Aukštasis mokslas
5 (100%) 1 vote

Aukštasis mokslas

1121

Aukštasis mokslas

Aukštoji mokykla iš esmės skiriasi nuo vidurinės. Mokantis vidurinėje mokykloje svarbiausias žinių šaltiniais buvo mokytojas ir vadovėlis: mokytojas aiškindavo, o išsiaiškinti padėdavo vadovėlis.

Aukštojoje mokykloje svarbiausiu žinių šaltiniu yra studijos. Studijuoti reiškia savarankiškai mokytis klausant paskaitų ir , svarbiausia, – studijuojant įvairius žinių šaltinius.savarankiškas studento darbas yra studijų pamatas. Dėstytojas tik padeda studijuoti.

Aukštasis mokslas apibrėžiamas šiek tiek skirtingai, pavyzdžiui: ,,aukštosios mokyklos įgyjamo mokslo ir praktinių įgūdžių visuma” (Lietuvos enciklopedija., Vilnius, 1976, t. I.); ,, aukštoji tam tikros specialybės kvalifikacija” (L. Jovaiša. Pedagogikos terminai. Kaunas, 1993). Nediskutuojant dėl šių apibrėžimų tikslumo, akivaizdu, kad abejuose bendri du dalykai: 1) mokslinis; 2) profesinis aukštasis pasirengimas.

Ką reiškia aukštasis mokslinis pasirengimas?

Pradėkime nuo mokslo sampratos: mokslas – tai teoriškai susistemintos žinios apie tikrovę. Be teorinio pagrindimo šiais laikais neįmanomas joks žmonijos veiklos progresas. Žinių paieška ir jų sisteminimas – mokslininkų darbas.

Aukštasis mokslinis pasirengimas reiškia mokslo teorijos įsisavinimą, reikalingą visų pirma aukštajam profesiniam pasirengimui: taip pat tai yra pagrindas tam, kuris sieks tapti mokslininku.

O ką reiškia aukštasis mokslinis pasirengimas?

Skirtingai nuo specialiojo vidurinio pasirengimo, aukštasis profesinis pasirengimas yra specialybės teorijos mokėjimas ir gebėjimas ją grįsti savo profesinę veiklą.

Trumpai tariant, mokslo pagrindai išmokstami (vidurinio išsimokslinimo lygmuo), o teoriją reikia išstudijuoti (aukštojo mokslo lygmuo).

Tam, kad įgytum aukštąjį mokslą, teks studijuoti daug dalykų kartu mokantis tų dalykų, kurių vidurinėje mokykloje nebuvo, bet kurie yra būtini pasirinktai specialybei, pagrindų.

Studijuojant reikia daug kruopštumo, valingumo ir sistemingo savarankiško darbo. Priešokiais išsamus teorinio išsimokslinimo neįgysi. Sistemingas savarankiškas darbas padeda lavinti ir intelektą ( lot. Intellectus – suvokimas, prasmė) – santykinai pastovią protinių sugebėjimų struktūrą.

Teorinis pasirengimas ir intelektualumas – svarbiausia aukštąjį mokslą baigusiojo požymiai.

Aukštąjį mokslą suteikia universitetai bei kitos aukštosios mokyklos – institutai, akademijos. Universitetų skiriamasis bruožas – studentų platus išsimokslinimo ir intelekto išprusimo siekis. Specialiosiose aukštosiose mokyklose (institutuose, akademijose) daugiau dėmesio skiriama profesiniam išsimokslinimui. Lietuvoje buvusių specialaus aukštojo mokslo institucijų (KPI,VISI, VPI) pervadinimas universitetais (atitinkamai: Kauno technologijos, Vilniaus technikos, Vilniaus pedagoginis) nėra tik iškabos pakeitimas. Tai reiškia, kad be profesinio parengimo tose institucijose žymiai daugiau dėmesio skiriama platesniam nei tit profesiniam išsimokslinimui ir intelekto prusinimui.

Universiteto sandara

Lietuvos aukštosios mokyklos, yra autonominės mokslo ir studijų institucija. Tai reiškia, kad savo gyvenimą Universitetas tvarko savarankiškai, aišku, vadovaudamasis Lietuvos įstatymais.

