Cukrunių runkelių auginimo ekonominiai rezultatai ir plėtros problemos Lietuvoje
5 (100%) 1 vote

Cukrunių runkelių auginimo ekonominiai rezultatai ir plėtros problemos Lietuvoje

112131415161

SUMMARY

A distribution of sugar beet economical evaluation and the problems in Lithuanian

SUGAR BEET, DISTRIBUION OF PRODUCTION, YIELD, PRODUCTIVITY, FERTILITY, CROPS, REGIONS, EXPENDITURE.

The object of the work is farms and agricultural companies.

The subject of the research is a distribution of sugar beet production.

The aim of the work is to review theoretical aspects of distribution of sugar beet production; to mark out peculiarity of distribution of sugar beet production; to evaluate the effectiveness of distribution of sugar beet production.

The main tasks of the work are to realize the main facts of enterprise theory,

The work was written comparing the facts, systematizing, concentrating them, using graphic portrayal method, questioning.

Sugar beet growing is one of priority agricultural fields that are picking out in the national agricultural development plan.

Till 1990 254 collective and state farms were growing sugar beet in 18 districts. After 1991, when collective and state farms were destroyed, the specialization of sugar beet growing went to ruin.

At present moment the situation changes – more and more attention is given to distribution of sugar beet production because it’s benefit is obvious.

Turinys

ĮVADAS 4

1. CUKRINIŲ RUNKELIŲ AUGINIMO IŠTEKLIAI IR JŲ REZULTATAI 5

1.1Auginimo ištekliai 5

1.2 Derlius ir derlingumas 12

2. CUKRINIŲ RUNKELIŲ REALIZAVIMO VEIKSNIAI IR JŲ REZULTATAI 16

2.1 Cukrinių runkelių rinka 16

2.2 Cukrinių runkelių realizavimo rezultatai 18

3.CUKRINIŲ RUNKELIŲ AUGINIMO PERSPEKTYVOS, PROBLEMOS INTEGRUOJANTIS Į ES 22

3.1 Cukrinių runkelių auginimo perspektyvos 22

3.2 Cukrinių runkelių auginimo problemos 25

IŠVADOS IR PASIŪLYMAI 26

LITERATŪRA 29

ĮVADAS

Cukriniai runkeliai – pats saldžiausias augalas, auginamas Lietuvoje. Jo šaknyse sukaupiama 1,5 – 2 kartus daugiau cukraus (procentais) negu vyšnių uogose. Jie yra svarbiausia žaliava Lietuvos cukraus pramonei. Cukriniai runkeliai daugiausia iš visų augalų asimiliuoja CO2 ir į atmosferą išskiria deguonies. Paskaičiuota, kad 1 ha jų pasėlio per vegetaciją išskiria deguonies tiek, kad 62 žmonėms jo užtektų kvėpuoti visus metus. Cukrus – kasdieninis ir pagrindinis mūsų maisto produktas, nepakeičiama žaliava chemijos ir farmacijos pramonei. Jis plačiai naudojamas antibiotikų, citrinos, pieno ir amino rūgščių, vitaminų, įvairių pakuočių ir biologiškai suyrančių plėvelių, skalbimo priemonių ir tenzidų, neteršiančių aplinką, gamyboje.

Pasaulyje, pirmiausia Prancūzijoje ir Vokietijoje, cukrus iš cukrinių runkelių šakniavaisių pradėtas gaminti apie 1800 metus. Seniau pasaulyje daugiausia cukrus buvo gaminamas tik iš cukrašvendrių. Iki šiol apie 70 proc. viso pasaulio cukraus gaminama iš cukrašvendrių ir tik 30 proc. iš cukrinių runkelių. Europoje 78,2 proc cukraus pagaminama iš cukrinių runkelių.

Cukriniai runkeliai yra vieni iš vėliausiai Lietuvoje pradėtų auginti augalų. Pirmieji pasėti 1912 m. Vilkaviškio apskrityje, Puodiškių dvare. Didesni jų plotai atsirado tik nuo 1931 m. čekams pastačius pirmąjį cukraus fabriką Marijampolėje. Cukrinių runkelių pasėlių struktūra ankstesnei planinei ūkio sistemai buvo nuolatinė ir tik specializuota. Iki 1990 m. cukrinius runkelius augino 254 kolūkiai ir tarybiniai ūkiai 18 rajonų, kur yra tinkamos dirvos, be to, jie arčiau cukraus fabrikų .

