Apskaitos politika
5 (100%) 1 vote

Apskaitos politika

TURINYS

I TVARKA. APSKAITOS ORGANIZAVIMAS 4

1 dalis. Bendrosios nuostatos 4

1.1. skyrius. Norminiai aktai, kuriais vadovaujamasi tvarkant apskaitą ir rengiant atskaitomybę 4

1.1.1. Bendrovė tvarko apskaitą pagal šiuos finansinę apskaitą ir įmonių veiklą reglamentuojančius teisės aktus: 4

1.2 skyrius. Finansiniai metai 4

1.3 skyrius. Apskaitos tvarkymo būdas 4

1.4 skyrius. Piniginis matas 5

1.5 skyrius. Kalba 5

2 dalis. Buhalterinio darbo organizavimas 5

2.1 skyrius. Buhalterinės apskaitos tvarkymas 5

2.2 skyrius. Atsakomybė už apskaitos tvarkymą 5

3 dalis. Informacijos atskleidimas ir komercinių paslapčių išsaugojimas 6

3.1 skyrius. Komercinių paslapčių sąrašo patvirtinimas 6

3.2 skyrius. Darbuotojų supažindinimas su komercinėmis paslaptimis 6

3.3 skyrius. Atsakomybė už komercinių paslapčių atskleidimą 7

3.4 skyrius. Kitos informacijos skelbimo apribojimas 7

4 dalis. Drausminė darbuotojų atsakomybė 7

4.1 skyrius. Darbo sutarties šalių pareigos 7

4.2 skyrius. Drausminės atsakomybės taikymo pagrindai 8

4.3 skyrius. Drausminės nuobaudos skyrimo tvarka 8

4.4 skyrius. Drausminės nuobaudos galiojimas 8

5 dalis. Materialinė darbuotojų atsakomybė 8

5.1 skyrius. Materialinės atsakomybės atsiradimo pagrindai 8

5.2 skyrius. Darbuotojų materialinės atsakomybės ribos 9

5.3 skyrius. Atlygintinos žalos dydžio nustatymas ir žalos išieškojimo tvarka 9

5.4 skyrius. Visiškos materialinės atsakomybės sutartis 10

6 dalis. Kasos ir banko operacijų organizavimas 10

6.1 skyrius. Grynųjų pinigų gabenimas ir laikymas kasoje 10

6.2 skyrius. Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo tvarkos konkretizavimas 10

6.3 skyrius. Atsiskaitymų su atskaitingais asmenimis tvarka 10

6.4 skyrius. Darbo su elektroniniais kasos aparatais organizavimas 10

6.5 skyrius. Banko operacijų organizavimas 11

7 dalis. Darbo užmokesčio sistema 11

7.1 skyrius. Darbo apmokėjimo organizavimas 11

8 dalis. Normos ir normatyvai 11

8.1 skyrius. Darbo užmokesčio tarifiniai atlygiai 11

8.2 skyrius. Ligos pašalpos, mokamos iš darbdavio lėšų, dydžio nustatymas 11

8.3 skyrius. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvai 12

9 dalis. Buhalterijos kontrolės sistema 12

9.1 skyrius. Buhalterijos kontrolės formos 12

9.2 skyrius. Vyriausiojo buhalterio atliekama kontrolė 12

9.3 skyrius. Nepriklausomas patikrinimas 13

10 dalis. Apskaitos darbuotojų profesinė etika 13

10.1 skyrius. Profesinės etikos reikalavimų apskaitos darbuotojams nustatymas 13

II TVARKA. APSKAITOS TECHNIKA 14

1 dalis. Apskaitos technikos bendrosios nuostatos 14

2 dalis. Finansinės atskaitomybės sudarymas 15

3 dalis. Turto ir įsipareigojimų inventorizacija 15

3.1 skyrius. Inventorizacijos rūšys, periodiškumas, įsakymas dėl inventorizacijos atlikimo 15

3.2 skyrius. Ilgalaikio materialiojo turto inventorizacija 16

3.4 skyrius. Inventorizacijos rezultatų įforminimas 16

4 dalis. Klaidų taisymas apskaitos dokumentuose, registruose ir finansinėje apskaitoje 16

4.1 skyrius. Klaidų taisymas dokumentuose 16

4.2 skyrius. Klaidų taisymas apskaitos registruose ir buhalterinėse sąskaitose 17

