Bausmes vykdančių institucijų sistema
5 (100%) 1 vote

Bausmes vykdančių institucijų sistema

BAUSMES VYKDANČIŲ INSTITUCIJŲ SISTEMA

TURINYS

ĮVADAS ………………………………………………………………………………………………………………….. 2

BAUSMIŲ SISTEMA, SAMPRATA, BAUSMIŲ VYKDYMO INSTITUCIJOS …………….. 3

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO TEISINĖ PADĖTIS, PAGRINDINIAI UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS …………………………………………………………………………………………………………….. 4

PATAISOS ĮSTAIGŲ RŪŠYS IR ŠIŲ ĮSTAIGŲ VIDAUS STRUKTŪRA. PATAISOS ĮSTAIGOS TEISINĖ PADĖTIS ………………………………………………………………………………… 11

PATAISOS INSPEKCIJOS ………………………………………………………………………………………. 16

ANTSTOLIS …………………………………………………………………………………………………………… 20

IŠVADOS ………………………………………………………………………………………………………………. 22

LITERATŪROS SĄRAŠAS …………………………………………………………………………………….. 23

ĮVADAS

Visi žmonės turi teisę gyventi teisingoje, ramioje ir saugioje visuomenėje. Visada buvo ir bus nusikalstamumas, baudžiamosios ir penitencinės sistemų poreikis. Priimto visuomenei nusikalstamumo lygį apibrėžia tos visuomenės vertybių ir kultūros lygis. Visuomenės vertybės taip pat apsprendžia ir jos reagavimą į nusikalstamumą. Aišku, kad bausmių griežtinimas, pažeidėjų įbauginimas nesumažina nusikalstamumo lygio, neįtakoja ilgalaikio visuomenės saugumo. Vienas iš svarbiausių visuomenės uždavinių – sukurti veiksmingą ir patikimą sistemą, kuri skatintų nusikaltusį asmenį keisti savo elgesį, kuris jį atvedė prie nusikaltimo, ir siekti grįžti į visuomenę pilnaverčiu jos nariu, gerbiančiu toje visuomenėje priimtas elgesio normas.

Lietuva, atstačiusi Nepriklausomybę, iškėlė tikslą reformuoti penitencinę sistemą taip, kad savo veiklos efektyvumu bent priartėtų prie tobuliausiai veikiančių ir realiausiai atitinkančių tarptautinius reikalavimus pažangiausių penitencinių sistemų Europos ir Skandinavijos valstybėse.

Kadangi 2004 metais Lietuva tapo ES nare ir šioje sąjungoje priimtų standartų siekimas taps kasdienybe, Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų strategija remiasi šia vizija: ,,Sukurti demokratišką, humanišką kriminalinių bausmių vykdymo sistemą, kuri efektyviai ir racionaliai panaudodama mokesčių mokėtojų lėšas, padės nusikaltusiems asmenims, atlikus bausmę, integruotis į visuomenę‘‘.

– teikti pirmenybę efektyviausioms priemonėms, kurios sudarytų sąlygas humaniškai atlikti bausmę ir padėtų rengti nuteistuosius, atlikus bausmę, integruotis į visuomenę;

– sukurti aiškų funkcijų ir atsakomybės pasidalijimą centrinės administracijos ir teritorinių padalinių lygmenyse;

– teikti pirmenybę priemonėms, kurios padėtų efektyviai įgyvendinti narkomanijos ir pavojingų užkrečiamų ligų plitimo prevenciją įkalinimo įstaigose;

– teikti pirmenybę priemonėms, kurios užtikrintų saugumą įkalinimo įstaigose;

– modernizuoti kriminalines bausmes vykdančias įstaigas ir jų veiklą.

BAUSMIŲ SISTEMA, SAMPRATA, BAUSMIŲ VYKDYMO INSTITUCIJOS

Bausmes vykdančių institucijų sistema — tai objektyviai esanti bausmių vykdymo vidinė sandara, vienos bausmių vykdymo sistemos padalijimas į susijusios tarpusavyje ir kartu diferencijuotos pavienes institucijos.

Kovojant su nusikalstamumu naudojamos įvairios ūkinės, organizacinės, auklėjimo ir visuomeninio poveikio priemonės, tačiau kol kas negalima atsisakyti ir kriminalinės bausmės, kuri išsiskiria iš kitų valstybės prievartos priemonių.