Nacionalinėje žemės ūkio ir kaimo plėtros programoje pažymima, kad viena iš žemės ūkio šakų, kurioms teikiamas prioritetas yra cukrinių runkelių auginimas. Pagal šią programą cukrinius runkelius numatyta auginti beveik tik Vidurio Lietuvos regione, kur tinkamiausi dirvožemiai ir arti cukraus fabrikai.

Darbo tikslas: išanalizuoti cukrinių runkelių rezultatus ir plėtros problemas Lietuvoje.

Darbo tikslą pasieksime remiantis tokiais uždaviniais:

1.Nustatysime cukrinių runkelių išteklius ir jų rezultatus.

2.Išanalizuosime cukrinių runkelių realizavimo rezultatus ir jų veiksnius.

3.Išsiaiškinsime cukrinių runkelių auginimo perspektyvas, bei problemas integruojantis į ES.

Tyrimo objektas: cukriniai runkeliai.

Tyrimo metodai: naudotasi Statistikos Departamento metraščiais, lietuvių autorių literatūra, bei žurnalais, laikraščiais.

1. CUKRINIŲ RUNKELIŲ AUGINIMO IŠTEKLIAI IR JŲ REZULTATAI

1.1Auginimo ištekliai

Auginti cukrinius runkelius reikalingi auginimo ištekliai, kuriuos sudaro: žemė, darbas ir kapitalas. Šalyje pakanka tinkamų cukriniams runkeliams auginti ariamosios žemės plotų, o jų kokybė leidžia pasiekti 45-50 t ir didesnį derlingumą iš hektaro. Sukauptas nemažas gamybos potencialas ir patirtis.

Per 1990-2000 m. laikotarpį Lietuvoje buvo auginama 24,3-35,2 tūkst. ha cukrinių runkelių. Jų derlingumas svyravo nuo 24,6 iki 31,9 t/ha., o sausringais 1992 ir 1994 metais tesiekė 19,0-17,3 t/ha. Bendras cukrinių runkelių derlius kito nuo 811 iki 1002 tūkst. tonų.

Cukriniai runkeliai labai reiklūs dirvai augalai. Tinkamiausios vidutinio sunkumo su priemolio podirviu turinčios daug maisto medžiagų dirvos. Dirvos turi būti drenuotos, lygios, vienodos mechaninės sudėties, gerai sukultūrintos. Optimali pH reakcija 6,5-7. vegetacijos periodas ilgas, todėl sėti reikia anksti. Turi būti aukštas agrotechninis lygis – tinkami priešsėliai augalų apsaugos priemonės, speciali
technika.

Kitas labai svarbus auginimo išteklius yra kapitalas, kurį sudaro technika. Moderni technika turi lemiamą reikšmę cukrinių runkelių gamybos efektyvumui. Todėl vis plačiau naudojamos kombinuotosios tikslios sėjomainos, tarpueilių kultivatoriai su juostiniais purkštuvais, cukrinių runkelių kombainai, runkelių krautuvai, valytuvai.

Turint žemės ir technikos ypač labai svarbus išteklius yra darbas. Darbą sukuria žmogus, panaudodamas savo jėgą ir informaciją. sujungus šiuos visus išteklius, gaunamas rezultatas.

Šiek tiek plačiau apie cukrinių runkelių auginimą, panaudojant išteklius. Cukrinių runkelių auginimas sukoncentruotas Lietuvos Vidurio zonoje. 90 proc. pasėlių plotų yra Kėdainių, Marijampolės, Panevėžio, Radviliškio, Šiaulių, Vilkaviškio, Šakių, Joniškio ir Pakruojo rajonuose, kur tinkamiausias dirvos sukoncentruotos perdirbimo įmonėms. Žemės reformos metu buvo suardyta ankščiau susiformavusi cukrinių runkelių auginimo specializacija ir pasėlių koncentracija. 2000 m. sutartis su cukraus fabrikais sudarė apie 3,5 tūkst. cukrinių runkelių augintojų. 2000 m. 62 proc. cukrinių runkelių pasėlių buvo ūkininkų ir kitų gyventojų ūkiuose. Cukrinius runkelius augino 174 žemės ūkio bendrovės, bet jų skaičius kas met mažėja.[10p.154]

Kadangi cukrinių runkelių auginimas seniai koncentruojasi pastoviuose regionuose, juose ūkininkai ir žemės ūkio bendrovių specialistai turi sukaupę didelę patirtį. Čia jie dažnai noriau imasi šio darbo ir pasiekia geresnių rezultatų. Be to šiose zonose cukrinių runkelių augintojai turi įsigiję daug našios technikos. Esant didesnei cukrinių runkelių auginimo koncentracijai, ji būtų pilniau išnaudojama. Šiose zonose prie geležinkelių yra įrengti cukrinių runkelių priėmimo punktai. Keičiantis cukrinių runkelių auginimo zonoms šie rezervai nebūtų pilnai išnaudojami.

