Bankroto administratoriaus vaidmuo vykdant bankrutuojancios imones pareigas
5 (100%) 1 vote

Bankroto administratoriaus vaidmuo vykdant bankrutuojancios imones pareigas

1121

BANKROTO ADMINISTRATORIAUS VAIDMUO VYKDANT BANKRUTUOJANČIOS ĮMONĖS PAREIGAS

TURINYS

1. Įžanga

2. Bankroto administratoriaus vaidmuo vykdant bankrutuojančios įmonės pareigas:

2.1 Bankroto administratoriaus sąvoka, jo skyrimas bei atstatydinimas;

2.2 Bankroto administratoriaus vaidmuo vykdant bankrutuojančios įmonės pareigas;

2.2.1 Bankroto administratoriaus veiklos diskrecija

3. Išvados

ĮŽANGA

Bankrotas yra svarbus ekonominės sistemos elementas. Tinkamas bankroto administravimas daro teigiamą įtaką ekonomikos stabilumui bei jos augimui.

Bankroto administravimo procesas ir jo pagrindinis tikslas – bankrutuojančios įmonės kreditorių reikalavimų patenkinimas, didžiąja dalimi, priklauso nuo įmonės bankroto administratoriaus veiklos. Labai svarbu, jog bankroto administravimo procesas vyktų sklandžiai ir jo tikslas būtų įgyvendintas, kadangi nuo to priklauso ne tik administruojamos įmonės, jos kreditorių statusas, bet ir šalies ekonominis gyvenimas.

Turint tikslą geriau atskleisti rašto darbo temą, visų pirma yra pateikiama pačio bankroto administratoriaus samprata, jo skyrimo bei atleidimo klausimai, toliau nagrinėjama jo kompetencija, jos santykis su administratoriaus vaidmeniu įgyvendinant bankrutuojančios įmonės įsipareigojimus, ir galiausiai, yra analizuojama bankroto administratoriaus veiklos diskrecija bei jos įtaka administratoriaus pareigų įgyvendinimui, taip pat yra pateikiamos tam tikros praktinės problemos, kylančios bankroto administratorių veikloje.

2. Bankroto administratoriaus vaidmuo vykdant bankrutuojančios įmonės pareigas

2.1 Bankroto administratoriaus sąvoka, jo skyrimas ir atstatydinimas

2001 m. kovo 20 d. Nr. IX-216 LR Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 1 dalis apibrėžia bankroto administratoriaus sąvoką – tai teismo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisę teikti bankroto administravimo paslaugas.

Pagal Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 1 punktą, priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas privalo paskirti bankrutuojančios įmonės administratorių. Bankroto administratoriaus kandidatūrą teismui gali pasiūlyti asmenys, kuriems įstatymas suteikia teisę pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei: kreditoriai, savininkas, įmonės administracijos vadovas ir likviduojamos įmonės likvidatorius (ĮBĮ 5 str., 11 str. 2 d.). Teismas turi teisę administratoriumi paskirti ir kitą asmenį, atitinkantį nustatytus reikalavimus. Jeigu administratoriaus kandidatūra pareiškime nenurodoma, tokiu atveju, teismas privalo pats parinkti administratorių. Pabrėžtina, jog skiriamo administratoriaus kandidatūrą teismas privalo suderinti su administratorių veiklą kontroliuojančia institucija – Įmonių bankroto valdymo departamentu prie LR Ūkio ministerijos (ĮBĮ 11 str. 2 d.). Asmenys, kurie negali būti skiriami įmonės bankroto administratoriais, išvardyti Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 4 dalyje: įmonės, kuriai iškelta bankroto byla kreditorius, jos valdymo organų narys, vyriausiasis finansininkas ir kt. Kitaip tariant, tai asmenys, kurie gali turėti teisinį suinteresuotumą bankroto bylos baigtimi.

Kai kuriuose kituose teisės aktuose – LR Komercinių bankų įstatyme, LR Draudimo įstatyme, numatyta kitokia bankroto administravimo paslaugas teikiančių administratorių skyrimo tvarka, pvz.: teismas, gavęs pareiškimą dėl banko bankroto bylos iškėlimo, Lietuvos banko teikimu tą pačią dieną skiria administratorių (LR Komercinių bankų įst. 46 str. 2 d.); arba, draudimo įmonių bankroto bylose administratoriaus kandidatūrą teismui pateikia tik Valstybinė draudimo priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos (LR Draudimo įst. 38 str.).

Su teismo paskirtu administratoriumi įmonės vardu pavedimo sutartį dėl bankroto administravimo paslaugų teikimo sudaro kreditorių susirinkimo įgaliotas kreditorių susirinkimo pirmininkas (ĮBĮ 11 str. 5 d., 23 str. 10 p.). Kai bankrutuojančios įmonės administratoriumi paskiriamas juridinis asmuo, administruoti įmonę jis gali tik paskyręs įgaliotą asmenį, kuris taip pat privalo atitikti įstatymų bei poįstatyminių aktų nustatomus kriterijus. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad pavedimo sutartį su kreditorių susirinkimo pirmininku sudaro neįgaliotas asmuo, o pats administratorius, t.y. juridinis asmuo.

