Banko garantijos ir akredityvai
5 (100%) 1 vote

Banko garantijos ir akredityvai

TURINYS

ĮVADAS 3

1. ATSISKAITYMO BŪDAI 4

2. BANKŲ GARANTIJOS PAGAL CIVILINĮ KODEKSĄ 8

3. BANKO GARANTIJŲ RŪŠYS 10

4. TARPTAUTINĖS GARANTIJOS 12

5. AKREDITYVAI 16

IŠVADOS 26

LITERATŪROS SĄRAŠAS 27

ĮVADAS

Viena pagrindinių tiek tarptautinio, tiek vietinio verslo eigos sudedamųjų dalių yra atsiskaitymas už pateiktas prekes ir paslaugas. Pirkėjo ir pardavėjo tikslas – kuo sklandžiau įvykdyti prekių ar paslaugų ir pinigų mainus. Tačiau tarptautiniu mastu, kaip ir vietinėje rinkoje, egzistuoja daug pašalinių veiksnių, galinčių paveikti atsiskaitymo eigą, dėl ko viena iš sandorio pusių gali patirti nuostolius. Kad to būtų išvengta, tarptautinėje prekyboje taikomi specifiniai atsiskaitymo būdai, kurie padeda užtikrinti abipusiai teisingą ir savalaikį apmokėjimą.

Tarptautinėje prekyboje dažnai naudojamos trečiosios šalies, dažniausiai bankų, išduodamos garantijos, leidžiančios tarptautinės prekybos šalims išvengti nereikalingos rizikos, susijusios ne tik su atsiskaitymu tarp prekybinių partnerių, bet ir su sutarties vykdymo, avanso panaudojimo ir kitų veiksmų apdraudimu.

Šio darbo tikslas – nustatyti, kokios yra pagrindinės banko garantijų bei akredityvų rūšys, atskleisti jų sąryšį bei reikšmę tarptautinei prekybai.

Darbo uždaviniai – pateikti ir trumpai apžvelgti praktikoje egzistuojančius atsiskaitymo būdus ir priemones, nes plačiau šie klausimai nebus nagrinėjami; taip pat plačiau išanalizuoti ir įvertinti du pagrindinius minėtus mokėjimo būdus – banko garantijas bei akredityvus.

Šo darbo pirmame skyriuje yra minimi visi įmanomi atsiskaitymo būdai. Analizuojami ir įvertinami būdai, kurie padeda eliminuoti tarptautinės prekybos rizikos rūšis ir sudaryti prielaidas sėkmingai eksporto veiklai, kurie susiję su atsiskaitymo būdo pasirinkimu. Kitose dalyse plačiau apibrėžiami bei nagrinėjami yra šie atsiskaitymo būdai – banko garantijos bei akredityvai.

Antrajame darbo skyriuje pabandėme pažvelgti į bankines garantijas teisiniu požiūriu. Taigi, joje išdėstyta garantijos samprata pagal civilinį kodeksą, jos forma, prievolės ribos, taip pat banko garantijų požymiai.

Trečiame skyriuje pateikiamos šešios pagrindinės garantijų rūšys, jos smulkiau apibūdinamos. Minimos Lietuvos bankuose plačiausiai paplitusios garantijos ir nagrinėjamos jų suteikimo sąlygos bei atskirų garantijų rūšių bruožai.

Ketvirtajame skyriuje daugiausia kalbama apie tarptautines garantijas, taip pat jų rūšis.

Atskiroje darbo dalyje pateikiame akredityvų sąvoką bei visas jų rūšis, suteikimo sąlygas; atskleidžiamas akredityvų ir bankinių garantijų sąryšis.

Išvadose darbas trumpai apibendrinamas.

1. ATSISKAITYMO BŪDAI

1.1. ATSISKAITYMO BŪDAI IR JŲ PASIRINKIMĄ LEMIANTYS VEIKSNIAI

Tarptautinėje prekyboje išskiriami keturi atsiskaitymo būdai [20,111]:

· Atviroji sąskaita;

· Dokumentinis inkasavimas;

· Dokumentinis akredityvas;

· Išankstinis apmokėjimas.