Apibendrinant galima teigti, kad cukrinių runkelių auginimo išdėstymą, jų specializavimą ūkiuose nulemia tokie pagrindiniai veiksniai: fabrikų išsidėstymas, gamtinės sąlygos, patyrimas ir techninė bazė.

Išanalizuokime, kaip ūkiai pasiskirstę pagal pasėlių plotus. Auginant cukrinius runkelius reikalingi pasėlių plotai, kurie gali būti nevienodi.tai galime matyti 1 lentelėje

1.lentelė

Žemės ūkių bendrovių ir įmonių grupavimas pagal pasėlių plotus

1995 1996 1997 1998 1999 2000

Ūkių turinčių cukrinių runkelių pasėlių skaičius 300 301 287 229 199 174

Iki 5 15 17 14 17 14 15

5.1-10 38 28 33 18 17 9

10.1-20 51 53 39 23 20 20

20.1-30 52 44 38 39 29 26

30.1-40 33 37 40 35 29 23

40.1-50 41 37 31 23 19 17

Virš 50 70 85 92 74 71 64

Tenka cukrinių runkelių vid. 1 ūkiui ha 41 46 53 57 59 61

Ūkių, neturinčių cukrinių runkelių pasėlių, skaičius 1294 1062 954 778 601 454

Šaltinis: Lietuvos žemės ūkis 2000

Išvados: iš 1 lentelės duomenų matyti ŽŪB ir įmonių grupavimą pagal pasėlių dydžius. Matome, kad kintant metams ūkių skaičius mažėja. O tai lemia ŽŪB yrimas dėl tam tikrų priežasčių. Daug įmonių bankrutuoja. 2000 m didžiausią ūkių skaičius sudarė 61 ūkis turintis virš 50 ha žemės; mažiausias ūkių skaičius ksai ūkių dydis nuo 5.1 iki 10 ha. Čia sudarė 9 ūkiai. Ūkininkų turinčių cukrinių runkelių pasėlių skaičius 2000 m sudarė 174 ūkiai. 2000m. palyginus su 1995 m. šis skaičius sumažėjo 126 ūkiais. Tenka cukrinių runkelių vidutiniškai 1 ūkiui hektarais 2000 m. 61 ha. 2000m. lyginant su 1995 m. šis skaičius padidėjo 20 ha. Tai reiškia, kad kintant metams cukrinių runkelių pasėlių skaičius vid. 1 ūkiui auga, o ūkių skaičius mažėja. Ūkių, neturinčių cukrinių runkelių pasėlių sudarė 454 ūkiai. 2000m. lyginant su 1995 m. šis skaičius sumažėjo 840 ūkiais.

Cukrinių runkelių pasėliai 2000 m. užėmė 27 700 ha, didžiausia dalis – Šiaulių, Marijampolės bei Kauno apskrityse (3 lentelė). Tauragės, Telšių, Vilniaus apskrityse pasėlių plotai užėmė nedidelę dalį visų cukrinių runkelių pasėlių plote, atitinkamai, 0,018 proc., 0,15 proc. ir 0,25 proc., tuo tarpu Klaipėdos apskrityje cukriniai runkeliai visai neauginami.

