Apskaitos kompiuterizavimas uab informacinės technologijos
5 (100%) 1 vote

Apskaitos kompiuterizavimas uab informacinės technologijos

Įvadas

Šiuolaikinėje organizacijoje apskaitos informacija yra pagrindinis rodiklis, leidžiantis įmonei efektyviai veikti, jei ši informacija yra tinkamai apdorojama ir taikoma.

Labai svarbi įmonės sėkmingos veiklos prielaida – patikima finansų apskaita. Naudodamiesi kompiuterizuota apskaitos sistema, išspręsite daugybę apskaitos problemų, padidinsite apskaitininkų darbo našumą ir informacijos patikimumą, sutvarkysite raštvedybą, paspartinsite apyvartą. Kitas kompiuterizuotos apskaitos privalumas yra tai, kad be didesnių darbo sąnaudų galima gauti daug papildomos informacijos. Be to, naudojantis kompiuterizuota apskaitos sistema, atsiranda ir papildomos kontrolės galimybės. [1, p.2]

Taigi, kaip supratote, mano tema yra “ Apskaitos kompiuterizavimas ir jos informacijos rengimo bei pateikimo ypatumai UAB “Informacinės technologijos”įmonėje.

Pagrindinis šio kursinio darbo tikslas, išanalizuoti apskaitos kompiuterizavimą konkrečioje įmonėje bei pateikti teorinę medžiagą apie toje įmonėje esamą apskaitos kompiuterinę programą.

Pagrindiniai uždaviniai: pateikti temai aktualesnius paaiškinimus, esminių sąvokų sampratas ir jų reikšmingumą vadyboje; apibūdinti įmonės “IT” statusą, veiklos pobūdį; išnagrinėti kaip teoriniai dalykai įgyvendinami praktikoje, be abejo pateikti kompiuterizuotos apskaitos programos privalumus ir trūkumus.

Mano kursinis darbas susideda iš trijų stambių skyrių: teorinis temos aprašymas, konkrečios įmonės, t.y. “Informacinės technologijos” apibūdinimas bei projektinė dalis. Be abejo šios dalys dar bus skirstomos į smulkesnius skirsnelius.

Temos aktualumas ir naujumas atsispindi net temos formuluotėje. Kaip visi esame jau pastebėję, šiuolaikinis gyvenimas visiškai susijęs su naujausiomis informacinėmis technologijomis, taigi ir apskaita nėra išskirtinė sritis. Čia taip pat naudojamos įvairios apskaitos programos, kurios palengvina kiekvienos įmonės darbą.

1. Apskaitos kompiuterizavimo ir informacijos rengimo bei pateikimo ypatumų teorinis apibūdinimas

1.1 Kompiuterinės apskaitos sistema, tikslai, uždaviniai

Kompiuterizuotos apskaitos sistema yra derinama prie įmonėje esamos veiklos organizavimo bei valdymo struktūrų sistemos. Kompiuterizuotos apskaitos proceso atlikimo metodai negali pažeisti apskaitai nustatytų reikalavimų, o kuo pilniau turi tenkinti informacijos poreikius veiklos plėtotei vietos sąlygomis. Bet koks veiklos organizavimo struktūrų pasikeitimas, jei jis iškelia naujus informacinius poreikius, gali juos patenkinti priderindamas kompiuterinės apskaitos programas. Tik taip kompiuterizuotos apskaitos sistema tampa pajėgi užtikrinti harmoningą veiklos organizavimo ir jos valdymo struktūrų visumą. Svarbu, kad būtų laiku ir komplekse pagal nustatytas informacijos surūšiavimo struktūras aprūpinama atitinkama valdymo grandis. Norint užtikrinti kompiuterizuotos apskaitos teikiamą naudą būtina ją diegti kompleksiškai, kad būtų automatizuotai vykdomas visos apskaitai atlikti skirtos funkcijos, padedančios spręsti uždavinių visumą. Tokiam tikslui pasiekti yra tikslinga prieš organizuojant apskaitos kompiuterizavimą ar peržiūrint jau veikiančios sistemos pagerinimo galimybes surasti atsakymus į šiuos klausimus:

• Kokiu lygiu vadybininkams reikės tiekti informaciją?

• Į kokias skirtingas vadybininkų vykdomas funkcijas galima jas suskirstyti?

• Kokiu dažnumu ir kam teks pateikti informaciją?

• Kokios sudėties informacija bus reikalinga kiekvienam atskiram vadybininkų lygiui?

• Iš kokių šaltinių kuriam lygiui informacija bus imama?

