Banko finansinė analizė
5 (100%) 1 vote

Banko finansinė analizė

TURINYS

Įvadas …………………………………………………………………………………………………………………….3

1. AB bankas „NORD/LB Lietuva“ charakteristika ……………………………………………………..

1.1. Banko veiklos istorija ………………………………………………………………………………………..

1.2. Banko valdyba ………………………………………………………………………………………………….

1.3. Banko teikiamų paslaugų spektro analizė ……………………………………………………………..

1.4. Pagrindiniai banko konkurentai ir jų veiklos rezultatai …………………………………………..

2. AB bankas „NORD/LB Lietuva“ ekonominė aplinkos pasikeitimai,

jos įtaka banko veiklai bei ekonominių rodiklių pokyčiai …………………………………………

2.1. Ekonominės aplinkos Lietuvoje pasikeitimai ir įtaka finansinių

institucijų veiklai, pasikeitimų prognozės 2004-2005m………………………………………….

2.2. Teisinė aplinka …………………………………………………………………………………………………

2.3. Banko ekonominių rodiklių pokyčiai per 2002 –2004 metus …………………………………..

2.3.1. Pelningumo rodikliai ………………………………………………………………………………………

2.3.2. Banko rizikos ………………………………………………………………………………………………..

3. AB bankas „NORD/LB Lietuva“ stipriųjų ir silpnųjų pusių analizė …………………………..

4. AB Bankas „NORD/LB Lietuva“ suteikti kreditai fiziniams asmenims ……………………..

5. AB „NORD/LB Lietuva“ veiklos prognozės …………………………………………………………..

5.1. Lietuvos ekonominės plėtros prognozės ………………………………………………………………

5.2 Banko 2005 m. pirmojo ketvirčio veikla ……………………………………………………………..

Išvados ………………………………………………………………………………………………………………….

Literatūros sąrašas ………………………………………………………………………………………………….

Priedai …………………………………………………………………………………………………………………..

ĮVADAS

Viena seniausių ir plačiausiai išplėtotų finansinių paslaugų industrijos grandžių – bankininkystė – šiuo metu patiria didelius poslinkius. Bankų veikla tiek išsiplėtė, jog kartais net žodį „bankas“ siūloma keisti terminu „finansinių paslaugų institucija“, pabrėžiant šiuolaikinio banko teikiamų paslaugų įvairovę.

Finansų institucijos, kaip ir bet kurios pelno siekiančios verslo įstaigos, pagrindinis tikslas yra maksimizuoti savininkų nuosavybę. Tačiau šio tikslo skirtingos institucijos siekia skirtingais būdais, derindami įvairias priemones.

Apžvelgiant finansų institucijų valdymo sprendimų spektrą, galima teigti, jog norint efektyviai valdyti šias institucijas būtina turėti žinių bei informacijos iš įvairiu sričių. Vakarų šalių bankininkystės sistemos naudoja galingus informacinius bankus, kuriuose analitikai dešimtmečiais kaupia informaciją apie esamus ir potencialius klientus, apie šalies ekonomikos pokyčius.

Finansų analizės tyrimo objektas yra įmonių finansinė veikla bei jos rezultatai, parodomi alternatyviuose projektuose, apskaitos, atskaitomybės medžiagoje ir kituose informacijos šaltiniuose. Finansų analizė, kaip reikšminga įmonės finansinės būklės aiškinimo ir gerinimo bei jos valdymo racionalizavimo priemonė, be to, gali būti svarbi ir kaip įmonės veiklos kontrolės forma. Remiantis finansų analizės duomenų baze, galima daryti įmonės veiklos efektyvumą, pelningumą ir jos perspektyvumą apibūdinančias išvadas bei, remiantis jomis, kurti ir diegti naujus projektus. Finansinės institucijos, šiuo atveju banko, finansinės atskaitomybės analizė suteikia vertingos informacijos banko vadovams vertinant esamos ir būsimos skolos kokybę, nulemia skolinančio banko ir kliento santykių eigą.

