Atstovavimas3
5 (100%) 1 vote

Atstovavimas3

Turinys

II. Įvadas………………………………………………………………………………………………….1

II Dėstymas……………………………………………………………………………………………..2

1. Sandorių sudarymas per atstovus…………………………………………………………3

2. Įgaliojimas………………………………………………………………………………………..3

3. Dokumentų pavyzdžiai………………………………………………………………………5

4. Per atstovą sudaryto sandorio pasekmės ……………………………………………..13

4.1 Civilinė byla Nr. 3K-3-228/2003 m……………………………………………….13

III. Išvados………………………………………………………………………………………….18

Literatūra……………………………………………………………………………………………19

I. Įžanga

Šiame darbe pasistengsiu patarti sutarties sudarymo ypatumus, atstovavimo būdus ir pasekmes. Darbe rėmiausi keletu pagrindinių teisės aktų : Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu , civilinio proseso kodeksu.

Sutartis yra neatsiejamas civilizuoto verslo kasdienybės elementas. Sutartimi sukuriami, nutraukiami arba pakeičiami turtiniai ir neturtiniai santykiai tarp verslo partnerių. Vystantis normaliems rinkos santykiams sutartis tapo verslo santykių stabilumo garantu; ginčo atveju sutartis yra pagrindinis įrankis ginant pažeistas teises. Tačiau ne visais atvejais sutartis vertinama kaip teigiamas dalykas. Ginčo atvejais iškyla sutarties pasirašymo metu nepastebėtos, netikėtos sutarties sąlygos, kurių negali pakeisti net pats geriausias advokatas. Todėl minimalių teisinių žinių apie sutartis reikėtų jau sutarties sudarymo metu.

II. Dėstymas

Sutartis – tai dviejų ar daugiau asmenų teisės aktų nustatyta tvarka ir forma išreikštas susitarimas dėl civilinių teisinių santykių sukūrimo, pakeitimo arba nutraukimo. Dažnai sutarties sąvoka naudojama kaip sinonimas sandoriui. Tačiau tai nėra vienareikšmės sąvokos. Tiktai dvišaliai ir daugiašaliai susitarimai visada yra dvišaliai ar daugiašaliai sandoriai. Ne kiekvienas susitarimas gali būti pripažįstamas sutartimi. Tam reikia trijų esminių elementų:

• subjekto;

• turinio;

• formos.

Sutarties subjektai yra sutartį sudarantys asmenys. Praktikoje dėl šio sutarties elemento rečiausiai kyla problemų, bet vis tik sudarant sutartį reikėtų patikrinti, ar sutartį sudarantis asmuo turi teisę ją sudaryti. Tam reikia pareikalauti juridinį asmenį atstovaujantį asmenį pateikti savo įgaliojimus patvirtinančius dokumentus ir asmens tapatybę liudijantį dokumentą, o kai kita sutarties šalis yra fizinis asmuo – asmens tapatybę liudijantį dokumentą.

Svarbiausias sutarties elementas yra sutarties turinys, kurį sudaro visa sutarties sąlygų sistema. Nustatant sutarties sąlygas vadovaujamasi vienu iš pagrindinių civilinės teisės – sutarties laisvės – principų. Remiantis šiuo principu, šalys turi teisę savo nuožiūra sudaryti sutartis bei nustatyti jų sąlygas, taip pat sudaryti sutartis, kurios nėra numatytos LR Civiliniame kodekse, jeigu yra laikomasi įstatymų reikalavimų. Peržiūrėdamas sutarties turinį, žmogus turėtų atidžiai įvertinti sutarties objektą, sutarties kainą, teisių įgyvendinimo ir (ar) pareigų įvykdymo terminus bei savo atsakomybę pagal sudaromą sutartį. Taip pat svarbu atsižvelgti į ginčų sprendimo tvarką – paprastai sutarties pabaigoje esančios sąlygos labai greitai perskaitomos. Iškilus ginčui pasirodo, kad, tarkime, buvo susitarta visus ginčus spręsti derybų keliu, o nesutarus – brangiai kainuojančiame arbitraže.