• Ar vadybininkams skirta informacija turės būti generuojama ir saugoma kompiuterių sistemoje ir kokia sistema tam geriausiai tiktų?

• Kaip būtų geriau diegti naują kompiuterinės apskaitos sistemą su pačiu mažiausiu neigiamu poveikiu jau susiformavusiems informaciniams ryšiams, darbo santykiams ir kitiems darbuotojų įgūdžiams?

• Kas būtina iš anksto atlikti, kad, įdiegus kompiuterinę sistemą, ji kuo griečiau adaptuotųsi esamoje aplinkoje, būtų dokumentuota, kur to reikalaujama ir lengvai naudojama?

• Ar veikianti įmonėje apskaitos metodika atitinka jai keliamus reikalavimus, ar nepažeidžiami optimalumo principo reikalavimai?

Yra būtina numatyti kas bus atsakingas už apskaitos kompiuterizavimo projekto parengimą bei diegimą, ir kaip įtraukti kitus personalo darbuotojus į šį procesą. Ypač yra svarbu nepalikti nuošaly tų, kurių veikla turės ryšį su kompiuterizuotu apskaitos tvarkymu ar informacijos naudojimu. Taip pat būtina nustatyti kompiuterizavimo projekto įgyvendinimo uždavinius ir jų sprendimo nuoseklumą bei tam reikalingas lėšas. Toks išsamus klausimų išsiaiškinimas ir jų sprendimo alternatyvų numatymas, sudaro žymiai mažiau rizikos kompiuterizavimo naudingumui pasiekti. Suprantama, tam dar reikalinga sudaryti įmonėje sąlygas veiklos operacijų operatyviam sekimui bei vertinimui, laiku nuspręsti ir pateikti užduotis. Tada nuolat gaunama grįžtamoji informacija leidžia veiksmingai kontroliuoti veiklos procesą. Tam pasitarnauja kompiuterizuota apskaita. Jos parengtas pastovus informacijos srautas leidžia objektyviau valdyti lėšų panaudojimą, pajamų ir išlaidų planų koregavimą. Automatizuotas duomenų apdorojimas išlaisvina apskaitos
darbuotojus nuo darbo monotoniškumo, sumažina pasitaikančias klaidas. Leidžia sukaupti daugiau duomenų ir atlikti tikslią duomenų analizę.

1.2 Kompiuterinio projekto parengimas ir diegimas

Sprendžiant, kaip būtų racionaliau atlikti apskaitos kompiuterizavimo darbus įmonėje, vertėtų įvertinti šiuos du jo organizavimo variantus:

– kurti savo programinę įrangą pasitelkus šias paslaugas teikiančius specialistus;

– įsigyti jau parengtą kompiuterinių programų paketą iš suformuotų integruotų sistemų su modeliais sukurtais atskirų apskaitos funkcijų vykdymui.

Pasirenkant tinkamą variantą reikia atidžiai įvertinti visą kompleksą veiksnių. Rengiant programinę įrangą galima geriau suderinti įmonės vietos sąlygas, jos poreikius ir jų tenkinimo galimybes. Įvertinti poreikiams labiau tinkantį sąskaitų planą suderinti su jau veikiančiomis įmonėje automatizuotos apskaitos sistemomis. Toks darbas dažniausiai kainuoja pigiau nei vykdant kitu variantu.

Įsigijus specialiai tuo užsiimančios firmos kompiuterizuotos apskaitos programų paketą galima tikėtis, kad jis bus parengtas labiau kvalifikuotai, naudojantis naujausiais mokslo, technikos pasiekimais, labiau integruotas įvairių uždavinių sprendimui, turinti ir kitų privalumų.

Buhalterinių struktūrų gausa ir jos tipų įvairumas tiesiogiai atsiliepia programinių sistemų kūrimo apimtims. Jos gali būti skiriamos funkciniam programiniam aprūpinimui pagal buhalterinės sistemos architektūrą darbų organizavimo atžvilgiu, būdų naujumą vieniems ar kitiems uždaviniams spręsti. Kita programinių sistemų grupė yra skiriama šakiniam aprūpinimui. Jų specifika pasižymi galimybe kuo išsamiau išspręsti buhalterinių funkcijų uždavinius, atsižvelgiant į atskiros šakos ypatumus.

Paprastų įmonių veikloje gali būti naudojama tokia kompiuterizuotų apskaitos sistemų struktūra (žr. 1 pav.).