Kiekvienas analitinės informacijos vartotojas turi specialius tikslus: skolinantis bankas analizuoja savo skolininko finansines ataskaitas tam, kad galėtų įvertinti kliento sugebėjimą mokėti palūkanas ir grąžinti skolą, o banko klientui finansiniai santykiniai
rodikliai pateikia naudingą analitinę informaciją apie banko finansinę būklę bei riziką skolinant bankui pinigus.

1. Finansų institucijos AB bankas „NORD/LB Lietuva“

charakteristika

1.1. Banko veiklos istorija

XX a. pradžioje kilo idėja steigti Žemės banką, kuris ir buvo dabartinio „NORD/LB Lietuva“ pirmtakas.

Dar 1916 m. buvo nutarta steigti banką, kuris kredituotų tuo metu pagrindinę ūkio šaką – žemės ūkį bei žemės ūkio produktų perdirbimo įmones. Įdomu, kad šis projektas jau nuo pat pradžių buvo tarptautinis – lėšos banko įstatiniam kapitalui 100 tūkst. dolerių buvo surinktos iš JAV gyvenančių lietuvių. 1924 m. buvo priimtas Žemės banko įstatymas. Toks išskirtinis vyriausybės dėmesys yra paaiškinamas tuo, kad Žemės bankui buvo numatytas labai svarbus vaidmuo – suteikti paskolų žemės ūkio apyvartai. 1924 birželio 23 d. įvyko steigiamasis Žemės banko susirinkimas. Banko kapitalas tuomet sudarė 5 mln. litų. Paskolos buvo išduodamos iki 10 metų. Nors didžiąją dalį akcijų valdė vyriausybė, bankas, kaip ir šiuo metu, buvo akcinė bendrovė, o jo akcijomis buvo prekiauta Kauno biržoje.

Pagrindinė Žemės banko buveinė buvo įsikūrusi Kaune. 1930 m. įsteigtas skyrius Klaipėdoje. Nepaisant mažo tinklo, bankas buvo sukūręs labai patogią ir efektyvią paskolų teikimo sistemą. Paskolos buvo suteikiamos pašte ar Lietuvos banko skyriuose. Tad ūkininkams nereikėdavo važiuoti į Kauną, paskolas jie galėjo gauti net ir tolimiausiame Lietuvos kampelyje.

1930 m. priimtas įstatymas pakeitė banko statusą – Žemės bankas tapo mišraus pobūdžio hipotekiniu banku. Išsiplėtė banko klientų kontingentas – kreditai pradėti teikti miestų namų statyboms, žemės ūkiu paremtai pramonei ir prekybai, savivaldybėms. Taip pat buvo padidintos paskolų ūkininkams maržos. Bankui buvo suteikta teisė leisti obligacijas.

1930 m. išleisti pirmieji Paskolos lakštai, kurie greitai tapo svarbiu Lietuvos finansinės rinkos instrumentu. Lakštų laikytojai turėjo pirmenybę prieš visus kitus Žemės banko kreditorius, tenkinant pretenzijas iš grąžinamų paskolų ir įkeisto turto banko bankroto atveju. Akcinės bendrovės savo atsargos kapitalą galėjo laikyti ne tik Iždo, bet ir Žemės banko lakštais. Tai įrodo aukštą šio finansinio instrumento patikimumą.

Praėjus daugiau nei 70 metų, 2004-aisiais m. Bankas vėl pirmasis iš Lietuvos komercinių bankų išleido analogišką lakštams, ypatingai aukšto likvidumo finansinį instrumentą – hipotekines obligacijas, kurių emisija kaip tik dabar yra platinama.