4.3 skyrius. Klaidų vertinimas 17

4.4 skyrius. Klaidų taisymas finansinėje atskaitomybėje 17

4.5 skyrius. Klaidų taisymo informacijos atskleidimas finansinėje atskaitomybėje 18

5 dalis. Apskaitos dokumentai 18

5.1 skyrius. Pateisinamieji ir patvarkomieji dokumentai 18

5.2 skyrius. Dokumentų numeravimas, PVM sąskaitų faktūrų registrų pildymas 19

5.4 skyrius. Apskaitos dokumentų ir registrų saugojimas 19

APSKAITOS POLITIKA 20

III TVARKA. APSKAITOS METODIKA 20

1 dalis. Bendrosios nuostatos 20

1.1 skyrius. Apskaitos metodikos šaltiniai 20

1.2 skyrius. Vartojamos sąvokos 20

1.3 skyrius. Bendrieji apskaitos principai 20

1.4 skyrius. Apskaitos metodai, jų nustatymas ir keitimas 21

1.5 skyrius. Informacijos reikšmingumas 21

1.6 skyrius. Bendrovės veikla 22

2 dalis. Nematerialiojo turto apskaita 22

2.1 skyrius. Nematerialiojo turto pripažinimas 22

2.2 skyrius. Nematerialiojo turto grupavimas ir nematerialiojo turto apskaitai naudojamos sąskaitos 22

2.3 skyrius. Nematerialiojo turto įsigijimo (pasigaminimo) savikainos nustatymas 22

2.4 skyrius. Nematerialiojo turto amortizacija 24

2.5 skyrius. Nematerialiojo turto vertės sumažėjimas ir nurašymas 24

2.6 skyrius. Informacijos apie nematerialųjį turtą atskleidimas finansinėje atskaitomybėje 25

3 dalis. Ilgalaikio materialiojo turto apskaita 25

3.1 skyrius. Ilgalaikio materialiojo turto pripažinimas 25

3.2 skyrius. Ilgalaikio materialiojo turto grupavimas ir materialiojo turto apskaitai 26

naudojamos sąskaitos 26

3.3 skyrius. Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo (pasigaminimo) savikainos nustatymas 26

3.4 skyrius. Ilgalaikio materialiojo turto įvertinimas apskaitoje ir pateikimas finansinėje 27

atskaitomybėje 27

3.6 skyrius. Ilgalaikio materialiojo turto eksploatavimo, rekonstravimo ir remonto išlaidų 28

apskaita 28

3.7 skyrius. Ilgalaikio materialiojo turto nurašymas 29

3.8 skyrius. Informacijos apie ilgalaikį materialųjį turtą atskleidimas finansinėje 29

atskaitomybėje 29

4 dalis. Gautinų sumų apskaita 30

4.1 skyrius. Per vienerius metus gautinų sumų pripažinimas 30

4.2 skyrius. Per vienerius metus gautinų sumų įvertinimas 30

4.3 skyrius. Gautinų sumų grupavimas ir šių sumų apskaitai naudojamos sąskaitos 30

4.4
skyrius. Informacijos apie gautinas sumas atskleidimas finansinėje atskaitomybėje 31

5 dalis. Piniginio turto apskaita 31

5.1 skyrius. Piniginio turto pripažinimas 31

5.2 skyrius. Piniginio turto įvertinimas 31

5.3 skyrius. Piniginio turto grupavimas ir apskaitai naudojamos sąskaitos 31

5.4 skyrius. Informacijos atskleidimas apie piniginį turtą finansinėje atskaitomybėje 31

