Bibliografija
5 (100%) 1 vote

Bibliografija

O. Korunovi nuomone, bibl. yra veiklos sričių sistema, garantuojanti bibl .inf. funkcionavimą visuomenėje. Bibl.-visuomeninis reiškinys atsiradęs daugiau kaip prieš 2000 metų. Bibl, teikia žinias apie dokumentus. Išsamią inf. apie knygas, straipsnius pateikia bibl. Valstybės prestižas turėti gerą bibl. centrą. Bibl. dok. objektu laikoma knyga. XVI a. valstybės pradėjo registruoti savo išleidžiamus leidinius. Tai nacionalinė bibliografija. Ji skirstoma į 2 dalis:1)Einančioji nacionalinė bibliografija (vienas, savaitės, mėnesio ketvirčio).2)Retrospektyvioji nacionalinė bibl.(knygos, pariodiniai leid.).

Studijuojant šią temą, visų pirma būtina susipažinti su bibl. teorijai labai svarbių sąvokų “dokumentas”, ”informacijos vartotojas”, ir “dokumentinių komunikacijų sistema” turiniu. Dokumentas: materialinis objektas, žmogaus sukurtu būdu fiksuojantis informaciją, skirtą perduoti laike ir erdvėje. Informacijos vartotojas: žmogus, naudojantis informacijos šaltinius moksliniais, gamybiniais, kūrybiniais tikslais. Dokumentinių komunikacijų sistema: tai dokumentų, informacijos vartotojų ir tarpusavio santykių visuma. Didėjant dokumentų srautams ir masyvams, randantis informacijos vartotojų dokumentiniams poreikiams, žmonija sukūrė specialius tarpininkus dokumentinėje komunikac. sist.-biblioteninkystę, knygų prekybą, archyvinin- lystę, mokslinę informacinę veiklą, bibliografiją. Vienas svarbiausių veiksnių, lėmusių bibl. atsiradimą ir raidą, buvo dokumentų gausėjimas, vis didesni kėblumai, iškyla inf. vartotojams, prireikus susiorientuoti dokumentų srautuose ir tolydžio besiplečiančiuose jų masyvuose. Kuo toliau tuo smarkiau didėja dokumentų rūšių sk.: žurnalų, mikrodokumentų. .Tokiomis sąlygomis inf. vartotojui būtina kvalifikuota pagalba, garantuojanti jam reikalingų dokumentų suradimą ir efektyvų panaudojimą. Šį užd. ir padeda spręsti specifinė veiklos sritis – bibliografija. Bibl. padeda mokėti taisyklingai vartoti terminus, išsiugdyti profesinio mąstymo pagrindus. O. Koršunovas suklasifikavo bibliografiją :

1) Bibl. – literatūros sąrašas, rodyklė.

2) Tam tikrų bibl. darbų visuma.

3) Bibl. – tai mokslas arba pagrindinė – mokslinė disciplina. Mokslas tiriantis knygą.

4)Mokslinė arba praktinė ir praktinė veiklos sritis, susijusi su bibl.šaltinių rengimu,inf.vartotoju.

5) Bibl. – tai įvairių veiklos sričių sistema, garantuojanti bibliografinės informacijos funkcionavimą visuomenėje.Dabar sutinkamos kelios bibl.koncepcijos:

1)Knygotyrinė2)Koncepcinė3)Dokumentografinė.

Tai mokslas apie knygą.Tai knygos,raštijos istorijos,knygų leidyba,biblioteninkystė, bibl. siaurąja prasme. Knyga – pagrindinis bibl. veikos objektas.

II..Dokumentinių komunikacijų sistema.

Bibl.informacij.,visos bibl. atsiradomo priežaščių reikia ieškoti dokumentinių komunikacijų sist. vystymosi ir funkcionavimo dėsningumuose.