Apibendrinant pirmąjį banko istorijos etapą, galima teigti, kad Žemės bankas suvaidino svarbų vaidmenį Lietuvos ekonomikoje, kredituodamas tuo metu svarbiausią ūkio šaką – žemės ūkį. Nepaisant šalyje ir pasaulyje praūžusių ūkio krizių, Žemės bankas visą laiką veikė stabiliai ir pelningai, praturtindamas Lietuvos finansų rinką naujais instrumentais. 1925-1939 m. laikotarpiu realus Banko akcinis kapitalas padidėjo beveik 5 kartus. 1938 m. Žemės banko paskolos sudarė 33,3 procentus visos kredito sistemos bendros paskolų sumos.

Antrasis Banko istorijos etapas siejasi su Lietuvos valstybės istorija. Sovietų Sąjungai okupavus šalį, Žemės bankas buvo nacionalizuotas ir praktiškai prarado galimybę veikti kaip savarankiškas finansų sistemos dalyvis. Bankas buvo paverstas SSRS žemės ūkio banko respublikine kontora ir tik skirstė lėšas pagal administracijos nurodymus. Banko raida buvo sustabdyta beveik 50- čiai metų. Vienintelis teigiamas aspektas, yra tai, kad šiuo laikotarpiu buvo išvystyta banko infrastruktūra – kiekviename rajone buvo įsteigtas banko skyrius arba punktas. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, tai įgalino banką greitai užimti lyderio pozicijas Lietuvos bankų sektoriuje.

Sekantis banko istorijos etapas prasidėjo 90-aisiais metais Nepriklausomoje Lietuvoje. Bankas atnaujino savo komercinę veiklą, tapo universaliu banku, išplėtė paslaugų ir produktų spektrą.

2002 m. bankas buvo privatizuotas. Strateginis investuotojas – Vokietijos finansinė grupė „NORD/LB“ įsigijo 76,01 proc. akcijų paketą. Taip Bankas įsijungė į stiprų tarptautinį finansinių institucijų tinklą. Šiuo metu „NORD/LB“ valdo 93,10 proc. „NORD/LB Lietuva” akcijų. 2003 m. banko senasis pavadinimas LŽŪB pakeistas į „NORD/LB Lietuva“. Bankas yra sudedamoji koncerno dalis atstovaujama visame pasaulyje. NORD/LB Lietuva išlaiko nepriklausomą teisinį statusą.

Tai, kad investuotoju buvo pasirinktas Vokietijos bankas, manau, nėra atsitiktinumas. Lietuvą ir Vokietiją nuo senų laikų siejo tamprūs ekonominiai ryšiai. XX a. pradžioje, vystantis Lietuvos bankinei sistemai didžiausią įtaką jai darė vokiškoji bankininkystės tradicija. Kaip pavyzdį galima būtų pateikti jau minėtas lakštų emisijas, kurias leisdamas Žemės bankas rėmėsi Vokietijos hipotekos bankų patirtimi.

NORD/LB“ grupė atėjo į Lietuvą turėdama aiškią, ilgalaikę strategiją. Vokietijos bankas, steigdamas skyrius bei įsigydamas bankus Baltijos regiono valstybėse, inkorporavo jas į bendrą finansinę erdvę anksčiau nei jos buvo priimtos į Europos Sąjungą. Know-how perdavimas bei didelės investicijos sąlygojo greitą „NORD/LB“ bankų augimą Baltijos regione, klientų
pasitikėjimą jais.

Per pastaruosius dvejus metus Banke įvyko daug pasikeitimų. Buvo reorganizuota banko struktūra, centralizuotos administracinės funkcijos, banko skyriai pritaikyti optimaliam klientų aptarnavimui. Daug investavo į informacinių technologijų sritį. Tai garantuoja banko nepertraukiamą darbą, elektroninės bankininkystės paslaugų vystymą. Vien per praėjusius 2003 m. elektroninės bankininkystės vartotojų skaičius banke „NORD/LB Lietuva“ išaugo daugiau nei 6 kartus. „NORD/LB Lietuva“ tapo moderniu banku ir stengiasi būti pirmuoju diegiant naujoves bei vystant naujus bankinius produktus.

