Atstovavimas3
5 (100%) 1 vote

Atstovavimas3

11213141

Turinys

II. Įvadas………………………………………………………………………………………………….1

II Dėstymas……………………………………………………………………………………………..2

1. Sandorių sudarymas per atstovus…………………………………………………………3

2. Įgaliojimas………………………………………………………………………………………..3

3. Dokumentų pavyzdžiai………………………………………………………………………5

4. Per atstovą sudaryto sandorio pasekmės ……………………………………………..13

4.1 Civilinė byla Nr. 3K-3-228/2003 m……………………………………………….13

III. Išvados………………………………………………………………………………………….18

Literatūra……………………………………………………………………………………………19

I. Įžanga

Šiame darbe pasistengsiu patarti sutarties sudarymo ypatumus, atstovavimo būdus ir pasekmes. Darbe rėmiausi keletu pagrindinių teisės aktų : Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu , civilinio proseso kodeksu.

Sutartis yra neatsiejamas civilizuoto verslo kasdienybės elementas. Sutartimi sukuriami, nutraukiami arba pakeičiami turtiniai ir neturtiniai santykiai tarp verslo partnerių. Vystantis normaliems rinkos santykiams sutartis tapo verslo santykių stabilumo garantu; ginčo atveju sutartis yra pagrindinis įrankis ginant pažeistas teises. Tačiau ne visais atvejais sutartis vertinama kaip teigiamas dalykas. Ginčo atvejais iškyla sutarties pasirašymo metu nepastebėtos, netikėtos sutarties sąlygos, kurių negali pakeisti net pats geriausias advokatas. Todėl minimalių teisinių žinių apie sutartis reikėtų jau sutarties sudarymo metu.

II. Dėstymas

Sutartis – tai dviejų ar daugiau asmenų teisės aktų nustatyta tvarka ir forma išreikštas susitarimas dėl civilinių teisinių santykių sukūrimo, pakeitimo arba nutraukimo. Dažnai sutarties sąvoka naudojama kaip sinonimas sandoriui. Tačiau tai nėra vienareikšmės sąvokos. Tiktai dvišaliai ir daugiašaliai susitarimai visada yra dvišaliai ar daugiašaliai sandoriai. Ne kiekvienas susitarimas gali būti pripažįstamas sutartimi. Tam reikia trijų esminių elementų:

• subjekto;

• turinio;

• formos.

Sutarties subjektai yra sutartį sudarantys asmenys. Praktikoje dėl šio sutarties elemento rečiausiai kyla problemų, bet vis tik sudarant sutartį reikėtų patikrinti, ar sutartį sudarantis asmuo turi teisę ją sudaryti. Tam reikia pareikalauti juridinį asmenį atstovaujantį asmenį pateikti savo įgaliojimus patvirtinančius dokumentus ir asmens tapatybę liudijantį dokumentą, o kai kita sutarties šalis yra fizinis asmuo – asmens tapatybę liudijantį dokumentą.

Svarbiausias sutarties elementas yra sutarties turinys, kurį sudaro visa sutarties sąlygų sistema. Nustatant sutarties sąlygas vadovaujamasi vienu iš pagrindinių civilinės teisės – sutarties laisvės – principų. Remiantis šiuo principu, šalys turi teisę savo nuožiūra sudaryti sutartis bei nustatyti jų sąlygas, taip pat sudaryti sutartis, kurios nėra numatytos LR Civiliniame kodekse, jeigu yra laikomasi įstatymų reikalavimų. Peržiūrėdamas sutarties turinį, žmogus turėtų atidžiai įvertinti sutarties objektą, sutarties kainą, teisių įgyvendinimo ir (ar) pareigų įvykdymo terminus bei savo atsakomybę pagal sudaromą sutartį. Taip pat svarbu atsižvelgti į ginčų sprendimo tvarką – paprastai sutarties pabaigoje esančios sąlygos labai greitai perskaitomos. Iškilus ginčui pasirodo, kad, tarkime, buvo susitarta visus ginčus spręsti derybų keliu, o nesutarus – brangiai kainuojančiame arbitraže.