Kriminalinė bausmė yra valstybės prievartos priemonė, skiriama teismo apkaltinamuoju nuosprendžiu asmeniui, padariusiam nusikaltimą ir apribojanti nuteistojo teises bei laisves visuomenės interesais. Kriminalinės bausmės paskirtis: a) sulaikyti asmeninio nusikaltimų padarymo; b) nubausti nusikaltimą padariusį asmenį; c) atimti ir apriboti nuteistajam galimybes daryti naujus nusikaltimus; d) siekti, kad asmenys, atlikę bausmę, laikytųsi valstybėje galiojančių įstatymų ir nedarytų naujų nusikaltimų. Bausme nesiekiama daryti fizinių kančių arba žeminti žmogaus asmenį.

Bausmės tikslais laikomi tie galutiniai faktiniai rezultatai, kurių siekia valstybė, nustatydama baudžiamąją atsakomybę, nuteisdama kaltuosius už nusikaltimų padarymą ir taikydama šią priemonę. Siekdamas užtikrinti minėtus tikslus ir uždavinius, įstatymas nustato teismams privalomą ir išsamų bausmių sąrašą, kiekvienos bausmės rūšies ribas, jų skyrimo sąlygas ir tvarką, – bausmių sistemą. Bausmių sistema garantuoja tik tų bausmių, kurias numato įstatymas, taikymą ir leidžia parinkti bausmės rūšį ir dydį, daro įtaką baudžiamosios teisės efektyvumui.

Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas nustato šios bausmės :

1. viešųjų teisių atėmimas;

2. teisės dirbti tam tikrą darbą arba užsiimti tam tikra veikla atėmimas;

3. viešieji darbai;

4. bauda;

5. laisvės apribojimas;

6. areštas;

7. terminuotas laisvės atėmimas;

8. laisvės atėmimas iki gyvos
galvos;

9. Bausmių vykdymo ir atlikimo tvarką, sąlygas ir principus nuteistųjų teisinė padėtį nustato Bausmių vykdymo kodeksas.

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO TEISINĖ PADĖTIS, PAGRINDINIAI UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

Kalėjimų departamentas:

Kalėjimų departamentas yra biudžetinė Teisingumo ministerijai pavaldi įstaiga. Kalėjimų departamentas yra juridinis asmuo ir turi antspaudą su Lietuvos valstybės herbu bei savo pavadinimu.

Kalėjimų departamentas bei jam pavaldžios įstaigos ir valstybės įmonės vykdo uždavinius, kurie joms yra nustatyti Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo įstatymuose, Kardomojo kalinimo įstatyme, kituose įstatymuose bei teisės aktuose.

Kalėjimų departamentas įsteigtas 2000 m.

Departamentui vadovauja direktorius, kurį skiria į pareigas ir atleidžia iš pareigų teisingumo ministras.

Departamento direktorius yra tiesiogiai pavaldus teisingumo ministrui ir asmeniškai atsako už Departamentui pavestų uždavinių bei funkcijų vykdymą.

Departamento direktorius turi 3 pavaduotojus:

– apsaugai ir priežiūrai;

– auklėjamajam darbui;

– gamybos ir ūkio reikalams.

Departamento direktoriaus nesant (atostogos, liga, komandiruotė ir pan.), jo pareigas laikinai atlieka Departamento direktoriaus pavaduotojas apsaugai ir priežiūrai. Šio pareigūno nesant, Departamento direktoriaus pareigas laikinai atlieka teisingumo ministro įsakymu paskirtas vienas iš likusių Departamento direktoriaus pavaduotojų.

Departamento direktorius:

1. organizuoja ir kontroliuoja Departamentui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

2. užtikrina, kad Departamento veikloje būtų laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų ir tarptautinių sutarčių, vykdomi Respublikos Prezidento dekretai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, teisingumo ministro įsakymai ir kiti bausmių vykdymo sistemos veiklą reglamentuojantys teisės aktai;

3. teikia teisingumo ministrui įstatymų ir kitų teisės aktų bausmių vykdymo sistemos veiklos klausimais projektus;

4. tvirtina Departamento bei jam pavaldžių įstaigų ir valstybės įmonių struktūrą, Departamento etatų sąrašą ir Departamentui pavaldžių įstaigų ir valstybės įmonių pareigūnų etatų sąrašus;

5. nustato, suderinęs su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Departamento bei jam pavaldžių įstaigų ir valstybės įmonių pareigūnų pareigybes bei jas atitinkančius pareiginius laipsnius;

6. teikia pasiūlymus teisingumo ministrui dėl Departamento direktoriaus pavaduotojų ir Departamentui pavaldžių įstaigų ir valstybės įmonių vadovų skyrimo bei minėtų pareigūnų atleidimo iš pareigų;