Ypatingas dėmesys „NORD/LB“ finansinėje grupėje yra skiriamas paslaugų kokybei. Bankas siekia tapti geriausiu, aukščiausios kokybės paslaugas teikiančiu banku. Stengiasi atsižvelgti į kiekvienos klientų grupės poreikius ir pasiūlyti labiausiai jų lūkesčius atitinkančius produktus. Didelis šioje salėje susirinkusių klientų ratas įrodo, kad jų pastangos yra vertinamos. Bankas „NORD/LB Lietuva” savo veiklą orientuoja į dvi strategines kryptis – Verslo bei Mažmeninę bankininkystę. Turi daug pajėgumų, išteklių ir patirties, tad užtikrintų aukščiausią paslaugų kokybę abiem segmentams.

Bankas turi šias dukterines bendroves:

•UAB “NORD/LB lizingas” (finansin÷s ir veiklos nuomos operacijos);

. •UAB “NORD/LB investicijųvaldymas” (investicijųvaldymo veikla).

2004 m. gruodžio 31 d. bankui priklausė 100% UAB „NORD/LB lizingo” ir UAB „NORD/LB investicijų valdymas” akcinio kapitalo. Dukterinė įmonė „NORD/LB investicijųvaldymas” buvo įsteigta 2003 m. rugpjūčio 19 d. Nuo pat šių bendrovių įsteigimo dienos Bankas yra vienintelis jų akcininkas. Banko akcijos yra Vilniaus vertybinių popierių biržos Einamajame sąraše. Akcinis kapitalas, pagrindinai priklauso vienam didžiausiam akcininkui Vokietijos bankui Norddeutsche Landesbank Girozentrale (Vokietija) ir sudaro 93,10 proc. Banko akcijų.

Bankas „NORD/LB Lietuva” yra socialiai atsakinga bendrovė. Dalį savo pelno skiria Lietuvos kultūros bei meno vystymui. 2004 metais įsteigėpremijas geriausiems Dailės akademijos studentų darbams, taip pat remia eilę kitų meno projektų Lietuvoje.

Bankas „NORD/LB Lietuva” yra trečias bankas Lietuvos bankų rinkoje.. Turi 46 skyrius bei 38 klientų aptarnavimo padalinius visoje Lietuvoje. Kad visas šis mechanizmas veiktų sklandžiai, reikia darnios komandos.

2003 m. gruodžio 19 d. AB bankas ,,NORD/LB Lietuva“ sudarė 50 mln. eurų (172,6 mln. litų) nominalios vertės obligacijų su kintamomis palūkanomis emisijos pasirašymo sutartį su Vokietijos banku Bankgesellschaft Berlin AG. Ši obligacijų emisija nebus platinama viešai. Pasak banko ,,NORD/LB Lietuva�� prezidento Thomas S. Buerkle, obligacijų emisija rodo, kad bankas, be tradicinių lėšų šaltinių, gali diversifikuoti banko finansinių išteklių pritraukimą leisdamas vidutinės trukmės skolos vertybinius popierius. Lėšos, kurios bus gautos Vokietijos bankui įsigijus obligacijų emisiją, bus panaudotos įprastinei banko veiklai finansuoti. Ši obligacijų emisija yra pirmoji Lietuvoje registruoto komercinio banko obligacijų emisija leidžiama užsienio kapitalo rinkoje.

1.2 Banko valdyba

Banko valdybą sudaro penki nariai: valdybos pirmininkas: banko Prezidentas T.Buerkle; valdybos pirmininko pavaduotojas valdybos narys dr. Vygintas Bubnys – atsakingas už verslo klientus ir iždą. Valdybos nariai: Werner Schilli atsakingas už mažmeninį verslą ir skyrių tinklą; dr. Hinrich Holm – atsakingas už savąją kontrolę, informacines technologijas, finansus ir apskaitą. A.Saulius – atsakingas už kreditų riziką ir analizę.

