Apskaitos praktika
5 (100%) 1 vote

Apskaitos praktika

EKONOMIKOS FAKULTETAS

BUHALTERINĖS APSKAITOS KATEDRA

Buhalterinės apskaitos

I kurso BAn–3/1 grupės

neakivaizdinio skyriaus

studentės

BUHALTERINĖS APSKAITOS PRAKTIKOS TIKSLAI IR UŽDUOTYS

Praktikos darbas

Vadovė dėstytoja

Vilnius 20041–2. UAB „MK“ yra pelno siekianti įmonė, kurios pagrindinė veikla yra knygų pardavimas. Be knygų, „MK“ prekiauna ir kanceliarijos prekėmis bei žemėlapiais. Iki 2003 m. knygoms nebuvo taikomas pridėtinės vertės mokestis, tačiau jau antri metai kaip yra įvestas 5 % PVM. Kanceliarinėms prekėms ir žemėlapiams taikomas 18 % PVM. Įmonėje vedama dvejybinė apskaita. Visa įmonės apskaita kompiuterizuota, tam naudojama buhalterinė programa Finvalda. Knygyne yra du kasos aparatai, kurie yra sujungti su kompiuteriais ir tiesiogiai perduoda duomenis apie prekių pardavimus.

Įmonėje dirba buhalterė ir vyr. finansininkė. Buhalterė yra pavaldi vyr. finansininkei ir vykdo šias pareigas:

1. Pajamuoja prekes.

2. Veda banko apskaitą (suveda į Atsiskaitymus – įplaukas, išmokas, išrašus iš banko).

3. Skaičiuoja kasą.

4. Atlieka kasininkės pareigas (išduoda – priima pinigus).

5. Ruošia pardavimų ataskaitas tiekėjams.

6. Ruošia prekių grąžinimus tiekėjams.

7. Išrašo sąskaitas faktūras.

Vyr. finansininkė vykdo šias pareigas:

1. Atlieka pagrindines finansines ataskaitas:

1.1. Balansą

1.2. Pelno (nuostolio) ataskaitą

1.3. Pelno (nuostolio) paskirstymo ataskaitą

1.4. Finansinės būklės pasikeitimų ataskaitą

1.5. Paaiškinamąjį raštą

2. Pildo mokesčių ataskaitas:

2.2. Mėnesinę pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaraciją FR0572.

2.3. Mėnesinę PVM deklaraciją.

2.4. Pusmetinę mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių apyskaitą.

2.5. Metinę nekilnojamo turto mokesčio apyskaitą.

2.6. Kelių mokesčių apyskaitą.

2.7. Gyventojų pajamų mokesčio nuo A kl.pajamų deklaraciją.

2.8. Deklaraciją apie išmokėtas sumas, kurios priskiriamos B kl.pajamoms.

2.9. Darbuotojams paprašius, išduoda jiems pažymą apie gautas Gyventojų A kl. pajamas, atskaitytą ir sumokėtą pajamų mokestį. Forma FR0466.

3.Daro ataskaitas Sodrai

3.1 Nr.4 (VSD ir sveikatos draudimo fondo lėšų finansinė ataskaita).

3.2 Forma forma 4–SD (apdraustųjų soc.draudimu įmokų rejestras).

3.3 Forma 3–SD (pranešimas apie apdraustųjų soc. draudimu įmokas be atleistųjų).

3–4. Įmonėje taikomi šie dokumentai ir registrai:

Pardavimų apskaitos dokumentai

Sąskaitos faktūros – naudojamos prekių, paslaugų ir kito turto pardavimams įmonėms, įstaigoms įforminti. Sąskaita yra išrašoma, kai: parduodamos prekės, suteikiamos paslaugos ar atliekami darbai įmonei, išskyrus tuos atvejus, kai pardavimas įforminamas kasos aparatu; pardavimas įforminamas kasos aparatu, tačiau pirkėjas pageidauja ir sąskaitos faktūros. Sąskaitas faktūras galima laikyti laisvos formos dukumentu, tačiau jos spausdinamos ant tam tikrų dokumentų blankų. Šioje įmonėje dokumentų blankų komplektą sudaro du egzemplioriai. Pirmas egzempliorius atiduodamas pirkėjui, antras paliekamas buhalterijoje. Antri PVM sąskaitos egzemplioriai segami į atskirą bylą (Pardavimai). Sąskaitos segamos šio dokumento serijos numerio eiliškumu. Buhalterijoje sąskaitos saugomos vienerius metus, vėliau perduodamos į įmonės archyvą. Pirktų ar įsigytų prekių grąžinimui dokumentuoti naudojamas laisvos formos Prekių grąžinimo aktas (Debetinė sąskaita).