1. Sandorių sudarymas per atstovus

Asmenys turi teisę sudaryti sandorius per atstovus, išskyrus tuos sandorius, kurie dėl savo pobūdžio gali būti asmenų sudaromi tiktai asmeniškai, ir kitokius įstatymų nurodytus sandorius. Atstovauti galima sandorio, įstatymų, teismo sprendimo ar administracinio akto pagrindu. Atstovai gali būti tiek veiksnūs fiziniai asmenys, tiek ir juridiniai asmenys. Atstovais nelaikomi asmenys, kurie veikia savo vardu, nors ir dėl kito asmens interesų (prekybos tarpininkai ir kt.).

2. Įgaliojimas

Įgaliojimu laikomas rašytinis dokumentas, asmens (įgaliotojo) duodamas kitam asmeniui (įgaliotiniui) atstovauti įgaliotojui nustatant ir palaikant santykius su trečiaisiais

asmenimis. Atstovas, kurio teisės įgaliojime nėra apibrėžtos, turi teisę atlikti tik tuos veiksmus, kurių reikia atstovaujamojo turtui ir turtiniams interesams išsaugoti bei turto priežiūrai.

Įgaliojimas — dokumentas, kuriuo įstaiga, organizacija ar asmuo kitam asmeniui suteikia teisę jo vardu atlikti nurodytus veiksmus. Galima duoti įgaliojimą atlikti vieną pavedimą arba nuolat ar tam tikrą laiką tvarkyti kokius reikalus

Įstaigų įgaliojimų antraštinė dalis įforminama pagal raštvedybos taisykles ir turi: įstaigos pavadinimą, dokumento pavadinimą (gali būti ir numeris), datą (gali būti ir vietos nuoroda) ir adresatą — kam pateikti įgaliojimas skiriamas. Tokia tvarka rašomi ir
individualių asmenų įgaliojimai, tik čia įgaliotoją (asmenį) galima rašyti ne formaliai standartiškai, o kilmininko linksniu: Petro Budniko… / Įgaliojimas. Arba individualių įgaliojimų antraštinė dalis gali būti laisvos formos — turėti tik dokumento pavadinimą.

Tekstas paprastai pradedamas veiksmažodžiu Įgalioju. Po jo įvardijamas asmuo, kuriam įgaliojimas duodamas — rašomas jo darbas ir pareigos, vardas ir pavardė (gali būti ir gyvenamoji vieta); nurodomi paso duomenys. Toliau rašoma, ką tas asmuo įgaliojamas daryti. Jei antraštinėje dalyje įgaliotojas nepasakytas, tekstas pradedamas įvardžiu Aš ir įgaliotojas įterpiamas tarp įvardžio ir veiksmažodžio įgalioju, pvz.: Aš, Petras Budnikas, įgalioju… Įstaigų įgaliojimą galima rašyti neveikiamąja forma, pvz.: Tadas Girskis (nurodoma gyvenamoji vieta, paso duomenys) įgaliojamas…

Individualų įgaliojimą pasirašo įgaliojantis asmuo (jei parašas neįskaitomas, nurodoma vardo raidė ir pavardė), įstaigos įgaliojimą — jos vadovas ir buhalteris.

Bendresnio pobūdžio ir svarbesnius įgaliojimus tvirtina notaras. Savo darbuotojų ir vidaus reikalams išduotus įgaliojimus parašu ir antspaudu gali tvirtinti atsakingas įstaigos pareigūnas. Tvirtinimo žodžiai turėtų būti: …parašą tvirtinu arba tiesiog Tvirtinu.

3. Dokumentų pavyzdžiai:

Petras Budnikas

asmens kodas ……………………,

pasas išduotas 199………………

………………………………………..

