Aplinkosauga1
5 (100%) 1 vote

Aplinkosauga1

Turinys:

1. Įvadas……………………………………………………………………….. 2 psl.

2. Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas……………….. 2 psl.

3. Pagrindiniai aplinkos apsaugos finansavimo šaltiniai……….4 psl.

3.1. Sanglaudos fondas…………………………………………….. 5 psl.

3.2. Bendrijos programa LIFE……………………………………5 psl.

3.3. Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos

finansinių mechanizmų parama…………………………… 6 psl.

3.4. Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų parama….6 psl.

4. Mokesčiai bei baudos taikomi už aplinkos teršimą…………..7 psl.

4.1. Pakuotės apmokestinimas…………………………………….7 psl.

4.2. Apmokestinami gaminiai……………………………………. 7 psl.

4.3. Baudos taikomos už aplinkos teršimą…………………….8 psl.

5. Išvados……………………………………………………………………….10 psl.

6. Priedai………………………………………………………………………..11 psl.

6.1. 1.Priedas……………………………………………………………11 psl.

6.2. 2.Priedas……………………………………………………………13 psl.

6.3. 3.Priedas……………………………………………………………14 psl.

1. Įvadas

Prieštaravimai tarp žmogaus ir gamtos šiuo metu tapo itin ryškūs ir palaipsniui vis didėja. Oro, dirvos, vandens teršimo, neracionalaus gamtos išteklių naudojimo neigiamos pasekmės juntamos visoje planetoje, tame tarpe ir Lietuvoje. Dėl to paskutiniais dešimtmečiais ypač aktuali tapo supančios aplinkos apsauga.

Išleista daug įstatymų, parengta normų ir taisyklių, reguliuojančių aplinkos apsaugą, tačiau praktiškų veiksmų sėkmė labai priklauso nuo atskirų sričių specialistų, vadovų bei visos visuomenės ekologinio išprusimo, nuo to, kaip jie suvokia iškylančias problemas, ar sugeba gerai ir toliaregiškai naudotis mokslo ir technikos laimėjimais, plėtodami gamybą, naudodami gamtos išteklius.

Lietuvoje pagrindinė aplinkos apsaugą reguliuojanti įstaiga yra Aplinkos apsaugos ministerija. Atskiruose Lietuvos regionuose ir miestuose aplinkos apsaugą organizuoja vietos savivaldybės. Šiame darbe panagrinėsime, kas yra Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas ir kokį vaidmenį atlieka aplinkosaugoje, kokie yra pagrindiniai aplinkos apsaugos finansavimo šaltiniai ir kokie mokesčiai bei baudos yra taikomi už aplinkos teršimą.

2. Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas

Mano nuomone vienas iš svarbiausių žingsnių gerinančių aplinkos apsaugą, tai projektų kūrimas, kuriuos būtina finansuoti, tuo tikslu 1996 metais Aplinkos apsaugos ministerija įsteigė Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondą (LAAIF), kurio pagrindinis uždavinys – remti visuomeninį ir privatų sektorius, įgyvendinant aplinkos apsaugos projektus, mažinančius neigiamą ūkinės veiklos įtaką aplinkai, atitinkančius Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos strategiją. Fondo įsteigimą rėmė Europos Komisija , skyrusi Fondui 3 mln. eurų kapitalą ir techninę pagalbą bei Jungtinių Amerikos Valstijų tarptautinės plėtros agentūra, skyrusi Fondui keliasdešimt tūkstančių JAV dolerių techninę pagalbą . Investicinius projektus Fondas remia lengvatinių paskolų ir subsidijų forma.

Subsidijos:

• Teikiamos subsidijos suma vienam paramos gavėjui negali viršyti 350 000 (trys šimtai penkiasdešimt tūkstančių) litų per tris metus ir 70 % bendros investicijų sumos į aplinkos apsaugos priemones.

• Subsidijos LAAIF lėšomis gali būti teikiamos paramos gavėjams tik kartu su Kredito įstaigos (komercinio banko, lizingo bendrovės), teikiama paskola paramos gavėjo įgyvendinamam projektui finansuoti.

• Subsidijos savivaldybėms bei jų įmonėms gali būti teikiamos nepriklausomai nuo to, ar Kredito įstaiga finansuoja projektą.

• Fondas gali teikti subsidijas tik Kredito įstaigos lėšomis suteiktos paskolos daliniam arba visiškam padengimui.

• Fondo mokėjimai paramos gavėjui vykdomi subsidijos sutarties pagrindu per Kredito įstaigą.

• Subsidijos išmokamos kai paramos gavėjas pilnai įvykdo projektą.

• Subsidijos teikiamos Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta.

Lengvatinės paskolos:

o Paskolos teikiamos tik aplinkosauginių projektų finansavimui, kuriuos įgyvendinus mažinama neigiama ūkinės veiklos įtaka aplinkai.

o LAAIF teikiamos paskolos maksimali suma – 1,5 mln. Lt vienam projektui.

o Maksimalus paskolos gražinimo laikotarpis – 5 metai.

o LAAIF paskolos teikiamos per Lietuvos Kredito įstaigas (komercinius bankus, lizingo bendroves), kurios prisiima paskolų negražinimo riziką, bei suteikia ne mažiau kaip 30 proc. paskolos sumos iš savo lėšų.

o LAAIF už savo lėšų dalį paskoloje palūkanų neskaičiuoja, palūkanos priklauso nuo Kredito įstaigos nustatytos maržos.