6 dalis. Nuosavo kapitalo apskaita 31

6.1 skyrius. Nuosavo kapitalo sudėtis 32

6.2 skyrius. Nuosavo kapitalo apskaitai naudojamos sąskaitos 32

6.3 skyrius. Įstatinio kapitalo apskaita 32

6.4 skyrius. Akcijų priedų apskaita 32

6.5 skyrius. Perkainojimo rezervo (rezultatų) apskaita 32

6.6 skyrius. Nepaskirstytojo pelno (nuostolių) apskaita 33

6.7 skyrius. Informacijos atskleidimas finansinėje atskaitomybėje 33

7 dalis. Įsipareigojimų apskaita 34

7.1 skyrius. Įsipareigojimų pripažinimas 34

7.2 skyrius. Įsipareigojimų grupavimas 34

7.3 skyrius. Įsipareigojimų įvertinimas finansinėje atskaitomybėje 35

7.4 skyrius. Informacijos atskleidimas finansinėje atskaitomybėje 35

8 dalis. Pajamų apskaita 36

8.1 skyrius. Pajamų pripažinimas 36

8.2 skyrius. Pajamų dydžio įvertinimas. 36

8.3 skyrius. Tipinės veiklos pajamos 36

8.4 skyrius. Prekių pardavimas 36

8.5 skyrius. Paslaugų teikimas 36

8.6 skyrius. Netipinės veiklos pajamos 37

8.7 skyrius. Pagautė 37

8.8 skyrius. Informacijos atskleidimas finansinėje atskaitomybėje 37

9 dalis. Sąnaudų apskaita 37

9.1 skyrius. Sąnaudų pripažinimas 37

9.2 skyrius. Sąnaudų dydžio įvertinimas 38

9.3 skyrius. Sąnaudų grupavimas ir sąnaudų apskaitai naudojamos sąskaitos 38

9.4 skyrius. Pardavimo savikaina 38

9.5 skyrius. Veiklos sąnaudos 38

9.7 skyrius. Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos 39

9.8 skyrius. Netekimams priskiriamų išlaidų apibūdinimas 39

9.9. skyrius Informacijos atskleidimas finansinėje atskaitomybėje 39

1 Priedas 40

2 Priedas 42

3 Priedas 45

PATVIRTINTA

Jonas Jonaitis

2005-01-26 įsakymu Nr.25

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „Jonaičiai“

APSKAITOS POLITIKA

I TVARKA. APSKAITOS ORGANIZAVIMAS

1 DALIS. BENDROSIOS NUOSTATOS

Bendrovėje apskaitos darbai organizuojami vadovaujantis šios Tvarkos nuostatomis.

1.1. SKYRIUS. NORMINIAI AKTAI, KURIAIS VADOVAUJAMASI TVARKANT APSKAITĄ IR RENGIANT ATSKAITOMYBĘ

1.1.1. Bendrovė tvarko apskaitą pagal šiuos finansinę apskaitą ir įmonių veiklą reglamentuojančius teisės aktus:

– LR buhalterinės apskaitos įstatymas;

– Verslo apskaitos standartai;

– LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas;

– LR pinigų įstatymas;

– LR užsienio valiutos Lietuvos Respublikoje įstatymas;

– LR akcinių bendrovių įstatymas;

– LR darbo kodeksas;

– LR civilinis kodeksas

– LR apskaitos instituto Standartų tarybos nutarimas „Dėl pavyzdinio sąskaitų plano patvirtinimo“;

– LR Vyriausybės nutarimas Nr. 179 „Dėl kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių patvirtinimo“;

– LR Vyriausybės nutarimas Nr. 1283 „Dėl kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos patvirtinimo“;

– LR Vyriausybės nutarimas Nr. 719 „Dėl inventorizacijos taisyklių patvirtinimo“;

– Lietuvos archyvų departamento prie LR Vyriausybės įsakymas Nr. 38 „Dėl bendrųjų dokumentų saugojimo terminų“;

1.2 skyrius. Finansiniai metai

1.2.1. Bendrovės finansiniai metai trunka 12 mėnesių.

1.2.2. Bendrovės finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.

1.3 skyrius. Apskaitos tvarkymo būdas

1.3.1. Bendrovės apskaita tvarkoma dvejybiniu įrašu.

1.4 skyrius. Piniginis matas

1.4.1. Bendrovėje apskaita tvarkoma ir apskaitos dokumentai surašomi naudojant Lietuvos Respublikos piniginį vienetą – litą, o prireikus – ir litą, ir užsienio valiutą.

1.4.2. Ūkiniai įvykiai ir ūkinės operacijos, kurių buvimas ir atlikimas ar rezultatų įforminimas LR teisės aktų nustatyta tvarka susijęs su užsienio valiuta, apskaitoje perskaičiuojami į litus pagal Lietuvos banko nustatytą užsienio valiutos santykį, galiojantį ūkinio įvykio arba ūkinės operacijos atlikimo dieną

1.5 skyrius. Kalba

1.5.1. Apskaitos dokumentai surašomi ir apskaitos registrai sudaromi lietuvių kalba, o prireikus – ir lietuvių, ir užsienio kalba.