7. skiria į pareigas ir atleidžia iš pareigų Departamento personalą (išskyrus direktoriaus pavaduotojus), Departamentui pavaldžių įstaigų ir valstybės įmonių pareigūnus ir vyresniuosius pareigūnus;

8. nustato savo pavaduotojams veiklos sritis bei Departamento struktūrinių padalinių ir jam pavaldžių įstaigų ir valstybės įmonių kuravimą;

9. leidžia įsakymus, nurodymus ir įsakymais tvirtinamus kitus teisės aktus, užtikrina jų vykdymo kontrolę;

10. tvirtina Departamento dalinių nuostatus, personalo pareigines instrukcijas, Departamentui pavaldžių įstaigų ir valstybės įmonių vadovų bei jų pavaduotojų pareigines instrukcijas;

11. suteikia jaunesniųjų pareigūnų, pareigūnų ir vyresniųjų pareigūnų pareiginius laipsnius (Departamentui pavaldžiose įstaigose jaunesniųjų pareigūnų pareiginius laipsnius turi teisę suteikti šių įstaigų vadovai);

12. tvirtina Departamento ir jam pavaldžių įstaigų veiklos pagrindinių priemonių metų planus;

13. teikia teisingumo ministrui jo nustatyta tvarka Departamento veiklos ataskaitas ir teisingumo ministro reikalavimu atsiskaito už savo veiklą;

14. skiria nustatyta tvarka tarnybines nuobaudas bei skatina Departamento ir jam pavaldžių įstaigų ir valstybės įmonių pareigūnus, kitus valstybės tarnautojus ir darbuotojus, teikia pasiūlymus šiais klausimais teisingumo ministrui;

15. tvirtina specialaus fondo lėšų panaudojimo sąmatą;

16. teikia pasiūlymus Teisingumo ministerijos vadovybei dėl bendrų Departamentui pavaldžių įstaigų, policijos ir kitų Vidaus reikalų ministerijos reguliavimo sričiai priklausančių įstaigų pajėgų panaudojimo kardomojo kalinimo ir laisvės atėmimo vietose užkardant ir likviduojant ypatingus įvykius;

17. vykdo kitas įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir teisingumo ministro įsakymų numatytas jam funkcijas ir suteiktus įgaliojimus.

Departamento direktoriaus įsakymu sudaroma dokumentų, kuriuose yra įslaptintos informacijos, raštvedybos tvarkymo slaptumo užtikrinimo komisija.

Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos yra Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai pavaldi įstaiga, organizuojanti kardomojo kalinimo (suėmimo) ir teismų nuosprendžiais paskirtų kriminalinių bausmių vykdymą.

Departamentas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, teisingumo ministro įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

Departamentas bei jam pavaldžios kardomojo kalinimo ir laisvės atėmimo vietos bei pataisos inspekcijos
organizacinę sistemą – bausmių vykdymo sistemą.

Departamentas yra juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke, antspaudą su Lietuvos valstybės herbu bei savo pavadinimu. Departamento adresas – L.Sapiegos g.1, 2600 Vilnius, Lietuvos Respublika.

Departamentas yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto. Departamentas gali turėti nebiudžetinių lėšų.

Kalėjimų departamentui prie Lietuvos teisingumo ministerijos nuostatuose nustatyti šios uždaviniai:

1. organizuoti ir vykdyti bausmių vykdymo sistemos reformą vadovaujantis Teisinės sistemos reformos metmenimis (nauja redakcija) ir Teisinės sistemos reformos įgyvendinimo programa;

2. sudaryti Lietuvos Respublikos įstatymais nustatytas sąlygas asmenims, kuriems teisėjo ar teismo nutartimi kardomąja priemone paskirtas kardomasis kalinimas (suėmimas), laikyti;

3. užtikrinti teismų nuosprendžių (nutarčių), kuriais nuteista laisvės atėmimu, vykdymą;

4. užtikrinti teismų nuosprendžių (nutarčių), kuriais nuteista pataisos darbais be laisvės atėmimo, atėmimu eiti tam tikras pareigas, dirbti tam tikrą darbą arba užsiimti tam tikra veikla, nuosprendžių (nutarčių), kuriais pataisos darbų arba laisvės atėmimo bausmės vykdymas atidėtas, ir nutarčių, kuriomis asmenys lygtinai paleisti iš laisvės atėmimo vietų, vykdymą;

5. sudaryti Lietuvos Respublikos įstatymais nustatytas sąlygas kriminalinei bausmei

Kalėjimų departamentui prie Lietuvos teisingumo ministerijos nuostatuose nustatyti šios funkcijos:

1. rengia Teisingumo ministerijos pavedimu ir savo iniciatyva įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų, susijusių su bausmių vykdymo sistemos reforma, projektus;

2. organizuoja naujų kardomojo kalinimo ir laisvės atėmimo vietų statybą, jau veikiančių tokio tipo įstaigų rekonstravimą;

3. teikia Teisingumo ministerijai siūlymus steigti, reorganizuoti ar likviduoti kardomojo kalinimo ir laisvės atėmimo vietas, pataisos inspekcijas, mokymo centrus bei valstybės įmones prie pataisos darbų kolonijų;

4. teikia Teisingumo ministerijai tvirtinti Departamentui pavaldžių įstaigų nuostatus ir valstybės įmonių prie pataisos darbų kolonijų įstatus;

5. sudaro ir nustatyta tvarka teikia Teisingumo ministerijai ir Finansų ministerijai Departamento biudžeto projektą bei buhalterinę atskaitomybę;

6. kaupia informaciją, analizuoja ir prognozuoja Departamentui pavaldžių įstaigų ir valstybės įmonių veiklą;

7. teisingumo ministro nustatyta tvarka kontroliuoja Departamentui pavaldžių įstaigų ir valstybės įmonių ūkinę veiklą, atlieka jų finansines revizijas;

8. užmezga (savarankiškai ar Teisingumo ministerijai padedant) ir plėtoja ryšius su užsienio valstybių bausmių vykdymo sistemų institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis, organizuoja Departamento bei jam pavaldžių įstaigų ir valstybės įmonių darbuotojų stažuotes bei pažintinį lankymąsi užsienio valstybių bausmių vykdymo institucijose, dalyvavimą tarptautinėse konferencijose bausmių vykdymo klausimais;

9. organizuoja kartu su Teisingumo ministerija arba savarankiškai tarptautines konferencijas bausmių vykdymo klausimais;

10. organizuoja ir kontroliuoja laisvės atėmimo vietų veiklą sprendžiant jose laikomų asmenų pataisos bei reabilitacijos klausimus;

11. organizuoja ir kontroliuoja personalo parinkimą dirbti Departamente bei jam pavaldžiose įstaigose ir valstybės įmonėse, personalo mokymą, kvalifikacijos kėlimą ir perkvalifikavimą;

12. organizuoja kvalifikacinių kategorijų suteikimą visiems Departamento pareigūnams, Departamentui pavaldžių įstaigų ir valstybės įmonių vyriausiesiems ir vyresniesiems pareigūnams, kontroliuoja kvalifikacinių kategorijų suteikimą Departamentui pavaldžių įstaigų ir valstybės įmonių pareigūnams ir jaunesniesiems pareigūnams;

13. teikia metodinę bei praktinę pagalbą rengiant kardomojo kalinimo ir laisvės atėmimo vietų apsaugos bei kalinamųjų ir nuteistųjų priežiūros planus, organizuoja šių planų įgyvendinimą;

14. organizuoja nuteistųjų skirstymą į laisvės atėmimo vietas, kalinamųjų bei nuteistųjų etapavimą (pervežimus);

15. organizuoja Teisingumo ministerijos sprendimų pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis dėl nuteistųjų perdavimo iš Lietuvos arba į Lietuvą įgyvendinimą;

16. sudaro inžinerinių techninių apsaugos priemonių diegimo kardomojo kalinimo ir laisvės atėmimo vietose planus, organizuoja ir kontroliuoja šių planų vykdymą;

17. kaupia ir analizuoja statistinius duomenis apie kardomojo kalinimo ir laisvės atėmimo vietose laikomus ir pataisos inspekcijų įskaitoje įrašytus asmenis (bendras skaičius, sudėtis, kaita), įstatymų nustatyta tvarka teikia šiuos duomenis Lietuvos Respublikos institucijoms ir tarptautinėms organizacijoms;

18. organizuoja ir kontroliuoja kardomojo kalinimo ir laisvės atėmimo vietų veiklą užkardant rengiamus bei tiriant padarytus nusikaltimus, teikia šiuo klausimu minėtoms įstaigoms praktinę pagalbą;

19. teikia metodinę bei praktinę pagalbą kardomojo kalinimo ir laisvės atėmimo vietų administracijai rengiant su policijos ir kitomis Vidaus reikalų ministerijos reguliavimo sričiai priklausančiomis įstaigomis bendrų veiksmų specialiuosius planus užkardant ir likviduojant ypatingus įvykius kardomojo
kalinimo ir laisvės atėmimo vietose;

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 1980 žodžiai iš 6476 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.