Akcinės bendrovės įstatai dokumentas
5 (100%) 1 vote

Akcinės bendrovės įstatai dokumentas

Turinys

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 2

II. BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR ŪKINĖS VEIKLOS POBŪDIS 2

III. BENDROVĖS BEI AKCININKŲ TEISĖS IR PAREIGOS. BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA 2

IV. BENDROVĖS VALDYMAS 3

V. VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS 3

VI. STEBĖTOJŲ TARYBA 4

VII. BENDROVĖS VALDYBA 5

VIII. ADMINISTRACIJOS VADOVAS IR ADMINISTRACIJA 6

IX. BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA 7

X. BENDROVĖS ĮSTATINIS KAPITALAS IR AKCIJOS 7

XI. FINANSAI IR PELNO PASKIRSTYMAS 8

XII. BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO BEI JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA 8

XIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 8AKCINĖS BENDROVĖS

“ KELIAUK AUTOBUSU ”

ĮSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Akcinė bendrovė „Keliauk autobusu“, (toliau – bendrovė) yra įmonė, kurios kapitalas padalytas į dalis – akcijas, įsteigta Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatyta tvarka.

2. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo.

3. Bendrovė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, tarptautinėmis sutartimis kurių vykdyme bendrovė dalyvauja bei šiais įstatais.

4. Bendrovės pavadinimas yra:

Akcinė bendrovė „Keliauk autobusu“.

5. Akcinė bendrovė „Keliauk autobusu“ sutrumpintai vadinama:

AB “KELIAUK AUTOBUSU”

6. Bendrovės buveinės adresas yra Studentu 43-509, Vilnius, Lietuvos Respublika.

7. Bendrovės turtas yra atskirtas nuo akcininkų turto. Pagal savo prievoles bendrovė atsako tik savo turtu. Akcininkai pagal bendrovės prievoles atsako tik ta suma, kurią privalo įmokėti už akcijas.

8. Bendrovės finansiniais metais yra laikomi kalendoriniai metai.

II. BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR ŪKINĖS VEIKLOS POBŪDIS

9. Pagrindiniai bendrovės veiklos tikslai yra užtikrinti keleivių pervežimą autobusais Lietuvoje ir užsienyje, teikiamų paslaugų kokybę pagal norminius dokumentus bei jų teikimo nepertraukiamumą, paslaugų plėtimą ir modernizaciją, racionaliai naudoti bendrovės turtą bei kitus išteklius, siekti pelno, kad būtų patenkinti akcininkų turtiniai interesai.

III. BENDROVĖS BEI AKCININKŲ TEISĖS IR PAREIGOS. BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

10. Bendrovės teisės ir pareigos:

10.1. Bendrovė gali sudaryti sutartis, prisiimti įsipareigojimus ir turėti kitų teisių bei pareigų, jeigu jos neprieštarauja įstatymams.

10.2. Bendrovė turi teisę skolinti ir skolintis pinigų. Bendrovės fiziniams bei juridiniams asmenims paskolintų lėšų suma negali viršyti jos nuosavo kapitalo.

10.3. Bendrovė turi teisę įstatymų nustatytais būdais ir tvarka skolintis iš savo akcininkų tiek juridinių, tiek ir fizinių asmenų.

10.4. Jei bendrovė yra per nustatytus terminus neatsiskaičiusi su kreditoriais ir bendras įsiskolinimas šiems kreditoriams yra didesnis kaip 1/20 dalis bendrovės įstatinio kapitalo, ji prieš investuodama turtą į kitą įmonę privalo gauti šių kreditorių raštišką sutikimą.

10.5. Įstatymų nustatyta tvarka bendrovė turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse. Bendrovė atsako už filialo ar atstovybės prievoles visu savo turtu, filialas ar atstovybė atsako pagal bendrovės prievoles. Bendrovės filialai ir atstovybės nėra juridiniai asmenys, jie veikia pagal bendrovės valdybos patvirtintus nuostatus.