1.5.2. Gauti dokumentai, kurie surašyti užsienio kalba, prireikus turi būti išversti į lietuvių kalbą.

2 DALIS. BUHALTERINIO DARBO ORGANIZAVIMAS

Bendrovėje buhalterinis darbas organizuojamas vadovaujantis šios dalies nuostatomis.

2.1 skyrius. Buhalterinės apskaitos tvarkymas

2.1.1. Bendrovės buhalterinę apskaitą tvarko buhalterija, kuri yra savarankiškas Bendrovės struktūrinis padalinys. Buhalterijos darbuotojų darbą organizuoja, vadovauja ir kontroliuoja vyriausiasis buhalteris.

2.1.2. Vyriausiąjį buhalterį į pareigas priima ir iš jų atleidžia UAB direktorius Jonas Jonaitis;

2.1.3. Vyriausiasis buhalteris pavaldus Bendrovės direktoriui.

2.1.4. Vyriausiojo buhalterio nurodymai dėl buhalterinės apskaitos yra privalomi visiems Bendrovės darbuotojams.

2.1.5. Visi Bendrovės buhalterijos darbuotojai vykdydami darbines pareigas savo veikloje privalo vadovautis įstatymais, kitais teisės aktais, darbo sutartimi, pareiginiais nuostatais, įmonės vidaus dokumentais, Bendrovės patvirtintu Etikos kodeksu.

2.2 skyrius. Atsakomybė už apskaitos

Bendrovės administracijos vadovas atsako už apskaitos organizavimą, finansinės atskaitomybės sudarymą ir pateikimą laiku.

2.2.2. Už apskaitos dokumentų surašymą laiku ir teisingai, už tų dokumentų duomenų tikrumą ir ūkinių operacijų teisėtumą atsako apskaitos dokumentus surašę ir pasirašę asmenys.

2.2.3. Vyriausiasis buhalteris atsako už visų buhalterinių įrašų teisingumą.

2.2.4. Vyriausiasis buhalteris atsako už dėl savo kaltės atliktą neteisingą mokesčių ir įmokų apskaičiavimą ir jų deklaravimą ne laiku, neteisingų duomenų pateikimą Statistikos departamentui prie LRV, jų pateikimą ne laiku, taip pat kitų nustatytų pažymų ir pranešimų nepateikimą valdžios institucijoms, Bendrovės darbuotojams bei tretiesiems asmenims, neteisingą ir nesavalaikį mokesčių ir įmokų sumokėjimą, įskaitymą bei grąžinimą.

2.2.5. Kai vyriausiojo buhalterio nėra darbo vietoje (dėl ligos, atostogų, komandiruotės ar pan.), jo pareigas laikinai eina kitas UAB direktoriaus įsakymu paskirtas buhalterijos darbuotojas.

2.2.6. Visos su buhalterine apskaita susijusios darbinės funkcijos apibrėžiamos Bendrovės darbuotojų pareiginiuose nuostatuose (1 (I.2) priedas Dėl pareiginių nuostatų).

2.2.7. Su pareiginiais nuostatais darbuotojai supažindinami pasirašytinai.

2.2.8. Už savo pareigų ir darbinių funkcijų nevykdymą darbuotojai atsako vidaus darbo tvarkos taisyklių ir Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

2.2.9. Už buhalterinės apskaitos organizavimo tvarkos nesilaikymą, darbinių funkcijų netinkamą vykdymą Bendrovės darbuotojams gali būti taikoma drausminė, materialinė atsakomybė.

2.2.10. Bendrovės administracijos vadovas atsako už apskaitos dokumentų išsaugojimą.

3 DALIS. INFORMACIJOS ATSKLEIDIMAS IR KOMERCINIŲ PASLAPČIŲ IŠSAUGOJIMAS

Šioje Dalyje apibrėžiama informacija, kuri pripažįstama Bendrovės komercine paslaptimi, reglamentuojama komercinių paslapčių suteikimo darbuotojams tvarka, ir atsakomybė už komercinių paslapčių atskleidimą

3.1 skyrius. Komercinių paslapčių sąrašo patvirtinimas

3.1.1. Informacija, kuri naudojama Bendrovės veikloje bei atitinka žemiau išdėstytus požymius, laikoma Bendrovės komercine paslaptimi:

– turi tikrą ar potencialią komercinę-gamybinę vertę;

– informacija negali būti laisvai prieinama tretiesiems asmenims;

– Bendrovė ar kitas asmuo, kuriam Bendrovė patikėjo šią informaciją, deda protingas pastangas išsaugoti jos slaptumą.

