Aukštojo mokslo sistema anglijoje
5 (100%) 1 vote

Aukštojo mokslo sistema anglijoje

TURINYS

ĮVADAS 4

1. AUKŠTASIS MOKSLAS ANGLIJOJE 5

2. ANGLIJOS AUKŠTOJO MOKSLO INSTITUCIJOS 6

2.1. Universitetai 6

2.1.1. Kembridžo universitetas 7

2.1.2. Liutono universitetas 11

2.2. Koledžai 14

2.3. Institutai 14

3. ANGLIJOJE SUTEIKIAMI AUKŠTOJO MOKSLO LAIPSNIAI 15

3.1. Bakalauro laipsnis 15

3.2. Magistro laipsnis 15

3.3. Daktaro laipsnis 16

3.4. Papildomos studijos 17

4. STOJIMO REIKALAVIMAI 18

5. REFORMOS 19

6. AUKŠTOJO MOKSLO FINANSAVIMAS 20

7. STIPENDIJOS 21

IŠVADOS 25

LITERATŪRA 26

PRIEDAI 27

1 priedas. Diagrama: 22 metų amžiaus jaunuolių, baigusių vidurinįjį mokslą arba daugiau 27

ĮVADAS

Išsilavinimas vaidina labai didelį vaidmenį šiuolaikinėje mūsų visuomenėje. Jis atskleidžia mūsų kultūros lygį, taip pat socialinę bei ekonominę padėtį valstybėje. Niekam ne paslaptis, kad sėkmingo ir prasmingo gyvenimo garantas yra darbas. Turėdamas įdomų ir mėgiamą darbą žmogus gali ne tik užtikrinti savo, savo šeimos materialinę gerovę, bet ir save realizuoti. Dauguma darbo nerandančių žmonių neturi aukštojo išsilavinimo. Tai didėjančios konkurencijos, spartėjančios mokslo ir technikos pažangos bei ekonomikos globalizacijos pasekmė. Ir Lietuvoje, ir kitose šalyse yra daugybė kompanijų, kurios vieną iš pagrindinių reikalavimų darbui įgyti nurodo aukštąjį išsilavinimą. Kitose valstybėse vyriausybė netgi išleido įstatymus, kuriuose nurodoma, kad studentai turi lankyti aukštąjį mokslo įstaigą iki tam tikro amžiaus. Aukštoji mokykla turi labai didelę įtaką šiuolaikinėje mūsų visuomenėje, ji moko studentus mokytis, duoda pagrindą daugybėje skirtingų dalykų ir mokymosi metodų. Rašymas, skaitymas, matematika, ir supratimas kaip veikia pasaulis yra labai svarbūs įgūdžiai šiuolaikiniam žmogui. Aukštoji mokslo įstaiga leidžia studentui įgyti patirties ir pasitikėjimo, kurie bus labai svarbūs įvairiose gyvenimo situacijose. Žinios, kurios yra įgyjamos yra svarbios ir bendraujant su aplinkiniais. Laikai, kai išsilavinimas nebuvo toks svarbus, kai didesnis dėmesys buvo skiriamas fiziniam darbui, praėjo, šalies verslas įkopė į aukštesnę pakopą ir išsilavinimo svarba išaugo keleriopai. Kiekvienais metais yra atliekama daugybė ir įvairiausių tyrimų, renkami duomenys apie išsilavinimą, apie jo kokybę, taip pat tiriamas aukštojo išsilavinimo siekiančių žmonių skaičius. Ir pastebima, kad šis skaičius kasmet didėja.

Pasirinkome šią temą „Aukštojo mokslo sistema Anglijoje“ todėl, kad nuo seno Anglijos aukštasis mokslas garsėja giliomis tradicijomis ir kokybe. Ši tema pasirodė aktuali ir dėl to, kad žengiame pirmuosius žingsnius į aukštojo mokslo pasaulį, taip pat Lietuvai integravus į Europos Sąjungą, atsiveria plačios galimybės studijuoti kitose Europos valstybėse, o geriausios perspektyvos – studijuoti Anglijoje. Daugiausia informacijos radome internete, o rašydami darbą rėmėmės ir rašytiniais šaltiniais. Taip pat į savo darbą įtraukėme trumpą apžvalgą apie Lietuvos aukštąjį mokslą, kad galėtume palyginti ir geriau suvokti aukštojo mokslo sistemą. Į darbą kiekviena įdėjome vienodą indėlį.

