Atsiskaitymai už studijų modulius1
5 (100%) 1 vote

Atsiskaitymai už studijų modulius1



TURINYS

1. ĮVADAS 3

2. BENDROJI DALIS 4

2.1. STUDIJŲ MODULIAI 4

2.2. ŽINIŲ, GEBĖJIMŲ IR ĮGŪDŽIŲ VERTINIMAS 4

2.3. ATSISKAITYMAS UŽ STUDIJŲ MODULIUS 6

2.4. ATSISKAITYMO UŽ STUDIJŲ MODULIUS EIGA 7

2.5. ŽINIARAŠČIAI, JŲ PRIEDAI IR ATSISKAITYMO LAPELIAI 8

2.6. EGZAMINŲ IR BAIGIAMŲJŲ DARBŲ GYNIMO ATIDĖJIMAS 9

3. IŠVADOS 11

1. ĮVADAS

Studijų modulis – savarankiškas studijų programos objektas, apimantis visą dėstomą dalyką arba jo dalį. Studijų programoje pateikiamų modulių aprašuose nurodomas dėstomo dalyko turinys, studijų formos ir jų apimtys, atsiskaitymai, literatūros šaltiniai ir dėstančių bei koordinuojančiojo dėstytojų pavardės.

Šiame darbe apžvelgsime atsiskaitymo už studijų modulius tvarką Kauno Technologijos Universitete. T. y. plačiau aprašysime vertinimo sistemą, atsiskaitymo už studijų modulius eigą ir būdus, reikalingus dokumentus. Detali atsiskaitymo už studijų modulius tvarka nustatoma rektoriaus tvirtinamais nuostatais, parengtais vadovaujantis Universiteto akademiniu reguliaminu, kurie reglamentuoja dieninės, vakarinės ir neakivaizdinės studijų formų studentų atsiskaitymo už jų individualiuosiuose studijų planuose įrašytus studijų modulius tvarką, atsiskaitymo rezultatų apskaitą ir kontrolę. Akademinis reguliaminas, papildydamas Statutą, nustato Kauno technologijos universitete vykdomų studijų ir mokslinių tyrimų organizavimo ir jų finansavimo bendruosius principus bei vidinę jų kokybės užtikrinimo sistemą, profesinių kvalifikacijų, kvalifikacinių ir mokslo laipsnių įgijimo Universitete tvarką.

2. BENDROJI DALIS

2.1. STUDIJŲ MODULIAI

Studijų modulis dėstomas vieną semestrą. Visas studijų dalykas gali būti pateikiamas vienu ar keliais studijų moduliais. Yra rekomenduojamas lyginis modulio kreditų skaičius. Studijų kreditas – studijų apimties matavimo vienetas, lygus keturiasdešimčiai sutartinių studento darbo (auditorijose, laboratorijose, savarankiško ir kt.) valandų, t.y. vienai jo darbo savaitei. Studento dieninės studijų formos individualiojo studijų plano (vienerių mokslo metų) apimtis turi būti ne mažesnė kaip 40 kreditų, kitų studijų formų – ne mažesnė kaip 32 kreditai, išskyrus atvejus, kai tiems mokslo metams studentui yra įskaityta anksčiau studijuotų dalykų.

Studijų modulio medžiaga įsisavinama studento auditorinio, savarankiško darbo ir praktikų metu. Auditorinis darbas apima paskaitas, laboratorinius darbus ir pratybas. Studento savarankiškas darbas – tai teorinės medžiagos įsisavinimas, pasirengimas paskaitoms, laboratoriniams darbams ir pratyboms, tarpiniams atsiskaitymams už semestro užduotis ir egzaminui, kursinių ir namų darbų bei kursinių projektų rengimas, mokslinis tiriamasis darbas ir kita žinioms, gebėjimams ir įgūdžiams įgyti skirta veikla. Savarankiškam darbui rekomenduojama skirti nuo 30 iki 70 proc. (neakivaizdinėse studijose – iki 90 proc.) studijų modulio, išskyrus praktikos, baigiamųjų ir kitų darbų, taip pat doktorantūros modulius, apimties atsižvelgiant į konkrečių užduočių specifiką. Didesnio pasirengimo reikalaujančių atsiskaitymų skaičius dekanų nustatyta tvarka gali būti ribojamas. Kiekvieno studijų modulio įsisavinimas turi būti įvertintas pažymiu. Maksimalus studijų modulio atestavimo laikotarpis – 3 metai.

2.2. ŽINIŲ, GEBĖJIMŲ IR ĮGŪDŽIŲ VERTINIMAS

Žinioms, gebėjimams ir įgūdžiams vertinti Universitete vartojama dešimtbalė kriterinė proporcinė vertinimo sistema (1 lentelė). Studento žinios, gebėjimai ir įgūdžiai, įgyti studijuojant modulį, išskyrus praktikas, semestro metu įvertinami ir duomenų bazėse registruojami du kartus: kai atsiskaitoma už semestro savarankiško darbo užduotis (teigiamas arba neigiamas įvertinimas) ir per egzaminą sesijos metu, (pažymys pagal dešimtbalę skalę). Egzaminai laikomi pagal iš anksto dekanato sudarytą ir dekano patvirtintą egzaminų sesijos grafiką, kuris paskelbiamas prieš dvi savaites iki sesijos pradžios. Egzaminuojamasis privalo turėti studento pažymėjimą ar kitą asmens tapatybės dokumentą. Kai modulį veda keli dėstytojai, egzaminuojantįjį dėstytoją skiria dekanas arba katedros vedėjas. Fakultetas gali nustatyti, kad bendrojo universitetinio lavinimo ir studijų programos (krypties) pagrindų blokų modulių egzaminus priima tik su egzaminuojamais studentais užsiėmimų neturėjęs dėstytojas. Šios nuostatos nereikalaujama taikyti, kai tų blokų modulį veda tik vienas dėstytojas. Ypatingais atvejais (esant raštiškai studentų apeliacijai, susirgus ar išvykus dėstytojui ir pan.) dekanas egzaminuoti įsakymu gali skirti kitą dėstytoją arba komisiją. Doktorantus egzaminuoja trijų asmenų komisija, sudaroma doktorantūros reglamento nustatyta tvarka. Perlaikyti egzaminą (ginti baigiamąjį darbą) teigiamam įvertinimui pagerinti neleidžiama, išskyrus tuos atvejus, kai patenkinama studento apeliacija (dėl dėstytojo neobjektyvumo, sveikatos sutrikimų ir kt. svarbių priežasčių) Universiteto ginčų nagrinėjimo komisijai. Šiuo atveju egzaminuoti fakulteto, kuris veda studijų modulį, dekanas įsakymu skiria kitą dėstytoją arba komisiją, o įvertinimams įrašyti spausdinamas papildomas žiniaraščio priedas. Studentas, jo nuomone, prastai įsisavinęs studijų modulį ir atitinkamai prastai už
jį įvertintas, dekano leidimu gali šio modulio studijas pakartoti, mokėdamas už jį visą kainą.

1 lentelė

Dešimt-

balis pažymys Pažymio pavadinimas Įgytas žinių, gebėjimų ir įgūdžių kiekis procentais Apibrėžimas Išvada

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 743 žodžiai iš 2462 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.