3.2 skyrius. Darbuotojų supažindinimas su komercinėmis paslaptimis

3.2.1. Bendrovės darbuotojai ir tretieji asmenys (auditorius, akcininkai, konkursų organizatoriai ir pan.), kurie pagal teisės aktų nuostatas turi būti supažindinti su Bendrovės komercinę paslaptį sudarančia informacija, su ja supažindinami pasirašytinai, tik pateikę Bendrovės nustatytos formos rašytinį susitarimą neatskleisti komercinių paslapčių.

3.2.2. Asmenys, teisėtais būdais susipažinę su Bendrovės komercinėmis paslaptimis, privalo neatskleisti, neprarasti, nesugadinti ir nesunaikinti šios informacijos, nenaudoti jos asmeniniams tikslams, taip pat savo veikloje nesiimti veiksmų ar neveikimo, nukreipto prieš Bendrovės interesus.

3.2.3. Darbuotojai, kuriems pateikta informacija, Bendrovės laikoma komercine paslaptimi, negali šios informacijos skleisti kitiems darbuotojams, kurie su tokia informacija nėra supažindinti.

3.2.4. Bendrovės darbuotojams, dirbantiems su komercinę paslaptį sudarančia informacija, draudžiama eiti antraeiles pareigas arba dirbti darbus kitoje darbovietėje, kol galioja darbo sutartis su Bendrove.

3.2.5. Bendrovės darbuotojai, dirbantys su komercinę paslaptį sudarančia informacija, per 30 d. nuo Apskaitos politikos patvirtinimo įsakymo įsigaliojimo dienos privalo raštu informuoti Bendrovės vadovą, kur ir kokias pareigas jie papildomai eina, kaip jų kita veikla yra susijusi su Bendrove ir kokią įtaką tai gali daryti komercinę paslaptį sudarančios informacijos atskleidimui.

3.2.6. Pasibaigus komercinių paslapčių naudojimo laikui, asmuo privalo grąžinti Bendrovei visą medžiagą, pateiktą bet kokiomis priemonėmis, kurioje yra komercines paslaptis sudaranti informacija, įskaitant visas kopijas. Medžiagos grąžinimo faktas patvirtinamas pasirašant perdavimo–priėmimo aktą.

3.3 skyrius. Atsakomybė už komercinių paslapčių atskleidimą

3.3.1. Asmenys, neteisėtais būdais įgiję informacijos, kuri sudaro Bendrovės komercinę paslaptį, taip pat asmenys, neteisėtai atskleidę, sugadinę, sunaikinę ar praradę jiems patikėtą komercinę paslaptį, privalo sumokėti Bendrovei 1000 Lt baudą bei atlyginti nuostolius tiek, kiek jų nepadengia baudos suma. Nuostoliais laikomos paslapčiai sukurti, tobulinti, naudoti patirtos išlaidos ir negautos pajamos.

3.3.2. Komercinių paslapčių atskleidimas arba jų pranešimas konkuruojančiai įmonei laikomas šiurkščiu darbo drausmės pažeidimu, už kurį taikoma drausminė nuobauda – atleidimas iš darbo. Šios drausminės nuobaudos taikymas nepanaikina Bendrovės teisės reikalauti, kad asmuo sumokėtų 1 p. numatytą baudą bei atlygintų Bendrovės nuostolius.

3.4 skyrius. Kitos informacijos skelbimo apribojimas

3.4.1. Metinė finansinė atskaitomybė, veiklos ataskaita ir auditoriaus išvada, kiti dokumentai bei kita informacija
pripažįstamos konfidencialiais dokumentais ar konfidencialia informacija.

3.4.2. Bendrovės darbuotojai, susipažinę ar supažindinti su konfidencialiais dokumentais ar informacija, neturi teisės skelbti jos kitiems darbuotojams bei tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, kai tai būtina darbinėms funkcijoms vykdyti, arba konfidenciali informacija turi būti atskleista pagal LR įstatymus (valstybės registrams, kontroliuojančioms institucijoms, teismui ir pan.). Darbuotojai, pažeidę šį reikalavimą, traukiami drausminėn atsakomybėn ir privalo atlyginti Bendrovės patirtą žalą. Konfidencialios informacijos atskleidimas laikomas šiurkščiu darbo pareigų pažeidimu.