1 pav. Ryšys tarp kompiuterizuotų apskaitos sistemų

Finansinės atskaitomybės balansas

Veiklos valdymo informacinė sistema apibrėžiama kaip informacijos struktūrų, nukreiptų pagal poreikius priemonių visumai paremti (žr. 2 pav.).

2 pav. Valdymo informacijos struktūra pagal naudojimui taikomąjį pobūdį

Sprendimams priimti informacijos pateikimas organizuojamas su tikslu paremti svarstomą klausimų problemiškumą įvertinti veiklai turinčias įtakos priežastis, nustatyti uždavinių sprendimo eigą.

Strateginė vadyba reikalauja informacijos faktinės padėties įvertinimui lyginant su strateginiais planais ir nustatomo strateginių tikslų vykdymo lygiu.

Taktinė vadyba reikalauja kaupti informaciją, padedančią vertinti darytų taktinių priemonių veiksmingumą ir numatyti galimus jų pakeitimus.

Operatyvinis valdymas ruošia komandas veiklos eigai koordinuoti, pasinaudojant operatyviausiu būdu gauta grįžtamąja informacija ir įvertina užbaigtas operacijas įtakos turėjusiems veiksniams nustatyti.

Valdymo informacijos sistemų kūrimo sėkmę galima užtikrinti įvertinus pasirengimą šiems jos gyvavimo ciklams:

– išankstinis uždavinių suplanavimas;

– tyrimais išsiaiškinamos priemonės, jų įvertinimas bei sisteminimas;

– analizė modeliams išrinkti reikalingiems ištekliams nustatyti;

– lygiagretus sistemos komponentų projektavimas ir dialogo kalbų projekto su kompiuteriu parengimas;

– visos sistemos projekto parengimas;

– sistemos diegimas (testavimas, įvertinimas, demonstravimas, orientavimas, vartotojų mokymas, įsisavinimas);

– sistemos adaptavimas (komponentų tobulinimas, derinant prie vietos sąlygų, jų papildymas, modifikavimas);

1.3 Kompiuterizavimo kontrolė ir reikšmė vadybai

Kiekviena kompiuterizuotos apskaitos sistema funkcionuoja bendroje kontrolės organizavimo aplinkoje. Tačiau kiekviena jų yra unikali, nes gali skirti kontrolės procedūrų patikimumo lygis. Tai daug priklauso nuo darbuotojo kvalifikacijos, jų drausmingumo fiksuojant apskaitoje ūkines operacijas, gaunamas iš skirtingų įmonės padalinių informacijos kokybės bei formavimo turinio.

Kompiuteris be duomenų kaupimo, jų apdorojimo perduoda informaciją jos vartotojams. Plečiasi jo, kaip ryšių priemonės, funkcija. Modemo pagalba kompiuteris prijungiamas prie paprastų komutuojamų telefono linijų ir tam skirtos įrangos, elektroninio pašto, kurio pagalba kompiuteriuose sukaupta informacija perduodama iš vieno į kitą. Sutartimis apiforminus tokius ryšius Interneto bei elektroninio pašto paslaugos tampa gana reikšminga organizacine priemone, padedanti greičiau užmegzti susitarimus, palaikyti tiesioginius ryšius. Interneto atsiradimas padėjo sukurti tartum vieną pasaulinį kompiuterinį tinklą. Šių ryšių technika ir jos naudojimo sistema šiuo metu sparčiai tobulėja. Laukiama, kad jos apimtys plėsis, tobulės pateikimo forma, ji taps daug lankstesnė, išsiplės jos informacinis fondas. Bus galima svarbių reikalų svarstymo bei sprendimų priėmimo eigą tam organizuotose priemonėse pamatyti užfiksuotose vaizdajuostėse. Be abejo, visa tai pažangą keliantys dalykai. Bet aktualu žinoti, kokie galimi ir negatyvūs reiškiniai. Internete bus dalis neaudituotos informacijos – tai sudarys galimybę plisti ir nepatikimai informacijai. Norint sukurti stabiliai funkcionuojančią ir duodančią naudą taip vadinamą elektroninę rinką, reikia iš anksto numatyti ir
dabar įžvelgiamas tokias problemas:

– techninės – dėl infrastruktūros sudėtingumo;

– kritinės dalyvių masės susidarymas;

– integravimasis su įmonių valdymo sistemomis;

– informacijos ir mokėjimo saugumas;

– būtinumas prisiderinti prie egzistuojančių tinklų;

– įvairios valstybinio reguliavimo bei mokesčių problemos.