Universiteto esminiai požymiai – demokratiškumas ir atvirumas: visos mokslo ir akademinės pareigybės užimamos konkurso tvarka, egzistuoja nuomonių raiškos ir pasirinkimo laisvė, pagarba kiekvienam. Tai taikoma visai universiteto bendruomenei (studentams, dėstytojams, darbuotojams) kovojama su vis dar pasitaikančiais komandavimo, nepagarbos žmogui atvejais.

Universiteto veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos seimo patvirtinti KKKKKlaa universiteto statusas.

Schemiškai universiteto sandarą galima pavaizduoti taip:

Aukščiausioji universiteto valdžia – Senatas. Jis renka rektorių, tvirtina prorektorius ir rektoratą ( į jį be rektoriaus, prorektorių, įeina fakultetų dekanai ir kitų universiteto padalinių vadovai), kurie organizuoja universiteto darbą ir jam vadovauja. Rektoriui talkina jo skiriami administravimo ( finansų, ūkio ir kt.) tarnybos, jam pavaldūs mokslinės bibliotekos bei kompiuterių centro vadovai, kuriuos tvirtina Senatas.

Fakultetuose yra analogiškai – aukščiausia valdžia turi fakultetų tarybos. Jų renkami dekanai, patvirtinti prodekanai bei dekanatas (į jį be dekano, prodekanų įeina ir katedrų vedėjai) organizuoja fakultetų darbą jam vadovauja. Dekanui talkina administracijos darbuotojai, jam pavaldžios: fakulteto biblioteka, laboratorijos, mokslo centrai.

Fakultetų mokslinį bei akademinį darbą organizuoja ir vykdo katedros, jungiančios vienos ar kelių giminingų specialybių dėstytojus. Joms vadovauja katedrų rinkti ir fakultetų tarybų bei Senato patvirtinti vedėjai, kuriems pavaldūs katedroms priklausantys kabinetai ir laboratorijos.

Universiteto, savo fakulteto, katedrų, kabinetų,laboratorijų vadovus reikia pažinti.

Lietuvos Kūno kultūros Akademija

Lietuvos kūno kultūros akademijos statutas 2000 m. spalio 12 d.buvo patvirtintas akademijos statutas. Statuto tekstas

Lietuvos kūno kultūros akademijos istorija

Lietuvos kūno kultūros akademijos (LKKA) ištakos – 1934-ieji, kada buvo atidaryti Aukštieji kūno kultūros kursai (AKKK), rengiantys kūno kultūros specialistus ir suteikiantys jiems
aukštąjį išsilavinimą. Statute AKKK tikslas apibrėžiamas taip: „Aukštesniųjų ir vidurinių mokyklų kūno kultūros ir karinio rengimo mokytojams ruošti ir kūno kultūros mokslui plėstis…“ 1938 metais AKKK buvo uždaryti, o jų funkcija – rengti kūno kultūros mokytojus ir karinio rengimo vadovus – perduota Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakultetui.

Kaip savarankiška aukštoji mokykla Lietuvos valstybinis kūno kultūros institutas buvo įkurtas 1945 metais. 1999 metais institutas pavadintas Lietuvos kūno kultūros akademija (LKKA). Nuo pirmųjų įkūrimo metų LKKA išlieka unikali aukštoji mokykla Lietuvoje, rengianti kūno kultūros ir sporto specialistus.

LKKA yra svarbus sporto mokslo centras ir kūno kultūros bei sporto vertybių ir tradicijų puoselėtojas. Per visus veiklos metus akademija parengė apie 9000 kūno kultūros mokytojų, įvairių sporto šakų aukštos kvalifikacijos trenerių, kineziterapijos specialistų, turizmo ir sporto vadybininkų ir kt. Daug žymių mokslininkų, pasaulyje garsių trenerių ir visuomenės veikėjų baigė akademiją. Nemažai LKKA auklėtinių tapo olimpinių žaidynių nugalėtojais, pasaulio ir Europos čempionatų čempionais bei prizininkais. Tarp jų Europos bokso čempionas A. Šocikas, Olimpinio aukso medalio laimėtojas ir krepšinio pasaulio čempionas M. Paulauskas, olimpinių žaidynių čempionai V. Chomičius, R. Kurtinaitis, V. Alekna ir kt.

Lietuvos kūno kultūros akademijoje studijuoja daugiau nei 2650 studentų, dirba 125 dėstytojai, tarp kurių yra 10 yra profesorių, 69 docentai, mokslų daktarai, 46 asistentai ir 40 doktorantų. Akademijoje veikia 3 fakultetai, 16 katedrų ir 6 tyrimų laboratorijos.