4 DALIS. DRAUSMINĖ DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

Šioje Dalyje nustatomos drausminės atsakomybės sąlygos, drausminių nuobaudų skyrimo tvarka, šiurkščių darbo drausmės pažeidimų sąrašas.

4.1 skyrius. Darbo sutarties šalių pareigos

4.1.1. Bendrovės darbuotojai, vykdydami darbines pareigas, savo veikloje privalo vadovautis visuotinai priimtomis etikos ir darbo etiketo normomis, o buhalterijos darbuotojai – ir jų profesinę etiką reglamentuojančiomis nacionalinėmis ir tarptautinėmis etikos normomis. Darbuotojo veika, pažeidžianti visuotinai priimtas etikos ir darbo etiketo normas, gali būti laikoma pagrindu darbuotoją traukti drausminėn atsakomybėn. Buhalterijos darbuotojų veika, pažeidžianti jų profesinę etiką reglamentuojančių nacionalinių ir tarptautinių normų reikalavimus, atsižvelgiant į pažeidimo pobūdį, gali būti laikoma šiurkščiu darbo drausmės pažeidimu.

Visi Bendrovės darbuotojai, vykdydami darbines pareigas, privalo vadovautis darbo tvarkos taisyklėmis ir kitais įmonės lokaliniais teisės aktais, vykdyti darbo sutartyje bei pareigybės nuostatuose numatytus reikalavimus.

4.1.2. Padalinių vadovai privalo tinkamai organizuoti darbuotojų darbą, laikytis darbo įstatymų, darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių norminių aktų bei kitų teisės aktų reikalavimų.

4.1.3. Darbuotojams už darbo drausmės pažeidimą gali būti skiriamos šios drausminės nuobaudos:

a) pastaba;

b) papeikimas;

c) atleidimas iš darbo (įstatymų numatytais atvejais)

4.2 skyrius. Drausminės atsakomybės taikymo pagrindai

4.2.1. Drausminę atsakomybę galima taikyti tik darbo drausmės pažeidimą padariusiam darbuotojui.

4.2.2. Už kiekvieną darbo drausmės pažeidimą galima skirti tik vieną drausminę nuobaudą. Jei paskyrus drausminę nuobaudą darbuotojas toliau pažeidžia darbo drausmę, drausminė nuobauda gali būti skiriama pakartotinai.

4.2.3. Darbo drausmės pažeidimas, kuriuo šiurkščiai pažeidžiamos tiesiogiai darbuotojo darbą reglamentuojančių įstatymų ir kitų norminių teisės aktų nuostatos arba kitaip šiurkščiai nusižengiama darbo pareigoms ar nustatytai darbo tvarkai, laikomas šiurkščiu darbo pareigų pažeidimu.

4.3 skyrius. Drausminės nuobaudos skyrimo tvarka

4.3.1. Prieš skiriant drausminę nuobaudą, padalinio vadovas turi raštu pareikalauti, kad darbuotojas raštu pasiaiškintų dėl darbo drausmės pažeidimo.

4.3.2. Jei per nustatytą terminą be svarbių priežasčių darbuotojas nepateikia raštiško pasiaiškinimo, padalinio vadovas teikia Bendrovės vadovui siūlymą skirti darbuotojui drausminę nuobaudą ir be pasiaiškinimo.

4.3.3. Drausminė nuobauda skiriama Bendrovės vadovo įsakymu ir darbuotojui apie tai pranešama pasirašytinai.

4.3.4. Drausminė nuobauda skiriama tuoj pat paaiškėjus darbo drausmės pažeidimui, bet ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo tos dienos, kai pažeidimas paaiškėjo, neįskaitant laiko, kurį darbuotojas nebuvo darbe dėl ligos, buvo komandiruotėje arba atostogavo. Negalima skirti drausminės nuobaudos praėjus šešiems mėnesiams nuo tos dienos, kai pažeidimas buvo padarytas, išskyrus 4.3.5 punkte numatytą išimtį, kai drausminė nuobauda gali būti skiriama ne vėliau kaip per dvejus metus nuo pažeidimo padarymo dienos.

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 2417 žodžiai iš 7869 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.