2 lentelė

Cukrinių runkelių pasėliai ūkininkų ir kitų gyventojų ūkiuose bei žemės ūkio bendrovėse ir įmonėse 1998 – 2000 metais, ha

Apskritys Visi ūkiai Ūkininkų ir kitų gyventojų ūkiai Žemės ūkio bendrovės ir įmonės

1998 1999 2000 1998 1999 2000 1998 1999 2000

Alytaus apskritis 257 258 250 100 124 120 157 134 130

Kauno apskritis 7822 7397 7063 4305 4306 4324 3517 3091 2739

Klaipėdos apskritis – – – – – – – – –

Marijampolės apskritis 8634 7747 7119 5540 5219 4896 3094 2528 2223

Panevėžio apskritis 3702 3845 3491 1592 1779 1645 2110 2066 1846

Šiaulių apskritis 9312 11218 9540 5247 7327 5970 4065 3891 3570

Tauragės apskritis 3 4 5 3 4 5 – – –

Telšių apskritis 120 20 43 120 20 43 – – –

Utenos apskritis 87 70 80 65 48 58 22 22 22

Vilniaus apskritis 70 68 68 70 68 68 – – –

Iš viso, tūkst. 30.0 30.6 27.7 17.0 18.9 17.1 13.0 11.7 10.6

Šaltinis: (19, p. 26); (20, p. 28); (21, p. 24).

Išvados:Lyginant ūkininkų ir kitų gyventojų bei žemės ūkio bendrovių ir įmonių cukrinių runkelių pasėlių plotus, galima teigti, kad 2000 m. ūkininkų ir kt. gyventojų ūkiuose pasėlių plotas buvo 6,5 tūkst. ha didesnis nei žemės ūkio
bendrovėse ir įmonėse. Tačiau Tauragės, Telšių ir Vilniaus apskrityse žemės ūkio bendrovės ir įmonės cukrinių runkelių visai neaugino ir tai iš dalies įtakojo tokius rezultatus.

Nagrinėjant Šiaulių apskritį, kurioje cukrinių runkelių pasėlių plotas 2000 m. buvo didžiausias, pagal rajonus, galima teigti, kad didžioji dalis, t.y. net 53 %, pasėlių buvo Pakruojo rajono savivaldybėje (r. sav.), taip pat didelė dalis buvo sukoncentruota Kelmės r. sav.(38 %) tuo tarpu Joniškio r. sav. cukriniai runkeliai nebuvo auginami

Taip pat galime parodyti, kaip kito per ilgus metus pasėlių plotai.pasėlių plotų kitimą parodo 3 lentelė. Joje parodoma pasėlių plotų kitimas per 1991-2000m.

3 lentelė

Cukrinių runkelių pasėlių plotai tūkst. ha

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2000 /1991

Visuose ūkiuose 29,9 32,6 34,7 26,6 24,3 31,2 35,2 30,0 30,6 27,7 92,6

Žemės ūkio bendrovėse ir įmonėse. Proc. dalis nuo visu ūkių 28,795,9 23,672,4 19,857,1 14,454,1 12,250,2 13,743,9 15,142,9 13,043,3 11,738,2 10,638,3 36,9-57,3

Ūkininkų ūkiuose ir kt. gyventojų. Proc dalis nuo visu ūkių 1,24,1 9,027,6 14,942,9 12,245,9 12,149,8 17,556,1 20,157,1 17,056,7 18,961,8 17,161,7 15,957,6

Šaltinis: Lietuvos žemės ūkis 2000

Išvados: iš 3 lentelės duomenų matyti, pasėlius visuose ūkiuose tūkst. ha. pokyčius. Lentelės duomenis rodo, kad 2000 m. lyginant su 1991 m. pasėlių plotai tai didėjo, tai mažėjo. Pavyzdžiui palyginus šiuos metus matome pokyčius: visuose ūkiuose pasėlių plotai sumažėjo 7.46 proc.; ūkininkų ūkiuose padidėjo.15,9 tūkst. ha, bei ŽŪB ir kitose įmonėse sumažėjo 63.07 proc. Tai lėmė naujų ūkininkų ūkių kūrimas, bei ŽŪB bankrutavimas dėl finansinės padėties. ŽŪB ir kt. Įmonėse proc. dalis nuo visų ūkių sumažėjo 57.3 proc. Ūkininkų ūkiuose ir kt. gyventojų padidėjo 57.6 tūkst. ha Nors ir labai sunku cukrinius runkelius auginti, realizuoti, bet tikimasi, kad kintant metams cukrinių runkelių plotai vis augs.

Pasėlių plotus pagal apskritys galime parodyti grafiškai. Šie grafikai parodo, kurioje apskrityje daugiausiai auginama cukrinių runeklių.

Nagrinėjant Šiaulių apskritį, kurioje cukrinių runkelių pasėlių plotas 2000 m. buvo didžiausias, pagal rajonus, galima teigti, kad didžioji dalis, t.y. net 53 %, pasėlių buvo Pakruojo rajono savivaldybėje (r. sav.), taip pat didelė dalis buvo sukoncentruota Kelmės r. sav.(38 %) tuo tarpu Joniškio r. sav. cukriniai runkeliai nebuvo auginami (1 pav.).