1.4 DU000 programos esmė, funkcijos ir naudingumas

Personalo valdymo ir darbo užmokesčio skaičiavimo sistema

1.4.1 Siūlomos sistemos ypatumai

Ši sistema išsiskiria iš kitų rinkoje esančių šios srities sistemų. DU000 sistema unikali vertinant ją pagal žemiau išvardintus kriterijus:

– veiklos funkcijas;

– technologinius sprendimus;

– plečiamumą / pritaikomumą ir atvirumą;

– modifikavimo galimybes.

1.4.2 Unikalumas veiklos funkcijų atžvilgiu.

Ši siūloma personalo valdymo ir darbo užmokesčio apskaitos sistema išsiskiria tuo, kad kartu pateikiama integruota sistema, leidžianti išvengti darbo dubliavimo, susiejanti personalo skyriuje administruojamus duomenis su finansų skyriuje skaičiuojamais ir tvarkomais atlyginimais, apimant pačius įvairiausius galimus priskaitymų ir atskaitymų tipus, ir pateikianti skaičiavimų rezultatus finansų valdymo sistemai. Tokiu būdu Jūs galite apjungti strategiškai svarbiausių įmonės resursų – finansų ir personalo – valdymą į vientisą sistemą. Tai tampa įmanoma todėl, kad be darbo užmokesčio skaičiavimo ir personalo apskaitos funkcijų, DU000 sistema atlieka ir personalo strateginio valdymo funkcijas. Ši sistema sudaro sąlygas, leidžia įmonės bei personalo vadovams:

– surasti ir pritraukti reikalingus įmonei specialistus,

– sekti situaciją globalioje darbo rinkoje,

– optimaliai panaudoti įmonėje esančius žmogiškuosius resursus, parenkant konkrečiai darbo vietai labiausiai tinkamą žmogų,

– išlaikyti vertingiausią personalą Jums priimtinais kaštais.

1.4.3 Unikalumas technologinių sprendimų atžvilgiu.

DU000 iš pat pradžių buvo projektuojama naudojant pažangiausias pasaulyje Oracle (žr.priedai) korporacijos technologijas. Tai reiškia, kad DU000 paveldėjo visas Oracle RDBVS galimybes – paskirstytos architektūros palaikymą, duomenų integralumą, transakcijų sinchronizavimą ir pan. Informacijos saugumui užtikrinti yra naudojamos Oracle siūlomos saugumo priemonės: kiekvienas sistemos naudotojas turi ir savo Oracle serverio naudotoją ir slaptažodį, kiekvienam naudotojui yra suteikiamos teisės į sistemos vykdomas funkcijas ir naudojamus duomenis. Sistemoje taip pat yra vykdomas auditas, kuris leidžia sekti kas, kada ir kaip pakeitė duomenis. Visa informacija sistemoje gali būti saugoma neribotą laiką. Taigi, sistemos naudotojas bet kada gali peržiūrėti norimo senumo informaciją. Visos šios technologinės priemonės užtikrina, kad:

– duomenys bus korektiški, neprieštaringi ir tikslūs (tokie tikslūs, kokie buvo suvesti),

– duomenys bus operatyvūs ir savalaikiai,

– informacija bus apsaugota nuo nesankcionuoto panaudojimo ar sugadinimo,

– informacija bus galima išsaugoti ir vėliau atkurti net ir techninių sistemos gedimų atveju.

1.4.4 Unikalumas atvirumo ir plečiamumo atžvilgiu.

DU000 sistemoje numatytos praplečiamumo galimybės veiklos ir technologinių sprendimų prasme. Veiklos funkcijų praplečiamumas taikomosios sistemos savininkui leidžia papildyti pradinę sistemos branduolio ir analitinės sistemos funkcinę aibę. Technologinis praplečiamumas leidžia “skaidriai” pereiti prie kitų informacijos atvaizdavimo variantų, pavyzdžiui, prie WEB technologijų, t.y., norint šią sistemą bus galima naudoti Internete, globaliame daug filialų turinčios organizacijos tinkle bei lokaliame vienos organizacijos tinkle, atitinkamai, DU000 sistemą prijungiant prie kelių arba vienos duomenų bazės. Sistema, veikianti Internetinėje aplinkoje, suteikia visą eilę privalumų. Pirmiausia tai – centralizuota duomenų bazė, kai visi sistemos duomenys ir taikomosios sistemos laikomi ir tvarkomi vienoje vietoje. Tai leidžia sumažinti eksploatavimo kaštus, kadangi:

Šiuo metu Jūs matote 32% šio straipsnio.
Matomi 1932 žodžiai iš 6109 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.