Darbo birža Lietuvoje jos vieta darbo rinkoje ir funkcijos
5 (100%) 1 vote

Darbo birža Lietuvoje jos vieta darbo rinkoje ir funkcijos

Turinys:

ĮVADAS…………………………………………………………………………………………………………………. 3

DARBO BIRŽA………………………………………………………………………………………………………. 4

Struktūra………………………………………………………………………………………………………….. 4

Teisinė bazė……………………………………………………………………………………………………… 6

Funkcijos………………………………………………………………………………………………………….. 7

DARBO BIRŽOS VIETA DARBO RINKOJE……………………………………………………………. 9

IŠVADOS………………………………………………………………………………………………………… 16

LITERATŪRA…………………………………………………………………………………………………. 17

Įvadas

Politinės ir socialinės permainos Lietuvoje, ūkio orientavimasis į rinkos ekonomiką turėjo labai didelę įtaką gyventojų užimtumui ir situacijai darbo rinkoje, atsirado nauji reiškiniai, susiformavo darbo rinkos administravimo institucijų sistema.

Lietuvoje darbo rinkos klausimais rūpinasi Lietuvos Respublikos Socialinių reikalų ir darbo ministerija.

Valstybines užimtumo ir darbo rinkos politikos įgyvendinimo funkcijas Lietuvoje vykdo dvi viena kitą papildančios valstybinės institucijos – Lietuvos darbo birža ir Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba. Tai savarankiškos institucijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Svarbiausias Lietuvos darbo biržos uždavinys – užtikrinti užimtumo valstybines garantijas netekusiems darbo asmenims ir aktyviomis politikos priemonėmis siekti subalansuoti darbo rinką. [12]

Darbo tikslas: paanalizuoti Lietuvos Darbo biržą kaip instituciją, per jos funkcijų ir įtakos darbo rinkai prizmę.

Darbo uždaviniai:

1. Išanalizuoti Lietuvos darbo biržos struktūrą;

2. Aptarti Lietuvos darbo biržos teisinę bazę ir funkcijas;

3. Atskleisti Lietuvos Darbo biržos reikšmę darbo rinkai per Lietuvos Darbo biržos veiklą.

Darbo metodai: mokslinės literatūros analizė, statistinių duomenų analizė.

Darbo objektas – Lietuvos darbo birža.

Darbo birža

Efektyvi valstybinė įdarbinimo tarnyba yra svarbi darbo rinkos politikos priemonė ir šios rinkos dalis pereinamuoju ekonominiu laikotarpiu globalizacijos ir integracijos kontekste. Ši tarnyba vaidina lemiamą vaidmenį, padėdama žmonėms prisitaikyti prie pasikeitusių aplinkybių – skatina mobilumą ir lankstumą bei konkurencingumą, taip pat įgyti sugebėjimus, kvalifikaciją ir kitus dalykus, kurie reikalingi naujam besivystančiam ūkiui.

Norint išsiaiškinti, kokią vietą darbo rinkoje užima Lietuvos darbo birža, svarbu:

· apžvelgti šios institucijos struktūrą;

· išsiaiškinti, kokiais teisės aktais vadovaujamasi jos veikloje;

· kokias funkcijas yra įpareigota atlikti ši institucija.

Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (ir jos 46 teritorinės darbo biržos) savo veiklą pradėjo 1991 m. kovo 1 d.

Struktūra

Kaip jau minėta, Lietuvos darbo birža susideda iš Respublikinės darbo biržos ir 46 teritorinių darbo biržų. Teritorinių darbo biržų aptarnaujamos teritorijos skiriasi dydžiu ir gyventojų skaičiumi. Todėl, 28 biržos turi poskyrius (iš viso 46 poskyriai).

Lietuvos darbo biržos kaip institucijos struktūra sudaryta iš:

1. Lietuvos darbo biržos direktoriaus;

2. Lietuvos darbo biržos direktoriaus pavaduotojų;

3. Trijų skyrių, kuriems tiesiogiai vadovauja Lietuvos darbo biržos direktorius (užimtumo fondo apskaitos skyrius, personalo ir ūkinio aptarnavimo skyrius, centralizuota vidaus audito tarnyba);

4. Keturių direktoriaus pavaduotojams pavaldžių skyrių (darbo rinkos politikos realizavimo skyrius, darbo pasiūlos ir paklausos skyrius, informacinės sistemos organizavimo skyrius ir užsienio ryšių skyrius);

5. 46 teritorinių darbo biržų;

6. Trišalės komisijos (patarėjo statusas). [4]1 pav. Lietuvos darbo biržos struktūra

Šaltinis: Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Taigi, Lietuvos darbo birža turi trišalius patariamuosius organus tiek nacionaliniu, tiek rajonų lygmeniu. Nacionalinė trišalė komisija (sudaryta iš 9 narių: valstybės institucijų atstovų, profesinių sąjungų atstovų, darbdavių organizacijų atstovių, Lietuvos savivaldybių asociacija (stebėtojo teisėmis)). Komisijos veiklos tikslas – nagrinėti darbo rinkos būklės bei darbo rinkos politikos priemonių ir paslaugų įgyvendinimo klausimus. [14]

