Atsiskaitymai už studijų modulius
5 (100%) 1 vote

Atsiskaitymai už studijų modulius

TURINYS

Įvadas………………………………………………………………………………………………………………3

1. Atsiskaitymo už studijų modulius eiga……………………………………………………………4

2. Pakartotiniai atsiskaitymai…………………………………………………………………………….7

3. Egzaminų ir baigiamųjų darbų gynimo atidėjimas……………………………………………9

4. Žiniaraščiai, jų priedai ir atsiskaitymo lapeliai…………………………………………………9

5. Egzaminų sesijos rezultatų kontrolė……………………………………………………………..11

6. Išvados……………………………………………………………………………………………………..13

7. Literatūra………………………………………………………………………………………………….14

ĮVADAS

Lietuvoje šiuo metu yra keletas universitetų, kuriuose, baigus studijas, įgyjamas aukštojo mokslo diplomas.

Studentų žinių kontrolė yra studijų proceso sudėtinė dalis. Žinių tikrinimas, jų vertinimas, įvairios kontrolės formos, rūšys, metodai sudaro sistemą, kurios tikslas – išsiaiškinti programos medžiagos žinių įvaldymo lygį ir studento profesinio bei jo asmenybės bendro išsilavinimo laipsnį.

Studijų procesas apima žinių įgijimą ir plėtojimą.

Studentai, studijuojantys universitete, pirmojoje ar antrojoje pakopoje, dieninėse, neakivaizdinėse ar vakarinėse studijų formose privalo už studijas atsiskaityti, o kad butų galima įvertinti jų žinias, yra rengiamos įskaitos, koliokviumai ir egzaminai, ir parašomas pažymys. Jei studentai įvykdo visas semestro užduotis ir egzaminus išlaiko sesijos metu ar iki jos, laikoma, kad už studijų modulį atsiskaitė laiku.

Šiame savo darbe stengsiuosi kuo aiškiau išdėstyti savo temą: „Atsiskaitymo už studijų modulius tvarka“, kurį rašydama vadovavausi universitetų ir aukštųjų mokyklų nuostatais ir studijų tvarkomis, su kuriais ir lyginau atsiskaitymo už studijų modulius tvarką Kauno technologijos universitete ir kituose universitetuose.

Kauno technologijos universitete (toliau KTU) yra KTU rektoriaus patvirtinti atsiskaitymo už studijų modulius nuostatai, su kuriais susipažinti gali kiekvienas studentas, studijuojantis Kauno technologijos universitete.

„Šie nuostatai parengti vadovaujantis Universiteto akademiniu reguliaminu ir reglamentuoja dieninės, vakarinės ir neakivaizdinės studijų formų studentų atsiskaitymo už jų individualiuose studijų planuose įrašytus studijų modulius tvarką, atsiskaitymo rezultatų apskaitą ir kontrolę. Tęstinių studijų klausytojams, studijuojantiems nuosekliųjų studijų programų modulius, šie nuostatai taikomi tiek, kiek neprieštarauja jų sutartyse su Universitetu sulygtoms sąlygoms.“ (2)

1. ATSISKAITYMO UŽ STUDIJŲ MODULIUS EIGA

Kauno technologijos universiteto Rektoriaus patvirtinti nuostatai 2003-12-01 įsakymu Nr. A-530, parengti vadovaujantis Universiteto akademiniu reguliaminu, kurie reglamentuoja dieninės, vakarinės ir neakivaizdinės studijų formų studentų atsiskaitymo už jų individualiuose studijų planuose įrašytus studijų modulius, tvarką, o taip pat atsiskaitymo rezultatų apskaitą ir kontrolę.