Atsiskaitymo būdo pasirinkimą lemia šie veiksniai [5, 93 ]:

1. Prekybos partnerių tarpusavio pasitikėjimas.

Dažnai eksportuotojas ir importuotojas turi nedaug žinių apie vienas kitą, ypač pradedant tarpusavio prekybą. Importuotojas gali nerimauti dėl prekių kokybės, pristatymo laiko tikslumo ir kitų sutarties sąlygų vykdymo, eksportuotojui svarbiausia, kad būtų laiku ir visiškai apmokėta. yra gauti pilną ir savalaikį apmokėjimą. Kuo mažesnė bendro darbo patirtis, tuo mažesnis tarpusavio pasitikėjimas, todėl pasirenkami daugiau garantijų suteikiantys atsiskaitymo būdai.

2. Pirkėjo finansinė būklė.

Esant gerai importuotojo finansinei būklei, eksportuotojas nesibaimina, kad šio pobūdžio problemos trukdys sėkmingai įgyvendinti sutartį, bet gauti informaciją apie prekybinio partnerio finansinę būklę gali būti sunku, o jei jis susiduria su finansinėm problemom – tai beveik neįmanoma. Todėl, jei yra įtarimas, kad importuotojo finansinė būklė yra nestabili ar bloga, stengiamasi susiderėti dėl tokio atsiskaitymo būdo, kuris leistų išvengti apmokėjimo rizikos.

3. Atstumas tarp pirkėjo ir pardavėjo.

Kuo didesnis atstumas tarp prekybinių partnerių, tuo daugiau nenumatytų įvykių gali įvykti laikotarpiu, kol prekės bus transportuojamos. Sis veiksnys glaudžiai siejasi su prekybos partnerių tarpusavio pasitikėjimu. Importuotojas bus linkęs pasirinkti tokį atsiskaitymo būdą, kuris apimtų ir įsipareigojimus, susijusius su transportavimu bei terminais, per kuriuos turi būti pristatytos prekės.

4. Atsiskaitymo operacijų kaina.

Tai vienas iš svarbiausių veiksnių, ypač jei prekiaujama palyginti nedidelės vertės prekių kiekiais. Dalies atsiskaitymo būdų suteikiamas saugumas dėl aukštų įkainių gali taip pakelti prekės savikainą, kad prekyba gali tapti per mažai pelninga ar net nuostolinga.

5. Importuotojo šalies politinė, teisinė ir socialinė aplinka.

Valstybėse gali būti nustatyti apribojimai dėl kai kurių atsiskaitymo būdų, Vyriausybių nurodymais gali būti ribojami išankstiniai atsiskaitymai, gali kiti problemų dėl nesuderintų su tarptautinėmis taisyklėmis vietinės šalies teisės normomis. Tarp prekybininkų gali vyrauti neigiamas požiūris į kurį nors atsiskaitymo būdą arba nepakankamas žinių kiekis nulemti vieno iš būdų vengimą.

6. Valiutos

rizika.

Jei gresia valiutos rizika, o eksportuotojas nelinkęs naudotis papildomomis priemonėmis, leidžiančiomis minimizuoti šią riziką, tai bus deramasi dėl išankstinio atsiskaitymo, kad, anksčiau gavęs apmokėjimą, eksportuotojas galėtų išsikeisti pinigus norimą valiutą ir taip išspręstų šią problemą.

7. Šakos standartai ir konkurencijos lygis.

Vyraujantys šakos standartai ir tradicijos gali nulemti atsiskaitymo būdo pasirinkimą. Tai gali įvykti ir dėl firmoje egzistuojančių taisyklių, pavyzdžiui, pirmą kartą prekiaujant su užsienio partneriu atsiskaityti dokumentiniu akredityvu. Kuo didesnė konkurencija, tuo didesnė tikimybė, kad nenorėdamas prarasti pirkėjo, eksportuotojas sutiks su atsiskaitymo būdais, palankesniais importuotojui.

Kiekvienas iš šių atsiskaitymo būdų yra pasirenkamas priklausomai nuo pirkėjo pardavėjo komercinių santykių.

1.2. ATSISKAITYMO BŪDŲ PALYGINIMAS

Šiuos keturis tarptautinėje prekyboje naudojamus atsiskaitymo būdus galima palyginti tarpusavyje pagal veiksnius, kurie labiausiai įtakoja vieno ar kito pasirinkimą (1 lentelė).