1. AUKŠTASIS MOKSLAS ANGLIJOJE

Mokslo sistema Anglijoje turi gilias istorines šaknis ir tradicijas. Pedagoginės idėjos ir švietimo praktika darė ir daro didelę įtaką ne tik Europos, bet ir kitų pasaulio šalių švietimo raidai. Išlaikydamos savo švietimo sistemos unikalumą, Vakarų Europos šalys, ypač Europos Sąjungoje siekia integracijos (tokiais klausimais kaip fundamentaliųjų ugdymo tikslų formavimas, išsilavinimo standartų nustatymas ir pan.), taip pat kooperuojasi spręsdamos tokias aktualias problemas kaip tęstinio ugdymo, suaugusiųjų švietimo, neįgaliųjų ugdymo, akademinio mobilumo.

Anglijoje universitetai turi gerą vardą mokslo pasaulyje. Jų akademinių programų griežtumas, novatoriškumas bei praktiškumas reiškia, kad Anglijoje įgytas universitetinis išsilavinimas suteikia studentui pranašumą prieš kitus vis labiau konkuruojančiame pasaulyje. Atsiveriant galimybėms nevaržomai keliauti po visas Europos Sąjungos valstybes bei dirbti jose, visuotinai pripažįstamas išsilavinimas tampa neprilygstama vertybe. Juolab, kad mokslas Anglijos universitetuose gerai besimokantiems ES šalių, taigi nuo šių metų ir Lietuvos, studentams nemokamas. Anglijos aukštąsias mokyklas yra baigę daug ir užsienio piliečių, dabar esančių garsiais žmonėmis: politikai, filosofai, verslininkai, turintys svarbią įtaką pasaulyje, tokie kaip Bill Clinton (Amerikos prezidentas), Thabo Mbeki (Pietų Afrikos prezidentas), Desmond Tutu (arkivyskupas ir žmogaus teisių šalininkas), Rifat Ozbek (madų dizaineris), Wole Soyinka (Nobelio prizininkas, rašytojas), Imran Khan (kriketo legenda ir politikas).

Vienas aukštojo mokslo tobulinimo tikslų – pasiekti mokslinių, technologinių ir tiesiogiai profesinių studijų kursų dermę. Anglijoje aukštasis mokslas plėtojamas dvejopų iniciatyvų:

• Valstybiniu aspektu, siekiant gerinti aukštojo išsilavinimo standartus.

• Neformaliuoju aspektu, atsiliepiant kintančius socialinius poreikius; jų indikatorius dažniausiai būna visuomeninės organizacijos, pačios mokslo ir studijų institucijos, privatūs asmenys.

2. ANGLIJOS AUKŠTOJO MOKSLO INSTITUCIJOS

Anglijoje į aukštojo mokslo
institucijas įeina:

• Universitetai (Oksbridžo klasikiniai, tarptautiniai, atvirasis universitetas (Open University));

• Aukštojo mokslo koledžai (profesiniai, techniniai, meno, mokytojų rengimo ir atvirasis koledžas);

• Institutai.

Daugelis kursų siūlo gauti laipsnį ar jam lygią kvalifikaciją. Moksliniai laipsniai ir aukštosios pakopos kvalifikacijas, kurias siūlo institucijos, yra tarp labiausiai prestižinių pasiekiamų akademinių kvalifikacijų. Pirmieji universitetai buvo įsteigti maždaug prieš 800 metų, taigi aukštojo mokslo institucijos Anglijoje turi gerą vardą dėl nepaprastai gilios mokymo patirties. Anglijoje yra daugiau nei 330 institucijų, siūlančių 23000 mokymo programų, todėl išsirinkti sau tinkamą yra ganėtinai sunku.

Anglijos mokymo institucijoms būdingi šie bendrieji bruožai:

1. Mokymo įstaigų valstybinė, privati ar savarankiška priklausomybės forma.

2. Priėmimo į mokymo įstaigą selektivus arba neselektivus pobūdis.

3. Visų mokymo įstaigų atvirumas kontrolei.

4. Mokymo įstaigų vidau politikos lankstumas, pasireiškiantis mokymo programų įvairovė.

5. Mokymo įstaigų glaudus bendradarbiavimas su pramonės, komercijos, kultūros ir kitomis įstaigomis.

6. Tarptautiniai studentų mainai.

2.1. Universitetai

Anglijos universitetams būdinga visiška autonomija. Jie patys sprendžia, kokius laipsnius ir kokiomis sąlygomis teikti. Paprastai pirmasis yra bakalauro laipsnis, įgijamas per trejus metus; ilgesnį laiką vyksta kalbos studijos, nes studentams būtinai reikia praleisti vienerius metus toje šalyje, kurios kalbą mokosi. Studentai, kurie mokosi neakivaizdiniu būdu (Distance learning) vadinamajame atvirajame universitete (Open University), pirmąjį laipsnį įgyja per 5-6 metus, tačiau tarpiniuose studijų etapuose gali pereiti į kitus universitetus ir studijuoti stacionariai – tokiu būdu laipsnį įsigyti greičiau.