11. Akcininkų teisės ir pareigos:

11.1. Akcininkai neturi jokių turtinių įsipareigojimų bendrovei, išskyrus įsipareigojimą nustatyta tvarka apmokėti visas pasirašytas akcijas emisijos kaina. Visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimas, įpareigojantis visus arba dalį akcininkų mokėti papildomus įnašus, negalioja, jeigu bent vienas iš jų su šiuo nutarimu nesutinka.

11.2. Turtinės akcininkų teisės:

11.2.1. gauti bendrovės pelno dalį (dividendą);

11.2.2. gauti likviduojamos bendrovės turto dalį;

11.2.3. nemokamai gauti akcijų, jei įstatinis kapitalas didinamas iš bendrovės lėšų;

11.2.4. pirmumo teise įsigyti naujų bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų14.2.5. palikti testamentu visas ar dalį akcijų vienam ar keliems asmenims;

11.2.5. Įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka perleisti visas ar dalį akcijų kitų asmenų nuosavybėn;

11.2.6. kitas įstatymų ar bendrovės įstatų numatytas turtines teises.

11.3. Akcininkai neturi teisės reikalauti iš bendrovės grąžinti jų įnašus, išskyrus tuos atvejus, kai buvo pažeistos akcijų išleidimo sąlygos arba yra kiti įstatymais numatyti pagrindai;

14.4. Neturtinės akcininkų teisės:

11.4.1. dalyvauti akcininkų susirinkimuose, kuriuose kiekviena paprastoji 1000 Lt (vieno tūkstančio litų) nominalios vertės vardinė akcija suteikia vieną balsą;

11.4.2. gauti informaciją apie bendrovės ūkinę veiklą;

11.4.3. apskųsti teismui visuotinio akcininkų susirinkimo, stebėtojų tarybos, valdybos bei administracijos vadovo sprendimus ar veiksmus. Vienas ar keli akcininkai be atskiro įgaliojimo turi teisę reikalauti akcininkams padarytos žalos atlyginimo;

11.4.4. kitas įstatymų ir bendrovės įstatų numatytas neturtines teises.

11.5. Akcininkas, kuriam nuosavybės teise priklauso akcijos, suteikiančios
daugiau kaip 1/2 visų balsų, turi teisę susipažinti su visais bendrovės dokumentais.

11.6. Už komercinės paslapties atskleidimą akcininkas arba akcininkų atstovas atsako įstatymų nustatyta tvarka. Atsisakymas pateikti prašomus dokumentus turi būti įforminamas raštu, jeigu to reikalauja akcininkas. Ginčus dėl akcininko teisės į informaciją sprendžia teismas.

11.7. Bendrovės dokumentai ar kita informacija akcininkams turi būti pateikiama nemokamai.

11.8. Akcininkas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka įgalioti kitą asmenį balsuoti už jį visuotiniame akcininkų susirinkime ar atlikti kitus teisinius veiksmus. Įgaliotinio teises, pareigas ir atsakomybę reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, Akcinių bendrovių įstatymas ir kiti teisės aktai.

IV. BENDROVĖS VALDYMAS

12. Bendrovės organai yra šie:

1. visuotinis akcininkų susirinkimas;

2. stebėtojų taryba;

3. valdyba;

4. administracijos vadovas.

13. Visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausiasis bendrovės organas.

14. Stebėtojų taryba yra kolegialus bendrovės veiklos priežiūrą atliekantis organas.

15. Valdyba ir administracijos vadovas yra bendrovės valdymo organai.

16. Bendrovės organų narių pareigos:

16.1. Bendrovės organo narys bendrovės ir kitų jos organų narių atžvilgiu turi veikti sąžiningai ir protingai, turi būti lojalus bendrovei ir laikytis konfidencialumo, privalo vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti bendrovės interesams, negali painioti bendrovės turto su savo turtu arba naudoti jį ar informaciją, kurią jis gauna būdamas bendrovės organo nariu, asmeninei naudai ar naudai trečiajam asmeniui gauti. Bendrovės organo narys privalo nedelsiant pranešti kitiems to organo nariams apie aplinkybes, nurodytas šiame įstatų punkte, ir nurodyti jų pobūdį ir, jei įmanoma, vertę. Ši informacija turi būti pateikiama raštu arba įrašyta į bendrovės to organo, kurio narys yra nurodytą pranešimą pateikiantis asmuo, posėdžio protokolą.

