Analizės
5 (100%) 1 vote

Analizės

TURINYS

ĮVADAS………………………………………………………………………………………………..3

HORIZONTALIOJI ANALIZĖ……………………………………………………………………….4

Išvados………………………………………………………………………………………………….5

Pelno (nuostolio) ataskaita……………………………………………………………………………..10

Išvados…………………………………………………………………………………………………11

VERTIKALIOJI ANALIZĖ……………………………………………………………………………13-14

Išvados…………………………………………………………………………………………………15

Pelno (nuostolio) ataskaita……………………………………………………………………………..16

Išvados…………………………………………………………………………………………………17

PELNINGUMO RODIKLIAI…………………………………………..……………………………..18

Išvados…………………………………………………………………………………………………19

TURTO PELNINGUMO RODIKLIAI………………………….……………………………….……20

Išvados …………………………………………………………………………………………………20

NUOSAVO KAPITALO PELNINGUMAS……………………………………………………….…..21

Išvadaos………………………………………………………………………………….………….…21

TRUMPALAIKIO TURTO MOKUMO RODIKLIAI………………………………………….….…22

Išvados ………………………………………………….……………………………………….….…23

ĮMONĖS VEIKLOS EFEKTYVUMO RODIKLIAI ……………………………………………..….24

Išvados………………………………………………………………………………………………….27

KAPITALO RINKOS RODIKILIŲ ANALIZĖ……………………………………………………….28

Išvados…………………………………………………………………………….……………..….…29

BENDRA IŠVADA…………………………………………………………………………….…..…30

ĮVADAS

Siekdami pažinti gamtos ir visuomenės reiškinius bei procesus, žmonės nuo neatmenamų laikų juos analizuoja. Visuomeniniai, kaip ir ekonominiai procesai dažnai analizuojami suskaidant tiriamąjį objektą į elementus bei aiškinantis jo sudedamųjų elementų tarpusavio ryšius. Iš esmės analizė – glaudžiai susijusių ir vienas nuo kito priklausomų daiktų, procesų, reiškinių tyrimas.

Reiškiniai bei procesai, tiriami finansų analizės būdu, vyksta gamybos sferoje, teikiant paslaugas, be kita ko – ir finansinio tarpininkavimo paslaugas, tai yra susiję su konkrečių ūkio subjektų finansine veikla bei jos rezultatais.

Svarbiausi finansų analizės uždaviniai:

Objektyviai įvertinti ūkio subjektų finansinės veiklos rezultatus.

Įvertinti ūkio subjektų priimamų alternatyvių ir vykdomų projektų kokybę, jų realumą.

Išaiškinti ūkio subjektų projektinių užduočių įvykdymo rezultatus.

Išaiškinti ekonominių bei socialinių rodiklių pasikeitimo veiksnius ir apskaičiuoti finansinės būklės gerinimo galimybes.

Susisteminti analitinę medžiagą, pateikti išvadas ir alternatyvius pasiūlymus objekto finansinei veiklai gerinti bei jo gyvybingumui palaikyti perspektyvoje.

Teikti informaciją įmonės vadovams ir išoriniams interesantams, neišduodant komercinių paslapčių.

Apibendrinti finansinės analizės patyrimą bei metodikas ir skleisti jį komerciniais pagrindais.

Be šių uždavinių, gali būti keliami daliniai bei specifiniai analizės uždaviniai.

Sprendžiant atskirų ūkio subjektų, o kartu ir visos Lietuvos finansines problemas tikslinga naudoti išsivysčiusių užsienio šalių teorinę bei praktinę finansų analizės patirtį, tinkančią vietos sąlygoms.

Šiame darbe išanalizuosiu UAB ”MELIORACIJA ” praėjusių finansimių metų ir finansinių metų balansą bei pelno (nuostolio) ataskaitą. Apskaičiuosiu , palyginsiu įvairius įmonės veiklos rodiklius, bei pateiksiu išvadas.HORIZONTALIOJI ANALIZĖ

Balansas (Lt)

1 lentelė

Nr. Rodikliai Finansiniai metai Praėję finansiniai metai Lyginamieji svoriai

Natūriniai Santykiniai

A. Ilgalaikis turtas 2506716 2311831 194885 8.43

1. NEMATERIALUSIS TURTAS 15138 0 15138 0

1.4 Programinė įranga 15138 0 15138 0

2. MATERIALUSIS TURTAS 2409978 2311831 98147 4.25

2.2 Pastatai ir statiniai 766923 607299 159624 26.28

2.3 Mašinos ir įrengimai 1244171 1214850 29321 2.41

2.4 Transporto priemonės 352336 284267 68069 23.95

2.5 Kita irangą, prietaisai, įrankiai ir įrengimai 46548 15084 31464 208.59

2.6 Nebaigta statyba 0 170051 -170051 100

2.7 Kitas materialusis turtas 0 20280 -20280 100

3. FINANSINIS TURTAS 81600 0 81600 0

3.4 Kitas finansinis turtas 81600 0 81600 0

B. TRUMPALAIKIS TURTAS 2947812 2689525 258287 9.6

1. ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI
1.1 Atsargos 955044 766645 188399 24.57