………………………………….pasų

poskyrio

Taupomojo banko

Antakalnio skyriui

ĮGALIOJIMAS

2002-08-14——————-

(vietovė)

Įgalioju savo dukterį Jurgitą Budnikaitę, gyvenančią Vilniuje, Jurginų g. 4 – 15, pasas Nr. LM524896, išduotas 1993 02 09, tvarkyti mano sąskaitą Nr.____________ Taupomojo banko Antakalnio skyriuje ir imti man pervedamą pensiją.

(Parašas) Petras Budnikas

…………………………………..

…………..fakultetas……..k.,

asmens kodas……………….,

pasas išduotas 199…………

…………………………….pasų

poskyrio

Vilniaus pedagoginio universiteto

vyr. Buhalterei

ĮGALIOJIMAS

200…………

………………………….

(vietovė)Įgalioju ………………………………………………………fakulteto…………………………………..kurso

studentą (-ę) ……………………………………………… , asmens kodas………………………………..,

pasas išduotas………………………………………………………………………………… pasų poskyrio

199…………………………., paimti man skiriamą ………………………… mėn. stipendiją.

(Parašas) (Vardas,pavardė)

Lietuvos Respublika

ĮGALIOJIMAS ATSTOVUI / PATENTINIAM PATIKĖTINIUI

Aš(Mes), žemiau pasirašęs(ę)…………………………………………………………………………………..

(pareiškėjo pavadinimas ir adresas)

įgalioju(ame)………………………………………………………………………………………………………….

(pavadinimas ar vardas ir pavardė, adresas)

tvarkyti visus reikalus, susijusius su patento(ų) gavimu Lietuvos Respublikoje, ir pavedu(ame) vykdyti visus tam reikalingus veiksmus: pasirašinëti pareiškimus, prašymus ir t.t.; pateikti ir gauti dokumentus; gauti pažymas apie paraiškų priëmimą, oficialius pranešimus, apsaugos ir kitus dokumentus; taisyti ir keisti paraiškų dokumentus; atsiimti paraiškas; pateikti paaiškinimus, protestus; ir t.t.

Šis įgaliojimas galioja……….. metus.

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

(Pareiškėjo(ų) parašas(ai) (nurodant pilną vardą, pavardę)

……………………………….. ………………………………

(Vieta) (Data)

NARYSTĖS SUTARTIS Nr. ______

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymu bei Lietuvos autorių teisių gynimo asociacijos agentūros (LATGA-A) Įstatų 5.3 punktu,

Lietuvos autorių teisių gynimo asociacijos agentūra, toliau vadinama LATGA-A, esanti Vilniuje, J.Basanavičiaus g. 4/Vingrių g. 6, atstovaujama generalinio direktoriaus Edmundo Vaitekūno, veikiančio pagal Įstatus, iš vienos pusės,

ir Autorius _____________________________ ______________________________________

vardas,
pavardė rašyti čia, jeigu pasikeitė Autoriaus pavardė

arba Autoriaus ____________________________________________ teisių perėmėjas

______________________________________, veikiantis pagal įgaliojimą, paveldėjimo teisės liudijimą ar kitą teisių perėmimą patvirtinantį dokumentą,

gyvenantis ___________________________________________________________, iš kitos pusės,

sudarė šią sutartį.

Autorius ar autoriaus teisių perėmėjas, pasirašęs šią sutartį, tampa LATGA-A nariu.

Sutarties sąlygos

1.PERDUODAMOS TEISĖS

1.1. Narys perduoda LATGA-A išimtinę teisę leisti:

Autoriaus parašas

1) viešai atlikti visus jo sukurtus kūrinius bet kokiais būdais ir priemonėmis, tiek tiesiogiai atliekant kūrinį (gyvas atlikimas), tiek panaudojant fonogramą ar audiovizualinio kūrinio įrašą, radijo ir televizijos transliaciją ar retransliaciją

2) atgaminti visus jo sukurtus kūrinius bet kokia forma ar būdu, atsižvelgiant į 1.2. punkto nuostatas

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1179 žodžiai iš 3891 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.