16.2. Bendrovės organo narys gali sudaryti sandorį su bendrove, kurios organo narys jis yra. Apie tokį sandorį jis privalo nedelsdamas pranešti kitiems bendrovės organams šių įstatų 16.1 punkto nustatyta tvarka.

17. Bendrovės organų pareigos:

17.1. Bendrovės organai privalo veikti tik bendrovės ir jos akcininkų naudai. Bendrovės organai neturi teisės priimti sprendimų ar atlikti kitų veiksmų, kurie pažeidžia šiuos įstatus ar yra priešingi šiuose įstatuose nurodytiems bendrovės veiklos tikslams, akivaizdžiai viršija normalią gamybinę-ūkinę riziką, yra akivaizdžiai nuostolingi (prekių, paslaugų ar darbų pirkimas didesnėmis arba jų pardavimas mažesnėmis negu rinkos kainomis, bendrovės turto švaistymas) ar akivaizdžiai ekonomiškai nenaudingi.

V. VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS

18. Visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias bendrovės organas.

19. Tik visuotinis akcininkų susirinkimas turi teisę:

19.1. keisti ir papildyti bendrovės įstatus (išskyrus Akcinių bendrovių įstatymo numatytus atvejus);

19.2. rinkti audito įmonę, stebėtojų tarybos narius;

19.3. atšaukti audito įmonę, stebėtojų tarybos narius. Jei bendrovė dirba nuostolingai, visuotinis akcininkų susirinkimas privalo svarstyti, ar stebėtojų tarybos nariai tinka eiti pareigas;

19.4. tvirtinti metinę finansinę atskaitomybę, valdybos pateiktą bendrovės veiklos ataskaitą;

19.5. priimti nutarimą padidinti įstatinį kapitalą;

19.6. nustatyti bendrovės išleidžiamų akcijų rūšį, klasę, skaičių ir minimalią emisijos kainą;

19.7. priimti nutarimą sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus Akcinių bendrovių įstatymo numatytus atvejus;

19.8. priimti nutarimą likviduoti bendrovę ar atšaukti bendrovės likvidavimą, išskyrus Akcinių bendrovių įstatymo numatytus atvejus);

19.9. priimti nutarimą dėl pelno paskirstymo išskyrus Akcinių bendrovių įstatymo numatytus atvejus;

20. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali priimti ir kitus nutarimus, pagal šiuos įstatus nenumatytus kitiems bendrovės organams.

21. Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turi stebėtojų taryba, valdyba bei akcininkai, turintys ne mažiau kaip 1/10 visų balsų. Visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas valdybos sprendimu. Jeigu bendrovės valdybos narių yra ne daugiau kaip pusė įstatuose nurodyto jų skaičiaus, visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas administracijos vadovo sprendimu. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi būti šaukiamas administracijos vadovo sprendimu, jeigu bendrovės valdyba Akcinių bendrovių įstatymo numatytais atvejais ir terminais nesušaukia susirinkimo. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali būti šaukiamas akcininkų, turinčių daugiau kaip ½ visų balsų, sprendimu, jei susirinkimo sušaukimo iniciatoriai negavo teigiamo bendrovės valdybos ar bendrovės administracijos vadovo sprendimo dėl visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo. Įstatymų numatytais atvejais visuotinis akcininkų susirinkimas gali būti šaukiamas teismo sprendimu.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1376 žodžiai iš 4583 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.