Atomo sandara3
5 (100%) 1 vote

Atomo sandara3

15. Atomo sandara ir ðios sandaros ryðys su spinduluotës ir sugerties spektrais

a) Dabartinëje fizikoje atomo sandaros modelá pasiûlë anglø fizikas Rezerfordas. Pagal Rezerfordà, atomo centre yra teigiamai elektringas branduolys, kuriame sutelkta beveik visa branduolio masë. Atomas neutralus, todël jo elektronø skaièius, kaip ir branduolio krûvis, lygus elemento eilës numeriui periodinëje sistemoje. Elektronai sukasi apie branduolá, kitaip jis juos prisitrauktø, nes branduolys elektronus veikia Kulono jëga. Ðis modelis pavadintas Planetiniu atomo modeliu.

Atomo dydis – tai jo elektrono orbitos skersmens ilgis. Atomo matmenys lygûs apytikriai 10-8 cm, branduolio skersmuo apytikriai 10-12 – 10-13 cm.

b) Planetinis atomo modelis negalëjo paaiðkinti atomo egzistavimo. Judëdami orbitomis, elektronai juda su pagreièiu. Pagal Maksvelio elektrodinamikà, su pagreièiu judantis elektros krûvis skleidþia elektromagnetines bangas, o tuo paèiu netenka energijos ir turi priartëti prie branduolio ir nukristi á já. Taèiau taip neatsitinka. Atomai yra pastovûs ir nesuþadinti gali egzistuoti neribotai ilgai, neskleisdami elektromagnet. bangø. Reiðkia, atomø sandarai aiðkinti klasikinë fizika netinka.

N. Boras sukûrë du postulatus, kurie ið dalies paaiðkino dalyko esmæ ir ið kuriø toliau vystësi darni mikrodaleliø judëjimo teorija – kvantinë mechanika.

I Boro postulatas teigia: atominë sistema gali bûti tik ypatingø stacionariniø, arba kvantiniø, bûsenø, kuriø kiekvienà atitinka tam tikra energija En; stacionarinës bûsenos atomas nespinduliuoja.

II Boro postulatas teigia: pereidamas ið vienos stacionarinës bûsenos á kità, atomas sugeria arba iðspinduliuoja energijos kvantà.

c) Ðviesos sugërimas yra prieðingas spinduliavimui. Sugerdamas ðviesà, elektronas perðoka ið þemesniø energijos lygmenø á aukðtesnius.Elektronas sugeria tø paèiø daþniø bangas, kurias skleidþia perðokdamas ið aukðtesniø energijos bûsenø á þemesnes. Energija sugeriama, jei atomas pereina ið bûsenos su maþesne energija á bûsenà su didesne energija, ir atvirkðèiai.

Iðspinduliuoto arba sugerto fotono energija lygi dviejø stacionariniø atomo bûsenø energijø skirtumui:

hkn = Ek – En  (I) h=6.63 10-34J s (Planko konstanta)

Šiuo metu Jūs matote 51% šio straipsnio.
Matomi 338 žodžiai iš 657 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.