1.3 Banko teikiamų paslaugų spektro analizė

AB bankas „NORD/LB Lietuva“ teikia šias paslaugas individualiems klientams :

Individualūs klientai – tai fiziniai asmenys, t.y. žmogus kaip teisių ir prievolių turėtojas, sulaukęs 18 metų bei galintis atsakyti už savo veiksmus, taip pat bankui yra svarbu, kad jie būtų mokūs, tačiau tai nėra esminis prioritetas.

1. Atidaro sąskaitas ir priima indėlius litais, JAV doleriais ir eurais. Palūkanų normos priklauso nuo indėlio valiutos, rūšies, termino. Gyventojų indėliai yra apdrausti VĮ Indėlių draudimo fonde. Nord/LB bankas priima indėlius:

• Terminuotus – laikomus banke nurodytą dienų ar metų skaičių, ne mažiau 7 dienų ir iki 2metų.

• Ilgalaikiai terminuotieji indėliai – tai indėlininkų lėšos, įmokėtos apibrėžtam terminui (nuo 2 iki 5 ar daugiau metų) į sąskaitą banke ir indėlininkams išmokamos suėjus šiam terminui.

• Universalusis indėlis – tai indėlis, kai indėlininko lėšos įmokamos į indėlio sąskaitą indėlio sutartyje numatytam terminui, su teise iki termino pabaigos papildyti indėlį bei atsiimti jį nustatytomis dalimis, išsaugant teisę į palūkanas, ir indėlininkui išmokamas suėjus terminui. Indėliai priimami ne trumpesniam nei 1 metų ir ne ilgesniam nei 5 metų terminui, pasirenkant norimą mėnesių ir dienų skaičių.

• Kaupimo indėliai – tai indėlininkų lėšos, įmokėtos apibrėžtam terminui į sąskaitą banke ir indėlininkams išmokamos suėjus šiam terminui. Kaupimo indėlio sąskaitą galima papildyti bet kokia suma. Kaupimo indėliai priimami terminui nuo 3 mėnesių iki 5 metų. Kaupimo
indėlis neišmokamas dalimis. Priklausomai nuo pasirinkimo, palūkanos išmokamos kas mėnesį, kas ketvirtį (kalendoriniam mėnesiui pasibaigus ) arba suėjus kaupimo indėlio sutarties terminui.

• Vaikų indėliai – tai galimybė iš anksto pasirūpinti tuo, kad pilnametystės sulaukęs vaikas jau turėtų finansinį pagrindą tolimesniam gyvenimui.

2. Bankas teikia tarpininkavimo paslaugas įsigyjant ir/ar parduodant šiuos vertybinius popierius:

• LR Vyriausybės vertybinius popierius, išleidžiamus Lietuvoje;

• LR Vyriausybės taupymo lakštus (skirti įsigyti tik fiziniams asmenims);

• LR Vyriausybės euroobligacijas išleidžiamas užsienyje;

• Lietuvoje įregistruotų akcinių bendrovių akcijas;

• Lietuvoje įregistruotų akcinių bendrovių skolos vertybinius popierius (obligacijas);

• Užsienio šalių vyriausybės skolos vertybinius popierius;

• Užsienio biržose kotiruojamus vertybinius popierius ir užsienyje registruotų investicinių fondų akcijas

2. Suteikia kreditus vartotojų poreikiams tenkinti:

• Greitieji vartojimo kreditai – vartojimo kreditai teikiami be kredito grąžinimą užtikrinančių priemonių (turto įkeitimo ar laidavimo) pilnamečiams asmenims, kurie teisėtu pagrindu nuolat ar laikinai gyvena Lietuvos Respublikoje ir gauna pakankamas ir pastovias pajamas. Kreditų paskirtis: prekių ar paslaugų įsigijimas savo asmeniniams ar namų ūkio poreikiams. Kreditų terminas: nuo 3 mėnesių iki 5 metų.

• kreditai fiziniams asmenims su laidavimu arba įkeičiant nekilnojamąjį turtą;

• keturių rūšių būsto kreditai – būsto statybai, pirkimui, remontui bei būsto pirkimui.