1. Sandorių sudarymas per atstovus

Asmenys turi teisę sudaryti sandorius per atstovus, išskyrus tuos sandorius, kurie dėl savo pobūdžio gali būti asmenų sudaromi tiktai asmeniškai, ir kitokius įstatymų nurodytus sandorius. Atstovauti galima sandorio, įstatymų, teismo sprendimo ar administracinio akto pagrindu. Atstovai gali būti tiek veiksnūs fiziniai asmenys, tiek ir juridiniai asmenys. Atstovais nelaikomi asmenys, kurie veikia savo vardu, nors ir dėl kito asmens interesų (prekybos tarpininkai ir kt.).

2. Įgaliojimas

Įgaliojimu laikomas rašytinis dokumentas, asmens (įgaliotojo) duodamas kitam asmeniui (įgaliotiniui) atstovauti įgaliotojui nustatant ir palaikant santykius su trečiaisiais

asmenimis. Atstovas, kurio teisės įgaliojime nėra apibrėžtos, turi teisę atlikti tik tuos veiksmus, kurių reikia atstovaujamojo turtui ir turtiniams interesams išsaugoti bei turto priežiūrai.

Įgaliojimas — dokumentas, kuriuo įstaiga, organizacija ar asmuo kitam asmeniui suteikia teisę jo vardu atlikti nurodytus veiksmus. Galima duoti įgaliojimą atlikti vieną pavedimą arba nuolat ar tam tikrą laiką tvarkyti kokius reikalus

Įstaigų įgaliojimų antraštinė dalis įforminama pagal raštvedybos taisykles ir turi: įstaigos pavadinimą, dokumento pavadinimą (gali būti ir numeris), datą (gali būti ir vietos nuoroda) ir adresatą — kam pateikti įgaliojimas skiriamas. Tokia tvarka rašomi ir
individualių asmenų įgaliojimai, tik čia įgaliotoją (asmenį) galima rašyti ne formaliai standartiškai, o kilmininko linksniu: Petro Budniko… / Įgaliojimas. Arba individualių įgaliojimų antraštinė dalis gali būti laisvos formos — turėti tik dokumento pavadinimą.

Tekstas paprastai pradedamas veiksmažodžiu Įgalioju. Po jo įvardijamas asmuo, kuriam įgaliojimas duodamas — rašomas jo darbas ir pareigos, vardas ir pavardė (gali būti ir gyvenamoji vieta); nurodomi paso duomenys. Toliau rašoma, ką tas asmuo įgaliojamas daryti. Jei antraštinėje dalyje įgaliotojas nepasakytas, tekstas pradedamas įvardžiu Aš ir įgaliotojas įterpiamas tarp įvardžio ir veiksmažodžio įgalioju, pvz.: Aš, Petras Budnikas, įgalioju… Įstaigų įgaliojimą galima rašyti neveikiamąja forma, pvz.: Tadas Girskis (nurodoma gyvenamoji vieta, paso duomenys) įgaliojamas…

Individualų įgaliojimą pasirašo įgaliojantis asmuo (jei parašas neįskaitomas, nurodoma vardo raidė ir pavardė), įstaigos įgaliojimą — jos vadovas ir buhalteris.

Bendresnio pobūdžio ir svarbesnius įgaliojimus tvirtina notaras. Savo darbuotojų ir vidaus reikalams išduotus įgaliojimus parašu ir antspaudu gali tvirtinti atsakingas įstaigos pareigūnas. Tvirtinimo žodžiai turėtų būti: …parašą tvirtinu arba tiesiog Tvirtinu.

3. Dokumentų pavyzdžiai:

Petras Budnikas

asmens kodas ……………………,

pasas išduotas 199………………

………………………………………..

………………………………….pasų

poskyrio

Taupomojo banko

Antakalnio skyriui

ĮGALIOJIMAS

2002-08-14——————-

(vietovė)

Įgalioju savo dukterį Jurgitą Budnikaitę, gyvenančią Vilniuje, Jurginų g. 4 – 15, pasas Nr. LM524896, išduotas 1993 02 09, tvarkyti mano sąskaitą Nr.____________ Taupomojo banko Antakalnio skyriuje ir imti man pervedamą pensiją.