1 pav. Cukrinių runkelių pasėliai Šiaulių apskrityje pagal rajonų savivaldybes, %.

Marijampolės apskrityje, kuri 2000 m. buvo antra pagal cukrinių pasėlių plotus, didžioji dalis pasėlių sukoncentruota Vilkaviškio rajono savivaldybėje, mažiausia – Kazlų Rūdos (2 pav.).

2 pav. Cukrinių runkelių pasėliai Marijampolės apskrityje pagal rajonų savivaldybes, %.

Kauno apskrityje, kuri 2000 m. buvo trečia pagal cukrinių pasėlių plotus, didžioji dalis pasėlių sukoncentruota Raseinių rajono savivaldybėje – 54 %, tuo tarpu net trijose rajono savivaldybėse – Jonavos, Kaišiadorių ir Prienų – visai nebuvo auginami (3 pav.).

3 pav. Cukrinių runkelių pasėliai Kauno apskrityje pagal rajonų savivaldybes, %.

1998 – 2000 m. Marijampolės, Šiaulių bei Kauno apskrityje cukrinių runkelių pasėlių dalis visų pasėlių plote buvo didžiausia (4 lentelė). 2000 m. lyginant su 1999 m. Kauno apskrityje cukrinių runkelių pasėlių dalis visų pasėlių plote išliko nepakitusi, tuo tarpu Marijampolė ir Šiaulių apskrityse sumažėjo 0,2 proc.

Išanalizavus pasėlių plotus visuose ūkuose, galime analizuoti, kokia dalį cukriniai runkeliai užima pasėlių struktūroje visuose ūkiuose. Palyginsime cukrinių runkelių pasėlių procentinę dalį su kitais pasėliais, kuriuos augina ūkiai. Cukrinių runkelių pasėlių procentinę dalį galime matyti 4 pav.

4 pav. Pasėlių struktūra visuose ūkiuose proc. 2000 m.

Išvados:iš 4 pav. matyti, kokią dalį pasėlių struktūroje sudarė cukriniai runkeliai. 2000 m. duomenys rodo, kad cukrinių runkelių plotai sudarė1,2 proc. iš techninių kultūrų didesnis procentas nei linų, ir mažesnis nei rapsų.

Auginant cukrinius runkelius didelis dėmesys kreipiamas ir į žemės įdirbimo kaštus.didėjant konkurencijai, vienas iš svarbiausių ūkininkams yra mažinti augalų auginimo kaštus. Nemaža šių išlaidų dalis tenka žemei įdirbti. Dirbant žemę galima atsisakyti rudeninio žemės dubimo (ražienos skutimo ir arimo) arba sekliau ją įdirbti; mažinti purenimų skaičių prieš sėją; atsisakyti kai kurių pasėlių priežiūros darbų (dirvos volavimo, tarpueilių purenimo ir pan.); visiškai atsisakyti žemės dirbimo. Pastarasis būdas yra ekonomiškiausias, nes su taupoma apie 250-300 Lt/ha.

Ilgai vyravo nuomonė, kad cukriniai runkeliai yra ypač reiklūs dirvos struktūrai, kad jiems dirva turi būti ariama kasmet. Lietuvos žemdirbystės instituto mokslininkų dumenimis žemės dirbimui reiklesni vasariniai miežiai, o ne cukriniai runkeliai. Jiems – kasmet giliai arti dirvas nebūtina. LŽŪU bandymų stotyje ištirta, kad rudenį cukriniams runkeliams dirvų galima nedirbti, nes rudenį ir artos ir neartos dirvos kietumas, tankis bei struktūros patvarumas pavasarį buvo panašūs, o vegetacijos metu intencyviai
įdirbtos dirvos suslūgo labiau nei visai nedirbtos.tačiau šiuo atveju po javapjūtės praėjus pradėjus 2-4 savaitėms, ražienas būtina nupurkšti universaliu herbicidu (raundapu, glifosu ir kt.) nes cukriniai runkeliai ypač jautrūs piktžolėms.

Kitas svarbus momentas auginant cukrinius runkelius visai neįdirbtuose – sėjos būdas. LŽŪŲ tyrimų duomenimis ražieninei sėjai tiko net tam specialiai nepritaikyta pneumatinė sėjamoji su inkariniais noragėliais.