3. Keičia valiutą. Bankas „NORD/LB Lietuva“ vykdo valiutos pirkimą ir pardavimą pavedimu ir grynaisiais pinigais; Naudojamos pažangiausias informacines sistemas Reuters ir Telerate. Tai leidžia operatyviai reaguoti į pasikeitimus pasaulio valiutų rinkoje;

4. Bankas „NORD/LB Lietuva“ ne tik parduoda, bet ir inkasuoja kitų bankų čekius, kurių vertė išreikšta konvertuojamomis valiutomis.

5. Daro vietinius bei tarptautinius mokėjimo pavedimus.

6. Internetinė klientų aptarnavimo sistema INTERNETO LINIJA – banko „NORD/LB Lietuva“ klientų aptarnavimo kanalas, suteikiantis galimybę klientams bet kuriuo momentu tiesiogiai valdyti savo sąskaitos lėšas ir informaciją iš bet kurio kompiuterio, turinčio ryšį su internetu. Pajamų ir turto deklaravimas internetu.

7. Teikia saugojimo paslaugas. Nuomoja individualiam naudojimui seifus.

8. Asmeninio banko paslaugas patikimiems klientams, kurių asmeniniai poreikiai yra unikalūs ir, kurie patiki bankui didelės vertės lėšas.

9. NORD/LB siūlo kaupti lėšas trečiai senatvės pensijai papildomos savanoriško pensijų kaupimo fonde NORD/LB PAPILDOMA PENSIJA.

10. Tarptautinės mokėjimo kortelės, kurios turėtoju gali tapti bet kuris asmuo. Su šiomis mokėjimo kortelėmis parasta ir patogu atsiskaityti, į mokėjimo kortelių sąskaitas galima pervesti darbo užmokestį. Mokėjimo kortelės sąskaita atidaroma litais.

11. Teikia verslo konsultacijas.

12. Bankas suteikia faktoringo bei tarptautinio faktoringo paslaugas, tai atlieka palyginti su dideliais faktoringo limitais.

AB bankas „NORD/LB Lietuva“ teikia šias paslaugas verslo klientams :

Verslo klientai – tai juridiniai asmenys, tiksliau, įstaiga, įmonė ar organizacija, kuri, vykdydama jai pavestas funkcijas, pvz., sudarydama turtinius sandėrius, stoja savo vardu kaip savarankiškas civilinių teisių ir pareigų subjektas. Juridinis asmuo turi atskirą turtą ir savarankiškai atsako pagal savo įsipareigojimus. Jų nuosavybė priklauso vienam arba keliems fiziniams asmenims.

1. Banko sąskaitos, skirtos vykdyti atsiskaitymus.

2. Indėliai:

a) Terminuotieji indėliai yra patogi taupymo forma, kai norima sukaupti didesnę pinigų sumą per pasirinktą laikotarpį (nuo 7 dienų iki 2 metų).

b) Ilgalaikiai terminuotieji indėliai yra patogi taupymo forma, kai norima sukaupti didesnę pinigų sumą per pasirinktą laikotarpį (nuo 2 iki 5 metų).

3. Kreditai:

a) Trumpalaikiai kreditai, tai kreditai verslo klientams, išduodami iki 1 metų laikotarpiui, apyvartinėms lėšoms papildyti.

b) Greitasis verslo kreditas, tai kredito limitas verslo kliento sąskaitoje, skirtas apyvartinėms lėšoms papildyti.

c) Ilgalaikiai kreditai teikiami investicijoms ir stambiam, smulkiam ir vidutiniam verslui plėtoti.

d) Overdraftas, tai efektyvus trumpalaikio kreditavimo būdas, leidžiantis banko sąskaitoje vykdyti išlaidų operacijas, kai joje nėra pinigų.

e) Kredito linija, tai trumpalaikė paskola išduodama iki 2 metų laikotarpiui skirta apyvartinių lėšų trūkumui padengti, akredityvams išleisti ar kitiems iždo produktams įsigyti.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 2546 žodžiai iš 8469 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.