Visų pirma būtina susipažinti su bibl.teorijai labai svarbių sąvokų “dokumentas”, ”informacijos vartotojas”, ir “dokumentinių komunikacijų sistema” turiniu. Dokumentas: materialinis objektas, žmogaus sukurtu būdu fiksuojantis informaciją, skirtą perduoti laike ir erdvėje. Informacijos vartotojas: žmogus, naudojantis informacijos šaltinius moksliniais,gamybiniais, kūrybiniais tikslais. Dokumentinių komunikacijų sistema: tai dokumentų,informacijos vartotojų ir tarpusavio santykių visuma.Didėjant dokumentų srautams ir masyvams, randantis informacijos vartotojų dokumentiniams poreikiams, žmonija sukūrė specialius tarpininkus dokumentinėje komunikac. sist.-biblioteninkystę,knygų prekybą, archyvininlystę,mokslinę informacinę veiklą, bibliografiją.Skaitymas,tai begalinis prieštaravimų tarp dokumentų ir skaitytojų sprendimo procesas. Dokumente yra inf.,kurios nėra skaitytojo samonėje.Kol išlieka ši priešybė, išlieka ir pats santykis “Dokumentas-skaitytojas”. Jis egzistuoja iki dokumento perskaitymo.Minėtų priešybių vienybę užtikrina jų atitikimas.Ši sąvoka yra labai svarbi bibliografijos teorijai ir apima visų galimų situacijų begalinę įvairovę. Lengvai ir paprastai realizuoti atitikimą tarp dokumento ir skaitytojo dažniausiai neįmano- ma,nes egzistuoja daug dok. Komunikacijų sist. vidinių prieštaravimų,apsunkinančių normalų dokumento visuomeninį funkcionavimą. Prieštaravimas sąlygoja tai,kad dokumentai ir skaitytojai egzistuoja diskretiškai, kokybiniu požiūriu yra nevienalyčiai.

III..Bibliografinės informacijos samprata.

Bibl.informacijos,visos bibl.atsiradimo prežasčių reikia ieškoti dokumentinių komunikacijų sist. vystymosi ir funkcionavimo dėsningumuose.

Skaitymas – tai begalinis prieštaravimų tarp dokumentų ir skaitytojų sprendimo procesas. Dokumente yra inf.,kurios nėra skaitytojo samonėje.Kol išlieka ši priešybė, išlieka ir pats santykis “Dokumentas-skaitytojas”. Jis egzistuoja iki dokumento perskaitymo.Minėtų priešybių vienybę užtikrina jų atitikimas.Ši sąvoka yra labai svarbi bibliografijos teorijai ir apima visų galimų situacijų begalinę įvairovę.

Lengvai ir paparastai realizuoti atitikimą tarp dokumento ir skaitytojo dažniausiai neįmanoma, nes egzistuoja daug dokumentinių komunikacijų sitemos vidinių prieštaravimų,apsunkinančių normalų dokumento visuomeninį funkcionavimą.

Kad būtų
realizuotas atitikimas sistemoje “Dokumentas – vartotojas”reikia įveikti prieštara- reikia įveikti prieštaravimą.Kadangi tiesiogiai to padaryti dažniausiai neįmanoma,žmonija sukūrė specialias prieštaravimų įveikimo priemones. Viena jų yra bibliografija.Bibliografas padeda įveikti prieštaravimus dokumentinių komunikacijų sistemoje ir realizuoti atitikimus bibliografine informacija,t.y.tam tikru būdu sutvarkytomis žiniomis apie dokumentus.Jomis skaitytojas gali naudotis atskirai ir nepriklausomai nuo pačių dokumentų. Bibliografinė informacija – tai informacija apie dokumentus,ruošiam praneši- mo ape juos,jų paieškos,rekomendavimo ir propa- gavimo tikslais.Bibl.inf.- tai nuo dokumentų atitraukti ir tam tikru būdu sutvarkyti duomenys apie dokumentus.

Bibl. informacija yra antrinė.Svarbiausia jos specifinė savybė,pasireiškianti tuo,kad bibl.inf. priklauso dokumentinės komunikacijos sistemos antriniam dokumentiniam lygmeniui,yra “informacija – tarpininkas : DBIV. Bibl. inf. Dvilypumas (orientacija į dokumentą ir vartotoją) yra neatskiriama jos savybė,turinti lemiamą reikšmę bibl.teorijai.Dvilypumas aptinkamas visose pagrindinėse bibl. sąvokose ir daro didelę įtaką jų turiniui.Bibl.inf. atspindi dokumentų srautus ir masyvus,atsižvelgdama į visos visuo- menės,atskirų jos grupių,individų interesus ir poreikius.Dokumentų srautai ir masyvai “kondensuojami” lengvai apžvelgiama forma, tarytum susumuojami,modeliuojami.Bibl.inf. pateikia apie dokumentus žinias,kurios būtinos paieškiniam – orientaciniam etapui dokumentinių komunikacijų sistemoje.Bibl.inf. turinys – kompleksinis informacinis.Ji apima ne tik grynai

bibliografinę,bet ir reikalui esant pirminę, mokslinę,publicistinę bei kitas inf. rūšis. Svarbi bibl.inf.sąvybė yra jos vidinis organizuotumas, standartiškumas.Todėl ją galima efektyviai panaudoti realizuojant atitikimus dok.komun.sist.