Kas tai yra studijų modulis? Studijų modulis – tai savarankiškas studijų programos objektas, apimantis visą dėstomą dalyką arba jo dalį. Studijų programoje pateikiamų modulių aprašuose nurodomas dėstomo dalyko turinys, studijų formos ir jų apimtys, atsiskaitymai, literatūros šaltiniai ir dėstančių bei koordinuojančiojo dėstytojo pavardės. Studijų modulis gali apimti paskaitas, laboratorinius darbus, pratybas, studento savarankišką darbą, mokslinį tiriamąjį darbą ir kitus darbus. Studijų modulis, kurį sudaro savarankiškas studijų objektas, dėstomas vieną semestrą. Pagrindinis studijų modulio, o kartu ir visų studijų plano apimties matavimo vienetas yra kreditas. Toks studijų plano matavimo vienetas man nebuvo žinomas iki tol, kol nepradėjau studijuoti aukštojoje mokykloje.

Studijų kreditas – tai studijų apimties matavimo vienetas, kuris yra lygus keturiasdešimčiai sutartinių studento darbo (auditorijose, laboratorijose, savarankiško ir kt.) valandų, t.y. vienai jo darbo savaitei. Už kiekvieną modulio įsisavinimą studentai turi atsiskaityti, o jų žinios turi būti įvertintos pažymiu. Universitete atsiskaitant taikomi dešimties balų studentų įgytų žinių vertinimo kriterijai. Vertinant studentų žinias, dėstytojai privalo remtis ne tik kiekybiniais, bet ir kokybiniais vertinimo kriterijais.

KTU atsiskaitymo už studijų modulius nuostatai nustato: „studentas už studijų modulį atsiskaitė laiku, jeigu iki semestro pabaigos įvykdė semestro užduotis, egzaminą išlaikė sesijos metu ar iki jos eksternu (semestro metu) arba per atidėtą laikotarpį, arba jeigu jam įskaityti kitoje aukštojoje mokykloje studijuoti dalykai“ (2).

Studentai paskaitas lanko pagal sudarytą tvarkaraštį, kurį kaip ir egzaminų sesijos tvarkaraštį tvirtina universiteto dekanas ir paskelbia prieš dvi savaites iki sesijos pradžios. Tvarkaraštyje rekomenduojama nurodyti kiekvieno studijų
modulio egzamino datas, kurios būna kelios, ir pagal tas datas studentai gali iki sesijos pradžios suderinti su egzaminuojančiu dėstytoju, ir tada įrašyti į fakultetų raštinių parengtu sąrašus.

Šiaulių universitete, taip pat Vilniaus kooperacijos kolegijoje egzaminų sesijos tvarkaraščių sudarymui didelis dėmesys skiriamas studentų pageidavimams, kas labai patogu studentams, o tvarkaraščiai paskelbiami, taip pat, kaip ir KTU, prieš dvi savaites iki sesijos pradžios. Vilniaus kooperacijos kolegijoje neakivaizdinės studijos organizuojamos sesijomis arba kitu studentų pageidaujamu laiku.

Visuose Lietuvos universitetuose taikoma kriterinė studijų pasiekimų vertinimo sistema panaudojant dešimties balų skalę. Jei studentas iš studijuojamo dalyko egzamino sesijoje gavo įvertinimą mažiau kaip penkis, kurio reikšmė – silpnai, tai vadinasi jis egzamino neišlaikė, ir pakartotinai laikyti gali ne vėliau kaip iki pirmosios pavasario semestro savaitės pabaigos arba naujų mokslo metų pradžios.

Pažymys Pažymio reikšmė

10 (dešimt)9 (devyni)8 (aštuoni)7 (septyni)6 (šeši)5 (penki)4 (keturi)3 (trys)2 (du)1 (vienas) PuikiaiLabai geraiGeraiPakankamaiPatenkinamaiSilpnaiLabai silpnaiNepatenkinamaiBlogaiNevertinta

1 pav. Vertinimo skalės reikšmės

Pasidomėjus atsiskaitymais už studijų modulius Kauno technologijos universitete, kituose universitetuose, kaip Vilniaus, Klaipėdos, Šiaulių, Vytauto Didžiojo, visa atsiskaitymų už studijas tvarka beveik ir nesiskiria.