1.2 Žaliavos ir komplektavimo gaminiai 955044 766645 188399 24.57

1.2 Išakstiniai apmokėjimai 277817 301925 -24108 7.99

2. PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS 1572160 1520115 52045 3.42

2.1 Pirkėjų įsiskolinimas 1565806 1498415 67391 4.5

2.3 Kitos gautinos sumos 6354 21700 -15346 70.72

3. KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS 0 0 0 0

4. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAS 142791 100840 41951 41.6

TURTO IŠ VISO: 5454528 5001356 453172 9.06

IŠVADOS

Balansas (Lt)

Horizontalioji analizė atliekama tada, kai finansinių ataskaitų dydžiai lyginami su praėjusio laikotarpio ar užduočių duomenimis, o nukrypimas išreiškiamas natūriniais arba santykiniais dydžiais. Ši analizė parodo finansinių rodiklių dinamiką, tačiau neišryškina priežasčių dėl , kurių įvyko rodiklių pakitimai. Ji dažnai taikoma analizuojant įmonės balanso, pelno (nuostolio) ataskaitos duomenis.

Apskaičiavus horizontaliają balanso analizę matome, kad lyginamieji svoriai kito palyginus finansinių metų duomenis su praėjusių finansinių metų duomenimis.

Ilgalaikio turto praėjusiais finansiniais metais buvo 2311831 Lt, o finansiniais metais 194885 litų daugiau

iš to matome, kad 8.43% padidėjo.

Nemeterialusis turtas praėjusiais finansiniais metais buvo 0 Lt, o fianasiniais metais

padidėjo 15138 Lt.

Programine įranga lyginant finansinius metus su praėjusiais finansiniais metais programinė įrangą padidėjo finansiniais metai net 15138 Lt. nes praėjuisiais metais programinės įrangos buvo 0 Lt.

Materialusis turtas taip pat padidėjo, net 98147 Lt, kaip matome 4,25% lyginant finansinius metus su praėjusiais finansiniais metais.

Pastatai ir statiniai finansiniais metais padidėjo 159624 litų ir tai sudaro 26,28% didesnia sumą už praėjusių finansinių metų, kuri buvo 607299 litų.

Mašinos ir įrengimai praėjusiais finansiniais metais buvo 1214850 Lt suma, finansiniais metais – 1244171Lt. Kaip matome ji padidėjo tik2,41 %, o litais tik 29321.

Transporto priemonės praėjusiais finansiniais metais sudarė 284267 litų, o finansiniais metais transporto priemonių suma padidėjo 68069 litais, o procentais 23,95.

Kita įrangą, prietaisai, įrankiai ir įrangimai praėjusiais finansiniais metais buvo 15084 Lt, o finansiniais metais padidėjo net 31464 Lt, o procentais 208,59.

Lyginant praėjusius finansinius metus su finansiniais metais nebaigta statyba sumažėjo net 170051 Lt, o procentais 100.

Kitas materialusis turtas lyginant praėjusius finansinius metus su finansiniais metais sumažėjom taip pat net 20280 Lt, 100%.

Finansinis turtas finansiniai metais padidėjo 81600 Lt, o kitas finansinis turtas padidėjo tiek pat kiek finansinis turtas 81600 Lt.

Trumpalaikis turtas finansiniais metais padidėjo net 258287 litų tai sudaro 9,6% didesnė trumpalaikio turto pinigų sumą, nei praėjusių finansinių metų, kuri buvo 2689525 Lt.

Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys finansiniais metais padidėjo 164291 litų. Praėjusiais finansiniais metais atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtų vykdyti sutarčių buvo už 1068570 litus, o finansiniais metais 15,38% daugiau t.y. 1232861Lt.

Atsargos finasiniais metais yra 955044 Lt, o praėjusiais finansiniais metais mažiau 188399 Lt, o procentais 24,57.

Žaliavo ir komplektavimo gaminiai praėjusiais finansiniais metai buvo 766645 Lt, o finansiniais metais padidėjo 188399 Lt, 24,57%.

Išankstiniai apmokėjimai finansiniais metai yra 277817 Lt, o sumažėjo 24108 Lt, net 7,99%.