Bibl.inf.vienoje situacijoje gali pasireikšti kaip bibliografinė,kitoje – kaip nebibliografinė. Kiekvienu konkrečiu atveju tą sąlygoja tikslai, kurias ji naudojama.Biblšinf.kategorija atlieka didelį metodoliginį vaidmenį.Ji yra bibl. reiškinių atpažinimo principas.Kategorija “bibliografinė informacija”įgalina suvokti visos bibl.- sudėtingo visuomeninio reiškinio – ribas ir vientisumą.Kad ir kur aptikti,kad ir kokiais terminais pavadinti reiškiniai,susiję su informac. Apie dokumentus (skirtos pranešimui apie juos,jų paieškai, rekomendavimui ir propagavimui) ruošimui. tvarkymui,saugojimui ir skleidimui, yra bibliografiniai.

IV..Dokum. komun.sist. vidiniai prieštaravimai

Bibl.informacij.,visos bibl. atsiradomo priežaščių reikia ieškoti dokumentinių komunikacijų sist. vystymosi ir funkcionavimo dėsningumuose.

Visų pirma būtina susipažinti su bibl.teorijai labai svarbių sąvokų “dokumentas”, ”informacijos vartotojas”, ir “dokumentinių komunikacijų sistema” turiniu. Dokumentas: materialinis objektas, žmogaus sukurtu būdu fiksuojantis informaciją, skirtą perduoti laike ir erdvėje. Informacijos vartotojas: žmogus, naudojantis informacijos šaltinius moksliniais,gamybiniais, kūrybiniais tikslais. Dokumentinių komunikacijų sistema: tai dokumentų,informacijos vartotojų ir tarpusavio santykių visuma.Didėjant dokumentų srautams ir masyvams, randantis informacijos vartotojų dokumentiniams poreikiams, žmonija sukūrė specialius tarpininkus dokumentinėje komunikac. sist.-biblioteninkystę,knygų prekybą, archyvininlystę,mokslinę informacinę veiklą, bibliografiją.Skaitymas,tai begalinis prieštara- vimų tarp dokumentų ir skaitytojų sprendimo procesas. Dokumente yra inf.,kurios nėra skaitytojo samonėje.Kol išlieka ši priešybė, išlieka ir pats santykis “Dokumentas-skaitytojas”. Jis egzistuoja iki dokumento perskaitymo.Minėtų priešybių vienybę užtikrina jų atitikimas.Ši sąvoka yra labai svarbi bibliografijos teorijai ir apima visų galimų situacijų begalinę įvairovę. Lengvai ir paprastai realizuoti atitikimą tarp dokumento ir skaitytojo dažniausiai neįmano- ma,nes egzistuoja daug dok. Komunikacijų sist. vidinių prieštaravimų,apsunkinančių normalų dokumento visuomeninį funkcionavimą. Prieštaravimas sąlygoja tai,kad dokumentai ir skaitytojai egzistuoja diskretiškai, kokybiniu požiūriu yra nevienalyčiai.Prieštaravimai sist. “Dokumnetas – vartotojas” žmonijos intelektu – aliniame procese sudėtingėja ir gilėja.At|itikimas tarp Dokumento ir vartotojo realizuojamas ne taip lengvai.Egzistuoja vidiniai prieštaravimai arba informacijos barjerai1)Erdviniai;2)Kiekybiniai; 3)Kalbiniai;4)Kokybiniai;5)turinio;6)Psichologi – niai.O.Koršunovas suskirstė barjerus į tris grupes:

1)Objektyvūs prieštaravimai.Jie nepriklauso nuo informacijos vartotojo.Erdviniai – skaitytojas nežino dok. Būsimos vietos,nes jie išplatinami įvairiose vietose. Geografiniai barjerai – atstumai tarp D-V yra labai dideli. Turinio – kartu su dok. materialine forma išsisklaido ir jų turinys. Kokybiniai-iš daugelio esamų inf. šaltinių reikia išsirinkti geriausius.Kiekybiniai- nepajėgus sekti visą masę naujų ir senų dokumentų.

2)Barjerai priklausantys nuo inf. vartotojų.