Tyrimai nebaigti ir neišbandyti gamybiniuose laukuose, todėl jų rezultatus pateikiame ne kaip neginčytinius įrodymus, o kaip tendencijas ir siūlome jais naudotis atsargiai.[24,p.13]

1.2 Derlius ir derlingumas

Išanalizavus auginimo išteklius, toliau galime analizuoti jų rezultatus. Auginimo rezultatus parodo derlius ir derlingumas. Cukrinių runkelių derlių ūkininkų ir kitų gyventojų ūkiuose bei žemės ūkio bendrovėse galime matyti 4 lentelėje.

4 lentelė

Cukrinių runkelių derlius ūkininkų ir kitų gyventojų ūkiuose bei žemės ūkio bendrovėse ir įmonėse 1998 – 2000 metais, t

Apskritys Visi ūkiai Ūkininkų ir kitų gyventojų ūkiai Žemės ūkio bendrovės ir įmonės

1998 1999 2000 1998 1999 2000 1998 1999 2000

Alytaus apskritis 9189 7062 7348 3565 2097 2612 5624 4965 4736

Kauno apskritis 239388 227518 224224 130275 137503 134857 109113 90015 89367

Klaipėdos apskritis – – – – – – – – –

Marijampolės apskritis 290114 240305 238729 191243 146045 159616 98871 94260 79113

Panevėžio apskritis 112901 105569 120124 47257 49029 55499 65644 56540 64625

Šiaulių apskritis 293831 285820 287274 169612 165478 169039 124219 120342 118235

Tauragės apskritis 60 59 57 60 59 57 – – –

Telšių apskritis 581 405 780 581 405 780 – – –

Utenos apskritis 1553 1413 1311 900 611 615 653 802 696

Vilniaus apskritis 1618 1781 1722 1618 1781 1722 – – –

Vidut., tūkst. 949,2 869,9 881,6 545,1 503,0 524,8 404,1 366,9 356,8

Šaltinis: (20, p. 85), (21, p. 88).

Išvados: Nagrinėjant cukrinių runkelių derlių 2000 m. visose apskrityse didžiausi derliai gauti šiuose rajonuose:

Alytaus apskr. – Alytaus r. (6549 t);

Kauno apskr. – Kėdainių r.(162123);

Marijampolės apskr. – Vilkaviškio r. (89785 t);

Panevėžio apskr. – Panevėžio r. (97591 t);

Šiaulių apskr. – Joniškio r. (109376 t);

Tauragės apskr. – Jurbarko r. (57 t);

Telšių apskr. – Telšių r. (420 t);

Utenos apskr. – Anykščių r. (1311 t);

Vilniaus apskr. – Ukmergės r. (1722 t).

2000 m. ūkininkų ir kitų gyventojų ūkiuose cukrinių runkelių derlius buvo 1,4 karto, t.y. 168 tūkst. t., didesnis nei žemės ūkio bendrovėse ir įmonėse. Nors pastarosiose cukrinių runkelių derlingumas buvo didesnis, tačiau pasėlių plotas – mažesnis. Tai ir įtakojo mažesnius rezultatus.

Toliau paanalizuosime cukrinių runkelių derliaus ir derlingumo pokyčius visuose ūkiuose 1991-2000 m.

5 lentelė

Cukrinių runkelių derlius visuose ūkiuose tūkst. t.

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2000/ 1991

Visuose ūkiuose 811 621 855 461 692 795 1001 949 869 881 108

Ūkininkų ir kitų gyventojų ūkiuose. Proc. dalis nuo visų ūkių 33,14,08 18529,7 41949,0 23049,9 38355,3 50363,3 60560,4 54557,4 50357,9 52459,5 490,955,42

Žemės ūkio bendrovėse ir kitose įmonėse.Proc. dalis nuo ūkių 77895,9 43670,3 43551,0 23050,1 30844,7 29136,7 39639,6 40442,6 36642,1 35640,5 -422-55,4

Šaltinis:Lietuvos žemės ūkis 2000

Išvados:iš 5 lentelės duomenų galime matyti cukrinių runkelių derliaus pokyčius 1991-2000 m. duomenis rodo, kad cukrinių runkelių derlius visuose ūkiuose padidėjo 8 proc.; ūkininkų ūkiuose ir kitų gyventojų ūkiuose derlius padidėjo iki 490,9 tūkst. t cukrinių runkelių; žemės ūkio bendrovėse šis skaičius sumažėjo iki 422tūkst. ha. Tai lėmė žemės ūkio bendrovių iširimas. Žymus derliaus padidėjimas matomas ūkininkų ūkiuose. Derlius didėja dėl to, kad didėja ūkininkų skaičius, kurie augina cukrinius runkelius.