Akademijos senatas. Senatas yra aukščiausioji Akademijos savivaldos institucija. Senato darbo ir rinkimų tvarką nustato reguliaminas. Senato nariai renkami visuotiniame Akademijos mokslininkų susirinkime. Į Senatą renkami visų Akademijoje dėstomų mokslo ir studijų sričių atstovai.

Akademijos rektoratas. Rektoratas – rektoriaus vadovaujama kolegiali patariamoji institucija. Rektoratą sudaro rektorius, prorektoriai, fakultetų dekanai, studentų atstovybės narys.

Fakultetai. Fakultetų veiklą reglamentuoja pagrindinis akademijos pagrindinis dokumentas – statutas.

Fakultetas yra Akademijos padalinys, kurio pagrindinė veikla – organizuoti studijas ir mokslą. Fakultete studijuoja, tobulinasi bei persikvalifikuoja studentai ir klausytojai.

Fakultetui vadovauja dekanas. Jis tvirtinamas Senate rektoriaus teikimu 5 metams, bet ne daugiau kaip dviem kadencijoms iš eilės.

Sporto edukologijos fakultetas

Sporto technologijų ir turizmo fakultetas

Sporto biomedicinos fakultetas

Neakivaizdinių studijų centras

Testinių studijų centras

Administracija. Akademija turi administraciją Akademijos administracinėms funkcijoms vykdyti, taip pat technikos darbuotojų akademinės bei ūkinės veiklos uždaviniams įgyvendinti. Technikos ir ūkio padalinių vadovus bei jų pavaduotojus skiria rektorius. Administraciją sudaro Akademijos ir jos padalinių vadovai bei vadovų pavaduotojai. Dėstytojai ir mokslo darbuotojai negali eiti kelių administracinių pareigų, išskyrus Senato pirmininko pareigas

Lietuvos kūno kultūros akademija

Adresas: Sporto g. 6, LT-44221 Kaunas

Asmuo pasiteirauti: rektorius Albertas Skurvydas

Telefonas: (8~37) 30 26 21

Įmonės kodas: 1195153

Registravimo data: 1997 m. rugsėjo 24 d.

Atsiskaitomoji sąskaita: LT11 7044060003325545 AB Vilniaus bankas

Veiklos pobūdis: 80.30.20

Lietuvos kūno kultūros akademijos ištakos – 1934 m. spalio 10 d. Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu įsteigti Aukštieji kūno kultūros kursai. Šių kursų Statuto 27 skirsnyje buvo rašoma: „Klausytojai, išėję kursų programą, išlaikę nustatytus egzaminus ir atlikę kariuomenėje 3 mėnesių stažą, gauna diplomą, kuris suteikia aukštojo mokslo teises“. 1945 m. lapkričio 3 d. įsteigtas Lietuvos valstybinis kūno kultūros institutas. 1999 m. gegužės 8 d. Seimo nutarimu institutas tapo Lietuvos kūno kultūros akademija.

Nuo įkūrimo pradžios Lietuvos kūno kultūros akademija yra unikali aukštoji mokykla, rengianti specialistus sporto, rekreacijos ir vadybos srityse.

Valstybės ilgalaikės raidos strategijoje teigiama, kad: „Kūno kultūra ir sportas – reikšminga ugdymo proceso sudedamoji dalis norint išauginti darnią ir visavertę asmenybę. Įskiepiję fizinio aktyvumo poreikį dar jaunystėje, išauginsime sveikus, fiziškai užsigrūdinusius, pasirengusius gyvenimui jaunuolius. Atsinaujinančioje visuomenėje kūno kultūra ir sportas visiems turėtų tapti neatsiejama žmogaus gyvenimo dalimi, todėl skatinama popamokinė sportinė veikla, vykdomos vaikų vasaros užimtumo programos, plėtojama sporto klubų veikla, taip pat atrenkami gabūs vaikai ir rengiami didžiajam sportui. Didelio meistriškumo sportininkai – tai patikimas ir taikus būdas paskelbti pasauliui apie savo šalį, garsinti jos vardą pasaulyje“.

Šiuo metu Jūs matote 53% šio straipsnio.
Matomi 1378 žodžiai iš 2576 žodžių.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA (kaina 0,87 €) ir įveskite gautą kodą į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.