Banko charakteristika
5 (100%) 1 vote

Banko charakteristika

1121

Turinys

Įvadas —————————————————————————————————– 3

Varėnos banko charakteristika ———————————————————————— 4

Dokumentų pavyzdžiai ———————————————————————————8

Išvados ————————————————————————————————— 16

Literatūros sąrašas ————————————————————————————– 17

Priedai —————————————————————————————————- 18

ĮvadasŠiais laikais vyrauja daug įmonių. Viena iš pagrindinių įmonių yra bankas. Bankas tokia įmonė, kurio produktas yra pinigai. Yra įvairių bankų – privačių, valstybinių. Pagrindinis bankas yra valstybės bankas. Kuris išleidžia ir išima iš apyvartos pinigus. Bankas savo veikloje vadovaujasi atskaitomybės prieš visuomenę ir skaidrumo principais bei padeda užtikrinti šalies skaidrumą. Turi palaikyti kainų stabilumą. O šiais laikais palaikyti valstybės skaidrumą yra sunku. Turi būti tvarkingi dokumentai, juk dokumentai yra pagrindinis veiklą palaikantis variklis. Visas darbas atsispindi juose. Todėl dokumentai yra rengemi pagal tam tikras taisykles, tvarką.

1 lentelė

Varėnos banko CHARAKTERISTIKA

Eil. Nr. Sudėtinės dalys Įmonės duomenys

1. Juridinis statusas Varėnos bankas yra Lietuvos Respublikos centrinis bankas. Varėnos bankas yra nepriklausomas nuo Lietuvos Respublikos Vyriausybės bei kitų valstybės įstaigų. Pagal Varėnos banko įstatymą:

1 straipsnis. Varėnos bankas

1. Lietuvos Respublikoje centrinis bankas yra Varėnos bankas, kuris nuosavybės teise priklauso Lietuvos valstybei. Varėnos bankas yra sudėtinė Europos centrinių bankų sistemos dalis ir Europos centrinių bankų sistemos tikslų siekia bei uždavinius vykdo vadovaudamasis Europos centrinio banko gairėmis ir nurodymais. Varėnos bankas savo funkcijas atlieka ir veiklą vykdo tiek, kiek tai neprieštarauja Europos centrinio banko ir Europos centrinių bankų sistemos tikslams ir Europos Sąjungos teisės aktams, tarp jų Europos centrinio banko teisės aktams. Varėnos banko veiklos reglamentavimas suderintas su šio įstatymo priede nurodytais Europos Sąjungos teisės aktais.

2. Varėnos bankas turtą valdo, naudoja ir juo disponuoja Europos Sąjungos teisės ir šio įstatymo nustatytu mastu, tvarka ir sąlygomis.

3. Varėnos banką steigia Seimas.

Bankas

Vrėnos banko pagrindinis tikslas – palaikyti kainų stabilumą. Varėnos bankas savo veikloje vadovaujasi atskaitomybės prieš visuomenę ir skaidrumo principais. Platesnis įvairios informacijos apie savo veiklą, o taip pat ir kitų finansinių bei ekonominių duomenų atskleidimas padeda užtikrinti ne tik Varėnos banko veiklos, bet ir bendrą šalies skaidrumą. Tai savo ruožtu lemia nuolat augančio šalies ekonominio ir finansinių sektorių funkcionavimo patikimumą. Varėnos bankas yra šalies centrinis bankas, kuris vienintelis išleidžia į apyvartą ir išima iš apyvartos Lietuvos Respublikos pinigus. Pagrindinis Varėnos banko tikslas – siekti kainų stabilumo, t. y. kuo mažesnės infliacijos. Įgyvendindamas šį tikslą, Varėnos bankas vykdo pinigų politiką, kredito įstaigų priežiūrą, valdo užsienio atsargas, atlieka kitas funkcijas.

Laikydamasis skaidrumo praktikos, kiekvienais metais Varėnos bankas skelbia metinę finansinę ataskaitą kartu su auditoriaus išvada. Taip pat viešai skelbia ir leidžia atskiru leidiniu metinę ataskaitą, kurioje pateikia informaciją apie pagrindinius pinigų politikos uždavinius ir jų vykdymą, pinigų politikos operacijas, veiklą vykdant kredito įstaigų priežiūrą ir kitas įstatymų numatytas funkcijas bei apie šalies makroekonominę padėtį – pokyčių šalies ekonomikoje ir finansų rinkose analizę, taip pat apie banko finansinę būklę ir veiklos rezultatus.

Adresas Vytauto pr. 6, LT-01103 Varėna

Elektroninis paštas info@vb.lt

Telefonas (8 ~ 5) 256 00 29

Faksai (8 ~ 5) 256 81 24, 221 15 01

Lietuvos banko kodas 10000

Identifikavimo kodas 198502244

PVM mokėtojo kodas LT985022411

Darbo laikas Pirmadienį–ketvirtadienį 8.00 val.–17.00 val. (pietų pertrauka 12.00 val.–12.45 val.)

Penktadienį 8.00 val.–15.45 val. (pietų pertrauka 12.00 val.–12.45 val.)