Kauno technologijos universitete studento žinios, įgytos semestro eigoje, studijuojant modulį, įvertinamos du kartus: pirma, kai atsiskaitoma už semestro savarankiško darbo užduotis, antra, per egzaminą sesijos metu. Kauno technologijos universitete, bet manau, kad ir kituose universitetuose jau įvesta tokia tvarka, kad egzaminuojamas studentas privalo dėstytojui pateikti savo studento pažymėjimą ar kitą asmens dokumentą, kad studentas sąžiningai egzaminą laikytų pats, nesiimtų jokių nesąžiningų veiksmų.

Už studijų modulių savarankiško darbo užduotis atsiskaityti reikia semestro metu pagal studijų modulio programoje pateiktą grafiką, o egzaminas laikomas keturių savaičių trukmės egzaminų sesijos metu arba dekano įsakymu.

O kas tai yra studijų programa? Studijų programa – tai tam tikros krypties studijų tikslų, turinio, metodų visuma ir jos aprašymas. Studijų programą sudaro tam tikras privalomų ir laisvai pasirenkamų modulių skaičius, kuris per semestrą negali būti didesnis kaip 7 ir ne mažesnė kaip 2 kreditai.

Studentai egzaminus gali laikyti tik tada, kai atsiskaito už visas to semestro studijų modulio užduotis, o studijų modulio įvertinimas į semestro rezultatų suvestinės pagrindinę dalį įrašomas egzamino metu.

Pavyzdžiui, Vytauto Didžiojo universitete kiekvieno dalyko studijos baigiamos analize, kuriai naudojama rektorato patvirtinta anketa, kurios analizę atlieka katedros ir fakultetų dekanatai. Rezultatai analizuojami fakultetų tarybose, o taip pat rektorato posėdyje. Studentų žinios vertinamos ne mažiau kaip dviejų tarpinių atsiskaitymų ir egzamino metu. Į atsiskaitymus įeina, kaip ir KTU: koliokviumai, individualūs darbai, laboratoriniai ir kontroliniai darbai. Galutinis pažymys išvedamas iš tarpinio atsiskaitymų įvertinimo ir egzamino pažymio. Studentai, kurie nedalyvauja tarpiniuose atsiskaitymuose, žinios vertinamos „0“ balu. Studentas, surinkęs už tarpinius egzaminus ne mažiau kaip du balus galutiniame pažymyje, laiko egzaminą, o jei semestro metu nesurenka dviejų balų, egzamino laikyti neleidžiama. Klaipėdos universitete balai egzaminų pažymiui kaupiami semestro metu didėjančios sumos principu, o baigiamojo atsiskaitymo arba egzamino pažymys turi sudaryti ne mažiau kaip 50 proc. galutinio pažymio.

Kauno technologijos universitete eiliniam egzaminui pasirengti ir jį laikyti skiriama ne mažiau kaip keturios dienos, iš kurių trys dienos skiriamos pasirengimui, o baigiamajam egzaminui pasirengti ir laikyti būtina skirti ne mažiau kaip šešias dienas. Studentai, kurie per sesiją neišlaiko egzamino, pakartotinai laikyti gali ne vėliau kaip iki pirmosios pavasario semestro savaitės pabaigos arba naujų mokslo metų pradžios. Studentui susirgus ar esant kitoms svarbioms priežastims, dėl kurių negali atvykti atsiskaityti, KTU, o taip pat ir Vytauto Didžiojo universitetuose tvarka ta pati: dekanas savo įsakymu gali šį terminą, dėl egzamino perlaikymo pratęsti, bet ne ilgiau kaip iki pirmojo naujo semestro mėnesio pabaigos. Bet jei po šio termino studentau neatsiskaito daugiau kaip už 8 kreditus, tai studentas, rektoriaus įsakymu yra išbraukiamas iš studentų sąrašų. Tokiu atveju studentas gali rašyti prašymą ir kartoti kursą kitais mokslo metais, išskyrus atvejį, kai už tokį kreditų skaičių neatsiskaityta po pirmojo semestro egzaminų sesijos.

Šiuo metu Jūs matote 33% šio straipsnio.
Matomi 1286 žodžiai iš 3925 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.