Per vienerius metus gautinų sumų finansiniais metais padidėjo net 52045 litais. Praėjusiais finansiniais metais per vienerius metus gautinų sumų buvo 1520115 Lt, o finansiniais metais 1572160 Lt. Kaip matome finansiniais metais per vienerius metus gautinų sumų padidėjo net 3,42%.

Pirkėjų įsiskolinimas finansiniais metais padidėjo 67391 Lt, 4,50%.

Kitos gautinos sumos finansiniais metais yra 6354 Lt, o praėjusiais finansiniais metais 21700, tai finansiniais metais sumažėjo litais 15346, o procentais 70,72.

Pinigai ir pinigų ekvivalentas praėjusiais finansiniai metais buvo 100840 Lt, finansiniais metais 142791 Lt, finansiniais metais pinigai ir pinigų ekvivalentas padidėjo 41951 Lt, o procentais 41,60.

Viso turto finansiniais metais buvo 5454528, o praėjusiais finansiniais metais 5001356 litai. Kaip matome finansiniais metais padidėjo 453172Lt. Apskaičiavus santykinį svorį gauname 90,94%, tai reiškia, kad 9,06% finansiniais metais turtas padidėjo

.HORIZONTALIOJI ANALIZĖ

Balansas (Lt)

2 lentelė

Nr. Rodikliai Finansiniai metai Praėję finansiniai metai Lyginamieji svoriai

Natūriniai Santykiniai

C NUOSAVAS KAPITALAS 3639530 3541698 97832 2.76

1. KAPITALAS 1578000 1578000 0 0

1.1. Įstatinis (pasirašytasis) 1578000 1578000 0 0

3. REZERVAI 2061530 1963698 97832 2.76

3.1 Privalomasis 199877 199877 0 0

3.3 Kiti rezervai 1861653 1763821 97832 2.76

4. NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) 0 0 0 0

E. MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI 1814998 1459658 355340 24.34

1. PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI 57146 96607 -39461 40.85

1.1. Finansines skolos 0 96607 -96607 100

1.1.2. Kredito įstaigoms 0 96607 -96607 100

1.4. Atidėjimai 57146 0 57146 0

1.4.1. Įsipareigojimų ir reikalavimų padengimo 57146 0 57146 0

2. PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR TRUMPALAIKIAI
ĮSIPAREIGOJIMAI 1757852 1363051 394801 28.97

2.1 Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis 40867 0 40867 0

2. 2 Finansines skolos 401613 251041 150572 59.98

2.2.1 Kredito įstaigoms 401613 251041 150572 59.98

2. .3 Skolos tiekėjams 883478 863068 20410 2.37

2. 4 Gauti išankstiniai apmokėjimai 243180 0 243180 0

2.5. Pelno mokesčio įsipareigojimai 0 622 -622 100

2.6 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 95363 115670 -20307 17.56

2..8 Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai 93351 132650 -39299 29.63

NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO: 5454528 5001356 453163 9.06

IŠVADOS

Balansas (Lt)

Nuosavo kapitalo finansiniais metais buvo 97832 litais daugiau nei praėjusiais finansiniais metais. Praėjusiais finansiniais metais nuosavo kapitalo buvo už 3541698 litus, o finansiniais metais 2.73% daugiau, o tai buvo už 3639530 litus. O kapitalas nė trupučio nepakito kaip buvo praėjusiais metais 1578000 Lt, toks išliko finansiniais metais. Įstatinis kapitalas taip pat kaip kapitalas 1578000 Lt.

Lyginant finansinius metus su praėjusiais finansiniais metais matome kad rezervai padidėjo 2,76% tai reiškia, kad praėjusiais finansiniais metais rezervų buvo už 1963698 litų, o finansiniais metais 97832 litais daugiau t.y už 2061530 litus. Įstatymo numatytų rezervu praėjusiais finansiniais metais buvo už 199877, o finansiniais metais – 199877Lt. Iš šių duomenų matome, kad finansiniais metais įstatymų numatytų rezervų išliko toks pat.

Štai nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) finansiniais metais ir praėjusiais metais nebuvo iš viso.

Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai finansiniais metais 1814998 Lt, o praėjusiais metais 1459658 Lt, tai finansiniais metais padidėjo net 355340 Lt, o proc. 24.34.

Po vienerių metų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų, finansiniais metais sumažėjo 39461litais. Praėjusiais finansiniais metais mokėtinų sumų, įsipareigojimų buvo už 96607 Lt, o finansiniais metais – 57146 Lt. Tai reiškia, kad finansiniais metais net 40,85% mokėtinų sumų, įsipareigojimų sumažėjo.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1266 žodžiai iš 4174 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.