Ši komisija pataria Lietuvos darbo biržai strateginiais klausimais, įskaitant darbo rinkos programų balansavimą ir finansinius prioritetus. Nacionalinė trišalė komisija dalyvauja ir pasitarimuose dėl politikos įgyvendinimo ir teikia pasiūlymus dėl norminių teisės aktų, reglamentuojančių darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimą, tobulinimo. Rajonų komisijos (iš 6 narių) svarsto rajono darbo biržos veiklos ataskaitas ir konsultuoja bei prižiūri programų įgyvendinimą vietos lygmeniu. [4]

Darbo paklausą ir pasiūlą
nacionaliniu mastu analizuoja ir galimus darbo rinkos pokyčius prognozuoja Respublikinė darbo birža. Ji taip pat organizuoja ir finansuoja mokslinius tyrimus gyventojų užimtumo srityje, rengia pranešimus bei apžvalgas apie šalies ir atskirų jos vietovių darbo rinkos būklę, bendradarbiauja su užsienio šalimis, tvarko Užimtumo fondo lėšas nustatyta tvarka ir kt. Respublikinė darbo birža vadovauja teritorinių darbo biržų veiklai bei skiria lėšas jų išlaikymui.

Teritorinės darbo biržos vykdo Lietuvos darbo biržos funkcijas vietiniu lygmeniu. Jos yra pavaldžios Respublikinei darbo biržai. Paprastai, teritorinę darbo biržą sudaro informacinės sistemos organizavimo ir statistikos, Užimtumo fondo apskaitos, personalo ir ūkio bei Klientų aptarnavimo ir darbo rinkos programų skyriai. [3]

Šiuo metu Lietuvos darbo biržoje dirba apie 1350 darbuotojų, t.y. 1 darbuotojui tenka apie 210 bedarbių. Apytikriai 50 žmonių dirba centrinėje administracijoje, 1300 – 46 teritorinėse darbo biržose. Iš pastarųjų apytikriai 800 yra tiesiogiai su klientais dirbantys darbuotojai, 170 užsiima aktyviųjų darbo rinkos programų tvarkymu, o likusieji – administracijos darbuotojai. Tiesiogiai su klientais dirbančių darbuotojų ir viso bedarbių skaičiaus santykis yra 1:360; pagal tarptautinius standartus tai labai daug. Moterys sudaro 82 proc. personalo. Teritorinėse darbo biržose darbuotojų skaičius svyruoja nuo 18 iki 181, o tiesiogiai aptarnaujančių klientus dalis – nuo 38 proc. iki 67 proc. LDB duomenimis, personalo amžiaus vidurkis yra 41 metai, didžioji dalis darbuotojų (72 proc.) yra 30-50 metų amžiaus. Dauguma darbuotojų (79 proc., neskaitant techninio arba ūkinės dalies personalo) turi aukštojo mokslo diplomus. Priklausomai nuo aptarnaujamos teritorijos, vienam darbuotojui tenka nuo 76 iki 641 registruotų bedarbių. [3]

Veikia 3 jaunimo darbo centrai : Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose.

Teisinė bazė

Lietuvos darbo biržos veikla reglamentuota Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatuose (paskutinį kartą patvirtinti 2003 m. liepos 23 d.). Šį dokumentą sudaro septyni skyriai:

1. Bendrosios nuostatos,

2. Uždaviniai ir funkcijos,

3. Teisės,

4. Darbo organizavimas,

5. Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, darbo užmokesčio mokėjimo tvarka,

6. Finansavimas,

7. Finansinės veiklos kontrolė. [5]

Nuostatuose išdėstyti šios institucijos tikslai, kasdienę darbinę veiklą nustatantys ir apibrėžiantys teiginiai. Lietuvos darbo biržos veiklą reguliuoja ir kiti įstatymai:

1. Lietuvos respublikos bedarbių rėmimo įstatymas;

2. Lietuvos respublikos nedarbo socialinio draudimo įstatymas;

3. Lietuvos respublikos valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės darbuotojų papildomų užimtumo ir socialinių garantijų įstatymas;

4. Lietuvos respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas;

5. Lietuvos respublikos valstybės tarnybos įstatymas;

6. Lietuvos respublikos įstatymas dėl užsieniečių teisinės padėties;

7. Lietuvos respublikos socialinių įmonių įstatymas. [4]

Šie teisės aktai nustato Lietuvos darbo biržos funkcijas ir kontrolės mechanizmus, apibrėžia darbo rinkos politikos įgyvendinimą.

Funkcijos

Kaip jau minėta, valstybines užimtumo ir darbo rinkos politikos įgyvendinimo funkcijas Lietuvoje vykdo dvi viena kitą papildančios valstybinės institucijos – Lietuvos darbo birža (įsteigta 1991 metais) ir Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba (įsteigta 1992 metais).

Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnybai pavesta vykdyti darbo rinkos profesinio mokymo organizavimo, profesinio orientavimo, konsultavimo, koordinavimo ir priežiūros bei metodinio vadovavimo funkcijas. [12]

Lietuvos darbo biržos strateginiame ir veiklos plane 2003-2005 m. LDB misija apibrėžiama taip: ”padėti ieškantiems susirasti darbą, padidinti jų gebėjimus konkuruoti darbo rinkoje ir aprūpinti šalies ūkį reikiama darbo jėga įvertinant vykstančius sparčius pokyčius“. [6]

Lietuvos darbo biržos funkcijas trumpai ir konkrečiai galima apibrėžti taip (funkcijos ir uždaviniai išdėstyti Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatuose):

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1170 žodžiai iš 3867 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.