Europos Sąjungos ūkininkai 1998 – 1999 m. prikasė po 55,1 – 56,2 t/ha cukrinių runkelių (4, p. 6). Mažesnį cukrinių runkelių derlių Lietuvoje lemia trumpa augalų vegetacija, dažnas šilumos ir saulėtų dienų stygius, dažnai ne laiku ir nekokybiškai atliekami žemės paruošimo darbai.

Nuimant cukrinių runkelių derlių, pagrindiniai nuostoliai visuomet yra didesni nei javų, bulvių ir kitų augalų. Mat derlius dorojamas vėliausiai, kuomet naktys sparčiai ilgėja, o drėgmė dirvoje ir jos paviršiuje užsilaiko ilgiau. Derliaus nuostoliams įtakos turi ne laiku ir nekokybiškai įdirbta žemė, nesubalansuotos trąšos, suvėlinti sėjos ir pasėlių priežiūros darbai, per anksti nuimtas derlius bei netinkamai sureguliuota technika.

Taip pat labai svarbus auginimo rezultatas yra cukrinių runkelių derlingumas, kuris parodytas 6 lentelėje,

6 lentelė

Cukrinių runkelių derlingumas visuose ūkiuose

100kg 1 hektaro

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2000/ 1991

Visuose ūkiuose 272 190 246 173 284 255 284 316 284 319 117,3

Ūkininkų ir kitų gyventojų ūkiuose. 287 204 281 188 316 288 301 320 266 306 106,6

Žemės ūkio bendrovės ir kitose įmonėse. 271 185 220 161 252 212 262 312 313 339 125,1

Šaltinis:Lietuvos žemės ūkis 2000

Išvados:iš 6 lentelės duomenų matyti cukrinių runkelių derlingumo pokyčius lyginant 1991 m. su 2000 m.

teigti, kad derlingumas labiau padidėjo žemės ūkio bendrovėse. Padidėjo iki 25 proc. galime teigti, kad derlingumas kintant metams didėja. Ūkininkų ūkiuose derlingumas padidėjo iki 6 proc.

Derliaus ir derlingumo pokyčius lemia įterptų trąėų jiejis, o taip pat ir cukrinių runkelių veislės. Veislė turi būti ne tik derlinga, cukringa, bet ir pasižymėti geromis technologinėmis savybėmis. 1991 m. pirmą kartą kelios dešimtys hektarų buvo apsėta gerų veislių cukrinių runkelių sėkla iš Vakarų Europos. Dabartiniu metu visi cukrinių runkelių plotai apsėjami derlingų geros kokybės veislių sėklomis iš Vakarų Europos šalių. Nuolatos tiriamos naujos veislės, siekiant pasirinkti tinkamiausias Lietuvos sąlygomis. Pavyzdžiui 2000 m. buvo tiriamos 47 cukrinių runkelių veislės. Atliekami detalūs šakniavaisių kokybės tyrimai. Lietuvos valstybės augalų veislių tyrimo centro pripažintas cukrinių runkelių veislės įrašomos į tinkamiausių auginti veislių sąrašą. Jame įrašytos tokios triploidinių, vienadaigių cukrinių runkelių veislės: Ariana ir Kasandra (Vokietija); Linna (Švedija); Madison ir Manhattan (Danija); Oxford ir Pancho (Olandija); Salut (Vokietija.

Galime teigti, kad kintant metams derlingumo rezultatai didėja. Tačiau gautas derlius vis mažėja.

2. CUKRINIŲ RUNKELIŲ REALIZAVIMO VEIKSNIAI IR JŲ REZULTATAI

2.1 Cukrinių runkelių rinka

Išauginus žemės ūkio produkciją, ją reikia parduoti. Kaip jau buvo minėta, Lietuvoje yra pastatyti 4 cukrinių runkelių fabrikai, kuriuose yra priimama žemės ūkio produkcija. Po to iš cukrinių runkelių gaminamas cukrus.