Administratoriumi gali būti paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisę teikti bankroto administravimo paslaugas. Įmonių bankroto įstatymo 37 str. 6 d. 4 punkte numatyta, kad teisės teikti bankroto administravimo paslaugas fiziniams ir juridiniams suteikimo tvarką nustato Vyriausybė ar jos įgaliota institucija. LR Vyriausybės 2001 m. liepos 3 d. nutarimo Nr. 813, 3 punktu patvirtinti šiuos dokumentus įgaliota LR Ūkio ministerija. Šiuo metu galioja ūkio ministro 2001 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. 221 patvirtinta “Teisės teikti įmonių bankroto ir restruktūrizavimo administravimo paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims suteikimo tvarka”. Pagal šio įsakymo 5 punktą, fizinis asmuo, norintis įgyti teisę dirbti bankrutuojančios įmonės administratoriumi, privalo: 1) turėti nepriekaištingą reputaciją; 2) turėti aukštąjį išsilavinimą ir ne mažesnį kaip 3 metų vadovaujamojo darbo stažą arba 2 metų įmonės administratoriaus
padėjėjo darbo stažą per paskutiniuosius 3 metus; 3) išmanyti įmonių veiklą, bankroto procedūras, darbo santykius reglamentuojančius ir kitus su bankroto procedūrų vykdymu susijusius teisės aktus ir išlaikyti kvalifikacijos egzaminą. Juridinis asmuo, norintis įgyti teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas, privalo: 1) turėti ne mažiau kaip 1/3 darbuotojų, turinčių bankrutuojančių įmonių administratoriaus kvalifikacinius pažymėjimus; 2) tinkamai vykdyti mokestines prievoles pagal mokesčių įstatymus ir mokestinės paskolos sutartį (jeigu ji buvo sudaryta); 3) savo įstatuose turi būti numatęs veiklos tikslą, susijusį su verslo ir valdymo konsultacijų veikla;

Bankroto administratoriaus atstatydinimo klausimą gali inicijuoti teismas ir kreditorių susirinkimas savo nutarimu, nes atskiriems kreditoriams tokia teisė nesuteikta. Teisę atsistatydinti turi ir pats administratorius. Sprendimą dėl administratoriaus atstatydinimo iš pareigų visais atvejais priima tik teismas (ĮBĮ 11 str. 8 d., 23 str. 13 p.).

2.2 Administratoriaus veiklos diskrecija ir jos reikšmė bankrutuojančios įmonės pareigų įgyvendinimui

Įmonių bankroto proceso pagrindinis tikslas yra kreditorių turtinių interesų patenkinimas.

Teisėtų kreditorinių reikalavimų įgyvendinimas yra įmonės pareiga. Kai įmonė dėl savo finansinės būklės to padaryti negali ir jai yra iškeliama bankroto byla, įmonės pareigas dėl kreditorinių reikalavimų patenkinimo įgyvendina teismo paskirtas bankroto administratorius.

Bankroto administratoriaus vaidmuo įgyvendinant bankrutuojančios įmonės pareigas kreditoriams priklauso nuo jo kompetencijos, kurią apibrėžia Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 3 dalis bei nuo kitų institucijų dalyvaujančių bankroto procese (apie šias institucijas ir jų įtaką plačiau rašoma skyriuje 2.2.1).

Įmonių bankroto įstatymas įtvirtina eilę bankroto administratoriaus teisių bei pareigų. Atsižvelgiant į šio rašto darbo apimtis, bus analizuojamos tik tos teisės bei pareigos, kurios turi esminę, tiesioginę įtaką administruojamos įmonės įsipareigojimų kreditoriams įgyvendinimui:

1) Bankroto administratorius vadovauja bankrutuojančios įmonės ūkinei komercinei veiklai, bei Įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka valdo, naudoja bankrutuojančios įmonės turtą ir juo, taip pat bankuose esančiomis šios įmonės lėšomis disponuoja (ĮBĮ 11 str. 3 d. 3 p., 6 p.). Šis administratoriaus veiklos aspektas yra vienas svarbiausių, kreditorinių reikalavimų patenkinimo atžvilgiu, kadangi atliekant minėtas funkcijas yra gaunamos tam tikros pajamos (pvz. parduodamas ar išnuomojamas įmonės turtas), kurios yra kaupiamos specialioje bankroto administratoriaus banko sąskaitoje ir vėliau yra panaudojamos kreditorių reikalavimams tenkinti.

2) Bankroto administratorius pateikia Garantiniam fondui dokumentus dėl lėšų skyrimo darbuotojų reikalavimams, susijusiems su darbo santykiais, tenkinti (ĮBĮ 3 d. 12 p.). Tarp bankrutuojančios įmonės kreditorių paprastai būna nemažai darbuotojų, atleistų iš užimamų pareigų pagal ĮBĮ 19 str., kuriems įmonė nesumokėjusi darbo užmokesčio. Tokiu atveju, kai neužtenka įmonės turimų lėšų darbuotojų reikalavimams tenkinti, iš Garantinio fondo yra skiriamos lėšos, kurias bankroto administratorius paskirsto proporcingai reikalavimų dydžiui.

Šiuo metu Jūs matote 50% šio straipsnio.
Matomi 1119 žodžiai iš 2229 žodžių.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA (kaina 0,87 €) ir įveskite gautą kodą į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.