Įgijus pirmąjį laipsnį, eina studijos (graduate, postgraduate) aukštesniems laipsniams įgyti, paprastai magistro kvalifikaciniam laipsniui ir daktaro mokslo laipsniai.

Anglijos universitetai siekdami studijų programų, teikiamų kvalifikacijų ir laipsnių kokybės bei ekvivalentiškumo, pasitelkia išorinio egzaminavimo sistemą, t.y. vieno universiteto studentus egzaminuoja kito universiteto dėstytojai.

Anglijoje atvirasis universitetas (Open University) pasižymi unikalumu, nes jis neturi tokių savo darbo patalpų, kokiomis paprastai disponuoja mokymo įstaigos. Šio universiteto studijų tinklo centrai yra išsibarstę po visą Britaniją ir netgi įkurti Belgijoje, Liuksemburge ir kitose užsienio šalyse. Universitetas gali pasiūlyti ir profesinio lygio kursus, ir kursus, laiduojančius atitinkamus mokslinius ar kvalifikacinius laipsnius. Priėmimas į universitetą nereikalauja kokios nors formalios pretendentų rengimo kvalifikacijos, o organizuojami kursai čia vyksta neakivaizdiniu būdu. Studentas, užsiregistravęs į atitinkamą kursą, gauna jo programą, pagal kurią daugiausia dirba savarankiškai, tačiau įvairiose šio universiteto centruose dirbantys kuratoriai ir konsultantai taip pat teikia visokeriopą akademinę pagalbą. Darbo specifiškumas čia reiškiasi per susirašinėjimą, televiziją, radiją bei vasaros mokyklas. Atvirojo universiteto teikiami laipsniai yra adekvatūs visų Britanijos universitetų laipsniams.

Norint geriau suprasti aukštojo mokslo sistemą universitete yra pateikiami du pavyzdžiai: Kembridžas (valstybinis klasikinis) universitetas ir Liutono (tarptautinis) universitetas.

2.1.1. Kembridžo universitetas

Kembridžo universitetas yra vienas seniausių universitetų pasaulyje ir vienas didžiausių Anglijoje, turintis gerą reputaciją, už įžymius mokslinius pasiekimus ir aukštą mokslinių tyrinėjimų, meno ir mokslo srityse, kokybę. Universitetas ugdo daktarus, veterinarus, architektus, inžinierius, mokytojus. Kembridžo universiteto moksliniai pasiekimai galėtų būti matuojami pagal gautas šešiasdešimt ar daugiau Nobelio premijų.

Universiteto strūktūra

Universitetas yra savavaldė institucija: įstatymų leidžiamoji valdžia priklauso valdybos narių namams (Regent House), susidedantiems iš trijų tūkstančių ar daugiau narių, kurie yra universiteto ar kolegijų darbuotojai ir turi humanitrinių mokslų daktaro laipsnį (MA) ar aukštąjį išsilavinimą. Valdančioji universiteto institucija yra Taryba, kuri susideda akademinio personalo narių, išrinktų Valdybos narių. Fakultetų valdyba koordinuoja mokymo veiklą ir Finansų Tarybos Komitetas prižiūri universiteto finansinius reikalus.

Studentai ir studijos

Šiuo metu universitete mokosi daugiau nei 16500 dieninių skyrių studentų, apie 11600 studentų siekiančių įgyti pirmąji aukštojo mokslo laipsnį ir apie 5000 magistrantų. Beveik 17% visų studentų yra iš užjūrio, iš daugiau nei šimto skirtingų valstybių. Į universitetą stojama konkursiniu būdu, nes yra labai daug norinčių studijuoti jame. Todėl čia priimamas tik kas trečias, norintis studijuoti.