Įmonei išrašomos sąskaitos laisva forma už telekomunikacijų paslaugas (segama į

Tiekėjų bylą).

Už nuolatines ir ilgalaikes paslaugas (patalpų nuoma, karštas šaltas vanduo, elektra) įmonei išrašomos PVM sąskaitos faktūros. (segamos į Tiekėjų bylą)

Kiti laisvos formos pardavimų dokumentai:

Laisvos formos prekių priėmimo–perdavimo aktas, prie kurio pridedamas krovinio

važtaraštis.

Kasos operacijų apskaitos dokumentai

Kasos pajamų orderis su kvitu – naudojamas mokesčiams apskaičiuoti, kuris gali būti surašomas tik ant specialaus apskaitos dokumento blanko, įsigyto LR Vyriausybės 2002 m. gegužės 29 d. nutarimu Nr.780, nustatyta tvarka. Kasos pajamų orderis naudojamas įmokoms grynaisiais pinigais į įmonės kasą pajamuoti. Jis išrašomas šiais atvejais:

• gaunami pinigai iš atsiskaitomosios sąskaitos pagal čekį;

• priimami pinigai iš klientų už prekes ir paslaugas, kai nenaudojami kasos aparato čekiai;

• inkasuojami pinigai iš kasos aparatų;

• priimamos išankstinės įmokos pagal sutartis;

• priimami grynieji pinigai iš atskaitingų asmenų, kurie su klientais atsiskaito išrašydami Grynųjų pinigų gavimo kvitus (forma Nr.10);

• priimami atskaitingiems asmenims išduotų ir nepanaudotų grynųjų pinigų (avansų, komandiruotėms ir ūkio reikmėms) likučiai.

Kasos pajamų orderis užregistruojamas Kasos pajamų ir išlaidų žurnale. Šie orderiai yra susegami numerių eiliškumu į atskirą bylą, kartu su Kasos išlaidų orderiais bei kasininko apyskaitomis. (segama į Kasos bylą)

Kasos išlaidų orderis – tai tipinis dokumentas, kurio forma patvirtinta Finansų ministerijos 1994 m. birželio 30 d. raštu Nr.49 N. Kasos išlaidų orderis naudojamas iš įmonės kasos išduodamiems gryniesiems pinigams įforminti. Jis išrašomas, kai:

• išmokami kitų
įmonių atstovams ir gyventojams pagal autorines sutartis, rangos, turto pirkimo–pardavimo sutartis;

• išmokami avansai įmonės darbuotojams ūkio išlaidoms, komandiruotėms;

• išmokami atlyginimai darbuotojams, o išmoka neįtraukiama į bendrą žiniaraštį (kai mokami atostoginiai, išeitinės, motinystės pašalpos);

• išduodami grynieji pinigai darbo dienos pradžioje atskaitingiems asmenims – grąžai, Kasos aparatams;

• išmokami pinigai pagal Atlyginimų išmokėjimo žiniaraščius;

• išduodami pinigai į banko sąskaitą įnešti;

• išmokant avansą komandiruotei į užsienį;

• išduodant pinigus įnešti į valiutinę sąskaitą banke.

Pinigų išmokėjimo operacija įregistruojama Kasos knygoje. Kasos išlaidų orderis segamas kartu su Kasos pajamų orderiais į Kasos operacijų apskaitos dokumentų bylą.

