Centrinė kredito unija ir kredito unijos Lietuvoje
5 (100%) 1 vote

Centrinė kredito unija ir kredito unijos LietuvojeCENTRINĖ KREDITO UNIJA IR KREDITO UNIJOS LIETUVOJE,

JŲ VEIKLA IR VYSTYMOSI PERSPEKTYVOS

Kursinis darbas


ĮVADAS 3

1, LIETUVOS CENTRINĖ KREDITO UNIJA 4

1.1 Lietuvos centrinės kreido unija jos funkcijos, steigimas bei valdymo organai 4

1.2. Centrinės kredito unijos veiklos analizė 6

2. KREDITO UNIJOS LIETUVOJE 7

2.1. Kredito unijos Lietuvoje bei jų bendri principai 7

2.2. Kredito unijų Lietuvoje veiklos analizė 2004 m. 11

IŠVADOS 12

LITERATŪROS SĄRAŠAS 13

PRIEDAI 14

ĮVADAS

Darbo tikslai ir uždaviniai:

• surinkti naujausią informaciją apie Lietuvos centinę kredito uniją bei kredito unijas Lietuvoje;

• susisteminti turimą medžiagą ir pateikti svarbiausius faktus apie Lietuvos Centrinę kredito uniją bei kredito unijas Lietuvoje;

• išanalizuoti surinktus statistinius duomenis apie LCKU bei kredito unijų veiklą Lietuvoje;

• pateikti Lietuvos Centrinės kredito unijos bei kredito unijų praėjusių metų veiklos analizę.

Per pastaruosius šimtą penkiasdešimt metų kredito unijos ir kitos kooperatinės organizacijos sugebėjo smarkiai paveikti daugelio milijonų žmonių gyvenimus, padėdamos žmonėms siekti geresnio gyvenimo, kelti jų gerbūvį, suteikti pasitikėjimo jausmą – per solidarumo skatinimą, bendradarbiavimo puoselėjimą, atsakomybės jausmo ir demokratinės savivaldos sąvokos įdiegimą. Kredito unijos ir kooperatyvai vaidina svarbią socialinę rolę, kuri yra ypatingai svarbi naujai besikuriančiose demokratijose.

Kredito unija yra kooperatiniais pagrindais sukurta finansinė institucija, teikianti paslaugas tik savo nariams. Kredito unijos nariai sudaro bendrą santaupų fondą, iš kurio teikia paskolas vienas kitam, nustatydami sau priimtinas sąlygas. Nariai vienijasi pagal tam tikrą bendrą kriterijų ir demokratiškai valdo kredito uniją pagal veikiančius įstatymus.

Pirmoji kredito unija įsikūrė dar 1848 metais Vokietijoje, Lietuvoje – 1871 metais Pabiržėje buvo įkurta „Taupmenų skolinimosi bendrovė“. Visame pasaulyje veikia apie 37 000 kredito unijų, nariais yra daugiau kaip 110 milijonų žmonių. Nepriklausomoje Lietuvoje veikė net 310 kredito unijų. Po Nepriklausomybės atkūrimo, 1995 metais, Lietuvoje vėl atgijo kredito unijų judėjimas ir 1996 metais buvo įregistruota pirmoji kredito unija „Vievio taupa“

2002 metų pradžioje Lietuvoje veikė 44 kredito unijos, vienijančios per 12 000 gyventojų: ūkininkų, darbininkų, studentų, medikų, religinių ir visuomeninių organizacijų narių. Kredito unijų paslaugomis naudojosi 260 juridinių asmenų. Bendras kredito unijų turtas sudarė 40 milijonų litų. Prognozuojama, kad 2005 metais Lietuvoje veiks 60 kredito unijų, kredito unijų narių bus 35 000, o bendras turtas sieks 120 milijonų litų.

Centrinė kredito unija (CKU) – Lietuvos Respublikoje įsteigta kredito įstaiga, kuri verčiasi licencinių ir kitų finansinių paslaugų teikimu Lietuvos Respublikos centrinės kredito unijos įstatyme numatytiems asmenims ir prisiima su tuo susijusią riziką bei atsakomybę.

1. CENTRINĖ KREDITO UNIJA

1.1 Centrinė kredito unija jos funkcijos, steigimas bei valdymo organai.

Lietuvos Respublikos centrinė kredito unija veikia pagal 2004 m. balandžio 8 d. priimtą įstatymą Nr. IX-2101. Šis įstatymas reglamentuoja Centrinės kredito unijos veiklos pagrindus, jos steigimą, valdymą bei veiklos priežiūrą.

Centrinė kredito unija yra kredito įstaiga, kuri turi licenciją verstis ir verčiasi indėlių ir kitų lėšų priėmimu ir jų skolinimu. Ji veikia pajinio kapitalo pagrindu ir atlieka Kredito unijų likvidumo palaikymo ir mokumo atkūrimo funkcijas, priima indėlius bei grąžintinas lėšas ir teikia paskolas bei prisiima riziką.