1 lentelė. Atsiskaitymo būdų palyginimas.

Mokėjimo būdas Mokėjimo laikas Prekes importuotojas gauna Eksportuotojo rizika Importuotojo rizika

Išankstinis apmokėjimas Prieš prekių transportavimą Po apmokėjimo Jokios rizikos Labai didelė: Politinė ir ekonominė rizika, kad pardavėjas gali nepateikti prekių

Akredityvas1. Apmokamas iš karto2. Su atidėtu apmokėjimu Pateikus dokumentus į mokantįjį bankąNustatytą dieną ateityje Po apmokėjimoPo banko įsipareigojimo sumokėti, bet prieš apmokėjimą Labai maža, priklausomai nuo akredityvo sąlygų Maža: ar dokumentuose aprašytos prekės tikrai išsiųstos

Dokumentų inkasavimas1.Pristatymaspo apmokėjimoD/P2. Pristatymas po akceptavimo Paprastai iš karto po banko pranešimo apie dokumentų gavimąPaskutinę tratos galiojimo dieną Po apmokėjimoPrieš apmokėjimą, bet tik po tratos akceptavimo Įvairi rizika: pirkėjo mokumas, politinė ir ekonominė rizika. Jei importuotojas atsisako apmokėti, reikia spręsti prekių likimą.Rizika, kad pirkėjas neapmokės tratos, nes prekės jau perduotos Labai maža: ar prekės tikrai išsiustos

Mokėjimas iš einamosios sąskaitos Pagal susitarimą Prieš mokėjimą Labai didelė rizika, nes pardavėjas priklauso nuo pirkėjo valios sumokėti sutartu laiku. NėraTaigi, eksportuotojas turi įvertinti kiekvieno atsiskaitymo būdo privalumus ir trūkumus, kad pasirinktasis būdas atitiktų jam priimtiną riziką ir kainą. Apmokėjimo būdai, pradedant nuo išankstinio apmokėjimo iki atvirosios sąskaitos, suteikia eksportuotojui vis mažiau garantijų. Jei eksportuotojas laikosi griežtos apsidraudimo politikos jis rinksis išankstinį apmokėjimą arba dokumentinius akredityvus, jei linkęs rizikuoti arba turi nusistovėjusius ir tvirtus ryšius su patikimu importuotojų – atvirąją sąskaitą arba dokumentinį inkaso.

Tuo atveju, jei nė vienas iš šių atsiskaitymo būdų netenkina specifinių eksportuotojo ar importuotojo reikalavimų, galima derinti tarpusavyje šiuos būdus, išskirstant pagal sutarties sumas, pavyzdžiui, sutartyse gali būti numatomas derinys, kai dalis sumos apmokama išankstiniu apmokėjimu, dalis akredityvu, dalis atidėtuoju apmokėjimu.

2. BANKŲ GARANTIJOS PAGAL CIVILINĮ KODEKSĄ

Garantijos samprata

1. Garantija laikomas vienašalis garanto įsipareigojimas garantijoje nurodyta suma visiškai ar iš dalies atsakyti kitam asmeniui – kreditoriui, jeigu asmuo – skolininkas prievolės neįvykdys ar ją įvykdys netinkamai, ir atlyginti kreditoriui nuostolius tam tikromis sąlygomis (skolininkui tapus nemokiam ir kitais atvejais). Garanto atsakomybė yra subsidiari.

2. Garanto prievolė kreditoriui nepriklauso nuo pagrindinės prievolės, kurios įvykdymui užtikrinti išduota garantija, net ir tais atvejais, kai garantijoje ta prievolė nurodyta.

3. Įvykdęs už skolininką prievolę, garantas įgyja atgręžtinio reikalavimo teisę skolininkui.

Garantijos forma

Garantija turi būti rašytinė. Šio reikalavimo nesilaikymas garantiją daro negaliojančią.

Garanto prievolės ribos

1. Garanto prievolė yra subsidiari ir ją riboja garantijoje nustatyta suma.

2. Jeigu garantas neįvykdo ar netinkamai įvykdo savo prievolę pagal garantijos sutartį, jo atsakomybės kreditoriui už šio patirtus nuostolius dėl garantijos pažeidimo neriboja garantijoje nustatyta suma.