Kasos knyga – kontrolinis suvestinis dokumentas, naudojamas visoms kasos operacijoms per dieną suregistruoti. Šioje įmonėje pildoma Kasos knyga yra atspausdinta ant savaiminio kopijavimo popieriaus. Priimtų ir išduotų pinigų apskaitos knyga – t.p. kompiuteriu pildoma skiltis esanti prie Kasos knygos. Kadangi įmonė turi du kasos aparatus, tai yra kaip papildoma kontrolinė priemonė šalia Elektroninio kasos aparato kasos žurnalo. Kiekvienos dienos pradžioje kasininkė išduoda pardavėjoms dienos operacijoms vykdyti reikalingą pinigų sumą. Išduodamos sumos įrašomos į knygą. Jų gavimą kasininkė patvirtina parašu. Dienos pabaigoje, pinigai atiduodami kasininkei, o pinigų kiekis užregistruojamas atitinkamoje skiltyje.

Kasos pajamų ir išlaidų dokumentų registracijos žurnalas – įmonė čia registruoja Kasos pajamų orderius, taip lengviau kontroliuoti orderių judėjimą (įmonės įplaukas ir išlaidas pagal rūšis, prognozuoti grynųjų pinigų poreikį) ir ar orderiai įregistruoti Kasos knygoje.

Grynųjų pinigų priėmimo kvitas – naudojamas priimant grynuosius pinigus kliento darbo vietoje, gyvenamojoje vietoje ar kitoje vietoje, kur įvyko pardavimas, bet nebuvo kasos aparato. Kvitas išrašomas dviem egzemlioriais. Pirmas egzempliorius lieka pinigus gavusiam atsakingam asmeniui, antras atiduodamas pinigų mokėtojui. Šiuose kvituose parodyti pinigai užpajamuojami į įmonės kasą ir saugomi byloje kartu su kitais kasos dokumentais (segama į Kasos bylą, kartu su Kasos pajamų orderiais).

Elektroninio kasos aparato kasos žurnalas – skirtas elektroninio kasos aparato kontrolinėms ataskaitoms saugoti. Šį žurnalą pildo pardavėjos du kartus dienoje, ryte, pradedant darbą su nuliniu likučiu ir darbo pabaigoje su Z ataskaita, kurioje atsispindi visos dienos apyvarta.

Banko operacijų apskaitos dokumentai

Mokėjimo pavedimas – tipinės formos apskaitos dokumentas. Tai mokėtojo parengtas ir pasirašytas popierinis ar elektroninis dokumentas, turintis mokėjimo nurodymo rekvizitus. MK naudoja elektroninius pavedimus šiais atvejais:

• kai mokamas avansas tiekėjams pagal sudarytas sutartis;

• atsiskaitoma su tiekėjais už prekes ir paslaugas;

• mokami mokesčiai biudžetui;

• grąžinamos skolos į bankų sąskaitas;

Čekis – naudojamas kaip dokumentas, pagal kurį bankas privalo sumokėti pinigus dokumente nurodytam pinigų gavėjui. Šioje įmonėje čekiai naudojami gryniesiems pinigams iš įmonės sąskaitos banke išimti.

Banko išrašas – naudojamas kaip banko ataskaita apie pinigų judėjimą įmonės atsiskaitomojoje sąskaitoje per tam tikrą laikotarpį. Šiuos išrašus buhalterė paima iš banko skyriaus ir patikrina ar atlikti visi reikalingi mokėjimai. Į įmonės sąskaitą įskaitytų lėšų sumos (už prekes ir paslaugas) patikrinamos pagal išrašytas sąskaitas faktūras.

Ilgalaikio turto apskaitos dokumentai

MK didelė informacijos dalis yra saugoma ir apdorojama kompiuteriu buhalterines programos pagalba. Ir ši dalis apie ilgalaikį turtą užregistruota kompiuteryje Ilgalaikio turto kortelių sąraše. Į analitines korteles duomenys suvedami iš pirminių dokumentų – PVM sąsakaitų faktūrų. Ilgalaikio turto operacijose yra: einamieji likučiai; likučiai datai; įsigyta per periodą; nurašyta per periodą; nudėvėta per periodą. Kiekvieną Ilgalaikio turto ataskaitą galima išsifiltruoti pagal reikiamą požymį – 1. Finansinis, Materialus, Nematerialus; 2. Aktyvus turtas, Pasyvus turtas; 3. Išnuomotas, Naudojamas įmonės veikloje, Nenaudojamas, Socialinės paskirties.

Atsargų apskaitos dokumentai

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 1340 žodžiai iš 4259 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.