(Parašas) Petras Budnikas

…………………………………..

…………..fakultetas……..k.,

asmens kodas……………….,

pasas išduotas 199…………

…………………………….pasų

poskyrio

Vilniaus pedagoginio universiteto

vyr. Buhalterei

ĮGALIOJIMAS

200…………

………………………….

(vietovė)Įgalioju ………………………………………………………fakulteto…………………………………..kurso

studentą (-ę) ……………………………………………… , asmens kodas………………………………..,

pasas išduotas………………………………………………………………………………… pasų poskyrio

199…………………………., paimti man skiriamą ………………………… mėn. stipendiją.

(Parašas) (Vardas,pavardė)

Lietuvos Respublika

ĮGALIOJIMAS ATSTOVUI / PATENTINIAM PATIKĖTINIUI

Aš(Mes), žemiau pasirašęs(ę)…………………………………………………………………………………..

(pareiškėjo pavadinimas ir adresas)

įgalioju(ame)………………………………………………………………………………………………………….

(pavadinimas ar vardas ir pavardė, adresas)

tvarkyti visus reikalus, susijusius su patento(ų) gavimu Lietuvos Respublikoje, ir pavedu(ame) vykdyti visus tam reikalingus veiksmus: pasirašinëti pareiškimus, prašymus ir t.t.; pateikti ir gauti dokumentus; gauti pažymas apie paraiškų priëmimą, oficialius pranešimus, apsaugos ir kitus dokumentus; taisyti ir keisti paraiškų dokumentus; atsiimti paraiškas; pateikti paaiškinimus, protestus; ir t.t.

Šis įgaliojimas galioja……….. metus.

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

(Pareiškėjo(ų) parašas(ai) (nurodant pilną vardą, pavardę)

……………………………….. ………………………………

(Vieta) (Data)

NARYSTĖS SUTARTIS Nr. ______

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymu bei Lietuvos autorių teisių gynimo asociacijos agentūros (LATGA-A) Įstatų 5.3 punktu,

Lietuvos autorių teisių gynimo asociacijos agentūra, toliau vadinama LATGA-A, esanti Vilniuje, J.Basanavičiaus g. 4/Vingrių g. 6, atstovaujama generalinio direktoriaus Edmundo Vaitekūno, veikiančio pagal Įstatus, iš vienos pusės,

ir Autorius _____________________________ ______________________________________

vardas,
pavardė rašyti čia, jeigu pasikeitė Autoriaus pavardė

arba Autoriaus ____________________________________________ teisių perėmėjas

______________________________________, veikiantis pagal įgaliojimą, paveldėjimo teisės liudijimą ar kitą teisių perėmimą patvirtinantį dokumentą,

gyvenantis ___________________________________________________________, iš kitos pusės,

sudarė šią sutartį.

Autorius ar autoriaus teisių perėmėjas, pasirašęs šią sutartį, tampa LATGA-A nariu.

Sutarties sąlygos

1.PERDUODAMOS TEISĖS

1.1. Narys perduoda LATGA-A išimtinę teisę leisti:

Autoriaus parašas

1) viešai atlikti visus jo sukurtus kūrinius bet kokiais būdais ir priemonėmis, tiek tiesiogiai atliekant kūrinį (gyvas atlikimas), tiek panaudojant fonogramą ar audiovizualinio kūrinio įrašą, radijo ir televizijos transliaciją ar retransliaciją

2) atgaminti visus jo sukurtus kūrinius bet kokia forma ar būdu, atsižvelgiant į 1.2. punkto nuostatas

3) transliuoti visus jo sukurtus kūrinius

4) retransliuoti visus jo sukurtus kūrinius

5) viešai skelbti kompiuterio tinklais (internetu) visus jo sukurtus kūrinius

6) teikti nuomai visus jo sukurtus kūrinius

1.2. Kai kūrinys naudojamas reklamoje, Narys pasilieka teisę pats tartis dėl tokio panaudojimo sąlygų. Nepaisant to, Narys atskiru susitarimu gali perduoti LATGA-A teisę leisti panaudoti kūrinį reklamoje.

