodžių.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA (kaina 0,87 €) ir įveskite gautą kodą į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.