Kalbiniai – nemokėjimas kalbos,kuria parašytas dok.Laiko barjeras – reikiamų dok.paieška reikalauja daug laiko.Psichologiniai – jie susiję su meninio skonio stoka,savarankiškumo stoka. Paieškos strategijos
prieštaravimai – vartotojas nemoka pasirinkti dokumentų. Ekonominiai – lėšų neturėjimas nusipirkti leidinį.

3)Tokie,kurie atsiranda dėl kūrėjų ir tarpininkų kaltės.Žinybiniai. Redakcijų ir leidybų prieštara.- uždelsiamos publikacijos išleidimas,žema kokybė, standartų nesilaikymas,nuorodų nebuvimas. Buvo sukurti visuomeniniai institutai šiems barjerams įveikti. Bibl.inf. įsiterpia tarp D ir V.Ji teikia inf.

Teikia inf.vart. duomenis apie dokumentus.

V..Bibl.inf. – viena iš prieštaravimų įveikimo priemonių dokumentinių komunikacijų sist.

Bibl.informacij.,visos bibl. atsiradomo priežaščių reikia ieškoti dokumentinių komunikacijų sist. vystymosi ir funkcionavimo dėsningumuose.

Visų pirma būtina susipažinti su bibl.teorijai labai svarbių sąvokų “dokumentas”, ”informacijos vartotojas”, ir “dokumentinių komunikacijų sistema” turiniu. Dokumentas: materialinis objektas, žmogaus sukurtu būdu fiksuojantis informaciją, skirtą perduoti laike ir erdvėje. Informacijos vartotojas: žmogus, naudojantis informacijos šaltinius moksliniais,gamybiniais, kūrybiniais tikslais. Dokumentinių komunikacijų sistema: tai dokumentų,informacijos vartotojų ir tarpusavio santykių visuma.Didėjant dokumentų srautams ir masyvams, randantis informacijos vartotojų dokumentiniams poreikiams, žmonija sukūrė specialius tarpininkus dokumentinėje komunikac. sist.-biblioteninkystę,knygų prekybą,archyvininlystę,mokslinę informacinę veiklą,bibliografiją.Skaitymas,tai begalinis prieštaravimų tarp dokumentų ir skaitytojų sprendimo procesas. Dokumente yra inf.,kurios nėra skaitytojo samonėje.Kol išlieka ši priešybė, išlieka ir pats santykis “Dokumentas-skaitytojas”. Jis egzistuoja iki dokumento perskaitymo.Minėtų priešybių vienybę užtikrina jų atitikimas.Ši sąvoka yra labai svarbi bibliografijos teorijai ir apima visų galimų situacijų begalinę įvairovę. Lengvai ir paprastai realizuoti atitikimą tarp dokumento ir skaitytojo dažniausiai neįmano- ma,nes egzistuoja daug dok. Komunikacijų sist. vidinių prieštaravimų,apsunkinančių normalų dokumento visuomeninį funkcionavimą. Prieštaravimus sąlygoja tai,kad dokumentai ir skaitytojai egzistuoja diskretiškai, kokybiniu požiūriu yra nevienalyčiai. Prieštaravimai sist. “Dokumnetas – vartotojas” žmonijos intelektu – aliniame procese sudėtingėja ir gilėja.At|itikimas tarp Dokumento ir vartotojo realizuojamas ne taip lengvai.Egzistuoja vidiniai prieštaravimai arba informacijos barjerai1)Erdviniai;2)Kiekybiniai; 3)Kalbiniai;4)Kokybiniai;5)turinio;6)Psichologi – niai. Kad būtų realizuotas atitikimas sist. “D-V” reikia įveikti prieštaravimą.Kadangi tiesiogiai tą padaryti dažniausiai neįmanoma,žmonija sukūrė specialias prieštaravimų įveikimo priemones. Vieną jų yra bibliografija. Bibliografas padeda įveikti prieštaravimus dokumentinių komunikac. sist. ir realizuoti atitikimus bibliografine inf.,t.y. tam tikru būdu sutvarkytomis žiniomis apie dokumentus.Lomis skaitytojas gali naudotis atskirai ir nepriklausomai nuo pačių dokumentų. Bibl.inf.- tai informacija apie dokumentus,ruo- šiama pranešimo apie juos,jų paieškos,rekomen- davimo ir propagavimo tikslais.

Šiuo metu Jūs matote 34% šio straipsnio.
Matomi 1809 žodžiai iš 5278 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.