Beveik visiems studentams yra privaloma studijuoti pilną studijų kursą norint įgytį aukštojo mokslo laipsnį Kembridžo universitete. Studijos trunka trejetą ar daugiau metų, kurių metu studentai privalo gyventi Kembridže tiksliai nusakytam periodui, daugiausiai dvidešimtpenkioms savaitėms kiekvienais metais. Studentai
priimami į neakivaizdines ar vakarines studijas, išklausyti tik pusę kurso ar studijuoti tik tam, kad įgytų kreditus, kurie būtų įskaitomi kitame universitete. Kai kurios vakarinės ar neakivaizdinės studijos ar trmpų kursų sesijos yra paruošiamos Universitetų tęstinio mokymo Komisijos.

Dalykai, išdėstyti apačioje yra dėstomi tik studentams, siekiantiems įgyti pirmąjį aukštojo mokslo laipsnį, tačiau kai kurie iš šių dalykų gali būti pasirenkamieji, o ne privalomi.

• Šiuolaikinės ir viduramžių kalbos

• Biologijos ir biochemijos mokslas

• Architektūra

• Chemija, cheminė inžinerija

• Filosofija ir istorija,

• Kompiuterių mokslai

• Ekologija

• Ekonomika ir politika

• Edukologija

• Elektronikos ir infomacijos mokslai

• Aplinkos apsaugos studijos

• Etika

• Psichologija

• Geografija

• Teisė

• Kalbotyra, lingvistika

• Vadybos studijos

• Apdirbamosios pramonės inžinerija,

• Medžiagų mokslas ir metalurgija

• Matematika

• Menas

• Gamtos mokslai

• Rytų Azijos studijos

• Fizika

• Socialiniai ir politiniai mokslai

• Sociologija

• Statistika

• Teologijos ir religijos studijos.

Priėmimai

Pirmo kurso studentų priėmimas

Už studentų priėmimą yra atsakingi koledžai, ne universitetai, kandidatai apie jų pasirinkimą pirmiausi turi rašyti koledžų priėmimų vykdytojams arba Kembridžo priėmimų skyriui, prašymą reikia rašyti metai prieš stojimą.

Kandidatai pirmiausia turi paskaityti priėmimų brošiūrą ir užpildyti anketą iš universitetų ir koledžų priėmimų centro – kandidatų į britų universitetus agentūros. Nėra svarbu žinoti kokiame koledže nori studijuoti. Užjūrio studentai taip pat gauna daug informacijos iš Konsultantų užjūrio studentams.

Tie kurie dar nėra apsisprendę stoti į universitetą gali gauti brošiūras, paruoštas studentų ir spausdintas Kembridžo universiteto Studentų sąjungos pagalba.

Magistrantų priėmimas

Dauguma magistrantų imasi originalių mokslinių tyrinėjimų norėdami gauti daktaro laipsnį (PhD), ir papratai jie privalo studijuoti Kembridže mažiausiai trejus nuoseklai einančius metus. Taip pat yra specialūs kursai suteikiantys filosofijos magistro laipsnį tam tikruose dalykuose, norint įgyti šį laipsnį reikia mokytis metus arba dvejus.

Magistrantai trokštantys imtis mokslinių tyrinėjimų turėtų kreiptis į sekretoriatą arba į magistrantūros studijų tarybą, jei įmanoma prieš Kovo 31 dieną tais pačiais metais, kai jie buvo priimti. Reikalvimai norintiems pradėti mokslinio tyrimo darbą yra gana dideli, pirmiausia jie yra reikalaujami turėti konkrečią temą ir tikslą, ir karatis jie yra reikalaujami padaryti santrauką to, ką jie ruošiasi daryti.

Humanitarinių mokslų laipsnis (MA) Kembridže yra ypatingas vardas ir jis negali būti suteiktas kaip kvalifikacija po magistrantūros studijų.

Studijų kaina

Studentų iš Jungtinės Karalystės stipendijų, paskolų mokslui reikalais rūpinasi vyriausybė. Užsienio studentai yra reikalaujami parodyti tai, kad jie sugebės sumokėti visą studijų Kembridžo universitete kainą, kuri varijuoja priklausomai nuo dalykų ir gyvenimo išlaidų. Taigi užsienio studentams mokslas Kembridžo universitete yra mokamas.

Universitetą baigusių asmenų įdarbinimas

Universiteto karjeros centras rūpinasi Kembridžo universitetą pabaigusių asmenų įdarbinimu, kas bebūtų. Universiteto karjeros centras turi daug informacijos apie profesijas, darbdavius. Šis centras džiaugiasi galėdamas patarti darbdaviams priimti į darbą Kembridžo universiteto studentus.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1913 žodžiai iš 6278 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.