Cukrinių runkelių produkcija yra 10 kartų didesnė už grūdų ir šakniavaisių nuvežimas į fabrikus reikalauja nemažai išlaidų. Svarbu, kad tie pervežimai būtų kuo trumpesni. Gyventojų aprūpinimo cukrumi programoje 1994 – 2002 m. siūloma ir ateityje cukrinius runkelius auginti maždaug iki 50 – 60 km atstumu nuo cukraus fabrikų.

Kaip jau buvo minėta, cukrinius runkelius superka fabrikai… Cukrinių runkelių daugiausia supirkta Šiaulių, Marijampolės ir Kauno apskrityse (8 lentelė). Tai įtakojo cukraus fabrikų išsidėstymas.

Iš ūkininkų ir kitų gyventojų ūkių buvo supirkta 142093 t (16,4 proc.) daugiau cukrinių runkelių nei žemės ūkio bendrovėse ir įmonėse. Marijampolės apskrityje ūkininkų ir kitų gyventojų ūkiuose cukrinių runkelių supirkta du kartus daugiau nei žemės ūkio bendrovėse ir įmonėse.

7 lentelė

Cukrinių runkelių supirkimas ūkininkų ir kitų gyventojų ūkiuose bei žemės ūkio bendrovėse ir įmonėse 1998 – 2000 metais, t

Apskritys Visi ūkiai Ūkininkų ir kitų gyventojų ūkiai Žemės ūkio bendrovės ir įmonės

1998 1999 2000 1998 1999 2000 1998 1999 2000

Alytaus apskritis 9145 7062 7348 3559 2097 2611 5586 4965 4737

Kauno apskritis 236384 211771 220806 119482 117924 123030 116902 93847 97776

Klaipėdos apskritis – – – – – – – – –

Marijampolės apskritis 275287 239105 238726 174348 143972 160515 100939 95133 78211

Panevėžio apskritis 112527 105668 120069 44146 45476 52738 68381 60192 67331

Šiaulių apskritis 292742 285120 274436 167840 163843 161793 124902 121277 112643

Tauragės apskritis 67 55 57 67 55 57 – – –

Telšių apskritis 581 405 406 581 405 406 – – –

Utenos apskritis 1438 1413 1311 721 645 615 717 768 696

Vilniaus apskritis 1618 1736 1722 1618 1736 1722 – – –

Iš viso 929789 852335 864881 512362 476153 503487 417427 376182 361394

ŠALTINIS: (1, P. 19), (2, P. 17), (3, P. 10).

1998 – 2000 m. Šiaulių, Marijampolės, Utenos, Vilniaus apskrityse cukrinių runkelių supirkimai turi mažėjimo tendenciją.

Lietuvoje 1995 – 2000 m. cukrinių runkelių minimalios ribinės supirkimo kainos buvo nustatomos remiantis 1995 m. kovo 31 d. įsigaliojusiu Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ekonominių santykių valstybinio reguliavimo įstatymu.

1995 – 2000 m. minimalios ribinės supirkimo kainos buvo sekančios (Lt/t bazinio cukringumo cukrinių runkelių):

§ 1995 m. – 130,0;

§ 1996 m. – 165,0;

§ 1997 m. – 165,0;

§ 1998 m. – 165,0 už A kvotą;

100,0 už B kvotą;

§ 1999 m. – 155,0.

§ 2000 m. – 155,0

Kaip matyti supirkimo kainos 1996 m. pakilusios iki 165,0 Lt/t trejetą metų išliko nepakitusios. tik, kad 1998 m. numatytas cukrinių runkelių supirkimo kiekis suskirstytas į dviejų rūšių. 1999 m. kaina sumažėjo dėl to, kad Lietuvoje susikaupė gana didelis kiekis (1999 m. pabaigoje – apie 50 tūkst. t.) nerealizuoto balto cukraus ir dėl žymiai mažesnių cukraus kainų užsienyje. 2000 m. vidutinė cukrinių runkelių supirkimo kaina pagal apskritis didžiausia buvo Utenos apskrityje (198 Lt/t), mažiausia – Alytaus (155 Lt/t) (8 lentelė).

8 lentelė

Vidutinė cukrinių runkelių supirkimo kaina 1998 – 2000 m., Lt/t

Šiuo metu Jūs matote 50% šio straipsnio.
Matomi 3386 žodžiai iš 6763 žodžių.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA (kaina 0,87 €) ir įveskite gautą kodą į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.