3. Gavęs kreditoriaus reikalavimą įvykdyti prievolę garantas privalo nedelsdamas apie tai pranešti skolininkui ir perduoti jam kreditoriaus reikalavimo ir prie jo pridėtų dokumentų kopijas.

4. Garantas turi teisę atsisakyti tenkinti kreditoriaus reikalavimą, jeigu reikalavimas ar prie jo pridėti dokumentai neatitinka garantijos sąlygų arba pateikti pasibaigus garantijos terminui. Apie atsisakymą tenkinti reikalavimą garantas nedelsdamas turi pranešti kreditoriui.

5. Jeigu garantas sužino, kad garantija užtikrinta pagrindinė prievolė įvykdyta ar pasibaigė kitais pagrindais arba pripažinta negaliojančia, apie tai jis privalo nedelsdamas pranešti kreditoriui ir skolininkui. Po tokio pranešimo gavęs pakartotinį kreditoriaus reikalavimą įvykdyti prievolę, garantas reikalavimą turi patenkinti tik tuo atveju, kai kreditorius pateikia įrodymus, kad
prievolė nepasibaigusi ir galioja.

Banko garantijos neatšaukiamumas

Bankas negali atšaukti savo suteiktos garantijos, jeigu joje nenumatyta ko kita.

Neleistinumas perduoti reikalavimo teisę

Kreditorius neturi teisės kitam asmeniui perduoti banko garantija užtikrintos reikalavimo teisės, jeigu šioje garantijoje nenumatyta ko kita.

Banko garantijos pabaiga

1. Banko garantija baigiasi, kai:

1) bankas sumoka kreditoriui garantijoje nurodytą sumą;

2) sueina garantijoje nustatytas garantijos terminas;

3) kreditorius atsisako savo teisių pagal garantiją ir grąžina ją bankui arba raštu apie atsisakymą praneša bankui.

2. Bankas, sužinojęs, kad garantija baigėsi, privalo tuoj pat apie tai pranešti skolininkui.

Banko garantijos požymiai:

§ nepriklausomumas nuo pagrindinės prievolės;

§ neatšaukiamumas (jeigu kitaip nenumatyta);

§ atlygintinumas;

§ draudimas perduoti garantija užtikrintą reikalavimą(jeigu kitaip nenumatyta);

§ banko regreso teisės ribojimas.

3. BANKO GARANTIJŲ RŪŠYS

Banko garantija – tai banko rašytinis įsipareigojimas sumokėti tam tikrą pinigų sumą garantijos gavėjui, jeigu banko klientas, už kurį bankas garantavo, nesugeba laiku ir tinkamai įvykdyti savo įsipareigojimų. Garantija padeda sumažinti sandorio riziką, apsaugo nuo nuostolių, atsirandančių, jei viena iš kontrakto šalių neįvykdo savo įsipareigojimų.

Visos garantijos skirstomos į tiesiogines ir netiesiogines [http://www.nordlb.lt].

Tiesioginė garantija

Įmonės prašymu bankas suteikia garantiją garantijos gavėjui. Šią garantiją bankas išsiunčia tiesiai garantijos gavėjui arba perduoda per jo banką. Garantijos gavėjo bankas, patikrinęs garantijos autentiškumą, perduoda ją be jokių savo įsipareigojimų.

Netiesioginė garantija

Įmonės prašymu bankas, t.y. instruktuojantis bankas, prašo kito banko (paprastai banko korespondento užsienyje) suteikti garantiją garantijos gavėjui. Prievolėms pagal garantiją įvykdyti instruktuojantis bankas suteikia priešpriešinę garantiją. Pastarojo atvejo logika yra ta, kad bankas garantuotojas gali būti gavėjo bankui menkai žinomas ar pernelyg mažas, kad jo garantija būtų priimtina, ypač kai kalba eina apie didesnes sumas.Garantijos bruožai:

§ abstraktus banko įsipareigojimas,

§ prievolės įvykdymo užtikrinimo priemonė,

§ nepriklausoma nuo kontrakto,

§ apmokama pagal kreditoriaus (garantijos gavėjo) pareikalavimą.