Kokiam projektų teikėjų tipui ir kokiai aplinkosauginei investicijų sričiai taikomos minėtos finansavimo rūšys, kiekvienais metais nustato Fondo Priežiūros taryba. Priežiūros taryba
nustato LAAIF teikiamos paramos prioritetus, priima sprendimus dėl konkrečių projektų finansavimo, be to, aprobuoja LAAIF sąmatą, veiklos ataskaitas, veiklos planus ir pan.

PARAMOS RŪŠIS TEIKIAMŲ PROJEKTŲ RŪŠYS

Vandens apsauga

Atmosferos apsauga

Atliekų tvarkymas1 Subsidija iki 350 tūkst. litų Projektai, susiję su gamybinių nuotekų ir paviršinių nuotekų valymu Projektai, susiję su išmetamų į atmosferą teršalų valymu bei atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimu. Projektai, susiję su pavojingų atliekų, biodegraduojančių atliekų ir netinkamų naudoti padangų tvarkymu.

2 Subsidija iki 300 tūkst. litų Projektai, susiję su nuotekų dumblo tvarkymu Projektai susiję su taršos mažinimu ir energijos efektyvumo didinimu. Projektai, susiję su elektroninių, komunalinių ir automobilinių atliekų tvarkymu.

3 Subsidija iki 250 tūkst. litų Buitinių nuotekų valymo ir valymo įrenginių gamybos projektai Kiti atmosferos taršos mažinimo projektai Kiti atliekų tvarkymo projektai

1. Lentelė (LAAIF prioritetai)

Fondas aukščiau minėtomis formomis finansuoja Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka įregistruotų ir vykdančių ūkinę veiklą juridinių asmenų, taip pat fizinių asmenų bei savivaldybių aplinkosauginę naudą duodančius investicinius projektus, kurių įgyvendinimas mažina neigiamą ūkinės veiklos įtaką aplinkai.

Remiami tik aplinkosauginio efekto tęstinumą užtikrinantys projektai.

Pagrindinis Fondo lėšų šaltinis – nuo 2000 metų Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo pagrindu į LAAIF mokami 20 proc., o nuo 2003 m. sausio 1d. – 30 proc. mokesčių už taršą. Tai sudaro apie 12 mln. litų per metus. Phare kapitalo dotacija – antras svarbus Fondo finansinis resursas. LAAIF gavo 11,5 mln. litų Phare lėšų.

LAAIF investiciniams projektams finansuoti skirtas paskolas išduoda per komercinius bankus ir lizingo bendroves, kurie prisiima paskolos grąžinimo riziką bei gali prisidėti ir savo lėšomis prie projektų finansavimo. Priežiūros tarybos įgaliojimu šiuo metu pasirašytos sutartys ir bendradarbiaujama remiant investicinius projektus su devyniais komerciniais bankais ir keturiomis lizingo bendrovėmis.

Atmosferos apsauga Vandenų apsauga Atliekų tvarkymas VISO

Projektų skaičius (vnt.) 33 17 22 72

Bendra projektų vertė (mln.Lt) 55,8 37,7 61,2 154,7

Bendra paskolų suma (mln.Lt) 40 24,4 29,3 93,7

LAAIF lėšų suma paskolose (mln.Lt) 20,7 8,2 16,4 45,3

LAAIF dotacijų suma (mln.Lt) 0,0 0,0 9,0 9,0

LAAIF paskolų subsidijų suma (mln.Lt) 1,8 0,7 1,7 4,2

Projektų, kuriems subsidijuojamos paskolų palūkanos, skaičius (vnt.) 18 12 9 39

2. Lentelė (informacija apie paremtus aplinkosauginius investicinius projektus)

3. Pagrindiniai aplinkos apsaugos finansavimo šaltiniai:

Bene pagrindiniai aplinkos apsaugos finansavimo šaltiniai šiuo metu yra ES ir užsienio šalių parama bei Lietuvos biudžetas.

Aplinkosaugos uždaviniams įgyvendinti skirtos investicijos iš valstybės biudžeto (ir užsienio paskolos bei subsidijos su valstybės garantija) yra nukreipiamos į savivaldybių biudžetus. Valstybės biudžeto išlaidos aplinkos apsaugos tikslams didėjo iki 1994 metų, o vėliau ėmė mažėti. 1999 m. valstybės išlaidos aplinkos apsaugai sudarė 32 mln. Lt, arba 0,5 procentų valstybės biudžeto, 2000 m. – 26 mln. Lt arba 0,43 procentų ir 2001 metais – 28 mln. Lt arba 0,44 procentų valstybės biudžeto.

Šiuo metu Jūs matote 32% šio straipsnio.
Matomi 1047 žodžiai iš 3266 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.