Centrinė kredito unija (CKU) veikia pagal licenciją. Minimalus CKU nario pagrindinio pajaus dydis – 1000 litų. CKU nariai gali įsigyti ir papildomus pajus, kurie nesuteikia balso teisės, tačiau suteikia teisę gauti dividendus. Šių pajų dydis – 1000 Lt, o skaičius neribojamas.

CKU kapitalą sudaro nuosavas ir skolintas kapitalas. Nuosavas kapitalas – pajinis kapitalas, atsargos kapitalas, praėjusių metų nepaskirstyto pelno (nuostolio) suma, ilgalaikio materialiojo turto perkainojimo rezervas, finansinio turto perkainojimo rezervas, privalomasis rezervas, einamųjų metų nepaskirstytas pelnas ir kiti rezervai. Skolintą kapitalą sudaro ilgalaikiai skolos vertybiniai popieriai ir paskolos. Atsargos kapitalas – atskaitymai iš CKU pelno ar iš unijos narių papildomų įnašų.

CKU turtas, sukauptas iš jos narių pajų, steigimo įnašų bei iš savo veiklos, nuosavybės teise priklauso CKU. Minimalus jos kapitalas turi būti ne mažesnis kaip 1 milijonas eurų.

CKU atlieka šias funkcijas:

• palaiko Kredito unijų likvidumą;

• atstovauja Kredito unijų CKU narių interesams;

• priima sprendimus dėl narystės CKU;

• palaiko kredito unijų narių mokumą;

Steigiant CKU jos steigėju gali būti kredito unija, taip pat valstybė Ją steigia nemažiau kaip 20 steigėjų. Kiekvienas steigėjas privalo įsigyti Centrinės kredito unijos pagrindinį pajų.

CKU teisinis dokumentas yra įstatai. Juos rengia steigėjai ir tvirtina steigiamajame susirinkime.

Stabilizacijos fondas skirtas kredito unijų narių mokumui atkurti. Stabilizacijos fondo turtą sudaro:

• pajamos, gautos iš laisvų stabilizacijos fondo lėšų
investavimo;

• tikslinės įmokos iš Centrinės kredito unijos pelno;

• pajamos, gautos iš laisvų stabilizacijos fondo lėšų investavimo;

• perimtas turtas už neįvykdytus kredito unijos įsipareigojimus dėl gražinimo lėšų, gautų iš stabilizacijos fondo;

• lėšos, gautos iš kredito unijų asociacijų, paramos fondų ar kitų asmenų.

Jis veikia kaip paskutinis pasiskolinimo šaltinis Kredito unijų CKU narių sutrikusiam mokumui atkurti. Stabilizacijos fondo lėšos laikomos atskiroje sąskaitoje.

CKU yra valdoma kooperatiniais pagrindais, tai yra vienas narys – vienas balsas.

Eilinį visuotinį susirinkimą šaukia CKU valdyba kasmet, bet ne vėliau kaip per 3 mėn. nuo ūkinių metų pabaigos.

Stebėtojų taryba yra CKU veiklos teisėtumą ir tikslingumą prižiūrintis organas. Jos narių skaičių – ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 9 – nustato CKU įstatai. Stebėtojų tarybą ir jos pirmininką renka visuotinis susirinkimas 4 metams ir kas dveji metai atnaujina ne mažiau kaip pusę narių. Stebėtojų tarybos nariams gali būti mokamos tantjemos, jei tai numatyta įstatuose.

Valdyba yra kolegialus vykdomasis ir tvarkomasis CKU organas, kurio veiklai vadovauja pirmininkas.

Minimalus nario pagrindinio pajaus dydis – 1000 Lt, narys gali turėti tik vieną pagrindinį pajų.

Papildomo pajaus dydis – 1000 Lt. Narių papildomų pajų skaičius neribojamas.

Pelnas turi būti paskirstytas ne vėliau kaip per 3 mėn. po finansinių metų pabaigos. Nutarime dėl pelno paskirstymo turi būti nurodyta:

• nepaskirstytas pelnas (nepadengtas nuostolis) finansinių metų pradžioje;

• grynasis finansinis metinės veiklos rezultatas ( pelnas ar nuostolis);

• atskaitymai į privalomąjį rezervą arba rezervinį kapitalą;

• pelno dalis, skirta stabilizacijos fondui papildyti;

• atskaitymai į kitus Centrinėje kredito unijoje sudaromus kapitalus ir rezervus;

• pelno dalis, skiriama apyvartai proporcingoms išmokoms ir dividendams mokėti;

• pelno dalis, skiriama kitiems tikslams;

• nepaskirstytasis pelnas.

1.2 Centrinės kredito unijos veiklos analizė

Lietuvos centrinės kredito unijos ir ALKU kredito unijų bendri aktyvai viršija 193 mln. litų, lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, bendras kredito unijų sistemos turtas išaugo daugiau net 44%. Prieš metus planuota, kad bendras Lietuvos kredito unijų sistemos turtas 2004 metų pabaigoje sudarys apie 180 milijonų litų.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1034 žodžiai iš 3428 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.