Lietuvos bankuose paplitusios tokios garantijų rūšys[ http://www.kredytbank.lt]:

ü mokėjimo garantija užtikrina jos gavėjui apmokėjimą už prekes, atliktus darbus ar suteiktas paslaugas;

ü avanso grąžinimo garantija užtikrina, kad pirkėjui bus grąžinti avansu sumokėti pinigai, jei pardavėjas laiku neįvykdys savo įsipareigojimų. Tokia garantija išleidžiama visai avanso sumai. Be jos suma proporcingai mažėja su kiekvienu daliniu prekių atkrovimu pagal kontraktą. Tokia garantija galioja iki paskutinės prekių partijos atkrovimo;

ü pasiūlymo garantija konkurso skelbėjui garantuoja piniginę kompensaciją, jei konkurso dalyvis atsiima savo pasiūlymą prieš nustatytą terminą ar, laimėjęs konkursą, atsisako pasirašyti sutartį arba nepateikia sutarties vykdymo garantijos, jei tai paminėta pasiūlymo garantijoje. Jeigu ji vis dėlto atšaukia šį pasiūlymą, tai kita šalis, kuriai buvo pateiktas tas pasiūlymas, gauna pagal šią garantiją kompensaciją, kuri paprastai siekia 1-5 proc. nuo sandorio sumos. Tokios garantijos paprastai galioja iki kontrakto pasirašymo arba iki kontrakto vykdymo garantijos išleidimo;

ü sutarties įvykdymo garantija pirkėjui (užsakovui) garantuoja piniginę kompensaciją, jeigu pardavėjas (rangovas) neįvykdo savo įsipareigojimų pagal sutartį. Garantijos suma – paprastai 10 proc. nuo kontrakto sumos. Ši garantija galioja iki pilno kontrakto įvykdymo. Tai gali būti du metai ir daugiau;

ü paskolos grąžinimo garantija apsaugo paskolos davėją nuo galimo paskolos negrąžinimo ir palūkanų nemokėjimo;

ü garantinio laikotarpio įsipareigojimo garantija pirkėjui (užsakovui) garantuoja piniginę kompensaciją, jeigu pardavėjas (rangovas) neįvykdo savo garantinio laikotarpio įsipareigojimų.

Pagrindinės banko garantijos suteikimo sąlygos [13, 34]:

§ garantija gali būti išduota įmonei deponavus nuosavas lėšas specialioje sąskaitoje arba iš įmonei suteiktos kreditinės linijos/ paskolos;

§ kreditinė linija/paskola gali būti suteikiama įkeičiant kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą (žemę, pastatus ir pan.);

§ įkeičiama žemė, pastatai ir kitas nekilnojamasis turtas turi būti įvertinti bankui priimtinų nepriklausomų turto vertintojų;

§ įkeičiamas turtas (išskyrus žemę) turi būti apdraustas.

Garantiją bankas išleidžia iš kliento nuosavų lėšų, deponuotų specialioje sąskaitoje arba iš banko jam atidarytos kreditinės linijos (suteikto kredito).

4. TARPTAUTINĖS GARANTIJOS

Tarptautinėje prekyboje prekių ar paslaugų pirkėjui kartais yra sunku tiksliai nustatyti tiekėjo profesionalų pasirengimą ir finansinį pajėgumą, o taip pat ir tiekėjas gali turėti problemų, norėdamas įvertinti tikrąją pirkėjo finansinę būklę. Dėl to abi šalys reikalauja, kad partnerio pajėgumas vykdyti savo įsipareigojimus būtų apdraustas bankinės garantijos būdu. Pati
“garantija” neturi tikslaus apibrėžimo tarptautinėje teisėje. Ši sąvoka dažnai naudojama apibūdinti tokiam sandoriui, kuriame vienas asmuo siūlo apsaugą kito asmens įsipareigojimams. Ši sąvoka apima ne tik bankines garantijas, bet ir tokius instrumentus, kaip “paramos laiškas” (letter of comfort), kuris yra vien tik morališkai įpareigojantis. Tačiau tarptautinėje prekyboje dažniausiai naudojamos garantijos pagal pareikalavimą, kuriomis garantinis įsipareigojimas yra daromas nepriklausomai nuo komercinio kontrakto.

Šiuo metu Jūs matote 32% šio straipsnio.
Matomi 2313 žodžiai iš 7276 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.