2. NARIO ĮSIPAREIGOJIMAI

Narys įsipareigoja:

1) suteikti LATGA-A visą būtiną informaciją apie save ir savo kūrinius, registruojant juos LATGA-A;

2) pranešti LATGA-A apie visus pakeitimus ir papildymus, padarytus kūriniuose, taip pat apie pasikeitimus duomenų, įtrauktų į narystės registravimo dokumentus (veikla, adresas, banko sąskaita, į kurią pervedamas autorinis atlyginimas, ir kt.);

3) neperduoti per visą sutarties galiojimo laiką tretiesiems asmenims teisių, kurias perdavė administruoti LATGA-A pagal šios Sutarties 1 straipsnį, išskyrus LATGA-A arba užsienio šalių autorių teisių kolektyvinio administravimo bendrijų, su kuriomis LATGA-A yra sudariusi abipusio atstovavimo sutartis, atstovaujamus leidėjus;

4) nesudaryti jokių sutarčių, prieštaraujančių šiai sutarčiai;

5) susilaikyti nuo veiksmų, kurie gali pakenkti LATGA-A veiklai;

6) sumokėti LATGA-A’i sutarto dydžio sumą nuo išieškotos priteistos sumos, kai ji pagal atskirą susitarimą su Nariu atstovauja jo interesams teisme.

3. LATGA-A ĮSIPAREIGOJIMAI

LATGA-A įsipareigoja:

1) sudaryti licencines sutartis su trečiaisiais asmenimis dėl kūrinių panaudojimo;

2) surinkti autorinį atlyginimą, mokamą trečiųjų asmenų už kūrinių panaudojimą pagal LATGA-A Tarybos patvirtintus tarifus;

3) paskirstyti ir išmokėti Nariui jam priklausantį autorinį atlyginimą pagal LATGA-A įgaliotų atstovų konferencijos nustatytas autorinio atlyginimo paskirstymo taisykles;

4) kartą per metus pateikti Nariui ataskaitą apie jo panaudotus kūrinius, paskaičiuotą ir išmokėtą atlyginimą;

5) visais atvejais nutraukus šią sutartį ar jai pasibaigus, paskirstymo taisyklėse numatytais terminais išmokėti Nariui autorinį atlyginimą, priklausantį jam už kūrinių panaudojimą iki sutarties nutraukimo dienos;

6) teikti informaciją giminingoms užsienio autorių organizacijoms apie Nario kūrinius;

7) teikti nemokamas konsultacijas visais autorinės teisės klausimais;

8) esant atskiram susitarimui su Nariu, atstovauti jį visose teisminėse ir valstybės valdžios bei valdymo institucijose;

9) neteikti tretiesiems asmenims informacijos apie Nariui paskaičiuoto ir išmokėto autorinio atlyginimo dydį bei kitas sutartyje numatytas sąlygas, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus.

4. ATSKAITYMAI

Narys sutinka, kad iš LATGA-A surenkamo autorinio atlyginimo būtų išskaičiuojami LATGA-A įgaliotų atstovų konferencijoje nustatyto dydžio atskaitymai, reikalingi LATGA-A administravimo sąnaudoms padengti.

5. SUTARTIES PASIBAIGIMAS

Ši sutartis pasibaigia nariui mirus. Atsiradus paveldėjimo teisei pagal paveldėjimo teisės liudijimą, su įpėdiniu pasirašoma nauja narystės sutartis.

6. SUTARTIES PAKEITIMAS, PAPILDYMAS IR NUTRAUKIMAS

6.1. Visi Sutarties pakeitimai ir papildymai atliekami raštu.

6.2. Nariui pateikus LATGA-A klaidingą informaciją, perdavus tretiesiems asmenims teises, kurios yra nustatytos šios Sutarties 1 straipsnyje arba nevykdant Nario įsipareigojimų, numatytų šioje sutartyje, LATGA-A gali vienašališkai nutraukti šią Sutartį, pranešdama apie tai Nariui registruotu laišku prieš 3 mėnesius.