Šeštadienis ir sekmadienis – poilsio dienos

Varėnos bankas yra stambi įmonė joje dirba daugiau kaip 250 dabuotojų. Turi septyniasdešimt tris skyrius kurie yra išsidėstę po visą Lietuvą.

Banko pavadinimas: Vrėnos bankas.

Banko buveinės adresas: Vytauto pr. 6, LT-01103 Varėna.

Banko tiksalai – siekti pelno, teikaint įstatuose nustatytas finansines paslaugas, tuo pačiu kiek leidžia banko galimybės siekti pelno, palaikyti kainų stabilumą.

Banko veiklą nustato Lietuvos Respublikos Varėnos banko įstatymas, Vrėnos banko statutai, nuostatai.

Varėnos bankui vadovauja banko valdyba, kurią sudaro pirmininkas, du pavaduotojai ir du nariai. Varėnos banko darbą organizuoja valdybos pirmininkas. Varėnos banko valdybos pirmininką penkeriems metams skiria Seimas Prezidento teikimu. Varėnos banko valdybos pirmininko pavaduotojus ir valdybos narius devyneriems metams skiria Prezidentas
Varėnos banko valdybos pirmininko teikimu.

2. Veiklos sritis Varėnos bankas yra šalies centrinis bankas, kuris vienintelis išleidžia į apyvartą ir išima iš apyvartos Lietuvos Respublikos pinigus.

Pagrindinis Varėnos banko tikslas – siekti kainų stabilumo, t. y. kuo mažesnės infliacijos. Įgyvendindamas šį tikslą, Varėnos bankas vykdo pinigų politiką, kredito įstaigų priežiūrą, valdo užsienio atsargas, atlieka kitas funkcijas.

3. Struktūra Einamuosius Varėnos banko reikalus tvarko vienuolika departamentų: Ekonomikos, Statistikos, Rinkos operacijų, Kredito įstaigų priežiūros, Tarptautinių ryšių, Mokėjimo sistemų, Kasos, Apskaitos, Informacinių technologijų, Ūkio, Vindikacijos.; šeši savarankiški skyriai (Vidaus audito, Juridinis, Organizacijos ir personalo, Bendrasis, Ryšių su visuomene, Rizikos valdymo) ir. Varėnos banko įstaigos Alytuje ir Jonavoje. Priedas Nr. 1

4. Personalas Varėnos banko darbuotojai pagal profesinę specializaciją,

• vadovai (valdybos pirmininkas, valdybos pirminiko pavaduotojas, valdybos nariai);

• specialistai (ekonomistai, vadybininkai, juridiniai asmenys, apskaitininkai, kreditoriai);

• kiti tarnautojai (kasininkės, operatoriai, auditoriai);

• darbininkai (tarnautojai, technikai, valytojai ir kt.)

5. Norminiai dokumentai, reglamentuojantys dokumentų rengimą ir tvarkymą Varėnos banke rengiami veiklos dokumentai pagal Varėnos banko statutą.

Pagal galiojančius teisės aktus rengemi, įforminami bei tvarkomi dokumentai. LAD norminiai dokumentai valstybės institucijoms, įstaigoms ir kitiems subjektams (Dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklės. Patvirtintos 2007-03-30. Raštvedybos taisyklės patvirtintos 2007-12-28)

6. Pasirinktos įmonės dokumentų valdymo sistema Sistemos modelis yra centralizuota dokumentų valdymo sistema.

Kokybės vadybos sistema yra įmonės vadybos sistemos dalis, kuri didžiausią dėmesį skiria kokybės tikslų siekimui, suinteresuotų šalių poreikių, lūkesčių ir reikalavimų tenkinimui. Kokybės tikslai papildo įmonės tikslus, susijusius su plėtra, pelningumu, aplinkos.

7. Veiklos dokumentų grupės ir rūšys Tvarkomieji: įsakymai, nutarimai, potvarkiai, sprendimai. Organizaciniai: įstatai, nuostatai, statutai, taisyklės, pareigybinės instrukcijos. Informaciniai: aktai, pažymos, protokolai, raštai, tarnybiniai pranešimai. Personalo: darbo sutartys, asmens kortelės. Apskaitos: ataskaitos, sąskaitos – faktūros.

8. Elektroninių dokumentų rengimo tvarka Elektroniniūi dokumentų tikslas užtikrinti siunčiamų elektroniniu paštu duomenų vientisumą, saugiai gauti elektroniniu paštu užšifruotus duomenis, kuriuos užšifruoti galės bet kuris asmuo, pasiėmęs viešai paskelbtą kito asmens sertifikatą, o atšifruoti galės tik antrasis, nes privačiu šifravimo raktu disponuoja tik jis vienas, siųsti elektroniniu paštu užšifruotus duomenis, kuriuos atšifruoti galės tik tas asmuo, kuriam skirta informaciją, užšifruodami ją to asmens sertifikato viešuoju raktu.

Šiuo metu Jūs matote 52% šio straipsnio.
Matomi 1060 žodžiai iš 2051 žodžių.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA (kaina 0,87 €) ir įveskite gautą kodą į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.