6.3. Narys turi teisę nutraukti šią Sutartį, pranešdamas apie tai LATGA-A registruotu laišku prieš 3 mėnesius.

7. SUTARTIES GALIOJIMAS

Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja Lietuvos Respublikos teritorijoje bei teritorijose visų užsienio valstybių, su kurių autorių teisių kolektyvinio administravimo bendrijomis LATGA-A yra pasirašiusi abipusio atstovavimo sutartis.

8. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

Ginčai, kilę tarp šalių, vykdant šią Sutartį, sprendžiami LATGA-A Taryboje, o šalims nesusitarus – teismine tvarka.

9. KITOS SĄLYGOS

Sutartis pasirašoma dviem, vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, kurių vienas perduodamas Nariui, o kitas – LATGA-A.

Edmundas Vaitekūnas Narys

LATGA-A Generalinis
direktorius …………………………………

__________________________ __________________________

/parašas/ /parašas/

Vilnius

200…m.………mėn.…..d. 200…m.………mėn.…..d.

4. Per atstovą sudaryto sandorio pasekmės

‘Vieno asmens (atstovo) sudarytas sandoris kito asmens (atstovaujamojo) vardu, atskleidžiant atstovavimo faktą ir neviršijant suteiktų teisių, tiesiogiai sukuria, pakeičia ir panaikina atstovaujamojo civilines teises ir pareigas’

4.1 Civilinė byla Nr. 3K-3-228/2003 m.

2003 m. vasario 12 d.VilniusLietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Juozo Šerkšno (kolegijos pirmininkas), Sigito Gurevičiaus ir Broniaus Pupkovo (pranešėjas), viešame teismo posėdyje kasacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės Elenos Peleckytės kasacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002 m. rugsėjo 9 d. sprendimo peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovės Elenos Peleckytės ieškinį atsakovams Valerijui Kuntelijai, Raimondai Narmontienei ir Julijai Kutkienei bei trečiajam asmeniui Vilniaus miesto 5-ojo notarų biuro notarei Rimai Vižinytei dėl įgaliojimo ir buto įkeitimo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis bei arešto butui panaikinimo.

Teisėjų kolegija n u s t a t ė:

Ieškovė nurodė, kad nuo vaikystės yra ligota. 1998 m. pavasarį buvo užpulta ir sumušta, ko pasekoje išsivystė abiejų akių potrauminė katarakta, reikėjo kuo skubiau operuotis, o pinigų tam nebuvo. Ieškovė buvo giliame nerviniame sukrėtime, paūmėjo depresija. 1999 m. spalio 27 d. bei 2000 m. vasario 29 d. įvykių ji neprisimena, kur ir su kuo buvo, kokius veiksmus ji atliko sandorių sudarymo metu ji pasakyti negali, mano, kad dokumentus pasirašė būdama tokios būsenos, kada negalėjo suprasti savo veiksmų reikšmės ir jų valdyti. Ieškovė teigė, kad V.Kuntelija pasinaudojo jos liguista būsena, sunkia turtine padėtimi, jos pasitikėjimu ir tuo, kad buvo jos darbdavys, todėl ieškovės teigimu, sandoriai buvo pasirašyti dėl susidėjusių sunkių aplinkybių. Atsakovas V.Kuntelija, turėdamas E.Peleckytės įgaliojimą ir atstovaudamas ieškovę, turėjo veikti jos interesais, tačiau jis paėmė paskolą, įkeisdamas ieškovės butą, tik siekdamas sau asmeninės naudos. Jokio atlygio iš V.Kuntelijos E.Peleckytė nėra gavusi. Ieškovė teismo prašė 1964 m. galiojusio CK 54, 57, 65 straipsnių pagrindu pripažinti negaliojančiais nuo sudarymo momento išduotą įgaliojimą ir visus hipotekos sandorius dėl buto įkeitimo bei panaikinti buto areštą.

Šiuo metu Jūs matote 55% šio straipsnio.
Matomi 2140 žodžiai iš 3899 žodžių.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA (kaina 0,87 €) ir įveskite gautą kodą į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.